Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
703 lines (351 sloc) 70.5 KB

#Holacracy Grondwet

Voorwoord

Deze ‘Grondwet’ legt regels en processen vast voor het besturen en uitvoeren van een Organisatie. De personen die hiertoe (juridisch) bevoegd zijn (‘de Gezaghebbenden’), bekrachtigen deze regels als de formele gezagsstructuur voor de ‘Organisatie’, zoals vastgelegd in het besluit hiertoe. Dit kan gelden voor de gehele Organisatie of een gedeelte ervan, waar de Gezaghebbenden besturend of uitvoerend gezag over hebben. De Gezaghebbenden en iedereen die akkoord gaat om deel te nemen in het besturen en uitvoeren van het werk van de Organisatie (de ‘Partners’) kunnen terugvallen op de autoriteit die wordt gegeven door deze Grondwet en gaan tevens akkoord met het feit dat ze zijn gebonden aan de verplichtingen en beperkingen ervan.

Artikel 1: Rollen activeren

1.1 Definitie van een Rol

De Partners van de Organisatie verrichten werk voor de Organisatie, door te handelen vanuit een expliciet beschreven Rol. Een ‘Rol’ is een organisatie-onderdeel met een beschrijvende naam en één of meer van het volgende:

(a) Een ‘Purpose’. Dit is een vermogen, potentieel of onbereikbaar doel, dat de Rol zal nastreven of uitdrukken namens de Organisatie.

(b) Een of meerdere ‘Domeinen’. Dit zijn dingen die de Rol exclusief mag beheren en reguleren als zijn eigendom, namens de Organisatie.

(c) Een of meer ‘Verantwoordelijkheden’. Dit zijn doorlopende activiteiten van de Organisatie die de Rol uitvoert.

1.2 Verantwoordelijkheden van Rolvervullers

Als Partner van de Organisatie heb je de volgende verantwoordelijkheden voor iedere rol die je is toegewezen en die je hebt toegezegd te vervullen:

1.2.1 Werken met Spanningen

Je bent verantwoordelijk om te monitoren hoe de Purpose en Verantwoordelijkheden van jouw Rollen worden uitgedrukt. En om dat te vergelijken met jouw visie op hoe deze uitdrukking er idealiter in potentie uit ziet. Op die manieren identificeer je verschillen tussen de huidige realiteit en het ideale potentieel (elk verschil dat je ervaart is een ‘Spanning’). Je bent ook verantwoordelijk om te proberen om deze verschillen op te lossen door gebruik te maken van de bevoegdheden en andere mechanismes zoals beschreven in deze Grondwet.

1.2.2. Purpose en Verantwoordelijkheden activeren

Je bent verantwoordelijk om regelmatig te overwegen hoe je de Purpose en Verantwoordelijkheden van al je Rollen tot uitvoering brengt, door het volgende te definiëren:

(a)Eerstvolgende Acties’. Dit zijn handelingen die je direct zou kunnen uitvoeren en die zinvol zijn om direct uit te voeren, zo lang er geen concurrerende prioriteiten zijn.

(b)Projecten’. Dit zijn concrete resultaten die meerdere opvolgende acties vereisen om te realiseren en die zinvol zijn om naartoe te werken, zo lang er geen concurrerende prioriteiten zijn.

1.2.3 Projecten activeren

Je bent verantwoordelijk om regelmatig te overwegen hoe je ieder Project waar je voor je Rol aan werkt kunt afronden, inclusief het vastleggen van zinvolle Eerstvolgende Acties om het Project verder te brengen.

1.2.4 Bijhouden van Projecten, Eerstvolgende Acties en Spanningen

Je bent verantwoordelijk om alle Projecten en Eerstvolgende Acties voor je Rol vast te leggen en bij te houden in een database of iets vergelijkbaars, en om deze regelmatig bij te werken en te bekijken, zodat dit een betrouwbaar overzicht blijft bieden van het lopende en mogelijke werk van je Rollen. Je bent ook verantwoordelijk voor het vastleggen van Spanningen die je signaleert voor je Rol, in ieder geval totdat je ze verheldert tot gewenste Projecten of Eerstvolgende Acties, of ze op een andere manier oplost.

1.2.5 Aandacht en middelen beheren

Als je tijd beschikbaar hebt om te handelen in je Rol, ben je verantwoordelijk om te bedenken welke mogelijke Eerstvolgende Actie je efficiënt en effectief kunt uitvoeren op dat moment, en diegene uit te voeren waarvan jij gelooft dat deze de meeste waarde toevoegt.

1.3. Autoriteit om te handelen

Als Partner in een toegewezen Rol heb je de autoriteit om elke Eerstvolgende Actie uit te voeren waarvan jij redelijkerwijs gelooft dat deze zinvol zou zijn voor het realiseren van de Purpose en Verantwoordelijkheden van jouw Rollen.

Echter, je kunt geen controle of invloed uitoefenen binnen een Domein waar een andere Rol of entiteit eigenaar van is, tenzij je hun toestemming hebt. De in deze paragraaf verkregen autoriteit wordt verder beperkt in Artikel 2.1.3.

1.4 Autoriteit over Domeinen

Als Partner in een toegwezen Rol heb je de autoriteit om ieder Domein van jouw Rol te controleren en reguleren. Je kunt dit doen op ad-hoc basis, zodra anderen om toestemming vragen om een van je Domeinen te beïnvloeden, door het verzoek in overweging te nemen en wel of geen toestemming te geven.

Je kunt ook ‘Domeinafspraken’ creëren voor jouw Domeinen, welke anderen ofwel toestemming geven om een Domein te controleren of beïnvloeden, ofwel beperkingen opleggen op hoe ze dat mogen doen. Voordat een Domeinafspraak geldig is moet je deze eerst openbaar maken op een medium dat toegankelijk is voor alle Partners op wie het mogelijk van toepassing is.

De in dit artikel verkregen autoriteit kan verder ingeperkt worden door beperkingen zoals beschreven in Artikel 2.1.3.

Artikel 2: Cirkelstructuur

2.1 Grondslagen van een Cirkel

Een ‘Cirkel’ is een Rol die zichzelf verder mag onderverdelen in Rollen om zijn Purpose te realiseren, zijn Domeinen te controleren en zijn Verantwoordelijkheden uit te voeren. De Rollen die een Cirkel creëert staan bekend als zijn 'Gecreëerde Rollen’, en iedereen die een van de Gecreëerde Rollen vervult is een ‘Cirkellid’ in die Cirkel.

2.1.1 Rollen en Domeinafspraken creëren

Elke Cirkel gebruikt het ‘Governance-Proces’, dat wordt beschreven in Artikel 3 van deze Grondwet, om Rollen binnen de Cirkel te creëren of te wijzigen of om Domeinafspraken voor het Domein van de Cirkel te creëren of te wijzigen. Niemand mag Rollen of Domeinafspraken van een Cirkel creëren of wijzigen buiten dit Governance-Proces, tenzij dit expliciet wordt toegestaan door een andere regel uit deze Grondwet.

Verder mag iedere Cirkel controle uitoefenen over zijn eigen functies en activiteiten, als ware dit een Domein van de Cirkel, om zo Domeinafspraken te kunnen definiëren die de Rollen van de Cirkel beperken.

2.1.2 Rollen mogen invloed uitoefenen op Domeinen

Als je een Rol vervult in een Cirkel, dan mag je ieder Domein gebruiken en beïnvloeden dat door deze Cirkel wordt beheerd, of waarvoor de Cirkel toestemming heeft gekregen om het te beïnvloeden. Echter, je moet je houden aan mogelijke beperkingen die van toepassing zijn op de Cirkel of die vastgelegd zijn in een Domeinafspraak van de Cirkel, en je mag het Domein niet volledig beheersen of reguleren zoals beschreven in Artikel 1.4.

Verder mag je het Domein of onderdelen ervan niet overdragen of er afstand van doen, noch mag je de rechten van de Cirkel ten opzichte van het Domein niet aanzienlijk beperken. Echter, deze beperkingen zijn niet van toepassing als een Rol of een proces je de nodige toestemming geeft.

2.1.3 Delegeren van beheer

Als een Cirkel een Domein toekent aan een van zijn Rollen, dan is daarmee de autoriteit van de Cirkel om dit domein te beïnvloeden, te reguleren of te controleren gedelegeerd aan die Rol en weggenomen bij de Cirkel.

Echter, de Cirkel behoudt het recht om het Domein te verwijderen of te wijzigen, of om Domeinafspraken te creëren of te wijzigen, welke de autoriteit op het Domein verder beperken of verruimen.

2.2 Lead Link van de Cirkel

Iedere Cirkel heeft een ‘Lead Link-Rol’. De beschrijving van deze Rol vind je in Bijlage A, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan in dit Artikel.

De persoon die de Lead Link-Rol vervult wordt Lead Link genoemd wanneer hij of zij handelt vanuit deze hoedanigheid.

2.2.1 Vervult niet-beschreven functies

De Lead Link van de Cirkel erft de Purpose en alle Verantwoordelijkheden van de Cirkel en beheert elk Domein van de Cirkel, alsof de Cirkel slechts een Rol was en de Lead Link deze Rol vervulde. Echter, dat geldt alleen als deze Verantwoordelijkheden en Domeinen niet zijn toegekend aan een Rol in de Cirkel, of op een andere manier zijn gedelegeerd.

Verder mag de Lead Link geen Domeinafspraken creëren die de Rollen van de Cirkel beperken, behalve wanneer dat gebeurt via het Governance-Proces van de Cirkel.

2.2.1 Bepaalt prioriteiten en strategieën

De Lead Link van een Cirkel mag relatieve prioriteiten voor de Cirkel bepalen.

Bovendien kan de Lead Link een meer algemene ‘Strategie’ of meerdere Strategieën voor de Cirkel bepalen, welke als hulpmiddel dienen voor de Rollen om zelf op een voortdurende basis prioriteiten te bepalen.

