Airbnb JavaScript Style Guide
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 102b8c4 May 15, 2017
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md

README.md

(Deprecated) Airbnb JavaScript Style Guide() {

Bản cập nhật mới nhất Javascript style guide

Table of Contents

 1. Types
 2. References
 3. Objects
 4. Arrays
 5. Destructuring
 6. Strings
 7. Functions
 8. Arrow Functions
 9. Constructors
 10. Modules
 11. Iterators and Generators
 12. Properties
 13. Variables
 14. Hoisting
 15. Comparison Operators & Equality
 16. Blocks
 17. Comments
 18. Whitespace
 19. Commas
 20. Semicolons
 21. Type Casting & Coercion
 22. Naming Conventions
 23. Accessors
 24. Events
 25. jQuery
 26. ECMAScript 5 Compatibility
 27. ECMAScript 6 Styles
 28. Testing
 29. Performance
 30. Resources
 31. In the Wild
 32. Translation
 33. The JavaScript Style Guide Guide
 34. Chat With Us About JavaScript
 35. Contributors
 36. License

Types

 • 1.1 Primitives: Khi bạn truy cập các kiểu dữ liệu nguyên thủy, bạn làm việc trực tiếp với giá trị của biến (tham trị).

  • string
  • number
  • boolean
  • null
  • undefined
  const foo = 1;
  let bar = foo;
  
  bar = 9;
  
  console.log(foo, bar); // => 1, 9
 • 1.2 Complex: Khi bạn làm việc với các kiểu dữ liệu phức tạp, bạn làm việc gián tiếp với giá trị của biến thông qua địa chỉ vùng nhớ của nó (tham chiếu).

  • object
  • array
  • function
  const foo = [1, 2];
  const bar = foo;
  
  bar[0] = 9;
  
  console.log(foo[0], bar[0]); // => 9, 9

⬆ Trở lại đầu trang

References

 • 2.1 Sử dụng const cho khai báo hằng; tránh sử dụng var.

Khi sử dụng cost chúng ta không thể thay đổi giá trị của nó. Điều này giúp chúng ta ngăn chặn các lỗi có thể xảy ra

```javascript
// Không tốt
var a = 1;
var b = 2;

// Tốt
const a = 1;
const b = 2;
```
 • 2.2 Để thay đổi các thông số, sử dụng let và tránh sử dụng var.

let nó chỉ có nghĩa trong một phạm vi nhất định (Block-Scope), không giống như var có nghĩa trong một hàm (Funciton-Scope).

```javascript
// Không tốt
var count = 1;
if (true) {
 count += 1;
}

// Tốt.
let count = 1;
if (true) {
 count += 1;
}
```
 • 2.3 letconst có giá trị trong một phạm vi nhất định (Block-Scope).

  {
   let a = 1;
   const b = 1;
  }
  console.log(a); // ReferenceError Khi ngoài phạm vị của biến sẽ không thể sử dụng biến đó.
  console.log(b); // ReferenceError Khi ngoài phạm vị của biến sẽ không thể sử dụng biến đó.

⬆ Trở lại đầu trang

Objects

 • 3.1 Dùng {} để tạo một đối tượng.

  // Không tốt
  const item = new Object();
  
  // Tốt
  const item = {};
 • 3.2 Không sử dụng các từ khoá mặc định để làm thuộc tính.

  // Không tốt
  const superman = {
   default: { clark: 'kent' },
   private: true,
  };
  
  // Tốt
  const superman = {
   defaults: { clark: 'kent' },
   hidden: true,
  };
 • 3.3 Dùng những từ ngữ đồng nghĩa với thuật ngử dành riêng.

  // Không tốt
  const superman = {
   class: 'alien', // `class` từ khoá của hệ thống
  };
  
  // Không tốt
  const superman = {
   klass: 'alien', `klass` không có ỹ nghĩa gì trong trường hợp này
  };
  
  // Tốt
  const superman = {
   type: 'alien',
  };

 • 3.4 Sử dụng tên thuộc tính khi tạo đối tượng với tên thuộc tính động.

Việc này giúp chúng ta định nghĩa tất cả các thuộc tính của đối tượng một lần duy nhất.

```javascript

function getKey(k) {
 return `a key named ${k}`;
}

// Không tốt
const obj = {
 id: 5,
 name: 'San Francisco',
};
obj[getKey('enabled')] = true;

// 
const obj = {
 id: 5,
 name: 'San Francisco',
 [getKey('enabled')]: true,
};
```

 • 3.5 Sử dụng cách khai báo phương thức rút ngắn (Property Value Shorthand).

  // Không tốt
  const atom = {
   value: 1,
  
   addValue: function (value) {
    return atom.value + value;
   },
  };
  
  // Tốt
  const atom = {
   value: 1,
  
   addValue(value) {
    return atom.value + value;
   },
  };

 • 3.6 Sử dụng cách khai báo rút ngắn cho thuộc tính (Object Method.

