Find file History
Pull request Compare This branch is 9 commits ahead, 43 commits behind interagent:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

HTTP API Tasarım Kılavuzu

Giriş

Bu kılavuz bir takım HTTP+JSON API tasarımı uygulamalarını açıklar ve Heroku Platform API çalışmalarından ortaya çıkmıştır.

Bu kılavuz Heroku'nun yeni iç API'lerini yönlendirirken API hakkında da bilgi verir. Umarız Heroku dışındaki API tasarımcılarına da yarar sağlar.

Bizim amaçlarımız oyalanma tasarımından kaçarak tutarlılık ve iş mantığına odaklanmak. API tasarımı için sadece ve en ideal olan yolu değil iyi, tutarlı, güzel dokümante edilmiş bir yol aramaktayız.

Basit HTTP+JSON API arayüzü hakkında bilgi sahibi olduğunuzu varsayıyoruz ve bu kılavuz API'nin temel konularından bir çok şeyi kapsamayacak.

Bu kılavuza katkıları kabul ediyoruz.

İçerik

Temeller

Kaygılarınızı Parçalayın

Tasarım sırasında nesneleri(kaygılarınızı) istek(request) ve cevap(response) döngüsündeki farklı bölümler arasında parçalayarak basite indirgeyin. Kuralların basit tutulması büyük ve zor sorunlar için daha fazla odaklanma sağlar.

İstek ve cevaplar belirli bir kaynak veya koleksiyon adresine yapılacaktır. Kimliği belirlemek için adres yolunu, içeriği iletmek için gövdeyi ve meta veri iletişimi için başlıkları kullanın. Sorgu parametreleri farklı durumlarda başlık(header) verilerini iletmek için kullanılabilir, ama başlıklar ile iletmek daha esnek ve daha çeşitli bilgi göndermek için tercih edilir.

Güvenli Bir Bağlantı Gereklidir

API'ye erişim için istisnasız TLS(Transport Layer Security) ile güvenli bir bağlantı kullanın.

Güvensiz veri alışverişini önlemek için http veya 80 portu üzerinden gelen isteklere yanıt vermeyerek, TLS olmayan istekleri basitçe reddet. Mümkün olmayan ortamlarda 403 Forbidden ile yanıt ver.

Herhangi bir net kazancı olmadan özensiz/kötü istemci(client) davranışlarına izin verdiği için yönlendirmelerden kaçınılmalıdır. İstemciler yönlendirmelere güvenerek sunucu trafiğini ikiye katlarlar ve hassas veriler ilk sorguda korunmasız kaldığından TLS kullanmanın bir anlamı olmaz.

Sürüm Bilgisi için "Accepts" Başlığı Gereklidir

Sürüm ve sürümler arası geçişler API'nin işletilmesi ve tasarlanması aşamasının en zor yanlarından birisidir. Bunun gibi mekanizmalar ile başlamak, en baştan bu sıkıntıları azaltmak için en iyisidir.

Süprizleri önlemek, kullanıcıların değişikliklerini kırmak için en iyi yöntem bütün isteklerde bir sürüm gerekliliği en iyisidir. Bu anlamda en iyisi, daha sonra bir değişiklik yapmanın zor olmasını engellemek için varsayılan versiyonlar kullanılmamalıdır.

Sürüm özelliklerini başlıklar içerisinde diğer meta veriler ile birlikte sunmak en iyisidir. Accept başlığını kullanma örneği:

Accept: application/vnd.heroku+json; version=3

Önbellekleme için ETags Desteği

Bütün cevaplar(responses), dönen cevabın içeriğine özel tanımlayıcılar olan, ETag içermelidir. Bu kullanıcılara kaynakları önbelleklemek için ve kendi belleğindeki(cache) verinin güncellenip güncellemeyeceğini karşılaştırmak için isteklerde kullanmalarına izin verir. If-None-Match

Gözlemlemek için Request-Ids Oluşturun

Her API cevabında UUID değeri ile doldurulmuş, Request-Id başlığı olmalıdır. Bu değeri, istekleri trace, diagnose ve debug edebilmek için, sunucu, istemci(client) ve diğer her servis tarafında günlükleme (logging) için kullanabilirsiniz.