2.2.1 Wijzigingen aan de Lead Link-Rol

De Cirkel mag geen Verantwoordelijkheden of andere functies toevoegen aan de eigen Lead Link-Rol. Ook mag de Purpose van de Rol niet aangepast worden en de Rol niet verwijderd worden.

Echter, een Cirkel mag Verantwoordelijkheden, Domeinen, bevoegdheden of functies van de Lead Link-Rol wel verwijderen, door ze of aan een andere Rol in de Cirkel toe te kennen, of door een alternatieve wijze voor de uitvoering te beschrijven. Wanneer dit gebeurt verdwijnt automatisch de relevantie of de autoriteit van de Lead Link-Rol, zolang deze delegering in stand blijft.

2.3 Kernleden van de Cirkel

De Cirkelleden die deel mogen nemen aan het Governance-Proces van de Cirkel, zijn 'Kernleden' van de Cirkel.

De Kernleden van de Cirkel houden zich aan de volgende regels:

2.3.1 Basislidmaatschap

Tenzij er een speciale toekenning of uitsluiting wordt gemaakt onder de voorwaarden van dit Artikel, zijn de de Kernleden van de Cirkel:

(a) iedere Partner die een Rol vervult in de Cirkel;

(b) de Lead Link van de Cirkel, zoals vastgelegd in Artikel 2.2;

(c) iedere verkozen Rep Link naar de Cirkel, zoals vastgelegd in Artikel 2.6.4;

(d) iedere Cross Link in de Cirkel, zoals vastgelegd in Artikel 2,7.

2.3.2 Uitsluiting van Rollen met meerdere rolvervullers

Als meerdere Partners zijn toegewezen aan dezelfde Rol in een Cirkel, dan kan de Cirkel een Domeinafspraak creëren waarmee het aantal Partners in die Rol dat Kernlid is wordt ingeperkt. Wel moet deze Domeinafspraak het minimaal één Partner die deze Rol vervult toestaan om de Rol te vertegenwoordigen als Kernlid van de Cirkel en moet de Domeinafspraak beschrijven hoe deze vertegenwoordiger wordt bepaald.

De Domeinafspraak kan een manier beschrijven waarop de uitgesloten Partners Spanningen voor deze Rol kunnen inbrengen. Zo niet, dan heeft elke Partner die deze Rol vertegenwoordigt de plicht om Spanningen die worden overgebracht door de uitgesloten Partners te overwegen en in te brengen, precies zoals een Rep Link zou doen als de Rol een Subcirkel zou zijn.

2.3.3 Uitsluiting bij minimale besteding van aandacht

Soms besteedt een Partner slechts een zeer klein, bijna verwaarloosbaar gedeelte van zijn of haar aandacht aan een Rol in de Cirkel. Als de Lead Link van de Cirkel denkt dat dit redelijkerwijs het geval is, dan kan de Lead Link deze Partner in deze Rol uitsluiten als Kernlid van de Cirkel.

Als een Partner op deze manier wordt uitgesloten, heeft de Lead Link de plicht om Spanningen die worden overgebracht door de uitgesloten Partner te overwegen en in te brengen, precies zoals een Rep Link zou doen als de Rol een Subcirkel zou zijn, tenzij er een ander manier voor de uitgesloten Partner is bepaald om Spanningen voor deze Rol te in te brengen.

2.3.4 Speciale benoeming van Kernleden van de Cirkel

De Lead Link van de Cirkel kan extra personen aanwijzen als Kernlid van de Cirkel, naast de voorgeschreven personen die genoemd staan in deze Grondwet, en kan deze benoeming op ieder moment opheffen.

2.4 Toewijzing van Rollen

De Lead Link van de Cirkel kan mensen toewijzen aan een Rol in de Cirkel, tenzij deze autoriteit is beperkt of gedelegeerd.

2.4.1 Onvervulde Rollen

Als een Rol in een Cirkel door niemand wordt vervuld, dan wordt verwacht van de Lead Link dat deze de Rol vervult.

2.4.2 Rollen toewijzen aan meerdere personen

Een Lead Link mag meerdere personen toewijzen aan dezelfde Gecreëerde Rol, zolang hiermee de helderheid over wie de Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Rol uitvoert niet afneemt.

Een manier om deze helderheid te behouden is dat de Lead Link een ‘Focus’ kan benoemen bij iedere toewijzing. Dit is een gebied of context voor die persoon om op te focussen tijdens het uitvoeren van de Rol.

Als een Roltoewijzing een Focus bevat dan geldt voor die specifieke persoon dat de Purpose, Verantwoordelijkheden en Domeinen van die Rol worden uitgevoerd binnen die Focus.

2.4.3 Afstand doen van Rollen

Als je een Rol vervult, kun je op ieder moment afstand doen van je Rol, tenzij je akkoord bent gegaan met een andere afspraak, door dat te laten weten aan de persoon die de toewijzing van die Rol beheert - standaard is dat de Lead Link.

2.5 Verkozen Rollen

Elke Cirkel heeft een ‘Facilitator-Rol’, een ‘Secretaris-Rol’ en een ‘Rep Link-Rol’, waarvan de beschrijvingen in Bijlage A staan. Dit zijn de ‘Verkozen Rollen’ van de Cirkel. Wanneer ze handelen vanuit deze Verkozen Rollen, noemen we de personen die deze Rollen vervullen de ‘Facilitator’, ‘Secretaris’ en ‘Rep Link’ van de Cirkel.

2.5.1 Verkiezingen en verkiesbaarheid

De Facilitator van elke Cirkel faciliteert regelmatige verkiezingen om een Kernlid van de Cirkel te verkiezen voor ieder van de Verkozen Rollen, gebruik makend van het proces en de regels die beschreven staan in Artikel 3. Alle Kernleden van de Cirkel zijn verkiesbaar voor de Verkozen Rollen, met uitzondering van de Lead Link van de Cirkel, welke niet mag worden verkozen als Facilitator of Rep Link.

2.5.2 Verkiezingstermijn en herzien van verkiezingen

Tijdens het verkiezingsproces zal de Facilitator een termijn bepalen voor iedere verkiezing. Wanneer de termijn is verstreken, is de Secretaris verantwoordelijk voor het direct voorstellen van een nieuwe verkiezing voor die Verkozen Rol.

Echter, nog voordat een termijn is verstreken kan elk Kernlid van de Cirkel een nieuwe verkiezing voorstellen, gebruikmakend van het proces dat is bepaald in Artikel 3.

2.5.3 Wijzigen van Verkozen Rollen

Een Cirkel kan Verantwoordelijkheden en Domeinen toevoegen aan de Verkozen Rollen en deze toevoegingen ook weer wijzigen of verwijderen.

Echter, een Cirkel mag alleen iets toevoegen aan zijn eigen Rep Link-Rol en niet aan de Rep Link-Rol die is verkozen door een Subcirkel.

Verder mag een Cirkel geen Purpose, Domein, Verantwoordelijkheden of bevoegdheden van een Verkozen Rol, zoals vastgelegd in deze Grondwet, verwijderen of wijzigen. Ook mag een Verkozen Rol niet in zijn geheel verwijderd worden.

2.5.4 Vervanging van Verkozen Rollen

Een vervanger kan tijdelijk een Verkozen Rol vervullen wanneer deze niet vervuld is, wanneer de persoon die de Rol normaal vervult niet beschikbaar is voor een Cirkeloverleg, of wanneer deze persoon zich niet in staat of bereid voelt om de taken van de Rol uit te voeren.

Als er een vervanger nodig is, dan wordt de vervanger in deze volgorde bepaald:

(a) iemand die expliciet is aangewezen door de oorspronkelijke Rolvervuller; of

(b) de Facilitator van de Cirkel; of

(c) de Secretaris van de Cirkel; of

(d) de Lead Link van de Cirkel; of

(e) het eerste Kernlid van de Cirkel dat aangeeft dat hij of zij als vervanger wil optreden.

2.6 Subcirkels

Een Cirkel kan zijn Gecreëerde Rollen uitbreiden naar volledige Cirkels via het Governance-Proces. Wanneer dat gebeurt wordt de nieuwe Cirkel de ‘Subcirkel’, terwijl de cirkel zelf de ‘Supercirkel’ wordt van deze nieuwe Subcirkel.

2.6.1 Wijzigen van Subcirkels

Een Cirkel kan de Purpose, het Domein en Verantwoordelijkheden van een Subcirkel wijzigen. Een Cirkel kan ook zijn eigen Rollen of Domeinafspraken delegeren naar een Subcirkel, of die van de Subcirkel naar zijn eigen Cirkel verplaatsen. Elke van deze wijzigingen mag alleen gedaan worden via het Governance-Proces van de Cirkel. Naast deze toegestane wijzigingen, mag een Cirkel geen Rollen of Domeinafspraken binnen een Subcirkel wijzigen.

2.6.2 Verwijderen van Subcirkels

Via het Governance-Proces kan een Cirkel een Subcirkel verwijderen. Dit kan worden gedaan door de Subcirkel met alles dat er binnen valt volledig te verwijderen, of door selectief bepaalde elementen van de Subcirkel binnen de Cirkel te behouden. Een Subcirkel kan ook verwijderd worden door deze van een Cirkel terug te brengen naar een Rol.

2.6.3 Lead Link van Subcirkel

De Lead Link van een Cirkel kan iemand toewijzen om de Lead Link-Rol voor een Subcirkel te vervullen, volgens dezelfde regels als die voor het toewijzen van andere Gecreëerde Rollen van de Cirkel door de Lead Link.

2.6.4 Rep Link naar Subcirkel

Elke Cirkel verkiest standaard een Rep Link naar zijn Supercirkel. Echter, deze verkiezing is niet nodig wanneer een Cirkel geen Kernleden heeft anders dan in de Rollen van Lead Link of Cross Link. In dat geval wordt de Rep Link geen Kernlid van de Supercirkel, ook al wordt er een verkiezing gehouden.