Cách viết ngắn gọn và dể hiểu hơn.

```javascript
const lukeSkywalker = 'Luke Skywalker';

// bad
const obj = {
 lukeSkywalker: lukeSkywalker,
};

// good
const obj = {
 lukeSkywalker,
};
```
 • 3.7 Gom nhóm các thuộc tính được khai báo rút ngắn đặt lên đầu của mỗi đối tượng.

  const anakinSkywalker = 'Anakin Skywalker';
  const lukeSkywalker = 'Luke Skywalker';
  
  // Không tốt
  const obj = {
   episodeOne: 1,
   twoJediWalkIntoACantina: 2,
   lukeSkywalker,
   episodeThree: 3,
   mayTheFourth: 4,
   anakinSkywalker,
  };
  
  // Tốt
  const obj = {
   lukeSkywalker, // Thuộc tính được khai báo ngắn gọn
   anakinSkywalker, // Thuộc tính được khai báo ngắn gọn
   episodeOne: 1,
   twoJediWalkIntoACantina: 2,
   episodeThree: 3,
   mayTheFourth: 4,
  };

⬆ Trở lại đầu trang

Arrays

 • 4.1 Sử dụng [] để khai báo một mảng.

  // Không tốt
  const items = new Array();
  
  // Tốt
  const items = [];
 • 4.2 Dùng Array#push để thêm một phần từ vào mảng thay vì thêm trực tiếp.

  const someStack = [];
  
  // Không tốt
  someStack[someStack.length] = 'abracadabra';
  
  // Tốt
  someStack.push('abracadabra');

 • 4.3 Dùng ... (Spreads) để sao chép mảng.

  // Không tốt
  const len = items.length;
  const itemsCopy = [];
  let i;
  
  for (i = 0; i < len; i++) {
   itemsCopy[i] = items[i];
  }
  
  // Tốt
  const itemsCopy = [...items];
 • 4.4 Dùng Array#from để chuyển đổi từ đối tượng sang mảng.

  const foo = document.querySelectorAll('.foo');
  const nodes = Array.from(foo);

⬆ Trở lại đầu trang

Destructuring

 • 5.1 Dùng Destructuring để chuyển giá trị từng thuộc tính của đối tượng vào một biến.

  Điều này giúp giảm bớt việc dùng các biến tạm thời để lưu các thuộc tính trong đối tượng.

  // Không tốt
  function getFullName(user) {
   const firstName = user.firstName;
   const lastName = user.lastName;
  
   return `${firstName} ${lastName}`;
  }
  
  // Tốt
  function getFullName(obj) {
   const { firstName, lastName } = obj;
   return `${firstName} ${lastName}`;
  }
  
  // Tốt nhất
  function getFullName({ firstName, lastName }) {
   return `${firstName} ${lastName}`;
  }
 • 5.2 Dùng destructuring cho mảng.

  const arr = [1, 2, 3, 4];
  
  // Không tốt
  const first = arr[0];
  const second = arr[1];
  
  // Tốt
  const [first, second] = arr;
 • 5.3 Dùng destructuring cho nhiều giá trị trả về, không dùng destructuring array.

Cách dùng này giúp chúng ta có thể thêm một thuộc tính mới hoặc sắp xếp thứ tự trả về mà không gây ảnh hưởng cho các hàm khác.

```javascript
// Không tốt
function processInput(input) {
 // then a miracle occurs
 return [left, right, top, bottom];
}

// the caller needs to think about the order of return data
const [left, __, top] = processInput(input);

// Tốt
function processInput(input) {
 // then a miracle occurs
 return { left, right, top, bottom };
}

// the caller selects only the data they need
const { left, right } = processInput(input);
```

⬆ Trở lại đầu trang

Strings

 • 6.1 Sử dụng dầu nháy đơn '' đối với chuỗi.

  // Không tốt
  const name = "Capt. Janeway";
  
  // Tốt
  const name = 'Capt. Janeway';
 • 6.2 Khi chuỗi dài hơn 100 kí tự nên chia nhiều dòng và nối chuỗi đó lại.

 • 6.3 Ghi chú: Việc áp dụng nối chuỗi nhiều sẽ gây ảnh hưởng tới hiệu năng. jsPerf & Thảo luận.

  // Không tốt
  const errorMessage = 'This is a super long error that was thrown because of Batman. When you stop to think about how Batman had anything to do with this, you would get nowhere fast.';
  
  // Không tốt
  const errorMessage = 'This is a super long error that was thrown because \
  of Batman. When you stop to think about how Batman had anything to do \
  with this, you would get nowhere \
  fast.';
  
  // Tốt
  const errorMessage = 'This is a super long error that was thrown because ' +
   'of Batman. When you stop to think about how Batman had anything to do ' +
   'with this, you would get nowhere fast.';

 • 6.4 Dùng template thay vì dùng cách nối chuỗi.

Dùng template sẽ giúp chúng ta dể đọc, cú pháp ngắn gọn.

```javascript
// Không tốt
function sayHi(name) {
 return 'How are you, ' + name + '?';
}

// Không tốt
function sayHi(name) {
 return ['How are you, ', name, '?'].join();
}

// Tốt
function sayHi(name) {
 return `How are you, ${name}?`;
}
```
 • 6.5 Không bao giờ sử dụng eval() cho chuỗi.

⬆ Trở lại đầu trang

Functions

 • 7.1 Sử dụng Function declarations thay vì Function expressions.

