Browse files

Updated Czech translation

  • Loading branch information...
1 parent c4b885b commit 8a884bd22a84d16101ccc5d2e4258f16df41fac8 @hluk committed Mar 18, 2013
Showing with 249 additions and 197 deletions.
  1. +125 −92 translations/copyq_cs.ts
  2. +124 −105 translations/copyq_de.ts
View
217 translations/copyq_cs.ts
@@ -187,33 +187,33 @@ Příkaz je možné zmenit v nastavení.</translation>
<context>
<name>ClipboardBrowser</name>
<message>
- <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="217"/>
+ <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="213"/>
<source>Move to &amp;Clipboard</source>
<translation>Přesunout do &amp;schránky</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="221"/>
+ <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="217"/>
<source>&amp;Show Content...</source>
<translation>&amp;Zobrazit obsah...
</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="225"/>
+ <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="221"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation>&amp;Odebrat</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="229"/>
+ <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Editovat</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="233"/>
+ <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="229"/>
<source>E&amp;dit with editor</source>
<translation>E&amp;ditovat v editoru</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="237"/>
+ <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="233"/>
<source>&amp;Action...</source>
<translation>&amp;Akce...</translation>
</message>
@@ -335,53 +335,48 @@ Příkaz je možné zmenit v nastavení.</translation>
<translation></translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="22"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="25"/>
<source>Enable this command</source>
<translation>Povolit tento příkaz</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="25"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="28"/>
<source>&amp;Enable</source>
<translation>&amp;Povolit</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="153"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="263"/>
<source>Name of tab to copy new items into (leave empty not to copy)</source>
<translation>Název záložky do které se prvek zkopíruje (nekopíruje se pokud není název uveden)</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="74"/>
- <source>&amp;Match:</source>
- <translation>&amp;Výraz:</translation>
- </message>
- <message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="204"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="48"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Název:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="58"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="222"/>
<source>&lt;p&gt;Don&apos;t save the matched clipboard content in history and stop applying next commands on it.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Neukládej prvek do historie a neaplikuj následující příkazy.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="61"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="225"/>
<source>&amp;Ignore Item</source>
<translation>&amp;Ignoruj prvek</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="163"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="58"/>
<source>Command name shown in menu</source>
<oldsource>Command name (shown in menu)</oldsource>
<translation>Název příkazu tak jak bude zobrazen v menu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="146"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="174"/>
<source>&lt;p&gt;Use command only for items whose text match this regular expression (leave empty to match anything).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Examples:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Match URL &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;^(https?|ftp)://&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Match PDF filenames &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;\.pdf$&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Match single character &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;^.$&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Match remote multimedia &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;^http://.*\.(ogv|vlc|mp4|mp3)$&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Pokud není políčko prázdné, použij příkaz pouze na prvky, u kterých se text schoduje s tímto regulárním výrazem.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Příklady:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; URL &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;^(https?|ftp)://&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Název PDF souborů &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;\.pdf$&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Obsahuje pouze jeden znak &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;^.$&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Vzdálené multimediální soubory &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;^http://.*\.(ogv|vlc|mp4|mp3)$&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="42"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="273"/>
<source>&lt;p&gt;Command to run. Use &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; for item text passed as argument and &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; to &lt;b&gt;%9&lt;/b&gt; for arguments captured by regular expression (parts enclosed in parentheses).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Use &lt;b&gt;|&lt;/b&gt; to chain commands (pass standard output to next command).&lt;/p&gt;</source>
@@ -390,112 +385,124 @@ Příkaz je možné zmenit v nastavení.</translation>
&lt;p&gt;Požij &lt;b&gt;|&lt;/b&gt; pro zřetězení více příkazů (předání standardního výstupu do dalšího příkazu).&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="92"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="75"/>
<source>&amp;Icon:</source>
<translation>&amp;Ikona:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="126"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="253"/>
<source>Comma&amp;nd:</source>
<translation>Pří&amp;kaz:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="172"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="103"/>
<source>Icon shown in menu</source>
<translation>Ikona zobrazená v menu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="179"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="110"/>
<source>&amp;Browse</source>
<translation>P&amp;rocházet</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="188"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="237"/>
<source>Copy to &amp;tab:</source>
<translation>Do &amp;záložky:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="326"/>
- <source>In&amp;put:</source>
- <translation>V&amp;stup:</translation>
- </message>
- <message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="336"/>
- <source>Send data of given MIME type to standard input of command (leave empty to disable).</source>
- <translation>Pošle data daného MIME typu na standardní vstup příkazu (pro vypnutí ponechej prázdné).</translation>
- </message>
- <message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="346"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="350"/>
<source>Create items from standard output of the program (leave empty to disable).</source>
<translation>Vytvoří prvky ze standardního výstupu příkazu (pro vypnutí ponechej prázdné).</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="356"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="340"/>
<source>O&amp;utput:</source>
<translation>Výs&amp;tup:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="136"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="134"/>
+ <source>Match Items</source>
+ <translation>Filtrovat prvky</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="164"/>
+ <source>&amp;Content:</source>
+ <translation>&amp;Obsah:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="181"/>
<source>&amp;Window:</source>
<translation>&amp;Okno:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="51"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="191"/>
<source>&lt;p&gt;Use command only for items copied to clipboard from window with title text that matches this regular expression (leave empty to match any window).&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Pokud není políčko prázdné, použij příkaz pouze na text zkopírovaný z okna, u kterého se název shoduje s tímto regulárním výrazem.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="216"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="198"/>
+ <source>&amp;Format:</source>
+ <translation>&amp;Formát:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="208"/>
+ <source>Data of this MIME type will be sent to standard input of command.
