Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 613 lines (332 sloc) 65.4 KB

Holacracy Constitution - Development Version

PREAMBUŁA

Niniejsza "Konstytucja" ustanawia zasady i procesy zarządzania i funkcjonowania organizacji. "Ratyfikujący" Konstytucję przyjmują te zasady, jako formalną strukturę sprawowania władzy w "Organizacji", której dotyczy, która może stanowić całość podmiotu lub jego część, do której kierowania Ratyfikujący posiadają uprawnienia. Ratyfikujący Konstytucję oraz wszystkie inne osoby, które zgadzają się uczestniczyć w zarządzaniu i działaniach Organizacji (jej "Partnerzy"), mogą powoływać się na uprawnienia nadane niniejszą Konstytucją oraz zgadzają się przestrzegać nałożonych na jej podstawie obowiązków i ograniczeń.

Artykuł I: Wypełnianie Ról

1.1 Definicja Roli

Partnerzy Organizacji będą zwykle wykonywać pracę na rzecz Organizacji poprzez działanie w ramach ściśle określonej Roli. “Rola” jest to elementem organizacji mający opisową nazwę oraz posiadający jedno lub więcej z poniższych:

 • (a) “Przeznaczenie”, którym jest możliwość, potencjał lub cel trudny do realizacji, do którego Rola będzie dążyć lub wyrażać go w imieniu Organizacji.
 • (b) jedą bądź więcej “Domen”, czyli rzeczy, nad którymi Rola może sprawować wyłączną kontrolę i które może regulować jak swoją własność w imieniu Organizacji.
 • (c) jeden bądź więcej “Odpowiedzialności”, którymi są bieżące działania Organizacji, a które Rola będzie wykonywać.

1.2 Obowiązki Opiekuna Roli

Jako Partner w Organizacji, masz następujące obowiązki w ramach każdej z Ról, do której jesteś przypisany i jaką zgadzasz się wypełniać:

1.2.1 Przetwarzanie Napięć

Jesteś odpowiedzialny za monitorowanie sposobu, w jaki Przeznaczenie i Odpowiedzialności przypisanej Roli są wyrażone, oraz porównywanie tego do twojej wizji ich potencjalnie idealnego ujęcia, tak żeby wychwycić różnicę pomiędzy stanem aktualnym a potencjalnym (każda taka różnica jest "Napięciem"). Jesteś również odpowiedzialny za podejmowanie prób rozwiązania tych Napięć używając do tego posiadanej w Roli władzy i innych mechanizmów wynikających z niniejszej Konstytucji.

1.2.2 Realizowanie Przeznaczenia i Odpowiedzialności Roli

Jesteś odpowiedzialny za regularne badanie w jaki sposób realizować Przeznaczenie twojej Roli i każdą z Odpowiedzialności twojej Roli poprzez określenie:

 • (a) “Kolejnych Działań”, które można wykonać bezzwłocznie i których natychmiastowe wykonanie byłoby użyteczne przynajmniej w sytuacji braku konkurencyjnych priorytetów; oraz
 • (b) “Projektów”, które stanowią konkretne wyniki wymagające wykonania wielu następujących po sobie działań, a których wykonanie byłoby użyteczne przynajmniej w sytuacji braku konkurencyjnych priorytetów.

1.2.3 Przetwarzanie Projektów

Odpowiadasz za regularne określenie w jaki sposób sfinalizować każdy Projekt określony dla twojej Roli, nad którym aktywnie pracujesz, łącznie ze zdefiniowaniem wszelkich Kolejnych Działań pomocnych w popchnięciu Projektu do przodu.

1.2.4 Śledzenie Projektów, Kolejnych Działań i Napięć

W ramach twojej Roli odpowiadasz za uchwycenie i śledzenie wszystkich Projektów oraz Kolejnych Działań w postaci listy projektów lub w innej materialnej formie oraz za regularne przeglądanie i aktualizowanie takiej bazy aby była wiarygodną listą bieżących i możliwych zadań wykonywanych przez Rolę. Odpowiadasz również za śledzenie wszelkich Napięć, które zidentyfikujesz dla twojej Roli przynajmniej dopóki ich nie sformułujesz w postaci pożądanych Projektów lub Kolejnych Działań lub inaczej ich nie rozwiążesz.

1.2.5 Kierowanie Uwagi i Zasobów

Za każdym razem, gdy masz dostępny czas aby podjąć działanie w swojej Roli odpowiadasz za rozważenie potencjalnych Kolejnych Działań, jakie możesz sprawnie i skutecznie wykonać w danym czasie, oraz za wykonywanie tych Kolejnych Działań spośród nich, które uważasz za najbardziej wartościowe dla Organizacji.

1.3 Upoważnienie do Działania

Jako Partner będący opiekunem Roli, posiadasz uprawnienia do wykonywania wszelkich Kolejnych Działań, co do których masz powody sądzić, że są one użyteczne przy dążeniu do Przeznaczenia roli bądź realizowaniu jej Odpowiedzialności.

Jednakże nie możesz sprawować kontroli ani podejmować działań w ramach Domeny w posiadaniu której jest inna Rola lub inna niezależna jednostka, chyba, że uzyskałeś od niej zgodę. Dodatkowe ograniczenia do upoważnienia nadanego w niniejszym paragrafie są określone w Sekcji 2.1.3.

1.4 Władza nad Domenami

Jako Partner będący opiekunem Roli, posiadasz uprawnienia do sprawowania kontroli oraz regulacji każdej Domeny przypisanej do twojej Roli. Możesz dokonywać regulacji takiej Domeny każdorazowo kiedy inni zwrócą się o pozwolenie na ingerowanie w którąś z twoich Domen poprzez rozważenie prośby oraz wyrażenie zgody na nią lub odmowę.

Możesz również zdefiniować “Reguły” dla twoich Domen, które albo udzielają pozwolenia na kontrolowanie lub wywieranie istotnego wpływu na twoją Domenę, albo stanowią ograniczenie sposobu w jaki inni wcześniej uprawnieni mogą ingerować w twoją Domenę. Zanim jakaś Zasada zacznie obowiązywać, musisz ją najpierw ogłosić w sposób umożliwiający wszystkim Partnerom, na których może mieć wpływ, zapoznanie się z nią.

Uprawnienia nadane ci na mocy niniejszej Sekcji mogą zostać dalej zawężone poprzez ograniczenia określone w Sekcji 2.1.3.

Artykół II: Struktura Kręgów

2.1 Circle Basics

“Krąg” jest Rolą, która może się rozdzielić poprzez zdefiniowanie zawartych w sobie Ról, w celu osiągania Przeznaczenia, kontrolowania Domen i realizowania Odpowiedzialności. Role, jakie definiuje Krąg to jego “Zdefiniowane Role”, a każdy, kto wypełnia jedną z tych Zdefiniowanych Ról jest “Członkiem Kręgu”.

2.1.1 Definiowanie Ról i Reguł

Każdy Krąg będzie stosował “Proces Zarządczy” opisany w Artykule III tej Konstytucji w celu definiowania i modyfikacji Ról w ramach Kręgu lub Reguł rządzących Domenami Kręgu. Nikt nie może definiować ani modyfikować Ról Kręgu ani Reguł poza jego "Procesem Zarządczym", chyba, że jest to wyraźnie dozwolone inną regułą niniejszej Konstytucji.

Każdy Krąg może kontrolować swoje własne funkcje i działania, tak jak Domenę Kręgu, w celu definiowania Reguł, ograniczających Role Kręgu.

2.1.2 Role Mogą Wpływać na Domeny Kręgu

Wypełniając Rolę w Kręgu, możesz używać i wpływać na wszelkie Domeny kontrolowane przez sam Krąg lub, na które Krąg ma uprawnienia do wpływania. Jednakże musisz przestrzegać wszelkich ograniczeń dotyczących samego Kręgu lub zdefiniowanych Regułami Kręgu i nie możesz w pełni kontrolować lub regulować Domeny na warunkach określonych Sekcją 1.4.