Function declarations được đặt tên rõ ràng, do đó có thể xác định nó ở call stacks. Luôn luôn dùng Arrow Functions với Function expressions.

```javascript
// không tốt
const foo = function () {
};

// Tốt
function foo() {
}
```
 • 7.2 Function expressions:

  // immediately-invoked function expression (IIFE)
  (() => {
   console.log('Welcome to the Internet. Please follow me.');
  })();
 • 7.3 Không được khai báo một hàm khi sử dụng các câu điều kiện (if, while, ...). Thay vào đó lưu hàm vào một biến cụ thể.

 • 7.4 Ghi chú: ECMA-262 định nghĩa block như là danh sách các câu lệnh. Read ECMA-262's note on this issue.

  // Không tốt
  if (currentUser) {
   function test() {
    console.log('Nope.');
   }
  }
  
  // Tốt
  let test;
  if (currentUser) {
   test = () => {
    console.log('Yup.');
   };
  }
 • 7.5 Không được khai báo các tham số của hàm trùng với arguments.

  // Không tốt
  function nope(name, options, arguments) {
   // ...stuff...
  }
  
  // Tốt
  function yup(name, options, args) {
   // ...stuff...
  }

 • 7.6 Không được dùng arguments, dùng ... (Spreads) thay thế.

... sẽ chuyển các arguments thành một mảng các giá trị.

```javascript
// Không tốt
function concatenateAll() {
 const args = Array.prototype.slice.call(arguments);
 return args.join('');
}

// Tốt
function concatenateAll(...args) {
 return args.join('');
}
```

 • 7.7 Sử dụng cách truyền tham số mặc định.

  // Không tốt, không bao giờ áp dụng kiểu này
  function handleThings(opts) {
   opts = opts || {};
   // ...
  }
  
  // Không tốt
  function handleThings(opts) {
   if (opts === void 0) {
    opts = {};
   }
   // ...
  }
  
  // Tốt
  function handleThings(opts = {}) {
   // ...
  }
 • 7.8 Tránh đặt nó là các thông số mặc định.

var b = 1;
// Không tốt
function count(a = b++) {
 console.log(a);
}
count(); // 1
count(); // 2
count(3); // Nó được định nghĩa như là tham số thứ ba, mặc định sẽ không được thực thi (= b++ ไม่ถูกเรียก)
count(); // 3
 • 7.9 Luôn đặt tham số mặc định ở cuối.

  // Không tốt
  function handleThings(opts = {}, name) {
   // ...
  }
  
  // Tốt
  function handleThings(name, opts = {}) {
   // ...
  }
 • 7.10 Không bao giờ dùng cách khơi tạo một hàm bằng cách dùng new Function.

  Cách này đồng nghĩa với việc dùng eval().

  // Không tốt
  var add = new Function('a', 'b', 'return a + b');
  
  // Không tốt
  var subtract = Function('a', 'b', 'return a - b');

⬆ Trở lại đầu trang

Arrow Functions

 • 8.1 Một khi bạn sử dụng Function expressions (Anonymous function), thì nên dùng Arrow Functions hoặc =>.

  // Không tốt
  [1, 2, 3].map(function (x) {
   const y = x + 1;
   return x * y;
  });
  
  // Tốt
  [1, 2, 3].map((x) => {
   const y = x + 1;
   return x * y;
  });
 • 8.2 Nếu chỉ một câu lệnh tính toán thì có thể không dùng {}, nhưng khi có nhiều câu lệnh thì nên dùng {} và dùng return để trả về kết quá cuối cùng.

  // Tốt
  [1, 2, 3].map(number => `A string containing the ${number}.`);
  
  // Không tốt
  [1, 2, 3].map(number => {
   const nextNumber = number + 1;
   `A string containing the ${nextNumber}.`;
  });
  
  // Tốt
  [1, 2, 3].map(number => {
   const nextNumber = number + 1;
   return `A string containing the ${nextNumber}.`;
  });
 • 8.3 Khi có nhiều chuỗi có nhiều dòng nên bao chuỗi đó trong dấu ().

  // Không tốt
  [1, 2, 3].map(number => 'As time went by, the string containing the ' +
   `${number} became much longer. So we needed to break it over multiple ` +
   'lines.'
  );
  
  // Tốt
  [1, 2, 3].map(number => (
   `As time went by, the string containing the ${number} became much ` +
   'longer. So we needed to break it over multiple lines.'
  ));
 • 8.4 Nếu trong hàm chỉ có một câu lệnh duy nhất có thể không cần dùng ().

  // Tốt
  [1, 2, 3].map(x => x * x);
  
  // Tốt
  [1, 2, 3].reduce((y, x) => x + y);

⬆ Trở lại đầu trang

Constructors

 • 9.1 Luôn luôn dùng class. Không nên dùng prototype.

  // Không tốt
  function Queue(contents = []) {
   this._queue = [...contents];
  }
  Queue.prototype.pop = function() {
   const value = this._queue[0];
   this._queue.splice(0, 1);
   return value;
  }
  
  
  // Tốt
  class Queue {
   constructor(contents = []) {
    this._queue = [...contents];
   }
   pop() {
    const value = this._queue[0];
    this._queue.splice(0, 1);
    return value;
   }
  }
 • 9.2 Sử dụng extends để tạo một lớp kế thừa.