+Leave empty to disable this.</source>
+ <translation>Data tohoto MIME formátu budou poslána na vstup programu.
+Pro vypnutí zanechej prázné.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="284"/>
<source>Command options</source>
<translation>Nastavení příkazu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="230"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="310"/>
<source>Show action dialog before executing the command</source>
<translation>Zobraz dialog akcí před provedením příkazu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="240"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="320"/>
<source>Run the command automatically if clipboard has new content</source>
<translation>Spusť příkaz automaticky pokud je ve schránce nový obsah</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="273"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="376"/>
<source>Separator to match for splitting the output to multiple items</source>
<translation>Oddělovač prvků na výstupu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="233"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="313"/>
<source>&amp;Wait</source>
<translation>&amp;Dialog</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="243"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="323"/>
<source>Auto&amp;matic</source>
<translation>&amp;Automaticky</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="260"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="363"/>
<source>&amp;Separator:</source>
<translation>Oddě&amp;lovač:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="276"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="379"/>
<source>\n</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="286"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="402"/>
<source>Save items in tab with given name (leave empty to save in first tab)</source>
<translation>Ulož prvky do záložky s daným názvem (do první záložky, pokud není název uveden)</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="299"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="389"/>
<source>Output &amp;tab:</source>
<translation>&amp;Výstupní záložka:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="309"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="412"/>
<source>&amp;Shortcut:</source>
<translation>&amp;Klávesová zkratka:</translation>
</message>
@@ -1158,37 +1165,42 @@ Ctrl+Nahoru nebo CTRL+Dolů.</translation>
<translation>Přidej do &amp;TODO záložky</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="353"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="352"/>
+ <source>Ignore copied files</source>
+ <translation>Ignoruj kopírované soubory</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="359"/>
<source>Ignore *&quot;Password&quot;* window</source>
<translation>Ignoruj *&quot;Heslo&quot;* okna</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="354"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="360"/>
<source>Password</source>
<translation>Heslo</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="728"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="734"/>
<source>Reset preferences?</source>
<translation>Resetovat volby?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="729"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="735"/>
<source>This action will reset all your preferences (in all tabs) to default values.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Do you really want to &lt;strong&gt;reset all preferences&lt;/strong&gt;?</source>
<translation>Tato akce resetuje všechna nastavení (ve všech záložkách) na implicitní hodnoty. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Opravdu chcete &lt;strong&gt;resetovat všechna nastavení&lt;/strong&gt;?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="893"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="899"/>
<source>&lt;untitled command&gt;</source>
<translation>&lt;nepojmenovaný příkaz&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="1091"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="1097"/>
<source>Open Theme File</source>
<translation>Otevřít soubor s tématem</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="1101"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="1107"/>
<source>Save Theme File As</source>
<translation>Uložit soubor s tématem</translation>
</message>
@@ -1318,46 +1330,66 @@ Ctrl+Nahoru nebo CTRL+Dolů.</translation>
<context>
<name>ItemEditor</name>
<message>
- <location filename="../src/itemeditor.cpp" line="84"/>
+ <location filename="../src/itemeditor.cpp" line="94"/>
<source>Failed to open temporary file (%1) for editing item in external editor!</source>
<translation>Nepodařilo se otevřít dočasný soubor (%1) pro editaci v externím editoru!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ItemImageLoader</name>
<message>
- <location filename="../plugins/itemimage/itemimage.h" line="62"/>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimage.h" line="65"/>
<source>&amp;Image Items</source>
<translation>&amp;Obrázkové prvky</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../plugins/itemimage/itemimage.h" line="64"/>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimage.h" line="67"/>
<source>Display images.</source>
<translation>Zobrazení obrázků.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ItemImageSettings</name>
<message>
- <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="17"/>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="19"/>
<source>Maximum Image &amp;Width:</source>
<translation>&amp;Maximální šířka obrázku:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="32"/>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="34"/>
<source>Maximum width of image displayed in history (set to zero for original size)</source>
<translation>Maximální šířka obrázku zobrazeného v seznamu (nastav na nula pro původní rozměr)</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="57"/>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="59"/>