Range'ler ile Yüksek Boyuttaki Cevapları Parçalara Bölün

Yüksek boyutlardaki cevapları(responses) Range başlığını kullanarak bir kaç parçaya bölebilirsiniz. İstek ve cevapların başlıklar, durum kodları, limitler, sıralama ve tekrarlama(iteration) hakkında daha fazla bilgi için Heroku Platform API discussion of Ranges bağlantısını takip edebilirsiniz.

İstekler

Uygun Durum Kodları(status codes) Döndürün

Her cevapla birlikte cevaba uygun HTTP durum kodları döndürün. Başarılı cevaplar bu kılavuza uygun olmalı:

 • 200: GET metodu ile yapılan istek başarılıdır. DELETE veya PATCH metodu ile yapılan istekler(requests) senkronlu bir şekilde tamamlanmıştır, veya PUT metodu ile yapılan istek(request) senkron bir şekilde var olan içeriği güncellemiştir.
 • 201: Senkron bir şekilde yapılan POST veya senkron bir şekilde yeni bir içerik yaratanPUT isteği(request) başarılı olarak tamamlanmıştır.
 • 202: POST, PUT, DELETE, veya PATCH metodu ile asenkron bir şekilde yapılan istek(request) kabul edilmiştir.
 • 206: GET ile yapılan istek(request) başarılıdır, fakat sadece cevabın(response) bir kısmı dönmüştür: bakınız Range'ler ile Yüksek Boyuttaki Cevapları Parçalara Bölün

Doğrulama(authentication) ve yetki(authorization) kodlarını kullanmaya dikkat edin:

 • 401 Unauthorized: Kullanıcı yetkilendirilmediği için istek(request) başarısız olmuştur.
 • 403 Forbidden: Kullanıcının belli bir bölüme ulaşma yetkisi olmadığı için istek başarısız olmuştur.

Ek bilgilerin eklenmesi konusunda bir hata yapıldığında uygun kodları dönün:

 • 422 Unprocessable Entity: Yapılan istek anlamlandırılmış, fakat gönderilen parametler doğru değildir.
 • 429 Too Many Requests: Yapılan istek sayısı izin verilen limite ulaşmıştır, tekrar deneyin.
 • 500 Internal Server Error: Sunucu üzerinde bir şeyler ters gitti, kontrol edin veya yetkili kişiye rapor edin.

Sunucu ve kullanıcı hata durum kodları hakkında daha fazla bilgi için HTTP response code spec adresini kontrol edebilirsiniz.

Uygun Olan Yerlerde Tüm Kaynakları Sunun

İmkan olduğu sürece tüm kaynakları (örneğin: bir nesnenin tüm niteliklerini) cevap olarak dönün. PUT/PATCH ve DELETE istekleri dahil, 200 ve 201 cevaplarında daima tüm kaynakları geri döndürün, örneğin:

$ curl -X DELETE \ 
 https://service.com/apps/1f9b/domains/0fd4

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=utf-8
...
{
 "created_at": "2012-01-01T12:00:00Z",
 "hostname": "subdomain.example.com",
 "id": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
 "updated_at": "2012-01-01T12:00:00Z"
}

202 cevapları kaynakları(resources) içermeyecektir.
Örneğin:

$ curl -X DELETE \ 
 https://service.com/apps/1f9b/dynos/05bd

HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json;charset=utf-8
...
{}

İstek gövdesinde JSON Kabul Edin

form-encoded veriyi kullanmak ya da buna ek olarak kullanmak yerine PUT/PATCH/POST istek gövdelerinde JSON verilerini kabul edin. Bu bir JSON-serialized cevap gövdesi ile bir simetri oluşturacaktır.

$ curl -X POST https://service.com/apps \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name": "demoapp"}'

{
 "id": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
 "name": "demoapp",
 "owner": {
  "email": "username@example.com",
  "id": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef"
 },
 ...
}

Kararlı URL Yolu Formatı Kullanın

Kaynak İsimleri

Eğer kaynak sistemde tekil değilse kaynakların çoğul isimlerini kullanın (Örneğin, bir çok sistemde kullanıcıların sadece bir kullanıcı hesabı vardır). Bu özel kaynaklara tutarlılık katar.