Nie możesz przenieść ani zbyć samej Domeny ani istotnych aktywów w ramach danej Domeny, ani nie możesz w istotny sposób ograniczać jakichkolwiek praw, jakie Krąg posiada do Domeny. Jednakże ograniczenia te nie mają zastosowania, jeżeli jakaś Rola lub proces, mający potrzebne uprawnienia da ci do tego pozwolenie.

2.1.3 Delegowanie Kontroli

W momencie, gdy jakiś Krąg przekaże Domenę jednej ze swych Ról, wówczas uprawnienia Kręgu co do wpływania na tę Domenę, na jej kontrolowanie i regulowanie zostają przekazane tej Roli i usunięte z tego Kręgu.

Jednakże, Krąg zachowuje prawo do zmienienia lub cofnięcia tej delegacji Domeny lub do definiowania lub modyfikowania Reguł, które nadają lub ograniczają uprawnienia Roli w ramach tej Domeny.

Domyślnie, wszelkie przekazanie w ten sposób Domeny wyłącza uprawnienie do zbycia samej Domeny, lub zbycia jakichkolwiek istotnych aktywów w jej ramach, lub do przeniesienia tych aktywów poza Krąg, lub do znacznego ograniczania wszelkich praw Kręgu do Domeny. Krąg może również przekazać te pozostałe uprawnienia poprzez wyraźne stwierdzenie tego w Regułach Kręgu.

W każdym przypadku wszelkie delegowanie Domen jest zawsze ograniczone do uprawnień, jakie sam Krąg posiadał na samym początku.

2.2 Opiekun Kręgu

Każdy Krąg posiada “Rolę Opiekuna Kręgu” zdefiniowaną w Załączniku A, a posiadającą obowiązki i uprawnienia zdefiniowane w niniejszej Sekcji.

Osoba wypełniająca Rolę Opiekuna Kręgu, kiedy wypełnia swoje obowiązki jest określana jako “Opiekun Kręgu”.

2.2.1 Opiekun Posiada Nierodzielone Funkcje

Opiekun Kręgu dziedziczy Przeznaczenie oraz wszelkie Odpowiedzialności samego Kręgu oraz kontroluje wszelkie Domeny należące do Kręgu tak, jakby Krąg był jedynie Rolą, a Opiekun tę Rolę wypełniał. Jednakże ma to zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim Odpowiedzialności i Domeny nie zostały przekazane Roli w Kręgu czy inaczej wydelegowane.

Ponadto, Opiekun nie może definiować Reguł, które ograniczałyby Role Kręgu, chyba że poprzez Proces Zarządczy Kręgu.

2.2.2 Definiowanie Priorytetów i Strategii

Opiekun Kręgu może ustalać priorytety dla Kręgu.

Dodatkowo Opiekun może definiować bardziej ogólną “Strategię” dla Kręgu lub też wiele Strategii, które są ogólnymi regułami mającymi za zadanie wsparcie Ról Kręgu, w ich samo-zarządzaniu pracą (na przykład, wyborze priorytetowych projektów) na co dzień.

2.2.3 Zmienianie Roli Opiekuna Kręgu

Krąg nie może dodawać Odpowiedzialności ani innych funkcji do Roli własnego Opiekuna ani też modyfikować Przeznaczenia Roli czy też całkowicie tą Rolę usunąć.

Krąg może usunąć dowolne Odpowiedzialności, Domeny, kompetencje lub funkcje swojej Roli Opiekuna albo przez przekazanie ich innej Roli w ramach Kręgu, albo poprzez zdefiniowanie alternatywnego sposobu ich wdrożenia. W takim wypadku Rola Opiekuna zostaje pozbawiona odpowiednich elementów, do czasu kiedy trwa delegacja tych elementów.

2.3 Członkowie Kręgu

Osoby, które mogą brać udział w Procesie Zarządczym Kręgu, są nazywani “Członkami tegoż Kręgu”

Członkowie Kręgu wyznaczani są według następujących zasad:

2.3.1 Członkostwo Podstawowe

O ile nie ma miejsca specjalne mianowanie lub wyłączenie na mocy niniejszych przepisów, Członkami Kręgu są:

 • (a) każdy Partner wypełniający Zdefiniowaną Rolę w Kręgu;
 • (b) Opiekun Kręgu, jak zdefiniowano w sekcji 2.2;
 • (c) każdy Reprezentant wybrany do Kręgu, jak zdefiniowano w sekcji 2.6.4;
 • (d) oraz każdy Łącznik do Kręgu, jak zdefiniowano w sekcji 2.7.

2.3.2 Wyjątek dla ról mających wielu opiekunów

Jeśli przydzielono kilku Partnerów do tej samej Zdefiniowanej Roli w Kręgu, wówczas Krąg może wprowadzić  Reguły, które wskazują, ilu z nich zostaje Członkami Kręgu w wyniku przydzielenia im tej Roli. Jednakże Reguły muszą zezwalać przynajmniej jednemu spośród Partnerów wypełniających tę Rolę na reprezentowanie jej, jako Członek Kręgu oraz muszą określać, w jaki sposób zostaje wybrany Partner do pełnienia tej funkcji.

Dodatkowo, każdy z Partnerów reprezentujący Rolę ma obowiązek rozważać i przetwarzać Napięcia przekazane przez wyłączonych Partnerów dokładnie tak, jak zrobiłby to Reprezentant, gdyby Rola była Pod-Kręgiem, chyba, że Reguły definiują alternatywną ścieżkę dla wyłączonych Partnerów na przetwarzanie Napięć związanych z tą Rolą.

2.3.3 Wyłączenie drobnych Ról

Czasami Partner przykłada jedynie bardzo małą, niemalże nic nieznaczącą uwagę do Zdefiniowanej Roli w Kręgu. Jeżeli Opiekun Kręgu uważa w granicach rozsądku, że taka sytuacja ma miejsce, wówczas może wyłączyć tego Partnera z działania w charakterze Członka Kręgu w wyniku wypełniania Zdefiniowanej Roli.

Jeżeli którykolwiek Partner zostanie w ten sposób wyłączony, wówczas obowiązkiem Opiekuna jest rozważanie i przetwarzanie Napięć przekazanych przez tego wyłączonego Partnera, dokładnie tak, jak zrobiłby to Reprezentant, gdyby Rola była Pod-Kręgiem, chyba, że dla wyłączonego Partnera zdefiniowano alternatywną ścieżkę przetwarzania Napięć związanych z jego(jej) Rolą.

2.3.4 Specjalne wyznaczanie członków Kręgu

Opiekun Kręgu może specjalnie wyznaczyć dodatkowe osoby do działania w charakterze Członków Kręgu ponad tych, których wymaga niniejsza Konstytucja, oraz może w każdym czasie to wyznaczenie odwołać.

2.4 Przydzielanie Ról

Opiekun Kręgu może przydzielić osoby do wypełniania Zdefiniowanych Ról w Kręgu chyba, że ta kompetencja została ograniczona lub delegowana.

2.4.1 Role nieobsadzone

W każdym przypadku, gdy Zdefiniowana Rola w Kręgu nie jest obsadzona, uważa się, że Opiekun Kręgu wypełnia tę Rolę.

2.4.2 Przydzielanie Ról wielu osobom

Opiekun może przydzielić wiele osób do tej samej Zdefiniowanej Roli, o ile nie spowoduje to wątpliwości, co do tego, kto powinien pełnić Odpowiedzialności oraz co do uprawnień Roli w codziennej pracy.

Jednym ze sposobów eliminowania wątpliwości w powyższym zakresie jest określenie przez Opiekuna "Specjalizacji" wraz z każdym przydziałem Roli, który oznacza obszar lub zakres dla takiej osoby, na którym ma skupić uwagę w czasie wykonywania swojej Roli.

