Permalink
Commits on Jul 13, 2012
 1. Working

  heynemann committed Jul 13, 2012
 2. filter list in mappers view

  heynemann committed Jul 13, 2012
 3. Mapper and job types done

  heynemann committed Jul 13, 2012
 4. Stats tabs

  heynemann committed Jul 13, 2012
 5. Stats page working

  heynemann committed Jul 13, 2012
 6. Software version

  heynemann committed Jul 13, 2012
Commits on Jul 12, 2012
 1. design almost done

  heynemann committed Jul 12, 2012
 2. overview layout done

  heynemann committed Jul 12, 2012
 3. Header and footer

  heynemann committed Jul 12, 2012
Commits on Jul 11, 2012
 1. Web interface

  heynemann committed Jul 11, 2012
 2. Safe workers

  heynemann committed Jul 11, 2012
 3. Changes

  heynemann committed Jul 11, 2012
Commits on Jul 10, 2012
 1. working... kinda...

  heynemann committed Jul 10, 2012
 2. r3 infrastructure started

  heynemann committed Jul 10, 2012
 3. Requirements

  heynemann committed Jul 10, 2012
 4. Initial commit

  heynemann committed Jul 10, 2012