Olaylar

Özel bir aksiyon gerektiren durumlarda olayları standart bir actions öneki ile tanımlayın:

/resources/:resource/actions/:action

Örneğin:

/runs/{run_id}/actions/stop

URL ve Niteliklerde Küçük Harf Kullanın

URL yolu için küçük harf ve - ile ayrılmış (dash-seperated) isimler kullanın. Örneğin:

service-api.com/users
service-api.com/app-setups

Nitelikleri(attributes) küçük harfe çevirin, kelimeleri _ kullanarak ayırın. Böylelikle Javascript'te tırnak işareti kullanmadan yazılabilir. Örneğin:

service_class: "first"

ID Baz Alınmadan Veri Çekmeyi Destekleyin

Bazı durumlarda son kullanıcı için kaynağı ID ile ilişkilendirmek kolay olmayabilir. Örneğin, kullanıcılar Heroku uygulama isimleri üzerinden düşünüyorlar, ama uygulama bir UUID tarafından ile ilişkilendirilmiş olabilir. Bu durumda id ve name terimlerinin ikisi ile de ulaşılabilir olabilir. Örneğin:

$ curl https://service.com/apps/{app_id_or_name}
$ curl https://service.com/apps/97addcf0-c182
$ curl https://service.com/apps/www-prod

Bu ID'yi hariç tutup sadece isim ile veri çekilebilir yapmak değildir.

Çok Dallanan URL Yollarını (nested path) Azaltın

Veri modelinizdeki iç içe ilişkili kaynaklar için çok fazla alt dalları oluşan URL yollarından kaçının. Aşağıdaki örnek bu karmaşık yapıya örnektir.

/orgs/{org_id}/apps/{app_id}/dynos/{dyno_id}

Derin ilişkilerin dallanan yollarını ana yollarda kalacak şekilde kısıtlayın. Örneğin, aşağıdaki örnekte dyno bir organizasyonun uygulamasıdır:

/orgs/{org_id}
/orgs/{org_id}/apps
/apps/{app_id}
/apps/{app_id}/dynos
/dynos/{dyno_id}

Cevaplar

Kaynaklar için (UU)ID Oluşturun

Her kaynak için varsayılan olarak bir id parametresi oluşturun. Kullanmamak için iyi bir sebebiniz olana kadar UUID'leri kullanın. Tüm heryerde tekil olmayan ID'leri kullanmayın. ID'ler genelde otomatik artan (autoincrement) olduğu için diğer servislerde yine karşılaşılabilirdir.

UUID'lerin formatı küçük harflerle ve 8-4-4-4-12 şeklindedir. Örneğin:

"id": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef"

Standart Zaman Damgaları(timestamp) Oluşturun

created_at ve updated_at zaman damgalarını varsayılan olarak oluşturun. Örneğin:

{
 // ...
 "created_at": "2012-01-01T12:00:00Z",
 "updated_at": "2012-01-01T13:00:00Z",
 // ...
}

Bu zaman damgaları bazı kaynaklar için mantıklı olmayabilir, bu durumlarda kullanmayabilirsiniz.

ISO8601'deki UTC Zaman Formatını Kullanın

ISO8601 formatında, UTC zamanını kullanın. Örneğin:

"finished_at": "2012-01-01T12:00:00Z"

Dallanan Nesnelerin (Nested Object) İlişkilendirimesi

Foreign Key referanslarını dallanan nesneler(nested object) ile gösterin, Örneğin:

{
 "name": "service-production",
 "owner": {
  "id": "5d8201b0..."
 },
 // ...
}

Aşağıdaki gibi yapmamaya çalışın:

{
 "name": "service-production",
 "owner_id": "5d8201b0...",
 // ...
}

Bu yaklaşım gerektiğinde size bu dallanan nesneler hakında, cevabınızın yapısını değiştirmeden ya da bozmadan daha fazla bilgi verebilme imkanı sağlar. Örneğin:

{
 "name": "service-production",
 "owner": {
  "id": "5d8201b0...",
  "name": "Alice",
  "email": "alice@heroku.com"
 },
 // ...
}

Belirli Yapıda Hatalar Oluşturun

Tutarlı, belirli yapıda hatalar oluşturun. Bir programın okuyabileceği hata id'leri ve insanların anlayabileceği hata message'ları, daha fazla bilgi alabilecekleri ve çözüm bulabilecekleri hata url'leri belirleyin. Örneğin:

HTTP/1.1 429 Too Many Requests
{
 "id":   "rate_limit",
 "message": "Account reached its API rate limit.",
 "url":   "https://docs.service.com/rate-limits"
}

Kullanıcılarınız karşılaşabileceği hata formatlarınızı dokümante edin.