  // Không tốt
  const inherits = require('inherits');
  function PeekableQueue(contents) {
   Queue.apply(this, contents);
  }
  inherits(PeekableQueue, Queue);
  PeekableQueue.prototype.peek = function() {
   return this._queue[0];
  }
  
  // Tốt
  class PeekableQueue extends Queue {
   peek() {
    return this._queue[0];
   }
  }
 • 9.3 Phương thức có thể trả về this.

  // Không tốt
  Jedi.prototype.jump = function() {
   this.jumping = true;
   return true;
  };
  
  Jedi.prototype.setHeight = function(height) {
   this.height = height;
  };
  
  const luke = new Jedi();
  luke.jump(); // => true
  luke.setHeight(20); // => undefined
  
  // Tốt
  class Jedi {
   jump() {
    this.jumping = true;
    return this;
   }
  
   setHeight(height) {
    this.height = height;
    return this;
   }
  }
  
  const luke = new Jedi();
  
  luke.jump()
   .setHeight(20);
 • 9.4 Có thể mở rộng phương thức toString().

  class Jedi {
   constructor(options = {}) {
    this.name = options.name || 'no name';
   }
  
   getName() {
    return this.name;
   }
  
   toString() {
    return `Jedi - ${this.getName()}`;
   }
  }

⬆ Trở lại đầu trang

Modules

 • 10.1 Luôn luôn dùng (import/export) khi làm việc với modules thay thế kiểu modules truyền thống require/module.exports.

  // Không tốt
  const AirbnbStyleGuide = require('./AirbnbStyleGuide');
  module.exports = AirbnbStyleGuide.es6;
  
  // ok
  import AirbnbStyleGuide from './AirbnbStyleGuide';
  export default AirbnbStyleGuide.es6;
  
  // Tốt nhất
  import { es6 } from './AirbnbStyleGuide';
  export default es6;
 • 10.2 Không được dùng wildcard imports.

  // Không tốt
  import * as AirbnbStyleGuide from './AirbnbStyleGuide';
  
  // Tốt
  import AirbnbStyleGuide from './AirbnbStyleGuide';
 • 10.3 Không được dùng export trực tiếp từ import.

Bời vì tách importexport giúp cho việc đọc dể, có ý nghĩa hơn.

```javascript
// Không tốt
// filename es6.js
export { es6 as default } from './airbnbStyleGuide';

// Tốt
// filename es6.js
import { es6 } from './AirbnbStyleGuide';
export default es6;
```

⬆ Trở lại đầu trang

Iterators and Generators

 • 11.1 Không được dùng vòng lặp thay vào đó dùng map() hoặc reduce thay thế for-of.

  const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
  
  // Không tốt
  let sum = 0;
  for (let num of numbers) {
   sum += num;
  }
  
  sum === 15;
  
  // Tốt
  let sum = 0;
  numbers.forEach((num) => sum += num);
  sum === 15;
  
  // Tốt nhất
  const sum = numbers.reduce((total, num) => total + num, 0);
  sum === 15;
 • 11.2 Không được dùng generators ở thời điểm hiện tại.

Có lỗi khi chuyển sang ES5.

⬆ Trở lại đầu trang

Properties

 • 12.1 Sử dụng . khi truy cập vào một biến.

  const luke = {
   jedi: true,
   age: 28,
  };
  
  // Không tốt
  const isJedi = luke['jedi'];
  
  // Tốt
  const isJedi = luke.jedi;
 • 12.2 Sử [] để truy cập thuộc tính đối với biến.

  const luke = {
   jedi: true,
   age: 28,
  };
  
  function getProp(prop) {
   return luke[prop];
  }
  
  const isJedi = getProp('jedi');

⬆ Trở lại đầu trang

Variables

 • 13.1 Luôn luôn sử dụng const để khai báo một biến.

  // Không tốt
  superPower = new SuperPower();
  
  // Tốt
  const superPower = new SuperPower();
 • 13.2 Dùng mỗi const cho việc khai báo một biến.

  // Không tốt
  const items = getItems(),
    goSportsTeam = true,
    dragonball = 'z';
  
  // Không tốt
  const items = getItems(),
    goSportsTeam = true;
    dragonball = 'z';
  
  // Tốt
  const items = getItems();
  const goSportsTeam = true;
  const dragonball = 'z';
 • 13.3 Gôm nhóm biến theo consts và lets.

  // Không tốt
  let i, len, dragonball,
    items = getItems(),
    goSportsTeam = true;
  
  // Không tốt
  let i;
  const items = getItems();
  let dragonball;
  const goSportsTeam = true;
  let len;
  
  // Tốt
  const goSportsTeam = true;
  const items = getItems();
  let dragonball;
  let i;
  let length;
 • 13.4 Khai báo biến khi cần thiết và đặt chúng ở đúng nơi.

letconstblock scoped và không phải function scoped.

```javascript
// Tốt
function() {
 test();
 console.log('doing stuff..');

 //..other stuff..

 const name = getName();

 if (name === 'test') {
  return false;
 }

 return name;
}

// Không tốt - hàm không cần thiết
function(hasName) {
 const name = getName();

 if (!hasName) {
  return false;
 }

 this.setFirstName(name);

 return true;
}

// good
function(hasName) {
 if (!hasName) {
  return false;
 }

 const name = getName();
 this.setFirstName(name);

 return true;
}
```

