Skip to content
Magento2 Turkish Translation / Magento2 Türkçe Çevirisi
PHP
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LICENSE.txt
README.md
composer.json
language.xml
registration.php
tr_TR.csv

README.md

Magento 2 Türkçe Dil Paketi

Magento2 için Türkçe Dil Paketi

Magento2 içinde standart olarak gelen tüm tercüme dosyaları derlenmiş ve bu paket oluşturulmuştur.

Kurulum

  • Tüm dosyaları /app/i18n/hidonet/tr_TR/ klasörüne kopyalayın

( Unix/Linux/MacOSX için ) Daha sonra konsoldan sitenizin root klasörüne geçerek aşağıdaki komutları çalıştırın:

rm pub/static/frontend/Magento/luma/tr_TR/js-translation.json
php bin/magento setup:static-content:deploy tr_TR
php bin/magento setup:upgrade
rm -rf var/di
php bin/magento setup:di:compile

Composer ile kurulum

composer require hidonet/magento2-language-tr_tr
rm pub/static/frontend/Magento/luma/tr_TR/js-translation.json
php bin/magento setup:static-content:deploy tr_TR

Hata bildirimi

Gördüğünüz tercüme hatalarını hidonet@gmail.com'a iletebilirsiniz...


Magento 2 Turkish Language Pack

Magento2 Turkish Translation

We've combined all English translation files and translated to Turkish

Installation

  • Copy all files to /app/i18n/hidonet/tr_TR/ directory

( For Unix/Linux/MacOSX ) Go to your root folder of your magento site and run these commands :

rm pub/static/frontend/Magento/luma/tr_TR/js-translation.json
php bin/magento setup:static-content:deploy tr_TR
php bin/magento setup:upgrade
rm -rf var/di
php bin/magento setup:di:compile

Installation with composer

composer require hidonet/magento2-language-tr_tr
rm pub/static/frontend/Magento/luma/tr_TR/js-translation.json
php bin/magento setup:static-content:deploy tr_TR

Error reporting

Please send errors to hidonet@gmail.com...


Ekran Görüntüleri / Screenshots

You can’t perform that action at this time.