Rate Limit Durumunu Gösterin

Rate Limit diğer kullanıcıların servisi sağlıklı kullanabilmeleri için istemcinin isteklerinini sınırlandırılmasıdır. Bunun için token bucket algorithm algoritmasını kullanabilirsiniz.

Kalan istek sayılarını RateLimit-Remaining başlığı içerisinde sunun.

Bütün Cevaplarda JSON Veriniz Sıkıştırılmış(minified) Olsun

Ekstra boşluklar isteklerin cevaplarını gereksiz yere büyütür, ve bir çok istemci zaten otomatik olarak bu verileri güzel görünür hale getirmektedir. En iyisi JSON verinizi sıkıştırılmış halde tutmaktır. Örneğin:

{"beta":false,"email":"alice@heroku.com","id":"01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef","last_login":"2012-01-01T12:00:00Z","created_at":"2012-01-01T12:00:00Z","updated_at":"2012-01-01T12:00:00Z"}

Aşağıdakinin yerine:

{
 "beta": false,
 "email": "alice@heroku.com",
 "id": "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
 "last_login": "2012-01-01T12:00:00Z",
 "created_at": "2012-01-01T12:00:00Z",
 "updated_at": "2012-01-01T12:00:00Z"
}

Sorgu paramatreleri ile (Örneğin: ?pretty=true) veya başlık parametresi (Örneğin: Accept: application/vnd.heroku+json; version=3; indent=4;) olarak kullanıcılarınıza güzel görünümlü hali için bir seçenek sunabilirsiniz.

Artifacts

Programların Okuyabileceği(Machine-readable) JSON Şeması Oluşturun

API arayüzünüzü ayrıntılarıyla belirtmek için programların anlayabileceği şemalar oluşturun. Şemanızı yönetmek için prmd kullanabilirsiniz, ve prmd verify ile geçerliliğini doğrulayın.

İnsanların Okuyabileceği Dokümanlar Oluşturun

API'nizi kullanmak isteyecek istemci developerların anlayabileceği dokümanlar oluşturun.

Eğer daha önce bahsedildiği gibi prmd ile bir şema oluşturursanız, prmd doc komutu ile son kullanıcılarınıza kolayca Markdown dokümanı oluşturabilirsiniz

Son kullanıcılara ek olarak, aşağıdaki konuları içeren bir API'ye genel bakış bölümün oluşturun:

 • Authentication(Kimlik DOğrulama), bilgilerini edinme ve kullanımı.
 • API kararlılığı ve versiyonlama, API versiyonlarını seçimi
 • Genel istek ve cevap başlıkları
 • Hata formatları
 • API arayüzünü farklı dillerdeki kullanıcılar ile kullanım örnekleri

Çalıştırılabilir Örnekler Oluşturun

Kullanıcılarınızın terminal arayüzünden direk çağırabileceği çalıştırılabilir örnekler hazırlayın. Bu örneklerin, kullanıcının API arayüzü ile çalışırken minimum enerjiyi harcaması için, mümkün olduğunca kelimesi kelimesine kullanılabilir olmasını sağlayın. Örneğin:

$ export TOKEN=... # acquire from dashboard
$ curl -is https://$TOKEN@service.com/users

Eğer siz Markdown dokümanı oluştururken prmd kullanırsanız, ücretsiz, her son kullanıcı örnekleriniz olur.

İstikrarı Açıklayın

API'nizin istikrarlılığını açıklayın veya kararlılığına ve olgunluğuna göre birden fazla bağlantı seçeneği sunun, örneğin: prototype/development/production seçenekleri ile.

Heroku API compatibility policy dokümanını, yönetim yaklaşımlarınının değişikliği ve olası kararlılıkları için, örnek alabilirsiniz.

API arayüzünüz kararlı ve production'a bir kez çıktıktan sonra geriye dönük versiyon uyumsuzlukları çıkarmamaya çalışın. Eğer böyle bir uyumsuzluk olması gerekiyor ise yeni bir version numarası ile API çıkarın.

Çeviriler