⬆ Trở lại đầu trang

Hoisting

 • 14.1 var được khai báo trước ở đầu trong pham vi của biến hoặc hàm. constlet được dùng với một khái niệm mới Temporal Dead Zones (TDZ). typeof is no longer safe.

  function example() {
   console.log(notDefined); // => ReferenceError
  }
  
  // Khai báo một biến sau khai biến đó đã được gọi,
  // trong trường hợp này biến sẽ không `hoisted`
  function example() {
   console.log(declaredButNotAssigned); // => undefined
   var declaredButNotAssigned = true;
  }
  
  // Biến được khai báo ở đầu
  function example() {
   let declaredButNotAssigned;
   console.log(declaredButNotAssigned); // => undefined
   declaredButNotAssigned = true;
  }
  
  // sử dụng `const` and `let`
  function example() {
   console.log(declaredButNotAssigned); // => throws a ReferenceError
   console.log(typeof declaredButNotAssigned); // => throws a ReferenceError
   const declaredButNotAssigned = true;
  }
 • 14.2 Anonymous function được khai báo bằng một biến.

  function example() {
   console.log(anonymous); // => undefined
  
   anonymous(); // => TypeError anonymous is not a function
  
   var anonymous = function() {
    console.log('anonymous function expression');
   };
  }
 • 14.3 Named Function expressions - Việc thông báo này hoạt động bằng tên hàm. Kết quả như ví dụ trước.

  function example() {
   console.log(named); // => undefined
  
   named(); // => TypeError named is not a function
  
   superPower(); // => ReferenceError superPower is not defined
  
   var named = function superPower() {
    console.log('Flying');
   };
  }
  
  // Kết quả giống như khi dùng tên hàm
  // trùng với tên biến
  function example() {
   console.log(named); // => undefined
  
   named(); // => TypeError named is not a function
  
   var named = function named() {
    console.log('named');
   }
  }
 • 14.4 Function declarations - Đối với hàm mà không có các giá trị đầu vào cho biến.

  function example() {
   superPower(); // => Flying
  
   function superPower() {
    console.log('Flying');
   }
  }
 • JavaScript Scoping & Hoisting by Ben Cherry.

⬆ Trở lại đầu trang

Comparison Operators & Equality

 • 15.1 Sử dụng ===!== thay cho ==!=.

 • 15.2 Khi dùng if các loại đối tượng sẽ được chuyển đổi sang kiểu Boolean:

  • Objects chuyển thành true
  • Undefined chuyển thành false
  • Null chuyển thành false
  • Booleans chuyển thành the value of the boolean
  • Numbers chuyển thành false Nếu +0, -0, or NaN, ngược lại true
  • Strings chuyển thành false Nếu là chuỗi rổng '', ngược lại true
  if ([0]) {
   // true
   // `array` là `object`, `objects` chuyển thành true
  }
 • 15.3 Sử dụng ngắn gọn.

  // Không tốt
  if (name !== '') {
   // ...stuff...
  }
  
  // Tốt
  if (name) {
   // ...stuff...
  }
  
  // Không tốt
  if (collection.length > 0) {
   // ...stuff...
  }
  
  // Tốt
  if (collection.length) {
   // ...stuff...
  }
 • 15.4 Truth Equality and JavaScript by Angus Croll.

⬆ Trở lại đầu trang

Blocks

 • 16.1 Sử dụng {}.

  // Không tốt
  if (test)
   return false;
  
  // Tốt
  if (test) return false;
  
  // Tốt
  if (test) {
   return false;
  }
  
  // Không tốt
  function() { return false; }
  
  // Tốt
  function() {
   return false;
  }
 • 16.2 Nếu dùng nhiều câu điều kiện ifelse, đặt else cùng dòng với dấu } của if.

  // Không tốt
  if (test) {
   thing1();
   thing2();
  }
  else {
   thing3();
  }
  
  // Tốt
  if (test) {
   thing1();
   thing2();
  } else {
   thing3();
  }

⬆ Trở lại đầu trang

Comments

 • 17.1 Sử dụng /** ... */ khi cần chú thích nhiều. Nên mô tả đầy đủ như types, values của nhiều tham số, giá trị trả về là gì.

  // Không tốt
  // make() returns a new element
  // based on the passed in tag name
  //
  // @param {String} tag
  // @return {Element} element
  function make(tag) {
  
   // ...stuff...
  
   return element;
  }
  
  // Tốt
  /**
   * make() returns a new element
   * based on the passed in tag name
   *
   * @param {String} tag
   * @return {Element} element
   */
  function make(tag) {
  
   // ...stuff...
  
   return element;
  }
 • 17.2 Sử dụng // khi chú thích một dòng duy nhất. Cách một dòng đối với câu lệnh phía trước khi sử dụng // để chú thích.

  // Không tốt
  const active = true; // is current tab
  
  // Tốt
  // is current tab
  const active = true;
  
  // Tốt
  function getType() {
   console.log('fetching type...');
   // set the default type to 'no type'
   const type = this._type || 'no type';
  
   return type;
  }
  
  // Tốt
  function getType() {
   console.log('fetching type...');
  
   // set the default type to 'no type'
   const type = this._type || 'no type';
  
   return type;
  }
  
  // Tốt
  function getType() {
   // set the default type to 'no type'
   const type = this._type || 'no type';
  
   return type;
  }
 • 17.3 Thêm tiền tố phía trước FIXME hoặc TODO để những người trong cùng một team có thể dể đọc hiểu code. FIXME -- need to figure this out hoặc TODO -- need to implement.