2.7 Cross Linking

Een Cirkel kan een ‘Cross Link-Domeinafspraak’ maken om een entiteit of groep uit te nodigen om deel te nemen aan het Governance-Proces en het werk van een andere Cirkel. De entiteit of groep die wordt uitgenodigd om deel te nemen is de ‘Gelinkte Entiteit’. Deze kan van buiten de organisatie zijn, of het kan een andere Rol of Cirkel in de organisatie zijn. De Cirkel die deze link krijgt is de ‘Doelcirkel’ en moet de Cirkel zijn die de Cross Link-Domeinafspraak maakt, of een van zijn Subcirkels.

Zodra een Cross Link-Domeinafspraak is aangenomen, kan de Gelinkte Entiteit een vertegenwoordiger aanwijzen om deel te nemen in de Broncirkel onder de voorwaarden van dit Artikel, tenzij er andere voorwaarden zijn gedefinieerd in de Cross Link-Domeinafspraak.

2.7.1 Cross Link-Rol

Als de Gelinkte Entiteit een Rol is, dan mag die Rol zoals hieronder beschreven deelnemen in de Broncirkel. Dit is de ‘Cross Link-Rol’ en de persoon die deze vervult wordt de ‘Cross Link’.

Als de Gelinkte Entiteit een Cirkel of een groep is, dan wordt in plaats daarvan automatisch een nieuwe Cross Link-Rol met een eigen Purpose gecreëerd, welke tot zowel de Gelinkte Identiteit als de Broncirkel behoort, ongeveer zoals een Rep Link. In dit geval heeft de Cross Link-Rol dezelfde Purpose en Verantwoordelijkheden als een Rep Link. Maar waar bij de Rep Link wordt verwezen naar de Cirkel, wordt hier de Gelinkte Identiteit bedoeld en waar wordt verwezen naar de Supercirkel wordt hier de Doelcirkel bedoeld.

Als de Gelinkte Entiteit geen heldere Purpose en geen enkele heldere Verantwoordelijkheid heeft, dan moet de Cross Link-Domeinafspraak verder verhelderen wat de Cross Link-Rol zal vertegenwoordigen in de Doelcirkel.

2.7.2 Cross Link-toewijzing

Als de Gelinkte Entiteit een Cirkel of een groep is, dan mag deze iemand aanwijzen om de Cross Link-Rol te vervullen, gebruikmakend van het proces dat de Entiteit of groep al gebruikt voor het toewijzen van mensen om Rollen of gelijksoortige werkfuncties te vervullen.

Als een Gelinkte Entiteit een groep vertegenwoordigt die geen duidelijk proces of heldere autoriteit heeft om de Cross Link-Rol toe te wijzen, dan kan de Broncirkel in plaats daarvan iemand toewijzen aan de Cross Link-Rol, tenzij anders gespecificeerd in de Cross Link-Domeinafspraak.

In alle gevallen mag slechts één persoon toegewezen worden aan de Cross Link-Rol, tenzij anders toegestaan door de Cross Link-Domeinafspraak. Als een Cross Link-Rol niet is toegewezen aan iemand, wordt deze beschouwd als niet-bestaand en heeft deze geen effect.

2.7.3 Cross Link-autoriteit

Een Cross Link wordt een Kernlid van de Doelcirkel en kan de autoriteit van een Kernlid gebruiken om Spanningen in te brengen die gerelateerd zijn aan de Doelcirkel en die de Gelinkte Entiteit beperken.

Echter, naast het wegnemen van beperkingen, mag een Cross Link de Doelcirkel niet gebruiken om werk te doen voor de Gelinkte Entiteit, tenzij dit ook de Doelcirkel helpt bij het uitdrukken van zijn eigen Purpose en Verantwoordelijkheden.

2.7.4 Toevoegingen aan een Cross Link-Rol

Een Gelinkte Entiteit kan haar Cross Link-Rol wijzigen via haar eigen Governance-Proces. Een Doelcirkel kan Domeinen en Verantwoordelijkheden toevoegen aan een Cross Link-Rol via zijn eigen Governance-Proces en kan later wijzigen of verwijderen wat is toegevoegd.

2.7.5 Beperkingen en delegeren

De Gelinkte Entiteit die is uitgenodigd in een Doelcirkel kan een Rol zijn die onderdeel is van een andere Cirkel. In dat geval kan deze Cirkel de Gelinkte Entiteit wijzigen in een andere Rol van de Cirkel, als de Cirkel denkt dat deze meer geschikt is, of de Cirkel kan de keuze van de Gelinkte Entiteit delegeren aan een van zijn Subcirkels.

ARTIKEL III Artikel 3: Het Governance-Proces

3.1 De reikwijdte van het Governance-Proces

Het Governance-Proces van een Cirkel heeft het gezag om:

(a) Rollen en Subcirkels van de Cirkel te creëren, wijzigen of verwijderen;

(b) Domeinafspraken van de Cirkel te creëren, wijzigen of verwijderen;

(c) verkiezingen te houden voor de Verkozen Rollen van de Cirkel.

De op dat moment geldende resultaten van het Governance-Proces vormen de 'Governance' van de Cirkel. Alleen de in dit Artikel beschreven uitkomsten vormen geldige Governance voor een Cirkel; niemand mag andere uitkomsten opnemen in het Governance-register van een Cirkel.

3.2 Governance wijzigen

Elk Kernlid van een Cirkel kan een voorstel doen om de Governance van de Cirkel te wijzigen, door een 'Voorstel' te doen als 'Indiener'.

Voordat een Voorstel wordt aangenomen, moeten alle Kernleden van de Cirkel de mogelijkheid hebben om Spanningen te uiten over het aannemen van het Voorstel. Als een Spanning voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in dit Artikel, dan spreken we van een 'Bezwaar' en de persoon die deze Spanning inbrengt wordt de 'Bezwaarmaker'.

Voorstellen worden pas beschouwd als aangenomen en doorgevoerd in de Governance van de Cirkel, wanneer er geen Bezwaren worden geuit. Als er Bezwaren worden geuit, dan moeten de Bezwaarmaker en de Indiener een manier vinden om de Bezwaren te adresseren voordat de Cirkel het Voorstel kan aannemen, waarna alle Kernleden van de Cirkel nogmaals de mogelijkheid moeten krijgen om andere Bezwaren te uiten voordat het Voorstel wordt aangenomen.

3.2.1 Voorstellen doen

Ieder Kernlid van de Cirkel mag een Voorstel doen in het 'Roloverleg' van de Cirkel, zoals beschreven in Artikel 3.3. Als alternatief kan een Indiener ook buiten een Roloverleg een Voorstel doen toekomen aan alle Kernleden van de Cirkel, zo lang hiervoor gebruik wordt gemaakt van een door de Secretaris goedgekeurd, geschreven medium.

Als dit gebeurt, dan kan de Facilitator hetzelfde proces en dezelfde regels toepassen die worden gebruikt tijdens een Roloverleg, of hij of zij kan het toestaan dat ieder Kernlid van de Cirkel direct verklaart of hij of zij wel of geen Bezwaren heeft om te integreren. Verder kan de Facilitator of elk willekeurig Kernlid van de Cirkel op ieder moment totdat het ingediende Voorstel buiten het Roloverleg is aangenomen, het proces stoppen door de Indiener te verzoeken het Voorstel in te brengen in een Roloverleg en de Secretaris hiervan op de hoogte te brengen.

Een Cirkel kan Domeinafspraken aannemen om verder te beperken hoe en wanneer Voorstellen gemaakt en behandeld kunnen worden buiten het Roloverleg. Echter, geen enkele Domeinafspraak mag het recht van de Kernleden beperken om een Voorstel buiten het Roloverleg te escaleren naar een Roloverleg. Een Cirkel kan ook een Domeinafspraak aannemen om een tijdslimiet te bepalen voor het reageren op een Voorstel buiten het Roloverleg, zodat een Voorstel buiten een Roloverleg automatisch is aangenomen wanneer er binnen de tijdslimiet geen Bezwaren of escalatieverzoek worden geuit.

3.2.2 Criteria voor geldige Voorstellen

Sommige Voorstellen worden niet toegestaan tijdens het Governance-Proces van de Cirkel en de Facilitator kan deze afwijzen voordat ze volledig behandeld zijn.

Om geldig behandeld te worden moet een Voorstel een Spanning oplossen of verminderen die wordt waargenomen door de Indiener.

Bovendien moet een Voorstel de Indiener helpen de Purpose of een Verantwoordelijkheid van een van de Rollen die hij of zij vervult in de Cirkel beter uit te drukken. Echter, een Voorstel mag ook een ander Kernlid van de Cirkel helpen om een van zijn of haar Rollen in de Cirkel beter uit te drukken wanneer die persoon de Indiener expliciet toestemming heeft gegeven om zijn of haar Rol te vertegenwoordigen.

Tot slot is een Voorstel altijd geldig, ongeacht de voorgaande criteria, als het uitsluitend is bedoeld om de Governance van de Cirkel duidelijker de werkelijkheid te laten weerspiegelen, of om een nieuwe verkiezing te doen.

3.2.3 Voorstellen testen

De Facilitator mag de geldigheid van een Voorstel testen door de Indiener vragen te stellen. Om het Voorstel de test te laten doorstaan, moet de Indiener in staat zijn om de Spanning te omschrijven en een voorbeeld te geven van een situatie uit het heden of verleden waarin het Voorstel de Spanning zou hebben verminderd. De Facilitator moet het Voorstel verwerpen als de Facilitator vindt dat de Indiener niet heeft voldaan aan deze voorwaarde.