<source>Maximum Image &amp;Height:</source>
<translation>M&amp;aximální výška obrázku:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="75"/>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="77"/>
<source>Maximum height of image displayed in history (set to zero for original size)</source>
<translation>Maximální výška obrázku zobrazeného v seznamu (nastav na nula pro původní rozměr)</translation>
</message>
+ <message>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="109"/>
+ <source>&amp;Image editor command:</source>
+ <translation>&amp;Editor obrázků:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="119"/>
+ <source>Editor command for supported image formats other than SVG.</source>
+ <translation>Příkaz pro editaci obrázků podporovaných typů mimo SVG.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="126"/>
+ <source>&amp;SVG editor command:</source>
+ <translation>&amp;SVG editor:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="136"/>
+ <source>Editor command for SVG image format.</source>
+ <translation>Příkaz pro editaci SVG obrázků.</translation>
+ </message>
</context>
<context>
<name>ItemTextLoader</name>
@@ -1525,7 +1557,7 @@ Ctrl+Nahoru nebo CTRL+Dolů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="317"/>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="822"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="838"/>
<source>&amp;New tab</source>
<translation>&amp;Nová záložka</translation>
</message>
@@ -1585,85 +1617,85 @@ Ctrl+Nahoru nebo CTRL+Dolů.</translation>
<translation>Příkaz: &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="626"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="636"/>
<source>Loading configuration</source>
<translation>Načítám konfiguraci</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="668"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="678"/>
<source>Configuration loaded</source>
<translation>Konfigurace načtena</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="832"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="848"/>
<source>&amp;Rename tab &quot;%1&quot;</source>
<translation>&amp;Přejmenovat záložku &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="834"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="850"/>
<source>&amp;Remove tab &quot;%1&quot;</source>
<translation>&amp;Odebrat záložku &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="904"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="920"/>
<source>Clipboard:
%1</source>
<translation>Schránka:
%1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="932"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="948"/>
<source>KILL</source>
<translation>ZABÍT</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="933"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="949"/>
<source>&lt;b&gt;COMMAND:&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;PŘÍKAZ:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="934"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="950"/>
<source>&lt;b&gt;INPUT:&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;VSTUP:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1301"/>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1352"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1317"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1368"/>
<source>CopyQ Items (*.cpq)</source>
<translation>CopyQ prvky (*.cpq)</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1306"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1322"/>
<source>CopyQ Error Saving File</source>
<translation>Copyq Chyba v ukládání souboru</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1307"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1323"/>
<source>Cannot save file &quot;%1&quot;!</source>
<translation>Nelze uložit soubor &quot;%1&quot;!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1357"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1373"/>
<source>CopyQ Error Opening File</source>
<translation>Copyq Chyba v otevírání souboru</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1358"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1374"/>
<source>Cannot open file &quot;%1&quot;!</source>
<translation>Nelze otevřít soubor &quot;%1&quot;!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1393"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1409"/>
<source>Executing: %1</source>
<translation>Spouštím: %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1488"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1504"/>
<source>Remove Tab?</source>
<translation>Odebrat záložku?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1489"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1505"/>
<source>Do you want to remove tab &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;?</source>
<translation>Opravdu chcete odebrat záložku &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;?</translation>
</message>
@@ -1704,6 +1736,7 @@ Ctrl+Nahoru nebo CTRL+Dolů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/client_server.cpp" line="57"/>
+ <location filename="../src/itemeditor.cpp" line="56"/>
<source>CopyQ ERROR: %1
</source>
<translation>CopyQ CHYBA: %1
@@ -1736,12 +1769,12 @@ Ctrl+Nahoru nebo CTRL+Dolů.</translation>
<translation>sigaction() selhal!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/itemfactory.cpp" line="99"/>
+ <location filename="../src/itemfactory.cpp" line="103"/>
<source>Loading plugin: %1</source>
<translation>Načítám rozšíření: %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/itemfactory.cpp" line="114"/>
+ <location filename="../src/itemfactory.cpp" line="118"/>
<source>No plugins loaded!</source>
<translation>Žádná rozšíření nebyla načtena!</translation>
</message>
@@ -2092,43 +2125,43 @@ Vytiskne verzi programu a jeho knihoven.</translation>
<translation>Příkaz nenalezen!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="462"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="465"/>
<source>Terminating server.