 • 17.4 Use // FIXME: to annotate problems.

  class Calculator extends Abacus {
   constructor() {
    super();
  
    // FIXME: shouldn't use a global here
    total = 0;
   }
  }
 • 17.5 Dùng // TODO: chú thích cách giải quyết vấn đề.

  class Calculator extends Abacus {
   constructor() {
    super();
  
    // TODO: total should be configurable by an options param
    this.total = 0;
   }
  }

⬆ Trở lại đầu trang

Whitespace

 • 18.1 Dùng 2 spaces thay vì 4.

  // Không tốt
  function() {
  ∙∙∙∙const name;
  }
  
  // Tốt
  function() {
  ∙const name;
  }
  
  // Tốt
  function() {
  ∙∙const name;
  }
 • 18.2 Thêm dấu cách trước {.

  // Không tốt
  function test(){
   console.log('test');
  }
  
  // Tốt
  function test() {
   console.log('test');
  }
  
  // Không tốt
  dog.set('attr',{
   age: '1 year',
   breed: 'Bernese Mountain Dog',
  });
  
  // Tốt
  dog.set('attr', {
   age: '1 year',
   breed: 'Bernese Mountain Dog',
  });
 • 18.3 Thêm 1 khoảng cách sau các câu điều kiện (if, while ...). Không nên có khoảng cách trong Function Arguments.

  // Không tốt
  if(isJedi) {
   fight ();
  }
  
  // Tốt
  if (isJedi) {
   fight();
  }
  
  // Không tốt
  function fight () {
   console.log ('Swooosh!');
  }
  
  // Tốt
  function fight() {
   console.log('Swooosh!');
  }
 • 18.4 Đối với các phép tính (+, -, *, / ...) thêm khoảng cách trước và sau các phép tính đó.

  // Không tốt
  const x=y+5;
  
  // Tốt
  const x = y + 5;
 • 18.5 Thêm một dòng trống khi file đó kết thúc.

  // Không tốt
  (function(global) {
   // ...stuff...
  })(this);
  // Không tốt
  (function(global) {
   // ...stuff...
  })(this);↵
  ↵
  // Tốt
  (function(global) {
   // ...stuff...
  })(this);↵
 • 18.6 Sử dụng indentation khi gọi nhiều methods cùng một lúc.

  // Không tốt
  $('#items').find('.selected').highlight().end().find('.open').updateCount();
  
  // Không tốt
  $('#items').
   find('.selected').
    highlight().
    end().
   find('.open').
    updateCount();
  
  // Tốt
  $('#items')
   .find('.selected')
    .highlight()
    .end()
   .find('.open')
    .updateCount();
  
  // Không tốt
  const leds = stage.selectAll('.led').data(data).enter().append('svg:svg').class('led', true)
    .attr('width', (radius + margin) * 2).append('svg:g')
    .attr('transform', 'translate(' + (radius + margin) + ',' + (radius + margin) + ')')
    .call(tron.led);
  
  // Tốt
  const leds = stage.selectAll('.led')
    .data(data)
   .enter().append('svg:svg')
    .classed('led', true)
    .attr('width', (radius + margin) * 2)
   .append('svg:g')
    .attr('transform', 'translate(' + (radius + margin) + ',' + (radius + margin) + ')')
    .call(tron.led);
 • 18.7 Thêm một dòng trống sau {} và bắt đầu một câu lệnh tiếp theo.

  // Không tốt
  if (foo) {
   return bar;
  }
  return baz;
  
  // Tốt
  if (foo) {
   return bar;
  }
  
  return baz;
  
  // Không tốt
  const obj = {
   foo() {
   },
   bar() {
   },
  };
  return obj;
  
  // Tốt
  const obj = {
   foo() {
   },
  
   bar() {
   },
  };
  
  return obj;
  
  // Không tốt
  const arr = [
   function foo() {
   },
   function bar() {
   },
  ];
  return arr;
  
  // Tốt
  const arr = [
   function foo() {
   },
  
   function bar() {
   },
  ];
  
  return arr;
 • 18.8 Trong một blocks không được thêm dòng trống.

  // Không tốt
  function bar() {
  
   console.log(foo);
  
  }
  
  // Không tốt
  if (baz) {
  
   console.log(qux);
  } else {
   console.log(foo);
  
  }
  
  // Tốt
  function bar() {
   console.log(foo);
  }
  
  // Tốt
  if (baz) {
   console.log(qux);
  } else {
   console.log(foo);
  }

⬆ Trở lại đầu trang

Commas

 • 19.1 Dùng , ở đầu: Không

  // Không tốt
  const story = [
    once
   , upon
   , aTime
  ];
  
  // Tốt
  const story = [
   once,
   upon,
   aTime,
  ];
  
  // Không tốt
  const hero = {
    firstName: 'Ada'
   , lastName: 'Lovelace'
   , birthYear: 1815
   , superPower: 'computers'
  };
  
  // Tốt
  const hero = {
   firstName: 'Ada',
   lastName: 'Lovelace',
   birthYear: 1815,
   superPower: 'computers',
  };
 • 19.2 Thêm trailing comma: Yup.