Echter, bij het beoordelen van de geldigheid van een Voorstel mag de Facilitator alleen oordelen of de Indiener het vereiste voorbeeld en uitleg heeft gegeven, en of deze werden gepresenteerd met redelijke argumenten. De Facilitator mag geen oordeel vellen over de nauwkeurigheid van de antwoorden, noch op de vraag of het Voorstel de Spanning voldoende zou adresseren.

3.2.4 Criteria voor geldige Bezwaren

Sommige Spanningen gelden niet als Bezwaren en kunnen genegeerd worden tijden de behandeling van een Voorstel. Een Spanning telt alleen als een Bezwaar als het voldoet aan alle criteria van (a) t/m (d) die hieronder beschreven staan, of het speciale criterium, beschreven in (e).

(a) Als de Spanning niet zou worden geadresseerd, dan zou dat het vermogen van de Cirkel om zijn Purpose te realiseren of zijn Verantwoordelijkheden uit te voeren verminderen. De Spanning volgt dus niet slechts uit een beter idee of een mogelijke verdere verbetering, maar doordat het Voorstel een stap achteruit vormt voor de Cirkel. Hierbij geldt een afname in helderheid als een stap achteruit, maar het nalaten om de helderheid verder te verbeteren niet.

(b) De Spanning is geen bestaande Spanning voor de Cirkel, en zou dus specifiek gecreëerd worden door het aannemen van dit Voorstel. De Spanning zou dus niet bestaan als het Voorstel ingetrokken zou worden.

(c) De Spanning is veroorzaakt door reeds bekende feiten of gebeurtenissen, zonder rekening te houden met een voorspelling van wat mogelijk zou kunnen gebeuren in de toekomst. Echter, een beroep doen op voorspellingen wordt bij uitzondering toegestaan wanneer er in de toekomst waarschijnlijk geen gelegenheid zal zijn om tijdig bij te sturen, voordat het Voorstel tot wezenlijke impact heeft geleid.

(d) De Spaning beperkt het vermogen van de Bezwaarmaker om de Purpose of een Verantwoordelijkheid uit te voeren van een van zijn of haar Rollen in de Cirkel, of als het een andere Rol beperkt heeft de Bezwaarmaker expliciete toestemming van de persoon die deze Rol normaal vervult om deze Rol te vertegenwoordigen.

Echter, ongeacht bovenstaande criteria telt een Spanning over het aannemen van een Voorstel altijd als een Bezwaar als:

(e) Het behandelen of aannemen van het Voorstel in strijd is met de regels uit deze Grondwet, of het de Cirkel of zijn leden aanzet om te handelen buiten de in deze Grondwet toegekende autoriteit. Zo zijn Eerstvolgende Acties, Projecten en specifieke operationele beslissingen bijvoorbeeld geen geldige uitkomsten van het Governance-Proces volgens Artikel 3.1, dus elke deelnemer kan een Bezwaar uiten dat een Voorstel met deze uitkomsten in strijd is met de regels uit de Grondwet.

3.2.5 Bezwaren testen

De Facilitator mag de geldigheid van een geuit Bezwaar testen door de Bezwaarmaker vragen te stellen. Om het Bezwaar de test te laten doorstaan, moet de Bezwaarmaker in staat zijn om een redelijk argument te geven waarom het voldoet aan elk van de specifieke criteria voor een geldig Bezwaar. De Facilitator moet het Bezwaar verwerpen als de Facilitator vindt dat de Bezwaarmaker niet heeft voldaan aan deze voorwaarde.

Bij het beoordelen van de geldigheid van een Bezwaar mag de Facilitator alleen oordelen of de Bezwaarmaker de vereiste argumenten heeft gegeven en of deze werden gegeven op basis van een logische redenering, ofwel redelijk zijn. De Facilitator mag geen oordeel vellen over de nauwkeurigheid of het belang van de argumenten.

Echter, als een Bezwaar wordt ingebracht omdat een Voorstel in strijd is met de Grondwet, zie Artikel 3.2.4 (e), dan mag de Facilitator de Secretaris van de Cirkel vragen om te verklaren of het Voorstel inderdaad in strijd is met de Grondwet. Als de Secretaris zegt dat dit niet het geval is, dan moet de Facilitator het Bezwaar verwerpen.

3.2.6 Regels van Integratie

Als er een Bezwaar tegen een Voorstel wordt geuit gelden de volgende aanvullende regels tijdens het zoeken naar een oplossing:

(a) De Facilitator moet een Bezwaar testen als dat wordt verzocht door een Kernlid van de Cirkel en deze verwerpen als het niet voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in dit Artikel.

(b) De Bezwaarmaker moet proberen het Voorstel zo te wijzigen dat zijn of haar Spanning is opgelost en het tegelijk nog steeds de Spanning van de Indiener adresseert. Anderen mogen helpen. Als de Facilitator concludeert dat de Bezwaarmaker zich niet oprecht inspant om een mogelijke wijziging te doen, dan moet de Facilitator het Bezwaar beschouwen als verworpen en doorgaan met het behandelen van het Voorstel alsof het Bezwaar niet was ingebracht.

(c) Ieder Kernlid van de Cirkel mag de Indiener verhelderende vragen stellen over de Spanning achter het Voorstel, of over ieder voorbeeld dat de Indiener heeft gedeeld om de Spanning toe te lichten. Als de Facilitator concludeert dat de Indiener zich niet oprecht inspant om deze vragen te beantwoorden, dan moet de Facilitator het Voorstel beschouwen als ongeldig om te behandelen en verwerpen.

(d) De Bezwaarmaker mag een gewijzigd Voorstel voorstellen en redelijke argumenten geven waarom het de Spanning in iedere specifieke situatie die de Indiener heeft gegeven om de Spanning toe te lichten, zou oplossen of voorkomen. Daarna moet de Indiener op verzoek van de Bezwaarmaker een redelijk argument geven waarom het gewijzigde Voorstel de Spanning in minimaal één specifieke situatie die al was gegeven niet zou oplossen of voorkomen. Als alternatief mag de Indiener een extra voorbeeld geven dat niet zou worden opgelost door het gewijzigde Voorstel, zo lang dit nog steeds voldoet aan de criteria voor het behandelen van een Voorstel zoals beschreven in Artikel 3.2.2. Als de Facilitator concludeert dat de Indiener niet heeft voldaan aan deze voorwaarden, dan moet de Facilitator het Voorstel beschouwen als ongeldig om te behandelen en verwerpen.

3.3 Roloverleggen

De Secretaris van een Cirkel is verantwoordelijk voor het plannen van Roloverleggen om het Governance-Proces van de Cirkel invulling te geven. Als aanvulling op ieder regulier, terugkerend Roloverleg dat de Secretaris plant, is de Secretaris verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk plannen van extra, speciale Roloverleggen op verzoek van een Kernlid van de Cirkel. De Facilitator is verantwoordelijk voor het voorzitten van alle Roloverleggen volgens de hierna volgende regels, plus eventueel gecreëerde Domeinafspraken van de Cirkel.

3.3.1 Aanwezigheid

Alle Kernleden van de Cirkel hebben het recht om volledig deel te nemen aan alle Roloverleggen van de Cirkel. Een waarnemende Facilitator en Secretaris hebben ook het recht om volledig deel te nemen en worden voor de duur van het Roloverleg Kernleden van de Cirkel, zelfs als ze dat normaal niet zijn.

Verder mogen de Lead Link en iedere Rep Link en Cross Link van de Cirkel één extra persoon uitnodigen, uitsluitend om de Link te helpen bij het inbrengen van een specifieke Spanning. De uitgenodigde persoon wordt dan voor de duur van het Roloverleg ook een Kernlid van de Cirkel. Naast de personen genoemd in dit Artikel is het niemand anders toegestaan om deel te nemen aan een Roloverleg van een Cirkel, tenzij ze expliciet zijn uitgenodigd volgens een Domeinafspraak van de Cirkel.

3.3.2 Kennisgeving en quorum

Een Cirkel mag alleen uiting geven aan zijn Governance-Proces in een Roloverleg wanneer de Secretaris alle Kernleden van de Cirkel een redelijke tijd voorafgaand aan het Roloverleg heeft aangekondigd dat het Roloverleg zal plaatsvinden, inclusief de tijd en de lokatie. Naast deze vereiste aankondiging is er geen minimaal aantal deelnemers (quorum) vereist om een Roloverleg van de Cirkel te voeren, tenzij er een minimum is bepaald in een Domeinafspraak van de Cirkel.

Iedereen die er niet in slaagt om aanwezig te zijn bij een Roloverleg, geldt als iemand die de mogelijkheid heeft gehad om alle Voorstellen die in het Roloverleg zijn gedaan te overwegen en die geen Bezwaren heeft geuit tegen het aannemen van deze Voorstellen.

3.3.3 Roloverlegproces

De Facilitator moet het volgende proces hanteren voor Roloverleggen:

(a) Check-in Ronde: De Facilitator staat het iedere deelnemer om de beurt toe om zijn of haar huidige toestand, gedachten, of een andere openingsreactie voor het Roloverleg te delen. Reacties zijn niet toegestaan.

(b) Huishoudelijke Mededelingen: De Facilitator staat ruimte toe om huishoudelijke of logistieke punten die de Facilitator waardevol vindt om aandacht te geven, te bespreken en op te lossen.

(c) Agenda-opbouw en Behandeling: De Facilitator bouwt een agenda van Spanningen op om te behandelen en behandelt daarna ieder agendapunt één voor één.

(d) Check-out Ronde: De Facilitator staat het iedere deelnemer om de beurt toe om een afsluitende reflectie of andere gedachten die zijn veroorzaakt door het Roloverleg te delen. Reacties zijn niet toegestaan.

Een Domeinafspraak van de Cirkel mag iets toevoegen aan dit proces, maar mag niet in strijd zijn met een van de stappen of andere regels die zijn gedefinieerd in dit Artikel van de Grondwet.