</source>
<translation>Ukončuji server.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="528"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="531"/>
<source>Tab name cannot be empty!</source>
<translation>Název záložky nemůže být prázdný!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="530"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="533"/>
<source>Tab with given name already exists!</source>
<translation>Záložka se stejným jménem již existuje!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="814"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="817"/>
<source>Cannot save to file &quot;%1&quot;!</source>
<translation>Nelze uložit soubor &quot;%1&quot;!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="825"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="828"/>
<source>Cannot import file &quot;%1&quot;!</source>
<translation>Nelze importovat soubor &quot;%1&quot;!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="853"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="856"/>
<source>To modify options from command line you must first close the CopyQ Configuration dialog!</source>
<translation>Pro modifikaci nastavení musí být prvně uzavřen dialog nastavení CopyQ!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="861"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="864"/>
<source>Invalid option!</source>
<translation>Neplatné nastavení!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="909"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="912"/>
<source>Tab with given name doesn&apos;t exist!</source>
<translation>Záložka s daným názvem neexistuje!</translation>
</message>
View
229 translations/copyq_de.ts
@@ -186,33 +186,33 @@ You can set up the command in preferences.</source>
<context>
<name>ClipboardBrowser</name>
<message>
- <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="217"/>
+ <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="213"/>
<source>Move to &amp;Clipboard</source>
<translation>In die Zwis&amp;chenablage verschieben</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="221"/>
+ <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="217"/>
<source>&amp;Show Content...</source>
<translation>Inhaltanzeigen... (&amp;s)
</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="225"/>
+ <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="221"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation>Entfe&amp;rnen</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="229"/>
+ <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>B&amp;earbeiten</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="233"/>
+ <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="229"/>
<source>E&amp;dit with editor</source>
<translation>Mit Texte&amp;ditor bearbeiten</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="237"/>
+ <location filename="../src/clipboardbrowser.cpp" line="233"/>
<source>&amp;Action...</source>
<translation>&amp;Ausführen...</translation>
</message>
@@ -334,53 +334,48 @@ You can set up the command in preferences.</source>
<translation>Formular</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="22"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="25"/>
<source>Enable this command</source>
<translation>Diesen Befehl aktivieren</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="25"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="28"/>
<source>&amp;Enable</source>
<translation>Aktivi&amp;eren</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="153"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="263"/>
<source>Name of tab to copy new items into (leave empty not to copy)</source>
<translation>Name des Reiters zudem die Elemente kopiert werden sollen (freilassen um nicht zu kopieren)</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="74"/>
- <source>&amp;Match:</source>
- <translation>&amp;Übereinstimmung:</translation>
- </message>
- <message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="204"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="48"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Name:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="58"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="222"/>
<source>&lt;p&gt;Don&apos;t save the matched clipboard content in history and stop applying next commands on it.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Übereinstimmende Inhalte nicht im Verlauf speichern und nächsten Befehl nicht darauf anwenden.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="61"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="225"/>
<source>&amp;Ignore Item</source>
<translation>Element &amp;ignorieren</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="163"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="58"/>
<source>Command name shown in menu</source>
<oldsource>Command name (shown in menu)</oldsource>
<translation>Anzuzeigender Befehlsname</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="146"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="174"/>
<source>&lt;p&gt;Use command only for items whose text match this regular expression (leave empty to match anything).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Examples:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Match URL &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;^(https?|ftp)://&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Match PDF filenames &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;\.pdf$&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Match single character &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;^.$&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Match remote multimedia &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;^http://.*\.(ogv|vlc|mp4|mp3)$&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Befehle nur auf Elemente anwenden die mit dem reguären Ausdruck übereinstimmen (freilassen um mit allen übereinzustimmen).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Příklady:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; URL &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;^(https?|ftp)://&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Název PDF souborů &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;\.pdf$&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Obsahuje pouze jeden znak &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;^.$&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Vzdálené multimediální soubory &lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;^http://.*\.(ogv|vlc|mp4|mp3)$&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="42"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="273"/>