Gdy przyznanie Roli obejmuje Specjalizację, wówczas Przeznaczenie, Odpowiedzialności oraz Domeny zdefiniowane dla tej Roli mają zastosowanie wyłącznie w ramach określonej Specjalizacji dla tej określonej osoby.

2.4.3 Rezygnacja z Roli

Partner może w każdej chwili zrezygnować z wypełnianej przez siebie Roli, poprzez wystosowanie zawiadomienia do Roli, która kontroluje przydzielanie Ról (zwykle jest to Opiekun Kręgu) chyba, że wcześniej dana osoba zgodziła się jawnie na inne zasady.

2.5 Role wybieralne

Każdy Krąg zawiera “Rolę Moderatora”, “Rolę Sekretarza”, oraz “Rolę Reprezentanta” posiadające definicje podane w Załączniku A. Są to “Wybieralne Role” Kręgu, a a osoba wypełniająca każdą z nich staje się “Moderatorem”, “Sekretarzem”, bądź “Reprezentantem” Kręgu, kiedy działa w zakresie danej Roli.

2.5.1 Wybory i kwalifikacja

Moderator każdego Kręgu regularnie organizuje wybory w celu wyboru Członka Kręgu na każdą z Wybieralnych Ról, korzystając z procesów oraz zasad określonych w Artykule III.

Wszyscy Członkowie kwalifikują się do wyboru, przy czym każdy z nich może pełnić wiele Wybieralnych Ról, z wyjątkiem Opiekuna, który nie może być wybrany na Moderatora ani na Reprezentanta.

2.5.2 Kadencja i reelekcja

W procesie wyboru Moderator określa kadencję pełnienia danej Wybieralnej Roli. Po upływie kadencji Sekretarz jest odpowiedzialny za natychmiastowe wszczęcie procedury nowego wyboru dla tej Roli. Jednakże nawet przed upływem kadencji, każdy Członek Kręgu może wszcząć procedurę wyboru stosując proces zdefiniowany w Artykule III.

2.5.3 Zmiana Ról wybieralnych

Krąg może dodawać Odpowiedzialności lub Domeny do swoich Wybieralnych Ról oraz zmieniać i usuwać te dodane Odpowiedzialności lub Domeny. Jednakże Krąg może jedynie dodawać tylko we własnej Roli Reprezentanta, a nie w Roli Reprezentanta wyznaczonego z Pod-Kręgu. Dodatkowo, żaden Krąg nie może zmieniać ani usuwać jakiegokolwiek Przeznaczenia, Domeny, Odpowiedzialności czy kompetencji nadanych Wybieralnej Roli przez niniejszą Konstytucję, nie może również całkowicie zlikwidować Wybieralnej Roli.

2.5.4 Zastępcy wybieralnych Ról

Zastępca może czasowo wypełniać Wybieralną Rolę, gdy któraś z nich nie jest obsadzona, lub gdy osoba, która zwykle wypełnia Rolę, nie jest dostępna na zgromadzeniu Kręgu lub czuje, że nie jest w stanie lub też, gdy nie chce wypełniać obowiązków tej Roli.

W każdym przypadku, kiedy potrzebny jest zastępca, zostaje nim w następującej kolejności:    

 • (a) osobą wyraźnie wskazaną przez osobę, którą zastępuje; lub
 • (b) osoba pełniącą funkcję Moderatora Kręgu; lub
 • (c) osoba pełniąca funkcję Sekretarza Kręgu; lub
 • (d) Opiekun Kręgu; lub
 • (e) pierwszy Członek Kręgu, który oświadczy, że działa w charakterze zastępcy.

2.6 Pod-Krąg

Krąg może rozszerzać swoje Zdefiniowane Role w nowe Kręgi w drodze Procesu Zarządczego. W takiej sytuacji nowy Krąg nazywa się “Pod-Kręgiem”, podczas gdy stary staje się “Kręgiem Matką” tegoż Pod-Kręgu.

2.6.1 Zmiana Pod-Kręgu

Krąg może modyfikować Przeznaczenie, Domenę lub Odpowiedzialności dla Pod-Kręgu.

Krąg może również przenosić swoje własne Zdefiniowane Role lub Reguły do Pod-Kręgów lub też przenieść którekolwiek z nich z Pod-Kręgu do siebie. Każda z tych zmian może zostać przeprowadzona wyłącznie poprzez Proces Zarządczy Kręgu.

Poza powyższymi dozwolonymi zmianami, Krąg nie może modyfikować żadnych Zdefiniowanych Ról ani Reguł w ramach Pod-Kręgu.

2.6.2 Usuwanie Pod-Kręgów

Krąg może zlikwidować Pod-Kręgi poprzez swój Proces Zarządczy. Można to zrobić przez zlikwidowanie Pod-Kręgu oraz wszystkiego, co obejmuje, lub poprzez selektywne pozostawianie pewnych elementów Pod-Kręgu w ramach Nad-Kręgu. Pod-Krąg może zostać również zlikwidowany poprzez zwinięcie go z Kręgu do pojedynczej Roli.

2.6.3 Okierun Pod-Kręgu

Opiekun Kręgu może przydzielić osobę do wypełniania Roli Opiekuna dla każdego Pod-Kręgu korzystając z takich samych zasad, jakie mają zastosowanie, gdy Opiekun przydziela do każdej innej Zdefiniowanej Roli.

2.6.4 Reprezentant z Pod-Kręgu do Kręgu Matki

Standardowo każdy Krąg wybiera Reprezentanta do Kręgu Matki. Jednakże wyboru takiego się nie wymaga, gdy Krąg nie posiada Członków innych aniżeli tych, którzy pełnią funkcję Opiekuna i Łącznika do Kręgu. W takim przypadku nawet jeśli przeprowadza się wybór, to wybrany Reprezentant nie staje się Członkiem Kręgu Matki.

2.7 Łączność Kręgów

Krąg może stworzyć “Regułę Łączności”, by zaprosić jakikolwiek podmiot lub grupę do uczestnictwa w Procesie Zarządczym Kręgu i jego działaniach operacyjnych. Zaproszony podmiot czy grupa staje się “Podmiotem Powiązanym”. Ten podmiot może pochodzić spoza Organizacji lub może stanowić inną Rolę lub Krąg w ramach tej samej Organizacji. Krąg, który przyjmuje Łącznika z zewnątrz, uzyskuje miano “Kręgu Docelowego”; Kręgiem Docelowym może być tylko Krąg, który stworzył Regułę Łączności, lub jeden z jego Pod-Kręgów.

Po przyjęciu Reguły Łączności, Podmiot Powiązany może wyznaczać przedstawiciela, który uczestniczyć będzie w Kręgu Docelowym na mocy niniejszej sekcji, chyba że Reguły określą to inaczej.

2.7.1 Rola Łącznika

Jeżeli Podmiot Powiązany jest Rolą, wówczas Rola ta może uczestniczyć w Kręgu Docelowym, jak opisano poniżej. W takim wypadku staje się ona “Rolą Łącznika”, a osoba ją pełniącą “Łącznikiem”.

Jeżeli Podmiot Powiązany jest Kręgiem lub grupą, wówczas tworzy się automatycznie nową Rolę Łącznika do tego zadania, która to musi w tym samym krztałcie być obecna w obu: Podmiocie Powiązanym oraz Kręgu Docelowym (na podobnych zasadach jak Reprezentant). W takim przypadku Rola Łącznika posiada takie samo Przeznaczenie i Odpowiedzialności jak Reprezentant, jednakże Pod-Krąg, o którym mowa w opisie Roli Reprezentanta, zostaje zastąpiony przez Podmiot Powiązany, a Nad-Krąg zostaje zastąpiony przez Krąg Docelowy.