3.3.4 Agenda-opbouw

De Facilitator bouwt een agenda op van te behandelen Spanningen in een Roloverleg door van alle deelnemers agendapunten te vragen en vast te leggen. Dit moet worden gedaan tijdens het overleg en niet vooraf en iedere deelnemer mag zoveel agendapunten als gewenst toevoegen. Deelnemers mogen ook tijdens het overleg extra agendapunten toevoegen, tussen de behandeling van andere agendapunten door.

(a) Vorm van agendapunten: Ieder agendapunt in een Roloverleg vertegenwoordigt een Spanning om te behandelen, waargenomen door de deelnemer die het aan de agenda heeft toegevoegd. Bij het toevoegen van een agendapunt, mag de deelnemer alleen een korte aanduiding voor de Spanning geven en niet de Spanning verder uitleggen of bespreken totdat het behandelen van dat agendapunt daadwerkelijk begint.

(b) Volgorde van agendapunten: De Facilitator mag bepalen in welke volgorde de agendapunten behandeld worden, gebruikmakend van ieder proces of criteria die de Facilitator geschikt vindt. Echter, de Facilitator moet een agendapunt die vraagt om een verkiezing van een van de Verkozen Rollen van de Cirkel voorrang geven boven alle andere agendapunten, indien verzocht door een deelnemer van het overleg. Verder, als het overleg gepland was op het speciale verzoek van een deelnemer, dan moet de Facilitator alle agendapunten die worden ingebracht door deze deelnemer voorrang geven boven alle agendapunten van anderen, tenzij die deelnemer iets anders toestaat.

(c) Behandelen van agendapunten: Zodra de Facilitator een eerste volgorde van de agenda heeft bepaald, moet de Facilitator de deelnemers begeleiden bij het één voor één behandelen van ieder agendapunt. Om een agendapunt te behandelen dat vraagt om een verkiezing moet de Facilitator het 'Integratief Verkiezingsproces' gebruiken, gedefinieerd in Artikel 3.3.6. Voor het behandelen van ieder ander agendapunt moet de Facilitator gebruik maken van het 'Integratief Besluitvormingsproces', zoals beschreven in Artikel 3.3.5.

3.3.5 Integratief Besluitvormingsproces

De Facilitator moet het Integratief Besluitvormingsproces als volgt uitvoeren:

(a) Voorstel doen: Allereerst, de Indiener mag de Spanning omschrijven en een Voorstel doen om de Spanning aan te spreken. Als de Indiener verzoekt om hulp bij het maken van een Voorstel, dan mag de Facilitator discussie of een andere gemeenschappelijk proces om te helpen toestaan. Wel moet de Facilitator deze activiteit uitsluitend richten op het maken van een eerste Voorstel voor de Spanning van de Indiener, en niet om andere Spanningen aan te spreken of om andermans zorgen te integreren in het Voorstel.

(b) Verhelderende vragen: Zodra de Indiener het Voorstel heeft gemaakt, mogen de andere deelnemers verhelderende vragen stellen om het Voorstel of de Spanning erachter beter te begrijpen. De Indiener mag iedere vraag beantwoorden of hij mag besluiten om dat niet te doen. De Facilitator staat geen enkele reactie of mening over het Voorstel toe en voorkomt enige discussie van die aard. Iedere deelnemer mag ook aan de Secretaris vragen om het vastgelegde Voorstel op te lezen of om bestaande Governance te verhelderen, tijdens deze stap of tijdens iedere andere stap waarin het de deelnemer is toegestaan om te praten, en de Secretaris moet dit ook doen.

(c) Reactieronde: Zodra er geen verhelderende vragen meer zijn, mag iedere deelnemer behalve de Indiener één voor één reacties delen op het Voorstel. De Facilitator moet reacties buiten de beurt om, iedere poging om anderen in een dialoog te betrekken of uitwisseling van die aard en iedere reactie op andere reacties in plaats van op het Voorstel, direct stoppen en niet tolereren.

(d) Wijzigen en verduidelijken: Na de reactieronde mag de Indiener opmerkingen delen als antwoord op de reacties en wijzigingen aan het Voorstel doen. Echter, de primaire intentie van iedere wijziging moet zijn om de Spanning van de Indiener beter aan te spreken en niet de Spanningen van anderen. Tijdens deze stap moet de Facilitator direct iedere reactie van iedereen behalve de Indiener of de Secretaris stoppen en niet tolereren, en iedere bijdrage van de Secretaris moet uitsluitend gericht zijn op het vastleggen van het gewijzigde Voorstel.

(e) Bezwarenronde: Vervolgens mag iedere deelnemer één voor één een mogelijk Bezwaar op het aannemen van het Voorstel inbrengen. De Facilitator moet discussies of reacties van elke soort stoppen en weigeren. De Facilitator mag Bezwaren testen zoals beschreven in Artikel 3.2.5 en moet ieder geldig Bezwaar dat overblijft na het testen vastleggen. Als er geen geldige Bezwaren zijn legt de Secretaris het Voorstel vast als aangenomen Governance voor de Cirkel.

(f) Integratie: Als er geldige Bezwaren zijn, begeleidt de Facilitator een discussie om het Voorstel zo te wijzigen dat ieder Bezwaar één voor één wordt opgelost. De Facilitator benoemt het Bezwaar als opgelost zodra de Bezwaarmaker bevestigt dat het gewijzigde Voorstel het Bezwaar niet zou veroorzaken en de Indiener bevestigt dat het gewijzigde voorstel nog steeds de Spanning van de Indiener aanspreekt. Tijdens de discussie moet de Facilitator de regels van integratie toepassen zoals vastgelegd in Artikel 3.2.6. Zodra alle vastgelegde Bezwaren zijn aangesproken gaat de Facilitator terug naar de Bezwarenronde om te kijken of er nieuwe Bezwaren zijn op het gewijzigde Voorstel.

3.3.6 Integratief Verkiezingsproces

De Facilitator moet het Integratief Verkiezingsproces als volgt uitvoeren:

(a) Rol omschrijven: Als eerste moet de Facilitator de Rol waar het om gaat identificeren voor de verkiezing. De Facilitator mag ook de functies van de Rol omschrijven en andere relevante informatie over de Rol presenteren.

(b) Stembriefjes invullen: Iedere deelnemer moet daarna een stembriefje invullen om uit alle mogelijke kandidaten diegene te nomineren waarvan de deelnemer denkt dat die het meest geschikt is voor de Rol. Iedere deelnemer moet het stembriefje ook kenmerken met zijn of haar eigen naam en niemand mag zich onthouden van stemmen of meerdere mensen nomineren. Voor en tijdens deze stap moet de Facilitator direct alle reacties of discussies over mogelijke kandidaten of nominaties stoppen.

(c) Nominatieronde: Als alle stembriefjes zijn ingediend moet de Facilitator de inhoud van ieder stembriefje één voor één delen met alle deelnemers. Als de Facilitator een nominatie deelt moet degene die heeft genomineerd uitleggen waarom hij of zij vindt dat de kandidaat goed zou passen in deze Rol. De Facilitator moet reacties of andere opmerkingen stoppen, als ook alle opmerkingen van degene die de nominatie heeft gedaan over andere mogelijke kandidaten behalve de genomineerde.

(d) Wijzigingenronde: Zodra alle nominaties zijn gedeeld moet de Facilitator iedere deelnemer de mogelijkheid geven om zijn of haar nominatie te wijzigen. Een deelnemer die een wijziging doet mag zijn of haar reden om een nieuwe kandidaat te selecteren uitleggen, maar de Facilitator moet alle andere reacties of discussie stoppen.

(e) Een Voorstel maken: Vervolgens moet de Facilitator de nominaties tellen en een Voorstel doen om de kandidaat met de meeste stemmen voor de gestelde termijn te verkiezen. Als er een gelijkspel is voor wie de meeste nominaties heeft dan mag de Facilitator een van de volgende dingen doen: (i) een van de kandidaten blindelings en willekeurig selecteren en die persoon voorstellen, of (ii) als de persoon die de Rol nu vervult een van de gelijkspelende kandidaten is, deze persoon voorstellen, of (iii) als een van gelijkspelende kandidaten zichzelf heeft genomineerd deze persoon voorstellen, of (iv) teruggaan naar de vorige stap en iedere deelnemer die iemand anders heeft genomineerd dan de gelijkspelende kandidaten vragen om die nominatie te wijzigen in een van de gelijkspelende kandidaten en dan teruggaan naar deze stap en opnieuw de regels toepassen.

(f) Voorstel doen: Zodra de Facilitator een Voorstel maakt om een kandidaat te verkiezen moet de Facilitator naar het Integratief Besluitvormingsproces gaan om dat Voorstel te behandelen. Echter, de Facilitator moet direct starten met de Bezwarenronde en als de voorgestelde kandidaat aanwezig is dan moet de Facilitator deze kandidaat als laatste vragen om Bezwaren. Als er Bezwaren worden ingebracht mag de Facilitator kiezen om deze te behandelen als normaal of om het Voorstel direct na de Bezwarenronde of op ieder punt tijdens de stap van Integratie te verwerpen. Als de Facilitator ervoor kiest om het Voorstel te verwerpen, dan moet de Facilitator teruggaan naar de vorige stap in dit proces, alle nominaties voor de bestaande kandidaat verwerpen en de regels volgen van de voorgaande stap om een andere kandidaat te selecteren om in plaats daarvan voor te stellen.

3.3.7 Operationele beslissingen in Roloverleggen

Roloverleggen zijn er primair voor bedoeld het Governance-Proces van de Cirkel te ondersteunen. Zolang het niet afleidt van deze beoogde focus mag iedere deelnemer desondanks Projecten of Eerstvolgende Acties accepteren tijdens een Roloverleg of andere operationele beslissingen maken die buiten de scope van het Governance-Proces van de Cirkel vallen. Echter, de Secretaris mag geen enkele operationele uitkomsten of beslissingen vastleggen in de formele Roloverleg-notulen van de Cirkel.