  // Không tốt - git diff without trailing comma
  const hero = {
     firstName: 'Florence',
  -  lastName: 'Nightingale'
  +  lastName: 'Nightingale',
  +  inventorOf: ['coxcomb graph', 'modern nursing']
  };
  
  // Tốt - git diff with trailing comma
  const hero = {
     firstName: 'Florence',
     lastName: 'Nightingale',
  +  inventorOf: ['coxcomb chart', 'modern nursing'],
  };
  
  // Không tốt
  const hero = {
   firstName: 'Dana',
   lastName: 'Scully'
  };
  
  const heroes = [
   'Batman',
   'Superman'
  ];
  
  // Tốt
  const hero = {
   firstName: 'Dana',
   lastName: 'Scully',
  };
  
  const heroes = [
   'Batman',
   'Superman',
  ];

⬆ Trở lại đầu trang

Semicolons

 • 20.1 Yup.

  // Không tốt
  (function() {
   const name = 'Skywalker'
   return name
  })()
  
  // Tốt
  (() => {
   const name = 'Skywalker';
   return name;
  })();
  
  // Tốt (Trong trường hợp này `;` để tránh xung đột giữa 2 `IIFEs` liên tiếp nhau.)
  ;(() => {
   const name = 'Skywalker';
   return name;
  })();

  Read more.

⬆ Trở lại đầu trang

Type Casting & Coercion

 • 21.1 Áp dụng các kiểu chuyển đổi.

 • 21.2 Strings:

  // => this.reviewScore = 9;
  
  // Không tốt
  const totalScore = this.reviewScore + '';
  
  // Tốt
  const totalScore = String(this.reviewScore);
 • 21.3 Numbers: Sử dụng Number cho castingparseInt luôn luôn dùng với radix khi chuyển từ chuỗi sang số.

  const inputValue = '4';
  
  // Không tốt
  const val = new Number(inputValue);
  
  // Không tốt
  const val = +inputValue;
  
  // Không tốt
  const val = inputValue >> 0;
  
  // Không tốt
  const val = parseInt(inputValue);
  
  // Tốt
  const val = Number(inputValue);
  
  // Tốt
  const val = parseInt(inputValue, 10);
 • 21.4 Sử dụng Bitshift Lý do, và chú thích đầy đủ khi dùng Bitshift

  // Tốt
  /**
   * parseInt was the reason my code was slow.
   * Bitshifting the String to coerce it to a
   * Number made it a lot faster.
   */
  const val = inputValue >> 0;
 • 21.5 Ghi chú: Cẩn thận khi dùng Bitshift. Bitshift luôn trả về 32-bit integer (source). Khi số lớn hơn 32 bits sẽ dẫn đến một số lỗi. Thảo luận. Số lớn nhất 32-bit Int là 2,147,483,647:

  2147483647 >> 0 //=> 2147483647
  2147483648 >> 0 //=> -2147483648
  2147483649 >> 0 //=> -2147483647
 • 21.6 Booleans:

  const age = 0;
  
  // Không tốt
  const hasAge = new Boolean(age);
  
  // Tốt
  const hasAge = Boolean(age);
  
  // Tốt
  const hasAge = !!age;

⬆ Trở lại đầu trang

Naming Conventions

 • 22.1 Nên mô tả đầy đủ một tên hàm hay biến.

  // Không tốt
  function q() {
   // ...stuff...
  }
  
  // Tốt
  function query() {
   // ..stuff..
  }
 • 22.2 Dùng cách đặt tên camelCase cho đối tượng, biến, hàm, kế thừa ... .

  // Không tốt
  const OBJEcttsssss = {};
  const this_is_my_object = {};
  function c() {}
  
  // Tốt
  const thisIsMyObject = {};
  function thisIsMyFunction() {}
 • 22.3 Dùng kiểu PascalCase để đặt tên cho Class hoặc Constructor.

  // Không tốt
  function user(options) {
   this.name = options.name;
  }
  
  const bad = new user({
   name: 'nope',
  });
  
  // Tốt
  class User {
   constructor(options) {
    this.name = options.name;
   }
  }
  
  const good = new User({
   name: 'yup',
  });
 • 22.4 Dùng _ ở đầu tên biến khi nó là loại private.

  // Không tốt
  this.__firstName__ = 'Panda';
  this.firstName_ = 'Panda';
  
  // Tốt
  this._firstName = 'Panda';
 • 22.5 Sử dụng Arrow function (=>) hoặc Function#bind.

  // Không tốt
  function foo() {
   const self = this;
   return function() {
    console.log(self);
   };
  }
  
  // Không tốt
  function foo() {
   const that = this;
   return function() {
    console.log(that);
   };
  }
  
  // Tốt
  function foo() {
   return () => {
    console.log(this);
   };
  }
 • 22.6 Khi export một class duy nhất, thì tên file nên trùng với tên class.