Jeżeli Podmiot Powiązany nie posiada wyraźnego Przeznaczenia ani jakichkolwiek jasnych Odpowiedzialności, wówczas Reguła Łączności, musi doprecyzować, co Rola Łącznika będzie reprezentować w Kręgu Docelowym.

2.7.2 Przydzielenie Roli Łącznika

Jeżeli Podmiot Powiązany jest Kręgiem lub grupą, wówczas może wyznaczyć dowolną osobę do wypełniania Roli Łącznika przy zastosowaniu wszelkich procesów, jakie posiada do przydzielania Partnerów do Zdefiniowanych Ról lub podobnych funkcji.

Jeżeli Podmiot Powiązany reprezentuje grupę bez jasnego umiejscowienia odpowiedzialności co do wykonania tego zadania, wówczas Krąg Docelowy może przydzielić kogoś do Roli Łącznika, chyba że w Regułach Łączności określono inaczej.

W każdym przypadku tylko jedna osoba może zostać przydzielona do każdej Roli Łącznika, chyba że Reguły Łączności stanowią inaczej.

Ilekroć Rola Łącznika jest nieobsadzona, to uważa się ją za nieistniejącą i nie posiada ona domyślnego przydziału ani skutku.

2.7.3 Uprawnienia Łącznika

Łącznik staje się Członkiem Kręgu Docelowego i może korzystać z uprawnień Członka do przetwarzania Napięć odnoszących się do Kręgu Docelowego i ograniczających Podmiot Powiązany.

Jednakże poza usuwaniem ograniczeń Łącznik nie może korzystać z Kręgu Docelowego do rozwijania możliwości Podmiotu Powiązanego, chyba że możliwości takie pomogłyby również Kręgowi Docelowemu wyrazić swoje własne Przeznaczenie lub Odpowiedzialności.

2.7.4 Uzupełnienie Roli Łącznika

Podmiot Powiązany może uzupełniać swoją Rolę Łącznika poprzez własny Proces Zarządczy.

Krąg Docelowy może dodawać Roli Łącznika Domeny i Odpowiedzialności poprzez swój własny Proces Zarządczy i może później zmieniać lub usuwać którekolwiek z tych dodanych.

2.7.5 Granice i delegowanie

Rola istniejąca w jednym z Kręgów w Organizacji może stać się również Podmiotem Powiązanym, zaproszonym do Kręgu Docelowego. W takim wypadku, Krąg w którym istnieje ta Rola, może zmienić powiązanie i przekazać je innej Roli, jeżeli uzna to za właściwe, może również przekazać je jednemu ze swoich Pod-Kręgów.

Krąg Docelowy może również przekazać wymaganie uzyskania powiązania jednemu ze swoich Pod-Kręgów, w takim wypadku Pod-Krąg staje się Kręgiem Docelowym.

W każdym wypadku przekazanie musi być dokonane poprzez Reguły Kręgu wykonującego przekazanie. Wszelkie zmiany lub przekazanie muszą zostać dostosowane do ograniczeń lub wytycznych określonych w Regułach Łączności, na których opierało się zaproszenie do połączenia na samym początku.

Aktykuł III: Process Zarządczy

3.1 Zakres Procesu Zarządczego

Proces Zarządczy Kręgu sprawuje władzę nad:

 • (a) określania, zmieniania lub likwidowania Ról Kręgu i Pod-Kręgów; oraz
 • (b) określania, zmieniania lub likwidowania Reguł Kręgu; oraz
 • (c) przeprowadzania wyborów na Wybieralne Role Kręgu.

W każdym czasie obowiązujący w danym momencie zapis wyników Proces Zarządczego Kręgu określa aktualną “Strukturę”.

Jedynie te elementy, wymienione w niniejszej sekcji stanowią obowiązującą Strukturę dla Kręgu; nie można przyjmować innych zapisów w ramach Procesu Zarządczego.

3.2 Zmiana Struktury

Każdy Członek Kręgu może zaproponować zmianę Struktury wysuwając “Propozycję” jako “Wnioskodawca”.

Zanim jakakolwiek Propozycja zostanie przyjęta, wszyscy Członkowie muszą mieć możliwość zgłoszenia Napięć dotyczących jej przyjęcia. Każde tak zgłoszone Napięcie uznawane jest za “Sprzeciw”, jeżeli spełnia kryteria zdefiniowane w niniejszej sekcji, a osoba która go wniosła, staje się wówczas “Zgłaszającym Sprzeciw”.

Propozycje uważa się za przyjęte i za zmieniające Strukturę Kręgu tylko wtedy, gdy nie wniesiono żadnych Sprzeciwów. Jeżeli wniesiono Sprzeciw, wówczas Wnioskodawca i każdy Zgłaszający Sprzeciw muszą znaleźć sposób na zaadresowanie Sprzeciwu, zanim Krąg może przyjąć Propozycję, następnie wszyscy Członkowie muszą mieć ponownie możliwość wniesienia Sprzeciwów zanim Propozycja zostanie przyjęta.

3.2.1 Zgłaszanie propozycji

Każdy Członek Kręgu może złożyć Propozycję w ramach “Spotkania Zarządczego” Kręgu zwołanego na podstawie warunków określonych sekcją 3.3.

Członek Kręgu może również wysłać Propozycję w trybie pozaspotkaniowym do wszystkich Członków Kręgu bez zwoływania Spotkania Zarządczego, przy użyciu pisemnych środków komunikacji zatwierdzonych w tym celu przez Sekretarza Kręgu. W takiej sytuacji Moderator może albo zastosować proces i reguły obowiązujące na Zebraniu Zarządczym, albo może pozwolić, aby każdy Członek Kręgu bezpośrednio zadeklarował, czy zgłasza Sprzeciwy do Propozycji. Ponadto, w każdym momencie przed przyjęciem pisemnej Propozycji Moderator lub którykolwiek z Członków Kręgu może zatrzymać rozpatrywanie Propozycji poprzez zażądanie, by Wnioskodawca przekazał Propozycję na Spotkanie Zarządcze oraz poprzez zawiadomienie Sekretarza Kręgu.

Krąg może uchwalić Reguły w celu ustalenia, kiedy lub jak Propozycje mogą być zgłaszane lub rozpatrywane poza Spotkaniem Zarządczym. Jednakże, żadne Reguły nie mogą ograniczać prawa do zatrzymania Propozycji pozaspotkaniowej i przeniesienia jej na Spotkanie Zarządcze. Krąg może ustalić Reguły określające termin, po upływie którego, jeśli nie zostaną wniesione żadne Sprzeciwy lub Propozycja o przeniesienie Propozycji na Spotkanie Zarządcze, pozaspotkaniowa Propozycja zostaje automatycznie przyjęta.

3.2.2 Kryteria ważności propozycji

Niektóre Propozycje są niedozwolone w ramach Procesu Zarządczego i Moderator może je odrzucić, zanim zostaną w pełni rozpatrzone.

Propozycja, żeby była ważna i dopuszczona do dalszego rozpatrywania, musi rozwiązywać lub zmniejszać Napięcie odczuwane przez Wnioskującego. Dodatkowo, zwykle Propozycja musi pomagać Wnioskodawcy lepiej wyrazić Przeznaczenie lub jedną z Odpowiedzialności określonej Roli pełnionej przez Wnioskującego w Kręgu. Jednakże, Propozycja może zamiast tego pomagać innemu Członkowi Kręgu lepiej wyrazić Rolę tej osoby w Kręgu, ale tylko wtedy, gdy taka osoba udzieliła Wnioskodawcy pozwolenia na reprezentowanie tej Roli.

Dodatkowo, Propozycja jest zawsze ważna, bez względu na poprzednie kryteria, jeżeli wniesiona zostaje wyłącznie w celu ulepszenia Struktury Kręgu, tak by jaśniej odzwierciedlała już realizowane działania lub w celu doprowadzenia do nowego wyboru dla którejkolwiek z Wybieralnych Ról.