Verder, operationele uitkomsten en beslissingen die gemaakt zijn tijdens een Roloverleg dragen niet meer of minder gewicht of hebben niet meer of minder autoriteit dan diegene die gemaakt worden buiten een Roloverleg.

3.4. Interpreteren van de Grondwet en Governance

Als een partner van de Organisatie mag je je redelijke oordeel gebruiken om deze Grondwet en de vastlegging van Governance van de Organisatie te interpreteren, inclusief hoe deze worden toegepast worden in een specifieke situatie en dan handelen op basis van je interpretatie. Je mag ook rekenen op een expliciete interpretatie gegeven door de Secretaris van de Cirkel die wordt beïnvloed door de Governance. Echter, in iedere situatie gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

3.4.1. Interpretatie van de Secretaris overtroeft

Als jouw interpretatie in strijd is met een interpretatie uitspraak door een Secretaris dan overtroeft de interpretatie van de Secretaris die van jou en je bent verantwoordelijk om in lijn met deze interpretatie te handelen totdat onderliggend Governance wijzigt.

3.4.2 Interpretatie van de Supercirkel overtroeft

De Secretaris van een Cirkel mag een interpretatie die is gegeven door een Secretaris van een Subcirkel overschrijven. Als twee Secretarissen een conflicterende uitspraak over interpretatie geven en een is van de Secretaris van een Cirkel die uiteindelijk onderdeel is van de andere Cirkel, dan ben je verantwoordelijk om in lijn met de interpretatie te handelen die wordt gegeven door de Secretaris van de bredere Cirkel.

3.4.3 Interpretaties worden standaard

Na de beslissing over een interpretatie mag een Secretaris ervoor kiezen om die interpretatie en de logica erachter te publiceren in de Governance vastlegging van de Cirkel. Zodra het gepubliceerd is zijn de Secretaris van die Cirkel en de Secretarissen van elke andere Cirkel die daar onderdeel van zijn verantwoordelijk om alle toekomstige uitspraken in lijn te laten zijn met de voorgaande gepubliceerde logica en interpretaties. Een Secretaris mag voorgaande logica en interpretaties alleen tegenspreken als een overtuigend nieuw argument of een nieuwe omstandigheid een ommekeer ondersteunt. Eenmaal tegengesproken worden de nieuwe logica en interpretaties de actuele standaard waar alle toekomstige uitspraken in lijn mee moeten zijn.

3.4.4 Schrappen van ongeldige Governance

Ieder lid van de Cirkel mag zijn Secretaris vragen om een uitspraak te doen over de geldigheid van de vastlegging van Governance van de Cirkel of van iedere Rol of Subcirkel waar de Cirkel uiteindelijk onderdeel van is. Als de Secretaris bij een dergelijk verzoek concludeert dat de Governance in strijd is met de regels van deze Grondwet, dan moet de Secretaris de conflicterende Governance schrappen uit het Governance-register. Na dit gedaan te hebben, moet de Secretaris direct communiceren aan alle Kernleden van de Cirkel wat er gewijzigd is en waarom.

3.5 Procesverstoring

Een 'Procesverstoring' doet zich voor als een Cirkel een patroon laat zien van gedrag dat in strijd is met de regels van deze Grondwet.

3.5.1 Verstoring door vastgelopen Roloverleg

De Facilitator mag een Procesverstoring in de Cirkel uitroepen als de Kernleden van de Cirkel er niet in slagen om een Voorstel succesvol te behandelen in een Roloverleg, zelfs nadat er een redelijke tijd is gespendeerd om dat te proberen. Als de Indiener speciaal voor het behandelen van dat Voorstel een Roloverleg heeft verzocht, dan mag de Indiener in dat geval ook een Procesverstoring uitspreken.

3.5.2 Verstoring door strijdig gedrag of uitkomsten

De Facilitator van een Cirkel mag een Procesverstoring uitspreken in een van de Subcirkels wanneer hij een patroon van gedrag of uitkomsten ontdekt die in strijd zijn met de regels van deze Grondwet. Echter, als de Facilitator ook de Lead Link of Facilitator van de Subcirkel is dan mag de Secretaris van de Supercirkel of de Rep Link deze verklaring ook doen.

3.5.3 Procesherstel

Wanneer een daartoe bevoegde partij een Procesverstoring uitspreekt in een Cirkel, dan gebeurt het volgende:

(a) De Facilitator van de Supercirkel krijgt een Project om het proces te herstellen in de Cirkel; en

(b) De Facilitator van de Supercirkel krijg de autoriteit om het over te nemen als Facilitator of Secretaris van de Cirkel, of om iemand anders te benoemen om dat te doen; en

(c) De Facilitator van de Cirkel krijgt de autoriteit om de nauwkeurigheid van alle argumenten die worden gepresenteerd om Spanningen en Bezwaren te testen in het Governance-Proces van de Cirkel te beoordelen.

Deze autoriteit is tijdelijk en vervalt zodra de Facilitator van de Supercirkel concludeert dat het proces in de Cirkel is hersteld.

3.5.4 Escalatie van Procesverstoring

Een Procesverstoring van één Cirkel mag niet beschouwd worden als een Procesverstoring van zijn Supercirkel, zolang de Facilitator van de Supercirkel eraan werkt om de Procesverstoring snel en toegewijd op te lossen.

Echter, als de Procesverstoring niet binnen een redelijke termijn is opgelost is, dan mag de Secretaris van iedere Supercirkel waar de tegenstrijdige Cirkel uiteindelijk onderdeel van is ook een Procesverstoring uitspreken in de Supercirkel.

Artikel 4: Operationeel Proces

4.1 Plichten van Cirkelleden

Als je een Rol vervult in een Cirkel heb je de volgende plichten ten opzichte van je mede Cirkelleden wanneer zij handelen namens andere Rollen in de Cirkel:

4.1.1 Plicht van transparantie

Je hebt de plicht om transparantie te geven wanneer dat gevraagd wordt door je mede Cirkelleden, op de volgende gebieden:

(a) Projecten en Eerstvolgende Acties: Je moet alle Projecten en Eerstvolgende Acties die je vastlegt voor de Rollen in de Cirkel delen.

(b) Relatieve prioriteit: Je moet jouw oordeel over de relatieve prioriteit van alle Projecten of Eerstvolgende Acties die je hebt vastgelegd voor jouw Rollen in de Cirkel delen, ten opzichte van alle andere potentiële activiteiten die om jouw aandacht en middelen vragen.

(c) Schattingen: Je moet een schatting geven van de datum waarop je verwacht een Project of een Eerstvolgende Actie af te ronden die zijn vastgelegd voor iedere van jouw Rollen in de Cirkel. Een ruwe schatting is voldoende, kijkend naar je huidige context en prioriteiten, maar zonder gedetailleerde analyse of planning. Deze schatting is op geen enkele manier een bindende verplichting, en tenzij Governance iets anders zegt, heb je geen verplichting om de schatting vast te leggen, je werk te managen om het te bereiken of om opvolging te geven aan de ontvanger als er iets verandert.

(d) Checklist items & Metrics: Je moet delen of je reguliere, terugkerende acties die je routinematig uitvoert ten dienste van jouw Rollen in de Cirkel hebt volbracht. Je moet ook Metrics vastleggen en rapporteren die zijn toegewezen aan jouw Rollen door de Lead Link van de Cirkel of door een andere Rol of ander Proces die de autoriteit heeft gekregen om Metrics van de Cirkel te definiëren.

4.1.2 Behandelplicht

Je hebt de plicht om berichten en verzoeken van je mede Cirkelleden snel te behandelen, op de volgende manier:

(a) Verzoeken tot activatie: Andere Cirkelleden mogen je vragen om iedere Verantwoordelijkheid of Project van een Rol die je vervult in de Cirkel te activeren. Als je er geen Eerstvolgende Acties voor hebt vastgelegd, moet je een Eerstvolgende Actie bepalen en vastleggen. Als er geen redelijke Eerstvolgende Actie mogelijk is, dan moet je in plaats daarvan delen waar je op wacht. Dat moet ofwel een Eerstvolgende Actie of Project zijn die is vastgelegd door een andere Rol, of een specifieke situatie of voorwaarde waar je op wacht voordat je verdere Eerstvolgende Acties neemt.

(b) Verzoeken voor Projecten en Eerstvolgende Acties: Andere Cirkelleden mogen je vragen om een specifieke Eerstvolgende Actie of een specifiek Project in een van je Rollen in de Cirkel op te nemen. Als je het een redelijke Eerstvolgende Actie of een redelijk Project vindt om op je te nemen, dan moet je het accepteren en vastleggen. Als dat niet het geval is, dan moet je ofwel uitleggen wat je redenen zijn, of een andere Eerstvolgende Actie of een ander Project vastleggen en communiceren, waarvan je denkt dat het het doel van de aanvrager tegemoet komt.

(c) Verzoeken om een Domein te beïnvloeden: Andere Cirkelleden mogen vragen om een Domein te beïnvloeden die wordt beheerd door een van jouw Rollen in de Cirkel. Als je geen Bezwaren ziet voor dit verzoek dan moet je het toestaan. Als je wel Bezwaren ziet, dan moet je de Bezwaren uitleggen aan de aanvrager.