<source>&lt;p&gt;Command to run. Use &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; for item text passed as argument and &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; to &lt;b&gt;%9&lt;/b&gt; for arguments captured by regular expression (parts enclosed in parentheses).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Use &lt;b&gt;|&lt;/b&gt; to chain commands (pass standard output to next command).&lt;/p&gt;</source>
@@ -389,112 +384,123 @@ You can set up the command in preferences.</source>
&lt;p&gt;Nutze &lt;b&gt;|&lt;/b&gt; um Befehle zu verketten (wird an die Standardeingabe des folgenden Befehls weitergereicht).&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="92"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="75"/>
<source>&amp;Icon:</source>
<translation>&amp;Icon:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="126"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="253"/>
<source>Comma&amp;nd:</source>
<translation>Befehl (&amp;n):</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="172"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="103"/>
<source>Icon shown in menu</source>
<translation>Im Menü zusehendes Icon</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="179"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="110"/>
<source>&amp;Browse</source>
<translation>&amp;Durchsuchen</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="188"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="237"/>
<source>Copy to &amp;tab:</source>
<translation>Zum &amp;Reiter kopieren:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="326"/>
- <source>In&amp;put:</source>
- <translation>Ein&amp;gabe:</translation>
- </message>
- <message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="336"/>
- <source>Send data of given MIME type to standard input of command (leave empty to disable).</source>
- <translation>Daten des angegebenen MIME-Typs an die Standardeingabe des Befehls weitergereichen.</translation>
- </message>
- <message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="346"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="350"/>
<source>Create items from standard output of the program (leave empty to disable).</source>
<translation>elemente von Standardausgabe eines Programms erstellen (freilassen zum Deaktivieren).</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="356"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="340"/>
<source>O&amp;utput:</source>
<translation>A&amp;usgabe:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="136"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="134"/>
+ <source>Match Items</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="164"/>
+ <source>&amp;Content:</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="181"/>
<source>&amp;Window:</source>
<translation>&amp;Fenster:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="51"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="191"/>
<source>&lt;p&gt;Use command only for items copied to clipboard from window with title text that matches this regular expression (leave empty to match any window).&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Befehl nur für Elemente eines Fensters mit einem des regulären Ausdrücks passenden Textes anwenden (Feld zum Übereinstimmen mit jeglichem Fenster freilassen).&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="216"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="198"/>
+ <source>&amp;Format:</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="208"/>
+ <source>Data of this MIME type will be sent to standard input of command.
+Leave empty to disable this.</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="284"/>
<source>Command options</source>
<translation>Befehlsoptionen</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="230"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="310"/>
<source>Show action dialog before executing the command</source>
<translation>Ausführungsdialog anzeigen bevor Befehl ausgeführt wird</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="240"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="320"/>
<source>Run the command automatically if clipboard has new content</source>
<translation>Befehl automatisch ausführen wenn Zwischenablage neuen Inhalt bekommt</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="273"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="376"/>
<source>Separator to match for splitting the output to multiple items</source>
<translation>Trennungszeichen um Ausgabe in mehrere teile zu spalten</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="233"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="313"/>
<source>&amp;Wait</source>
<translation>&amp;Warten</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="243"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="323"/>
<source>Auto&amp;matic</source>
<translation>Auto&amp;matisch</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="260"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="363"/>
<source>&amp;Separator:</source>
<translation>&amp;Trennungszeichen:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="276"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="379"/>
<source>\n</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="286"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="402"/>
<source>Save items in tab with given name (leave empty to save in first tab)</source>
<translation>Elemente in Reiter mit folgendem Namen speichern (freilassen um in den ersten Reiter zu speichern</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="299"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="389"/>