3.2.3 Testowanie Propozycji

Moderator może sprawdzić ważność Propozycji, zadając Wnioskodawcy pytania. Aby Propozycja została uznana za ważną, Wnioskodawca musi być w stanie opisać Napięcie oraz podać przykład faktycznej przeszłej lub obecnej sytuacji, w której Propozycja zredukowałaby to Napięcie oraz pomogłaby Kręgowi w jeden ze sposobów wymienionych w poprzedniej sekcji. Moderator musi odrzucić Propozycję, jeśli uzna, że Wnioskujący nie spełnił tego warunku.

Oceniając ważność Propozycji, Moderator może jedynie ocenić, czy Wnioskodawca przedstawił wymagany przykład i wyjaśnienia oraz czy zostały one przedstawione w sposób logiczny, zatem czy są uzasadnione. Moderator nie może dokonać oceny na podstawie ich dokładności, ani na podstawie tego czy Propozycja właściwie odpowiada na Napięcie.

3.2.4 Criteria for Valid Objections

Some Tensions do not count as Objections, and may be ignored during the processing of a Proposal. A Tension only counts as an Objection if it meets all of the criteria defined in (a) through (d) below, or the special criteria defined in (e):

 • (a) If the Tension were unaddressed, the capacity of the Circle to express its Purpose or enact its Accountabilities would degrade. Thus, the Tension is not just triggered by a better idea or a potential for further improvement, but because the Proposal would actually move the Circle backwards in its current capacity. For the purpose of this criteria, decreasing clarity counts as degrading capacity, although merely failing to improve clarity does not.
 • (b) The Tension does not already exist for the Circle even in the absence of the Proposal. Thus, the Tension would be created specifically by adopting the Proposal, and would not exist were the Proposal withdrawn.
 • (c) The Tension is triggered just by presently known facts or events, without regard to a prediction of what might happen in the future. However, relying on predictions is allowed when no opportunity to adequately sense and respond is likely to exist in the future before significant impact could result.
 • (d) The Tension limits the Objector's capacity to express the Purpose or an Accountability of one of the Objector’s Roles in the Circle; or, if it limits another Role, the Objector has permission to represent that Role from a Circle Member who normally fills the Role.

However, regardless of the above criteria, a Tension about adopting a Proposal always counts as an Objection if:

 • (e) Processing or adopting the Proposal breaks the rules defined in this Constitution, or prompts the Circle or its members to act outside of the authority granted under this Constitution. For example, Next-Actions, Projects, and specific operational decisions are typically not valid Governance outputs per the terms of Section 3.1, so anyone involved could raise an Objection that a Proposal to enact these outputs would violate the rules of the Constitution.

3.2.5 Testing Objections

The Facilitator may test the validity of a claimed Objection by asking the Objector questions. For a claimed Objection to survive the test, the Objector must be able to present a reasonable argument for why it meets each specific criteria required of an Objection. The Facilitator must discard an Objection if the Facilitator deems the Objector has failed to meet this threshold.

When assessing the validity of a claimed Objection, the Facilitator may only judge whether the Objector presented the required arguments, and whether they were presented with logical reasoning and are thus reasonable. The Facilitator may not make a judgment on the basis of an argument’s accuracy or the importance of addressing it.

However, when an Objection is claimed on the basis of a Proposal violating the Constitution, per Section 3.2.4(e), the Facilitator may ask the Circle’s Secretary to interpret if the Proposal does indeed violate the Constitution. If the Secretary rules that it does not, the Facilitator must then dismiss the Objection.

3.2.6 Rules of Integration

When an Objection to a Proposal is raised, the following additional rules apply during the search for a resolution:

 • (a) The Facilitator must test an Objection if requested by any Core Circle Member, and discard it if it fails to meet the validity criteria described in this Section.
 • (b) The Objector must attempt to find an amendment to the Proposal that will resolve the Objection and still address the Proposer’s Tension. Others may help. If the Facilitator concludes that the Objector is not making a good faith effort to find a potential amendment at any point, then the Facilitator must deem the Objection abandoned and continue processing the Proposal as if the Objection had not been raised.
 • (c) Any Core Circle Member may ask the Proposer clarifying questions about the Tension behind the Proposal, or about any examples the Proposer shared to illustrate the Tension. If the Facilitator concludes that the Proposer is not making a good faith effort to answer those questions at any point, then the Facilitator must deem the Proposal invalid for processing and abandoned.
 • (d) The Objector may suggest an amended Proposal, and offer reasonable arguments for why it should resolve or prevent the Tension in each specific situation the Proposer used to illustrate the Tension. Then, upon the Objector’s request, the Proposer must present a reasonable argument for why the amended Proposal would fail to resolve or prevent the Tension in at least one specific situation already presented. Alternatively, the Proposer may add an additional example that the amended Proposal would not resolve, but which still meets the criteria for processing a Proposal required by Section 3.2.2. If the Facilitator concludes that the Proposer has failed to meet one of these thresholds, then the Facilitator must deem the Proposal invalid for processing and abandoned.

3.3 Governance Meetings

The Secretary of a Circle is responsible for scheduling Governance Meetings to enact the Circle’s Governance Process.

In addition to any regular, recurring Governance Meetings the Secretary schedules, the Secretary is responsible for scheduling additional special Governance Meetings promptly upon request of any Core Circle Member.

The Facilitator is responsible for presiding over all Governance Meetings in alignment with the following rules and any relevant Policies of the Circle.

3.3.1 Attendance

All Core Circle Members are entitled to fully participate in all Governance Meetings of a Circle. The acting Facilitator and Secretary are also entitled to fully participate, and become Core Circle Members for the duration of a Governance Meeting even if they are not normally Core Circle Members.

In addition, the Lead Link and any Rep Links or Cross Links to the Circle may each invite up to one additional person, solely to aid the link in processing a specific Tension. The invited participant then becomes a Core Circle Member as well for the duration of that Governance Meeting.

Beyond those listed in this paragraph, no one else is allowed to participate in a Circle’s Governance Meetings unless explicitly invited by a Policy of the Circle.

3.3.2 Notice & Quorum

A Circle may only conduct its Governance Process in a meeting if the Secretary has given all Core Circle Members reasonable advance notice that a Governance Meeting will be held, including its time and location.

Beyond this notice requirement, there is no quorum required for a Circle to conduct a Governance Meeting, unless one is specified by a Policy of the Circle.

Anyone who fails to attend a Governance Meeting counts as having had the opportunity to consider all Proposals made within the meeting, and raised no Objections to their adoption.

3.3.3 Meeting Process

The Facilitator must use the following process for Governance Meetings:

 • (a) Check-in Round: The Facilitator allows each participant in turn to share their current state or thoughts, or offer another type of opening comment for the meeting. Responses are not allowed.
 • (b) Administrative Concerns: The Facilitator allows space to discuss and resolve any administrative or logistical matters the Facilitator deems worthy of attention.
 • (c) Agenda Building & Processing: The Facilitator builds an agenda of Tensions to process, then processes each agenda item in turn.
 • (d) Closing Round: The Facilitator allows each participant in turn to share a closing reflection or other thought triggered by the meeting. Responses are not allowed.

A Policy of the Circle may add to this process, but may not conflict with any of the steps or other rules defined in this Article of the Constitution.

3.3.4 Agenda Building

The Facilitator must build an agenda of Tensions to process within a Governance Meeting by soliciting and capturing agenda items from all participants. This must be done within the meeting and not beforehand, and each participant may add as many agenda items as desired. Participants may add additional agenda items during the meeting as well, in between the processing of any existing agenda items.

