Skip to content
Plugin Jwplayer cho trình soạn thảo Ckeditor
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
includes/plugin
.gitignore
LICENSE
README.md
jwplayer HTML5 Note.txt

README.md

Plugin Jwplayer cho trình soạn thảo Ckeditor NukeViet

Bản NukeViet hỗ trợ: NukeViet 4 >= 4.0.23

Hướng dẫn cài đặt

  • Download các file đính kèm về giải nén ghi đè lên các file hệ thống (Chỉ upload thư mục includes và assets).
  • Đăng nhập quản trị site, vào khu vực Cấu hình => Thiết lập Plugin để thêm plugin ckeditor_jwplayer.php trước khi gọi các module.
  • Mở file assets/editors/ckeditor/config.js thêm giá trị jwplayer vào mục config.extraPlugins. Ví dụ:

Thay:

config.extraPlugins = 'video,eqneditor,switchbar,tbvdownload,googledocs';

Thành

config.extraPlugins = 'video,jwplayer,eqneditor,switchbar,tbvdownload,googledocs';
  • Dọn dẹp hệ thống.

Các thay đổi:

4.1.01

  • Nâng cấp tương thích NukeViet >= 4.0.23
  • Cập nhật jwplayer 7.9.3

4.0.01

  • Chạy trên NukeViet 4.x.

3.4.01

  • Vài chức năng cơ bản.
You can’t perform that action at this time.