4.1.3. Plicht van prioritering

Je hebt de plicht om te prioriteren waar je je aandacht en middelen op richt, in lijn met de volgende beperkingen:

(a) Verwerking boven Uitvoering: Je moet over het algemeen genomen binnenkomende berichten van mede Cirkelleden prioriteren boven het uitvoeren van je eigen Eerstvolgende Acties. Echter, je mag de verwerking tijdelijk uitstellen om om een aantal verwerkingsberichten tegelijkertijd te verwerken, in één tijdsblok of op een tijd die beter uitkomt, zolang je verwerking nog steeds redelijk snel is. Verwerking betekent betrokken zijn in de verplichtingen die vastgelegd zijn in dit Artikel, inclusief het overwegen van het bericht, het bepalen en vastleggen van Eerstvolgende Acties of Projecten indien mogelijk en, indien verzocht reageren hoe het bericht is verwerkt. Verwerking betekent niet het uitvoeren van vastgelegde Eerstvolgende Acties en Projecten, dat is niet gedekt in deze regel van prioritering.

(b) Verzochte Overleggen boven Uitvoering: Op verzoek van een mede Cirkellid moet je de aanwezigheid bij een overleg van de Cirkel, voorgeschreven in deze Grondwet, prioriteren boven het uitvoeren van je eigen Eerstvolgende Acties. Echter, je mag het verzoek nog steeds afwijzen als je al dingen had gepland op het moment dat het Overleg plaatsvindt, of als het verzoek betrekking heeft op een doorlopende serie of patroon van overleggen in plaats van een specifiek overleg.

(c) Behoeften van de Cirkel boven Individuele Doelen: Bij het beoordelen van hoe je je tijd, aandacht en andere middelen van je werk in de Cirkel implementeert, moet je integreren en afstemmen met alle officiële prioriteringen of strategieën van de Cirkel, zoals die zijn gespecificeerd door de Lead Link van de Cirkel.

4.1.4 Links mogen plichten overdragen

Als Lead Link, Rep Link of Cross Link van een Cirkel, mag je iemand anders uitnodigen om de Cirkelleden van de Cirkel te betrekken in de plichten die in dit Artikel staan. Je mag deze uitnodiging alleen doen om te helpen bij het verhelderen van een specifieke Spanning die invloed heeft op de entiteit waar je de Link van bent en alleen als jij de Spanning ook waarneemt en betrokken blijft bij het verhelderen. De persoon die je uitnodigt wordt tijdelijk een volledig lid van de Cirkel, alsof hij of zij ook jouw Link-Rol vervult, maar alleen tijdens de verheldering van die specifieke Spanning. Je kunt deze uitnodiging op ieder moment intrekken.

4.1.5 Impliciete verwachtingen hebben geen betekenis

Al jouw verantwoordelijkheden en beperkingen als een Partner van de Organisatie zijn gedefinieerd in deze Grondwet en in de Governance dat hier resultaat van is. Voorgaande of impliciete verwachtingen of beperkingen hebben geen betekenis of autoriteit, tenzij Governance van de Cirkel ze expliciet bekrachtigt of als ze komen van een basis verplichting of contractuele overeenkomst die je persoonlijk hebt ten opzichte van of met de Organisatie.

4.2. Werkoverleggen

De secretaris van de Cirkel is verantwoordelijk voor het plannen van regelmatige 'Werkoverleggen' om de werkuitvoering van de Cirkel te begeleiden. De Facilitator is verantwoordelijk voor het voorzitten van Werkoverleggen in lijn met de volgende regels en alle relevante Domeinafspraken van de Cirkel:

4.2.1 Focus en intentie

Werkoverleggen zijn bedoeld om:

(a) de status van voltooiing van terugkerende acties op checklijsten van de Rollen van de Cirkel te delen;

(b) regelmatige metrics die zijn toegeschreven aan de Rollen van de Cirkel om te rapporteren te delen;

(c) updates over de voortgang van Projecten en ander werk van de Rollen van de Cirkel te delen; en

(d) Spanningen die de Rollen van de Cirkel beperken om te zetten in Eerstvolgende Acties, Projecten of andere output die helpt om die Spanningen te verminderen.

4.2.2 Aanwezigheid

Alle Kernleden van de Cirkel en ieder ander die normaal is uitgenodigd om deel te nemen aan de Roloverleggen van de Cirkel zijn ook uitgenodigd om deel te nemen in de Werkoverleggen, tenzij een Domeinafspraak iets anders zegt. Er is geen voorafgaand bericht of minimum aantal deelnemers vereist voor een Werkoverleg, tenzij een Domeinafspraak iets anders zegt.

4.2.3 Begeleiding & Proces

De Facilitator moet normaliter het volgende proces gebruiken voor Werkoverleggen:

(a) Check-in Ronde: De Facilitator staat het iedere deelnemer om de beurt toe om zijn of haar huidige staat van gedachten, of een ander type openingsreactie voor het Werkoverleg, te delen. Reacties zijn niet toegestaan.

(b) Checklist Review: De Facilitator vraagt iedere deelnemer om de voltooiing van iedere terugkerende acties op de checklist van die deelnemer te verifiëren.

(c) Metrics Review: De Facilitator vraagt iedere deelnemer om data te delen voor alle metrics die zijn toegewezen aan die deelnemer door de Lead Link of welke Rol of welk proces dan ook die de metrics van de Cirkel definieert.

(d) Project Updates: De Facilitator vraagt iedere deelnemer om de vordering toe te lichten van de verwezenlijking van ieder Project of het uitvoeren van iedere Verantwoordelijkheid van alle Rollen in de Cirkel van de deelnemer. Deelnemers mogen alleen de vooruitgang delen die is gemaakt ten opzichte van de laatste update die is gegeven en niet de algemene status van een Project of een Verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer mag beslissen welke Projecten of Verantwoordelijkheden het waard zijn om over te rapporteren, echter, wanneer een ander lid van de Cirkel expliciet verzoekt om updates over een specifiek Project, dan moet deze worden opgenomen totdat het is voltooid of is laten vallen. Voor updates over de voortgang van een Project of een Verantwoordelijkheid van een Subcirkel moet de Facilitator het zowel de Lead Link als de Rep Link toestaan de mogelijkheid te geven om updates te delen.

(e) Verzamel en behandel spanningen: De Facilitator is verantwoordelijk voor het opbouwen van een agenda van Spanningen om te behandelen in het Werkoverleg door alle deelnemers om agendapunten te vragen, gebruikmakend van dezelfde regels als in een Roloverleg, gedefinieerd in Artikel 3.3.4. Echter, in Werkoverleggen behandelt de Facilitator agendapunten door het de eigenaar van het item simpelweg toe te laten staan om anderen in hun Rollen en plichten te betrekken als gewenst, totdat er een manier voor het oplossen van de Spanning is bepaald. Als er Eerstvolgende Acties of Projecten worden geaccepteerd tijdens deze discussie dan is de Secretaris verantwoordelijk voor het vastleggen en het verspreiden hiervan naar alle deelnemers. De Facilitator moet proberen om tijd toe te staan voor het behandelen van iedere agendapunt in het overleg, en om dat te doen mag de Facilitator de behandeling van ieder agendapunt dat meer tijd inneemt dan het aandeel van de resterende overlegtijd afbreken.

(f) Check out: De Facilitator staat het iedere deelnemer om de beurt toe om een afsluitende reflectie of andere gedachten die zijn veroorzaakt door het overleg te delen. Reacties zijn niet toegestaan.

Een Cirkel mag een Domeinafspraak aannemen om iets toe te voegen of te wijzigen aan dit vereiste proces.

4.2.2 Vervanging voor afwezige leden

Als een Gecreëerde Rol van de Cirkel geheel of gedeeltelijk is onvertegenwoordigd in een Werkoverleg door iemands afwezigheid, dan mag de Lead Link van de Cirkel handelen vanuit die Rol om het gat op te vullen. Als de Lead Link ook afwezig is, dan mag iedere deelnemer Eerstvolgende Acties of Projecten accepteren namens die Rol, echter die mogen door de persoon die de Rol normaal vervult worden behandeld als slechts verzoeken die worden gedaan onder de voorwaarden van Artikel 4.1.2 (b).

4.3 Individuele Actie

Als Partner van de Organisatie ben je in sommige gevallen bevoegd om te handelen buiten de autoriteit van je Rollen, of om zelfs de regels van deze Grondwet te breken. Door te handelen vanuit deze uitgebreide autoriteit neem je 'Individuele Actie' en ben je gebonden aan de volgende regels:

4.3.1 Toegestane situaties

Je mag alleen Individuele Actie nemen als al het volgende waar is:

(a) Je handelt te goeder trouw om de Purpose te dienen of om de Verantwoordelijkheden van een Rol in de Organisatie uit te drukken of van de Organisatie in zijn geheel.

(b) Je gelooft redelijkerwijs dat jouw actie meer Spanning oplost of voorkomt voor de Organisatie dan dat het mogelijk zou creëren.

(c) Jouw actie veroorzaakt niet, committeert zich niet aan, staat niet toe of vervreemdt ook op een andere manier geen middelen of andere activa van de Organisatie, naast datgene waarvoor je al de toestemming hebt om uit te geven.

(d) Als je actie in strijd is met Domeinen of Domeinafspraken en je gelooft redelijkerwijs dat je de actie niet lang genoeg kunt uitstellen om enige verzoeken te doen die normaal vereist zijn of om Governance voor te stellen dat jouw actie toestaat, zonder daarmee veel van de potentiële waarde te verliezen.

4.3.2 Communicatie & herstel

Bij het nemen van een Individuele Actie, heb je de plicht om jouw actie en de intentie erachter uit te leggen aan iedere Partner die een Rol vervult die mogelijk aanzienlijk beïnvloed is. Op verzoek van deze Partners, heb je ook de plicht om redelijke aanvullende maatregelen te nemen om te helpen bij het oplossen van Spanningen die gecreëerd zijn door jouw Individuele Actie.

Als jouw Individuele Actie effectief handelde binnen een andere Rol, of een Domein of Domeinafspraak heeft geschaad, dan moet je op het verzoek van de persoon die normaal de Rol, het Domein of de Domeinafspraak beheert of op verzoek van de Lead Link die de geraakte entiteit beheert, stoppen met het nemen van een gelijksoortige Individuele Actie.