 • (a) Agenda Item Format: Each agenda item in a Governance Meeting represents one Tension to process, sensed by the participant who added it to the agenda. When adding an agenda item, a participant may only provide a short label for the Tension, and may not explain or discuss the Tension further until processing of that agenda item actually begins.
 • (b) Ordering the Agenda: The Facilitator may determine the order in which to process agenda items, using any process or criteria the Facilitator deems appropriate. However, the Facilitator must place any agenda item calling for an election of any of the Circle’s Elected Roles before all other agenda items, if requested by any meeting participant. Further, if the meeting was scheduled at the special request of one participant, the Facilitator must place all agenda items raised by that participant before any raised by others, unless that participant allows otherwise.
 • (c) Processing Agenda Items: Once the Facilitator determines an initial order for the agenda, the Facilitator must lead participants through processing each agenda item, one at a time. To process an agenda item that calls for an election, the Facilitator must use the “Integrative Election Process” defined in Section 3.3.6. To process any other agenda item, the Facilitator must use the “Integrative Decision-Making Process” defined in Section 3.3.5.

3.3.5 Integrative Decision-Making Process

The Facilitator must enact the Integrative Decision-Making Process as follows:

 • (a) Present Proposal: First, the Proposer may describe the Tension and present a Proposal to address the Tension. If the Proposer requests help crafting a Proposal, the Facilitator may allow discussion or another collaborative process to assist. However, the Facilitator must focus this activity solely on crafting an initial Proposal for the Proposer’s Tension, and not on addressing other Tensions or integrating others’ concerns into the Proposal.
 • (b) Clarifying Questions: Once the Proposer makes a Proposal, the other participants may ask clarifying questions to better understand the Proposal or the Tension behind it. The Proposer may answer each question, or may decline to do so. The Facilitator must disallow any reactions or opinions expressed about the Proposal, and prevent discussion of any kind. Any participant may also ask the Secretary to read the captured Proposal or clarify any existing Governance, during this step or at any other time when the participant is allowed to speak, and the Secretary must do so.
 • (c) Reaction Round: Once there are no further clarifying questions, each participant except the Proposer may share reactions to the Proposal, one person at a time. The Facilitator must immediately stop and disallow any out-of-turn comments, any attempts to engage others in a dialog or exchange of any sort, and any reactions to other reactions instead of to the Proposal.
 • (d) Amend & Clarify: After the reaction round, the Proposer may share comments in response to the reactions and make amendments to the Proposal. However, the primary intent of any amendments must be to better address the Proposer’s Tension, and not Tensions raised by others. During this step, the Facilitator must immediately stop and disallow any comments by anyone other than the Proposer or Secretary, and any engagement by the Secretary must focus solely on capturing the amended Proposal.
 • (e) Objection Round: Next, each participant, one at a time, may raise potential Objections to adopting the Proposal. The Facilitator must stop and disallow discussion or responses of any sort. The Facilitator may test Objections as described in Section 3.2.5, and must capture any valid Objections that remain after testing. If there are no valid Objections, the Secretary records the Proposal as adopted Governance for the Circle.
 • (f) Integration: If there are valid Objections, the Facilitator then facilitates a discussion to amend the Proposal to resolve each Objection, one at a time. The Facilitator marks an Objection as resolved once the Objector confirms that the amended Proposal would not trigger the Objection, and the Proposer confirms that the amended Proposal would still address the Proposer’s Tension. During the discussion, the Facilitator must apply the rules of integration described in Section 3.2.6. Once all captured Objections are addressed, the Facilitator moves back to the Objection round to check for new Objections to the amended Proposal.

3.3.6 Integrative Election Process

The Facilitator must enact the Integrative Election Process as follows:

 • (a) Describe Role: First, the Facilitator must identify the target Role and term for the election. The Facilitator may also describe the functions of the target Role, and present other relevant information about the Role.
 • (b) Fill Out Ballots: Each participant must then fill out a ballot to nominate whomever the participant believes is the best fit for the Role among all eligible candidates. Each participant must label the ballot with his or her own name as well, and no one may abstain or nominate multiple people. Before and during this step, the Facilitator must promptly stop all comments or discussion about potential candidates or nominations.
 • (c) Nomination Round: Once all ballots are submitted, the Facilitator must share the contents of each ballot, one at a time, with all participants. When the Facilitator shares a nomination, the nominator must state why he or she believes that candidate would be a good fit for the Role. The Facilitator must stop any responses or other comments, as well as any comments by a nominator about other potential candidates besides the nominee.
 • (d) Nomination Change Round: Once all nominations are shared, the Facilitator must give each participant the opportunity to change his or her nomination. A participant making a change may explain his or her reason for selecting a new candidate, but the Facilitator must stop any other comments or discussion.
 • (e) Make a Proposal: Next, the Facilitator must count the nominations and make a Proposal to elect the candidate with the most nominations for the specified term. If there is a tie for the most nominations, then the Facilitator may do any one of the following: (i) blindly select one of the tied candidates randomly, and propose that person; or (ii) if the person currently filling the Role is among those tied, propose that person; or (iii) if only one of the tied candidates has nominated himself or herself, propose that person; or (iv) go back to the previous step and require each participant who nominated someone other than a tied candidate to change that nomination to one of the tied candidates, then continue back to this step and re-apply its rules.
 • (f) Process Proposal: Once the Facilitator makes a Proposal to elect a candidate, the Facilitator must move to the Integrative Decision-Making Process to resolve that Proposal. However, the Facilitator must start directly with the Objection round, and, if the proposed candidate is present, the Facilitator must ask the candidate for Objections last. If any Objections are raised, the Facilitator may choose to process them normally, or to discard the Proposal either immediately after the Objection round or at any point during the integration step. If the Facilitator opts to discard the Proposal, the Facilitator must go back to the prior step in this process, discard all nominations for the prior candidate, and follow the rules of the prior step to select another candidate to propose instead.

3.3.7 Operational Decisions in Governance Meetings

Governance Meetings are primarily intended to support a Circle’s Governance Process. As long as it does not distract from this intended focus, any participant may nonetheless accept Projects or Next-Actions during a Governance Meeting, or make other operational decisions that are outside the scope of the Circle’s Governance Process. However, the Secretary may not capture any operational outputs or decisions in the formal Governance minutes or records of the Circle. Further, operational outputs and decisions made in a Governance Meeting carry no more or less weight or authority than those made outside of a Governance Meeting.

3.4 Interpreting the Constitution & Governance

As a Partner of the Organization, you may use your reasonable judgment to interpret this Constitution and any Governance within the Organization, including how these apply within a specific situation, and then act based on your interpretation. You may also rely on an explicit interpretation given by the Secretary of any Circle that is affected by the Governance. However, in either case, the following additional terms apply:

3.4.1 Secretary Interpretation Trumps

If your interpretation conflicts with an interpretation ruling made by a Secretary, the Secretary’s interpretation trumps your own and applies instead, and you are responsible for aligning with it until any underlying Governance changes.

3.4.2 Super-Circle Interpretation Trumps

A Circle’s Secretary may overrule an interpretation given by a Secretary of any Sub-Circle. If two Secretaries give conflicting rulings and one is from the Secretary of a Circle that ultimately contains the other Circle, then you are responsible for aligning with the interpretation given by the broader Circle’s Secretary.

3.4.3 Interpretations Become Standards

After ruling on an interpretation, a Secretary may choose to publish that interpretation and the logic behind it in the Governance records of the Circle. If published, the Secretary of that Circle and the Secretaries of any contained Circles are responsible for attempting to align any future rulings with the previously published logic and interpretations.

A Secretary may only contradict previously published logic or interpretations once a compelling new argument or circumstance supports a reversal. Once contradicted however, the new logic and interpretations become the acting standard that all future rulings must align with.