<source>Output &amp;tab:</source>
<translation>Reiter der &amp;Ausgabe:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="309"/>
+ <location filename="../src/ui/commandwidget.ui" line="412"/>
<source>&amp;Shortcut:</source>
<translation>Tasten&amp;kürzel:</translation>
</message>
@@ -1157,37 +1163,42 @@ Strg+Rauf oder Strg+Runter.</translation>
<translation>Füge zum &amp;TODO-Reiter hinzu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="353"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="352"/>
+ <source>Ignore copied files</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="359"/>
<source>Ignore *&quot;Password&quot;* window</source>
<translation>Ignoriere *&quot;Passwort&quot;* Fenster</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="354"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="360"/>
<source>Password</source>
<translation>Passwort</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="728"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="734"/>
<source>Reset preferences?</source>
<translation>Einstellungen zurücksetzen?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="729"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="735"/>
<source>This action will reset all your preferences (in all tabs) to default values.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Do you really want to &lt;strong&gt;reset all preferences&lt;/strong&gt;?</source>
<translation>Diese Aktion wird alle Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Möchtest du wirklich &lt;strong&gt;alle Einstellungen zurücksetzen&lt;/strong&gt;?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="893"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="899"/>
<source>&lt;untitled command&gt;</source>
<translation>&lt;Namenloser Befehl&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="1091"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="1097"/>
<source>Open Theme File</source>
<translation>Theme-Datei öffnen</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="1101"/>
+ <location filename="../src/configurationmanager.cpp" line="1107"/>
<source>Save Theme File As</source>
<translation>Theme-Datei speichern</translation>
</message>
@@ -1317,46 +1328,66 @@ Strg+Rauf oder Strg+Runter.</translation>
<context>
<name>ItemEditor</name>
<message>
- <location filename="../src/itemeditor.cpp" line="84"/>
+ <location filename="../src/itemeditor.cpp" line="94"/>
<source>Failed to open temporary file (%1) for editing item in external editor!</source>
<translation>Temporäre Datei (%1) zum öffnen in externem Texteditor konnte nicht geöffnet werden!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ItemImageLoader</name>
<message>
- <location filename="../plugins/itemimage/itemimage.h" line="62"/>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimage.h" line="65"/>
<source>&amp;Image Items</source>
<translation>&amp;Bildelemente</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../plugins/itemimage/itemimage.h" line="64"/>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimage.h" line="67"/>
<source>Display images.</source>
<translation>Bilder anzeigen.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ItemImageSettings</name>
<message>
- <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="17"/>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="19"/>
<source>Maximum Image &amp;Width:</source>
<translation>&amp;Maximum der Bildbreite:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="32"/>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="34"/>
<source>Maximum width of image displayed in history (set to zero for original size)</source>
<translation>Maximale Anzeigebreite von Bildern im Verlauf (Null für Originalgröße)</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="57"/>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="59"/>
<source>Maximum Image &amp;Height:</source>
<translation>M&amp;aximale Bildhöhe:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="75"/>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="77"/>
<source>Maximum height of image displayed in history (set to zero for original size)</source>
<translation>Maximale Anzeigehöhe von Bildern im Verlauf (Null für Originalgröße)</translation>
</message>
+ <message>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="109"/>
+ <source>&amp;Image editor command:</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="119"/>
+ <source>Editor command for supported image formats other than SVG.</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="126"/>
+ <source>&amp;SVG editor command:</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../plugins/itemimage/itemimagesettings.ui" line="136"/>
+ <source>Editor command for SVG image format.</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
+ </message>
</context>
<context>
<name>ItemTextLoader</name>
@@ -1524,7 +1555,7 @@ Strg+Rauf oder Strg+Runter.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="317"/>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="822"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="838"/>
<source>&amp;New tab</source>
<translation>&amp;Neuer Reiter</translation>
</message>
@@ -1580,99 +1611,90 @@ Strg+Rauf oder Strg+Runter.</translation>
</translation>
</message>
<message>
- <source>Error: %1</source>
- <translation type="obsolete">Fehler: %1
-</translation>
- </message>
- <message>
- <source>Exit code: %1</source>
- <translation type="obsolete">Exitcode: %1</translation>
- </message>
- <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="359"/>
<source>Command &quot;%1&quot;</source>
<translation>Befehl: &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="626"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="636"/>
<source>Loading configuration</source>
<translation>Lade Konfiguration</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="668"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="678"/>
<source>Configuration loaded</source>
<translation>Konfiguration geladen</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="832"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="848"/>
<source>&amp;Rename tab &quot;%1&quot;</source>