4.3.3 Governance verhelderen

Als jouw Individuele Actie een onderdeel is van een terugkerende activiteit of een doorlopende functie is die nodig is voor de Cirkel, en die activiteit of functie is nog niet expliciet belegd in de Governance van de Cirkel, dan ben je verantwoordelijk om vervolgstappen te nemen om die spanning te verwijderen. Die vervolgstappen kunnen inhouden dat je Governance voorstelt om in de behoefte te voorzien of je kunt stappen nemen om de noodzaak voor deze activiteit of functie te verwijderen.

4.3.4 Prioriteren van de vereiste gevolgen

Nadat je een Individuele Actie hebt genomen heb je de plicht om de vereiste gevolgen die gedefinieerd zijn in dit Artikel te prioriteren boven het uitvoeren van je reguliere werk. Echter, de Lead Link van de Cirkel die volledig alle Rollen bevat die aanzienlijk beïnvloed waren door jouw actie kan deze standaard prioriteit nog veranderen.

Artikel 5: Implementatiezaken

5.1 Gezaghebbenden geven autoriteit op

Door het aannemen van deze Grondwet geven de Gezaghebbenden hun bevoegdheden op om de Organisatie te besturen en te leiden en om haar Partners te vertellen wat ze moeten doen. Dit mogen ze niet langer meer doen, behalve via de autoriteit die aan hen wordt toegekend via de regels en processen van deze Grondwet. Echter, als een uitzondering op deze regel, mogen de Gezaghebbenden doorgaan met het uitoefenen van de bevoegdheden waarvan ze niet de macht hebben om die te delegeren, zoals vereiste Domeinafspraken buiten de controle van de Organisatie of in de statuten van de Organisatie.

5.2 Ankercirkel

Bij het aannemen van deze Grondwet, moeten de Gezaghebbenden een eerste Cirkel vaststellen om de algehele Purpose van de Organisatie uit te drukken. Deze 'Ankercirkel' wordt de breedste Cirkel in de Organisatie en beheert automatisch alle Domeinen die de Organisatie zelf beheert.

5.2.1 Links naar de Ankercirkel

De Gezaghebbenden mogen een eerste Lead Link van de Ankercirkel benoemen. Als alternatief kunnen de Gezaghebbenden de Ankercirkel zonder Lead Link laten en een of meerdere initiële Cross Links naar de Ankercirkel creëren in plaats van een Lead Link.

5.2.2 Handelen zonder een Lead Link

Als de Ankercirkel geen Lead Link heeft dan worden alle besluiten die normaal de autoriteit van de Lead Link vereisen geldige uitkomsten van het Governance-Proces van de Cirkel. Iedere Rol in de Cirkel kan dus Lead Link-autoriteit doen gelden door een voorstel te doen volgens de regels in Artikel III.

Verder vervalt in een Ankercirkel zonder Lead Link de gebruikelijke autoriteit van Rollen om autocratisch Domeinen van een Cirkel te beïnvloeden (zie Artikel 2.1.2). In plaats daarvan mogen de Rollen van de Cirkel alleen invloed uitoefenen op Domeinen als een Domeinafspraak die beïnvloeding expliciet toestaat, of als alternatief, door de actie voor te stellen via het Governance-Proces, zoals hierboven beschreven.

5.2.3 Purpose van de Organisatie

De Ankercirkel is automatisch verantwoordelijk voor het ontdekken en uitdrukken van de Purpose van de Organisatie in haar geheel. De Purpose van de Organisatie is het diepste creatieve potentieel die zij duurzaam kan uitdrukken in de wereld, rekening houdend met alle beperkingen die hiermee te maken hebben en alles wat ervoor beschikbaar is. Dat geldt ook voor haar historie, huidige vermogens, beschikbare middelen, Partners, karakter, cultuur, bedrijfsstructuur, merk, marktbewustzijn en alle andere relevante middelen of factoren.

De Lead Link van de Ankercirkel krijgt deze Verantwoordelijk standaard automatisch en mag de Purpose vastleggen en updaten om deze Verantwoordelijkheid uit te voeren.

Als de Ankercirkel geen Lead Link heeft, dan valt deze Verantwoordelijkheid in plaats daarvan automatisch onder iedere Cross Link naar de Ankercirkel en elke van deze mag de Purpose updaten door de update voor te stellen via het Governance-Proces van de Cirkel.

5.2.4 De Ankercirkel bijwerken

De Lead Link van de Ankercirkel heeft de autoriteit om de Cirkel een naam te geven, zijn Domeinen te verhelderen en zijn Verantwoordelijkheden toe te voegen of te wijzigen.

De Lead Link van de Ankercirkel kan ook zijn of haar eigen vervanger benoemen indien gewenst, tenzij anders gespecificeerd door de Gezaghebbenden.

5.2.5 Geen Supercirkel

De Ankercirkel heeft geen Supercirkel en verkiest geen Rep Link.

5.3 Initiële structuur

De Lead Link van de Ankercirkel mag een eerste structuur en andere Governance voor de Organisatie bepalen, buiten het gangbare Governance-Proces die vereist is door deze Grondwet. Als die eerste structuur andere Cirkels omvat dan mogen de Lead Links van die Cirkels hetzelfde doen met hun Cirkels. Deze autoriteit mag alleen worden gebruikt om een een eerste structuur te bepalen voor een Cirkel om mee te beginnen, voordat de Cirkel is gestart met het uitvoeren van zijn Governance-Proces.

5.4 Bestaande Domeinafspraken en systemen

Alle bestaande Domeinafspraken en systemen waar de Organisatie mee werkt voor het aannemen van deze Grondwet blijven volledig van kracht na de aanname, zelfs als deze beperkingen of bevoegdheden omvatten die niet in Governance vastlegging staan. Dit kunnen bijvoorbeeld compensatiesystemen, aanname- en ontslagprocessen of werk gerelateerde Domeinafspraken zijn.

Echter, deze nagelaten Domeinafspraken en systemen zullen al hun betekenis en autoriteit verliezen zodra er Governance is gedefinieerd die ze vervangen of tegenspreken. Bovendien kunnen ze niet worden gewijzigd of toegevoegd in de oude vorm. Iedere poging om dat te doen moet eerst worden vastgelegd of op een andere manier bekrachtigd worden via het Governance-Proces zoals gedefinieerd in deze Grondwet.

5.5 Grondwet wijzigingen of intrekking

De Gezaghebbenden of hun opvolgers mogen deze Grondwet volledig wijzigen of intrekken, gebruikmakend van welke autoriteit en welk proces dan ook die ze hebben gebruikt om het aan te nemen. Wijzigingen moeten schriftelijk worden gemaakt en gepubliceerd worden op een plek waar alle Partners van de Organisatie bij kunnen.

Bijlage A: Definitie Van Kernrollen

Lead Link

Kerndoel: De Lead Link heeft de Purpose van de gehele Cirkel

Domeinen: Roltoewijzingen binnen de Cirkel

Verantwoordelijkheden:

 • Vertalen van het werk van de Cirkel in afgebakende Rollen (en indien nodig andere Governance)

 • Toewijzen van Partners aan de Rollen van de Cirkel; de passendheid bewaken; feedback aanbieden om de passendheid te verbeteren; en het opnieuw toewijzen van Rollen aan andere Partners als het zinvol is voor het verbeteren van de passendheid.

 • Toekennen van de middelen van de Cirkel aan zijn verschillende Projecten en/of Rollen.

 • Vaststellen van relatieve prioriteiten en Strategieën voor de Cirkel.

 • Bepalen van metrics voor de Cirkel.

 • Verwijderen van beperkingen in de Cirkel ten opzichte van de Supercirkel

De Lead Link ‘erft’ alle aan de Cirkel gegeven Domeinen en Verantwoordelijkheden, voor zover deze niet specifiek zijn gedelegeerd aan een Rol of proces binnen de Cirkel.

Rep Link

Kerndoel: In de Supercirkel, heeft de Rep Link de Purpose van de Subcirkel; in de Subcirkel is de Purpose van de Rep Link: Spanningen die relevant zijn om te behandelen in de Supercirkel daar geagendeerd en opgelost.

Verantwoordelijkheden:

 • Verwijderen van beperkingen in de bredere Organisatie die de Subcirkel beperken.

 • Nastreven om Spanningen die worden overgebracht door de leden van de Subcirkel te begrijpen en te onderscheiden welke geschikt zijn om te behandelen in de Supercirkel.

 • Verstrekken van inzicht aan de Supercirkel over de gezondheid van de Subcirkel, inclusief het rapporteren van metrics of checklist items die zijn toegewezen aan de hele Subcirkel.

Facilitator

Kerndoel: Beoefening van Rol- en Werkoverleg conform de spelregels van de Grondwet.

Verantwoordelijkheden:

 • Begeleiden van de overleggen van de Cirkel die vereist zijn volgens de Grondwet.

 • Controleren van de overleggen en administratie van de Subcirkels waar nodig en verklaren van een Procesverstoring bij het ontdekken van een patroon of gedrag dat in strijd is met de regels van de Grondwet.

Secretaris

Kerndoel: Handhaven en stabiliseren van de formele administratie van de Cirkel.

Domeinen: Alle Grondwettelijk-vereiste verslaglegging van de Cirkel

Verantwoordelijkheden:

 • Inplannen van de vereiste overleggen van de Cirkel, en alle Kernleden van de Cirkel op de hoogte brengen van de geplande tijden en locaties.

 • Vastleggen en openbaar maken van de uitkomsten van de vereiste overleggen van de Cirkel en het bijhouden van een actueel overzicht van de Governance van de Cirkel, checklist items en metrics.

 • Interpreteren van het Governance-register en de Grondwet op verzoek.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.