3.4.4 Striking Invalid Governance

Any Circle Member of a Circle may ask its Secretary to rule on the validity of any Governance of the Circle or any Role or Sub-Circle ultimately contained by the Circle. Upon such a request, if the Secretary concludes the Governance conflicts with the rules of this Constitution, the Secretary must then strike the offending Governance from the acting Governance record. After doing so, the Secretary must promptly communicate what was struck and why to all Core Circle Members of the Circle that held the offending Governance.

3.5 Process Breakdown

A “Process Breakdown” occurs when a Circle shows a pattern of behavior that conflicts with the rules of this Constitution.

3.5.1 Breakdown from Failed Governance

The Facilitator of a Circle may declare a Process Breakdown in the Circle if the Core Circle Members fail to successfully process a Proposal in a Governance Meeting, even after a reasonably long time is spent trying to do so. If the Proposer specially requested that Governance Meeting specifically for processing that Proposal, then the Proposer may also declare a Process Breakdown in this case.

3.5.2 Breakdown from Unconstitutional Behavior

The Facilitator of a Circle may declare a Process Breakdown within one of its Sub-Circles upon discovering a pattern of behavior or outputs within the Sub-Circle that conflict with the rules of this Constitution. However, if that Facilitator is also the Sub-Circle’s Lead Link or Facilitator, then the Super-Circle’s Secretary or Rep Link may also make this declaration.

3.5.3 Process Restoration

Whenever an authorized party declares a Process Breakdown within a Circle, the following occurs:

 • (a) the Facilitator of the Super-Circle gains a Project to restore due-process within the Circle; and
 • (b) the Facilitator of the Super-Circle gains the authority to take over as Facilitator or Secretary of the Circle, or to appoint someone else to do so; and
 • (c) the Facilitator of the Circle gains the authority to judge the accuracy of any arguments presented to validate Tensions or Objections within the Circle’s Governance Process.

These authorities are temporary and cease as soon as the Facilitator of the Super-Circle concludes that due process has been restored within the Circle.

3.5.4 Escalation of Process Breakdown

A Process Breakdown of one Circle may not be considered a Process Breakdown of its Super-Circle, as long as the Super-Circle’s Facilitator is working to resolve the Process Breakdown promptly and diligently.

However, if the Process Breakdown is not resolved within a reasonable timeframe, then the Facilitator of any Super-Circle that ultimately contains the offending Circle may declare a Process Breakdown within the offending Circle’s Super-Circle as well.

Article IV: Operational Process

4.1 Duties of Circle Members

When filling a Role in a Circle, you have the following duties to your fellow Circle Members when they’re acting on behalf of other Roles in the Circle.

4.1.1 Duty of Transparency

You have a duty to provide transparency when requested by your fellow Circle Members, in any of the following areas:

 • (a) Projects & Next-Actions: You must share any Projects and Next-Actions you are tracking for your Roles in the Circle.
 • (b) Relative Priority: You must share your judgment of the relative priority of any Projects or Next-Actions tracked for your Roles in the Circle, vs. any other potential activities competing for your attention or resources.
 • (c) Projections: You must provide a projection of the date you expect to complete any Project or Next-Action tracked for any of your Roles in the Circle. A rough estimate is sufficient, considering your current context and priorities, but without detailed analysis or planning. This projection is not a binding commitment in any way, and unless Governance says otherwise, you have no duty to track the projection, manage your work to achieve it, or follow-up with the recipient if something changes.
 • (d) Checklist Items & Metrics: You must share whether you have completed any regular, recurring actions that you routinely perform in service your Roles in the Circle. You must also track and report on any metrics assigned to your Roles by the Circle’s Lead Link, or by any other Role or process granted the authority to define the Circle’s metrics.

4.1.2 Duty of Processing

You have a duty to promptly process messages and requests from your fellow Circle Members, as follows:

 • (a) Requests for Processing: Other Circle Members may ask you to process any Accountability or Project on a Role you fill in the Circle. If you have no Next-Actions tracked for it, you must identify and capture a Next-Action if there are any reasonable ones you could take. If there are not, you must instead share what you’re waiting on. That must be either a Next-Action or Project tracked by another Role, or a specific event or condition that must happen before you can take further Next-Actions.
 • (b) Requests for Projects & Next-Actions: Other Circle Members may ask you to take on a specific Next-Action or Project in one of your Roles in the Circle. If you deem it a reasonable Next-Action or Project to take on, you must accept it and track it. If not, then you must either explain your reasoning, or capture and communicate a different Next-Action or Project that you believe will meet the requester’s objective.
 • (c) Requests to Impact Domain: Other Circle Members may ask to impact a Domain controlled by one of your Roles in the Circle. If you see no Objections to the request, you must allow it. If you do, you must explain any Objections to the requester.

4.1.3 Duty of Prioritization

You have a duty to prioritize where to focus your attention and resources in alignment with the following constraints:

 • (a) Processing Over Execution: You must generally prioritize processing inbound messages from fellow Circle Members over executing your own Next-Actions. However, you may temporarily defer processing in order to batch process messages in a single time block or at a more convenient time, as long as your processing is still reasonably prompt. Processing means engaging in the duties described in this section, including considering the message, defining and capturing Next-Actions or Projects when appropriate, and, upon request, responding with how the message was processed. Processing does not mean executing upon captured Next-Actions and Projects, which is not covered by this prioritization rule.
 • (b) Requested Meetings Over Execution: On request of a fellow Circle Member, you must prioritize attending any Circle meeting required by this Constitution over executing your own Next-Actions. However, you may still decline the request if you already have plans scheduled over the meeting time, or if the request was for an ongoing series or pattern of meetings rather than a specific meeting instance.
 • (c) Circle Needs Over Individual Goals: You must integrate and align with any official prioritizations or Strategies of the Circle, such as those specified by the Circle’s Lead Link, when assessing how to deploy your time, attention, and other resources to your work within the Circle.

4.1.4 Links May Convey Duties

As a Lead Link, Rep Link, or Cross Link into a Circle, you may invite someone else to engage the Circle Members of the Circle in the duties specified in this section. You may only extend this invitation to aid in the processing of a specific Tension affecting the entity you are linked from, and only if you also sense the Tension and stay engaged in its processing. The person you invite temporarily becomes a full Circle Member, as if he or she also fills your link role, but only while directly processing that specific Tension. You may withdraw this invitation anytime.

4.1.5 Implicit Expectations Hold No Weight

All of your responsibilities and constraints as a Partner of the Organization are defined in this Constitution, and in the Governance that results from it. No former or implicit expectations or constraints carry any weight or authority, unless a Circle’s Governance explicitly empowers them, or they come from a basic obligation or contractual agreement you personally have to or with the Organization.

4.2 Tactical Meetings

The Secretary of a Circle is responsible for scheduling regular “Tactical Meetings” to facilitate the Circle’s operations. The Facilitator is responsible for presiding over Tactical Meetings in alignment with the following rules and any relevant Policies of the Circle.

4.2.1 Focus & Intent

Tactical Meetings are for:

 • (a) sharing the completion status of recurring actions on checklists owned by the Circle’s Roles;
 • (b) sharing regular metrics assigned to the Circle’s Roles to report;
 • (c) sharing progress updates about Projects and other work owned by the Circle’s Roles; and
 • (d) triaging Tensions limiting the Circle’s Roles into Next-Actions, Projects, or other outputs that help reduce those Tensions.

4.2.2 Attendance

All Core Circle Members and anyone else normally invited to participate in the Circle’s Governance Meetings are also invited to participate in its Tactical Meetings, unless a Policy says otherwise. There is no advance notice or quorum required for a Tactical Meeting, unless a Policy says otherwise.

