Hệ thống tưới cây tự động dùng Arduino
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
AutomaticWatering.ino
AutomaticWatering_bb.png
README.md

README.md

Hệ thống tưới cây tự động đơn giản sử dụng mạch Arduino

Chức năng

 • Tự động tưới cây khi cây thiếu nước
 • Hệ thống sẽ tự động dừng khi bơm đủ nước cho cây
 • Có hệ thống đèn led báo thông tin của bơm và lượng nước của cây

Chuẩn bị thiết bị

 • 01 Arduino UNO
 • 01 Breadboard
 • Dây điện
 • 01 Led 5mm màu đỏ
 • 01 Led 5mm màu xanh
 • 01 Led 5mm màu vàng
 • 03 điện trở 220Ω
 • 01 Cảm biến độ ẩm
 • 01 Module relay
 • 01 Nguồn cho máy bơm (6,9,12v tùy thuộc vào máy bơm)
 • 01 Bơm mini
 • 01m Ống dẫn nước cho máy bơm.

Thiết kế mạch

Thiết kế mạch như hình dưới đây: alt text

Viết mã nguồn chương trình cho Arduino

Lắp đặt

 • Lắp đặt mạch như sơ đồ ở trong breadboard.
 • Cắm ngập cảm biến xuống đất ở chậu cây.
 • Chuẩn bị chậu nước, nối ống dẫn với bơm đúng chiều.
 • Cắm mạch vào máy tính qua usb, và nạp chương trình vào mạch uno.
 • Chạy thử

Thử nghiệm

 • Kiểm tra đấu nối với nguồn nước.
 • Kiểm tra cảm biến độ ẩm đã ngập sâu vào đất hay chưa.
 • Kiểm tra độ ẩm đất.
 • Bật hệ thống tưới tự động.
 • Kiểm tra thông tin thông qua đèn báo.
 • Đợi để kiểm tra hệ thống hoạt động với 3 chế độ (Thiếu nước, đủ nước, thừa nước).