  // file contents
  class CheckBox {
   // ...
  }
  export default CheckBox;
  
  // in some other file
  // Không tốt
  import CheckBox from './checkBox';
  
  // Không tốt
  import CheckBox from './check_box';
  
  // Tốt
  import CheckBox from './CheckBox';
 • 22.7 Dùng kiểu camelCase khi export mặc định hàm. Tên file và tên hàm nên tương tự nhau.

  function makeStyleGuide() {
  }
  
  export default makeStyleGuide;
 • 22.8 Dùng kiểu PascalCase khi export một singleton / function library / bare object.

  const AirbnbStyleGuide = {
   es6: {
   }
  };
  
  export default AirbnbStyleGuide;

⬆ Trở lại đầu trang

Accessors

 • 23.1 Accessor functions cho các thuộc tính không cần thiết.

 • 23.2 Khi tạo một accessor functions sử dụng cấu trúc getVal()setVal('hello').

  // Không tốt
  dragon.age();
  
  // Tốt
  dragon.getAge();
  
  // Không tốt
  dragon.age(25);
  
  // Tốt
  dragon.setAge(25);
 • 23.3 Nếu thuộc tính là boolean, sử dụng isVal()hasVal().

  // Không tốt
  if (!dragon.age()) {
   return false;
  }
  
  // Tốt
  if (!dragon.hasAge()) {
   return false;
  }
 • 23.4 Có thể ghi đè 2 hàm mặc định get()set(), nhưng phải có tính nhất quán.

  class Jedi {
   constructor(options = {}) {
    const lightsaber = options.lightsaber || 'blue';
    this.set('lightsaber', lightsaber);
   }
  
   set(key, val) {
    this[key] = val;
   }
  
   get(key) {
    return this[key];
   }
  }

⬆ Trở lại đầu trang

Events

 • 24.1 Dùng hash value thay vì raw value khi truyền các tham số vào events.

  // Không tốt
  $(this).trigger('listingUpdated', listing.id);
  
  ...
  
  $(this).on('listingUpdated', function(e, listingId) {
   // do something with listingId
  });

  prefer:

  // Tốt
  $(this).trigger('listingUpdated', { listingId: listing.id });
  
  ...
  
  $(this).on('listingUpdated', function(e, data) {
   // do something with data.listingId
  });

⬆ Trở lại đầu trang

jQuery

 • 25.1 Thêm tiền tố $ khi biến đó được tạo ra từ jQuery.

  // Không tốt
  const sidebar = $('.sidebar');
  
  // Tốt
  const $sidebar = $('.sidebar');
  
  // Tốt
  const $sidebarBtn = $('.sidebar-btn');
 • 25.2 Cache jQuery.

  // Không tốt
  function setSidebar() {
   $('.sidebar').hide();
  
   // ...stuff...
  
   $('.sidebar').css({
    'background-color': 'pink'
   });
  }
  
  // Tốt
  function setSidebar() {
   const $sidebar = $('.sidebar');
   $sidebar.hide();
  
   // ...stuff...
  
   $sidebar.css({
    'background-color': 'pink'
   });
  }
 • 25.3 Sử dụng kiểu Cascading $('.sidebar ul') hoặc là kiểu parent > child $('.sidebar > ul'). jsPerf

 • 25.4 Sử dụng find.

  // Không tốt
  $('ul', '.sidebar').hide();
  
  // Không tốt
  $('.sidebar').find('ul').hide();
  
  // Tốt
  $('.sidebar ul').hide();
  
  // Tốt
  $('.sidebar > ul').hide();
  
  // Tốt
  $sidebar.find('ul').hide();

⬆ Trở lại đầu trang

ECMAScript 5 Compatibility

⬆ Trở lại đầu trang

ECMAScript 6 Styles

 • 27.1 ES6 Features.
 1. Arrow Functions
 2. Classes
 3. Object Shorthand
 4. Object Concise
 5. Object Computed Properties
 6. Template Strings
 7. Destructuring
 8. Default Parameters
 9. Rest
 10. Array Spreads
 11. Let and Const
 12. Iterators and Generators
 13. Modules

⬆ Trở lại đầu trang

Testing

 • 28.1 Yup.

  function () {
   return true;
  }
 • 28.2 No, but seriously:

 • Luôn luôn viết test!

 • Chia nhỏ hàm.

 • Cẩn thận khi dùng stubsmocks.

 • mochatape được sử dụng ở Airbnb.

 • Bảo đảm các test đều chạy tốt (100% coverage).

 • Khi sửa chửa mộ lỗi nào đó nên viết lại test.

⬆ Trở lại đầu trang

Performance

⬆ Trở lại đầu trang

Resources

Learning ES6

Nên đọc

Tools

Các Styles Guide khác

Styles Khác

Further Reading

Sách

Blogs

Podcasts

⬆ Trở lại đầu trang

In the Wild

Danh sách các trang wed sử dụng style guide của Airbnb.

⬆ Trở lại đầu trang

Translation

Style Guide đã được chuyển đổi sang một số ngôn ngữ khác:

The JavaScript Style Guide Guide

Chat With Us About JavaScript

Contributors

License

(The MIT License)

Copyright (c) 2014 Airbnb

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the 'Software'), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED 'AS IS', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

⬆ Trở lại đầu trang

Amendments

We encourage you to fork this guide and change the rules to fit your team's style guide. Below, you may list some amendments to the style guide. This allows you to periodically update your style guide without having to deal with merge conflicts.

};