4.2.3 Facilitation & Process

The Facilitator must normally use the following process for Tactical Meetings:

 • (a) Check-in Round: The Facilitator allows each participant in turn to share their current state or thoughts, or offer another type of opening comment for the meeting. Responses are not allowed.
 • (b) Checklist Review: The Facilitator asks each participant to verify the completion of any recurring actions on that participant’s checklist.
 • (c) Metrics Review: The Facilitator asks each participant to share data for any metrics assigned to that participant by the Lead Link or whatever other Role or process defines the Circle’s metrics.
 • (d) Progress Updates: The Facilitator asks each participant to highlight progress towards achieving any Project or expressing any Accountability of any of the participant’s Roles in the Circle. Participants may only share progress made since the last report given, and not the general status of a Project or Accountability. Each participant may decide which Projects or Accountabilities are worth reporting on, however if another Circle Member explicitly requested updates on a specific Project, that one must be included until it’s either completed or dropped. For progress updates about a Project or Accountability of a Sub-Circle, the Facilitator must allow both the Lead Link and Rep Link of the Sub-Circle the opportunity to share updates.
 • (e) Triage Issues: The Facilitator is responsible for building an agenda of Tensions to process in the Tactical Meeting by soliciting agenda items from all participants, using the same rules as those for a Governance Meeting, defined in Section 3.3.4. However, in Tactical Meetings, the Facilitator processes agenda items by simply allowing the agenda item owner to engage others in their Roles and duties as desired, until a path for resolving the Tension is identified. If any Next-Actions or Projects are accepted during this discussion, the Secretary is responsible for capturing them and distributing these outputs to all participants. The Facilitator must attempt to allow time for processing every agenda item within the meeting, and in order to do so may cut off the processing of any item that’s taking more than its due share of the remaining meeting time.
 • (f) Closing Round: The Facilitator allows each participant in turn to share a closing reflection or other thought triggered by the meeting. Responses are not allowed.

A Circle may adopt a Policy to add to or change this required process.

4.2.4 Surrogate for Absent Members

If a Defined Role of the Circle is entirely or partially unrepresented at a Tactical Meeting due to someone’s absence, the Circle’s Lead Link may act within that Role to cover the gap. If the Lead Link is also absent, any participant may accept Next-Actions or Projects on behalf of that Role, however these may be treated by the person who normally fills the Role as just requests made under the terms of Section 4.1.2(b).

4.3 Individual Action

As a Partner of the Organization, in some cases you are authorized to act outside of the authority of your Roles, or even to break the rules of this Constitution. By acting under this extended authority you are taking “Individual Action”, and you are bound by the following rules:

4.3.1 Allowed Situations

You may only take Individual Action when all of the following are true:

 • (a) You are acting in good faith to serve the Purpose or express the Accountabilities of some Role within the Organization, or of the overall Organization itself.
 • (b) You reasonably believe your action would resolve or prevent more Tension for the Organization than it would likely create.
 • (c) Your action would not cause, commit to, or allow spending or otherwise disposing of the Organization’s resources or other assets, beyond what you’re already authorized to spend.
 • (d) If your action would violate any Domains or Policies, you reasonably believe that you can’t delay the action long enough to request any permissions normally required, or to propose a Governance change to allow your action, without losing much of its potential value.

4.3.2 Communication & Restoration

Upon taking Individual Action, you have a duty to explain your action and the intent behind it to any Partner who fills a Role that may be significantly impacted. Upon the request of any of those Partners, you also have a duty to take any reasonable additional actions to assist in resolving any Tensions created by your Individual Action.

If your Individual Action was effectively acting within another Role, or violated a Domain or a Policy, then you must cease from continuing to take similar Individual Action upon request of whoever normally controls that Role, Domain, or Policy, or upon request of the Lead Link of the Circle holding the affected entity.

4.3.3 Clarifying Governance

If your Individual Action is an instance of a recurring activity or ongoing function needed by a Circle, and that activity or function is not already explicitly called for by the Circle’s Governance, then you are responsible for taking follow-up steps to remove that gap. That follow-up could include proposing Governance to cover the need, or taking steps to remove the need for this activity or function to happen in the first place.

4.3.4 Priority of Corollary Requirements

After taking Individual Action, you have a duty to prioritize doing the corollary requirements defined in this section higher than doing any of your regular work. However, the Lead Link of whatever Circle fully contains all Roles that were significantly impacted by your action may still change this default priority.

Article V: Adoption Matters

5.1 Ratifiers Cede Authority

By adopting this Constitution, the Ratifiers cede their authority to govern and run the Organization or direct its Partners, and may no longer do so except through authority granted to them under the Constitution’s rules and processes. However, as an exception to this rule, the Ratifiers may continue to hold and exercise any authority that they do not have the power to delegate, such as anything required by policies outside of their control, or by the Organization’s bylaws.

5.2 Anchor Circle

Upon adopting this Constitution, the Ratifiers must establish an initial Circle to express the overall Purpose of the Organization. This “Anchor Circle” becomes the broadest Circle in the Organization, and automatically controls all Domains that the Organization itself controls.

5.2.1 Links to the Anchor Circle

The Ratifiers may appoint an initial Lead Link of the Anchor Circle.

Alternatively, the Ratifiers may leave the Anchor Circle without a Lead Link, and create one or more initial Cross Links to the Anchor Circle in lieu of a Lead Link.

5.2.2 Acting Without a Lead Link

If the Anchor Circle has no Lead Link, all decisions that normally require Lead Link authority become valid outputs of the Circle’s Governance Process. Any Role within the Circle may thus exercise Lead Link authority by proposing a decision as a Governance change for the Circle, using the process and rules in Article III.

Further, in an Anchor Circle with no Lead Link, the normal authority of Roles to autocratically impact Circle Domains (per Section 2.1.2) is revoked. Instead, the Circle’s Roles may only impact its Domains if a Policy explicitly allows the impact, or, alternatively, by proposing the action using the Circle’s Governance Process, exactly as described above for exercising Lead Link authority.

5.2.3 Organization’s Purpose

The Anchor Circle is automatically accountable for discovering and expressing the Purpose of the overall Organization. The Purpose of the Organization is the deepest creative potential it can sustainably express in the world, given all of the constraints acting upon it and everything available to it. That includes its history, current capacities, available resources, Partners, character, culture, business structure, brand, market awareness, and all other relevant resources or factors.

The Anchor Circle’s Lead Link inherits this Accountability by default, and may capture and update the Purpose to express this Accountability.

If the Anchor Circle has no Lead Link, this Accountability automatically falls upon each Cross Link to the Anchor Circle instead, and any of them may update the Purpose by proposing the update via the Circle’s Governance Process.

5.2.4 Updating the Anchor Circle

The Lead Link of the Anchor Circle has the authority to name the Circle, clarify its Domains, and add or modify its Accountabilities.

The Lead Link of the Anchor Circle may also appoint his or her own replacement as desired, unless otherwise specified by the Ratifiers.

5.2.5 No Super-Circle

The Anchor Circle has no Super-Circle, and does not elect a Rep Link.

5.3 Initial Structure

The Lead Link of the Anchor Circle may define an initial structure and other Governance for the Organization, outside of the usual Governance Process required by this Constitution. If that initial structure includes any other Circles, the Lead Links of those Circles may do the same within their Circles. This authority may only be used to define an initial structure for a Circle to start from, before the Circle has begun conducting its Governance Process.

5.4 Legacy Policies and Systems

Any existing policies and systems the Organization has in effect before adopting this Constitution continue in full force after adoption, even if they include constraints or authorities that are not reflected in Governance records. This may include compensation systems, hiring and firing processes, work-related policies, etc.

However, these legacy policies and systems will lose all weight and authority as soon as Governance is defined that replaces or contradicts them. In addition, they may not be modified or added to in their legacy form. Anyone wishing to do so must first capture or otherwise empower the policy or system using the Governance Process defined in this Constitution.

5.5 Constitution Amendments and Repeal

The Ratifiers or their successors may amend this Constitution or repeal it entirely, using whatever authority and process they relied upon to adopt it. Amendments must be in writing and published where all Partners of the Organization can access them.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


You can’t perform that action at this time.