<translation>&amp;Reiter umbenennen &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="834"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="850"/>
<source>&amp;Remove tab &quot;%1&quot;</source>
<translation>&amp;Reiter entfernen &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="904"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="920"/>
<source>Clipboard:
%1</source>
<translation>Zwischenablage:
%1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="932"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="948"/>
<source>KILL</source>
<translation>KILL</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="933"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="949"/>
<source>&lt;b&gt;COMMAND:&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Befehl:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="934"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="950"/>
<source>&lt;b&gt;INPUT:&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;INPUT:&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1301"/>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1352"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1317"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1368"/>
<source>CopyQ Items (*.cpq)</source>
<translation>CopyQ Elemente (*.cpq)</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1306"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1322"/>
<source>CopyQ Error Saving File</source>
<translation>Copyq Fehler beim Speichern einer Datei</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1307"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1323"/>
<source>Cannot save file &quot;%1&quot;!</source>
<translation>Kann Datei &quot;%1&quot; nicht speichern!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1357"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1373"/>
<source>CopyQ Error Opening File</source>
<translation>Copyq Fehler beim Öffnen einer Datei</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1358"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1374"/>
<source>Cannot open file &quot;%1&quot;!</source>
<translation>Kann Datei &quot;%1&quot; nicht öffnen!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1393"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1409"/>
<source>Executing: %1</source>
<translation>Führe aus: %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1488"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1504"/>
<source>Remove Tab?</source>
<translation>Reiter entfernen?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1489"/>
+ <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1505"/>
<source>Do you want to remove tab &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt;?</source>
<translation>Möchtest du den Tab &lt;strong&gt;%1&lt;/strong&gt; entfernen?</translation>
</message>
@@ -1713,6 +1735,7 @@ Strg+Rauf oder Strg+Runter.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/client_server.cpp" line="57"/>
+ <location filename="../src/itemeditor.cpp" line="56"/>
<source>CopyQ ERROR: %1
</source>
<translation>CopyQ FEHLER: %1
@@ -1745,12 +1768,12 @@ Strg+Rauf oder Strg+Runter.</translation>
<translation>sigaction() selhal!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/itemfactory.cpp" line="99"/>
+ <location filename="../src/itemfactory.cpp" line="103"/>
<source>Loading plugin: %1</source>
<translation>Lade Plugin: %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/itemfactory.cpp" line="114"/>
+ <location filename="../src/itemfactory.cpp" line="118"/>
<source>No plugins loaded!</source>
<translation>Keine Plugins geladen!</translation>
</message>
@@ -1861,10 +1884,6 @@ Wert -1 steht für die aktuelle Zwischenablage.</translation>
<translation>Gebe Rohdaten der Zwischenablage oder des Elements in die Reihe aus.</translation>
</message>
<message>
- <source>Write raw data to given row.</source>
- <translation type="obsolete">Schreibe Rohdaten in die angegebene Reihe.</translation>
- </message>
- <message>
<location filename="../src/scriptable.cpp" line="137"/>
<location filename="../src/scriptable.cpp" line="138"/>
<source>DATA</source>
@@ -2105,43 +2124,43 @@ Gebe Version des Prograamms und der Bibliotheken aus.</translation>
<translation>Befehl wurde nicht gefunden!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="462"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="465"/>
<source>Terminating server.
</source>
<translation>Beende Server.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="528"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="531"/>
<source>Tab name cannot be empty!</source>
<translation>Reiternamen können nicht leer bleiben!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="530"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="533"/>
<source>Tab with given name already exists!</source>
<translation>Reiter mit angegebenem Namen existiert bereits!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="814"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="817"/>
<source>Cannot save to file &quot;%1&quot;!</source>
<translation>Kann nicht in die Datei &quot;%1&quot; speichern!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="825"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="828"/>
<source>Cannot import file &quot;%1&quot;!</source>
<translation>Kann Datei &quot;%1&quot; nicht importieren!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="853"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="856"/>
<source>To modify options from command line you must first close the CopyQ Configuration dialog!</source>
<translation>Um Optionen von der Kommandozeile zu ändern muss erst der CopyQ-Einstellungsdialog geschlossen werden!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="861"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="864"/>
<source>Invalid option!</source>
<translation>Ungültige Option!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/scriptable.cpp" line="909"/>
+ <location filename="../src/scriptable.cpp" line="912"/>
<source>Tab with given name doesn&apos;t exist!</source>
<translation>Ein Reiter mit dem angegebenen Namen esxistiert nicht!</translation>
</message>

0 comments on commit 8a884bd

Please sign in to comment.