Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
620 lines (338 sloc) 73.1 KB

Constituția Holocrației

PREAMBUL

Această ”Constituție” definește regulile și procedurile pentru Guvernanță și operarea unei organizații. ”Semnatarii” adoptă aceste reguli ca și structură formală de autoritate pentru ”Organizație” înainte de adoptarea acestei Constituții, care poate fi o întreagă entitate sau o parte a acesteia și în care ”Semnatarii” au autoritatea de conducere și Guvernanță. ”Semnatarii” și oricine altcineva care agreează să ia parte din Guvernanța și operarea organizației (”Partenerii” ei) se pot baza pe autoritățile oferite de această Constituție, precum și să se conformeze la îndatoririle și constrângerile acesteia.

ARTICOLUL I: ROLURI ENERGIZANTE

1.1 DEFINIREA UNUI ROL

Partenerii Organizației vor efectua activități lucrative pentru Organizație în contextul definit explicit al unui Rol. Un ”Rol” reprezintă un construct organizațional cu un nume descriptiv și una sau mai multe din următoarele:

 • (a) un “Scop”, ce reprezintă o capacitate, un potențial sau un obiectiv nerealizat pe care Rolul îl va urmări sau manifesta pentru Organizație.
 • (b) unul sau mai multe “Domenii”, care sunt lucruri pe care Rolul poate să le controleze și reglementeze în mod exclusiv ca și proprietatea sa, în numele Organizației.
 • (c) una sau mai multe “Responsabilități”, care sunt activități continue ale Organizației pe care Rolul le va efectua.

1.2 RESPONSABILITĂȚILE ÎNDEPLINIRII UNUI ROL

Ca și Partener al Organizației, ai următoarele responsabilități pentru fiecare rol care ți-a fost alocat și ai agreat să îl îndeplinești:

1.2.1 PROCESAREA TENSIUNILOR

Ești responsabil de monitorizarea modului in care Scopul și Responsabilitățile Rolului tău sunt clar definite, să le compari cu propria ta viziune de manifestare ideală a acestuia, de a identifica diferențele dintre realitatea curentă și expresia potențialului lui ideal (fiecare diferență este o ”Tensiune”). Ești de asemenea responsabil de a încerca rezolvarea acestor Tensiuni folosindu-te de autoritățile și alte mecanisme disponibile în această Constituție.

1.2.2 URMĂRIREA SCOPULUI ȘI RESPONSABILITĂȚILOR

Ești responsabil de a considera în mod regulat cum să adopți Scopul Rolului și fiecare din Responsabilitățile sale, definind:

 • (a) "Acțiunile Următoare", care sunt acțiuni pe care le poți executa imediat și care sunt utile să fie executate imediat, cel puțin în absența unor priorități concurente; și
 • (b) "Proiecte", care sunt rezultate specifice ce necesită realizarea de mai multe acțiuni secvențiale și care sunt utile spre a fi realizate, cel puțin în lipsa unor priorități concurente.

1.2.3 PROCESAREA PROIECTELOR

Ești responsabil spre a considera în mod regulat cum să completezi fiecare Proiect la care lucrezi în mod activ în cadrul Rolului tău, inclusiv prin definirea de ”Acțiuni Următoare” necesare să duci proiectul mai departe.

1.2.4 URMĂRIREA PROIECTELOR, ACȚIUNILOR URMĂTOARE ȘI A TENSIUNILOR

Ești responsabil pentru colectarea și urmărirea tuturor Proiectelor tale și a Acțiunilor Următoare ce țin de Rolul tău într-o bază de date sau o altă formă tangibilă, precum și pentru revizia și aducerea la zi a acestei baze de date încât ea să reprezinte o sursă credibilă a muncii prezente și viitoare din Rolul tău. Ești responsabil de asemenea pentru urmărirea oricărei tensiuni identificate în Rolul tău, cel puțin până când le vei procesa în Proiecte și Acțiuni Următoare dorite sau sunt rezolvate.

1.2.5 DIRECȚIONAREA ATENȚIEI ȘI RESURSELOR

Oricând ai timp disponibil să acționezi în Rolul tău, ești responsabil pentru a lua în calcul potențialele Acțiuni Următoare pe care le poți efectua în mod eficient și eficace în acel moment de timp, și să execuți orice crezi de cuviință că va aduce cea mai mare valoare Organizației în acel context.

1.3 AUTORITATEA DE ACȚIUNE

Ca și Partener care și-a asumat un Rol, ai autoritatea de a executa orice Acțiune Următoare consideri tu de cuviință a fi folositoare în îndeplinirea Scopului și Responsabilităților Rolului.

Însă nu poți să îți exerciți controlul sau să cauzezi un impact material într-un Domeniu deținut de un alt Rol sau altă entitate suverană, decât dacă ai permisiunea lor. Autoritatea oferită în acest paragraf este mai clar specificată în Secțiunea 2.1.3.

1.4 AUTORITATEA PESTE DOMENII

Ca și Partener care și-a asumat un rol, ai autoritatea de a controla și reglementa fiecare Domeniu al Rolului tău. Poți face asta de la caz la caz atunci când alții îți cer permisiunea să îți influențeze unul din Domeniile tale, prin a lua în considerare solicitarea și a-i permite sau nu permisiunea.

Poți de asemenea să definești ”Politici” pentru Domeniile tale, care sunt ori concesii de autoritate care le permite altora controlul sau să cauzeze un impact în cadrul Domeniului tău, sau să limiteze modul în care alții pot acționa când sunt autorizați. Înainte ca o Politică să fie validă, ea trebuie publicată într-un forum accesibil tuturor Partenerilor care vor fi influențați de aceasta.

Autoritatea oferită în acest paragraf este mai clar specificată în Secțiunea 2.1.3.

ARTICOLUL II STRUCTURA CERCULUI

2.1 BAZELE CERCULUI

Un “Cerc” este un Rol care poate fi sub-divizat definindu-și propriile Roluri pentru a-și atinge Scopul, să își controleze Domeniile și să-și adopte Responsabilitățile. Rolurile pe care Cercul le definește sunt ”Roluri Definite” și oricine își asumă un astfel de rol devine un ”Membru al Cercului”.

2.1.1 DEFINIREA ROLURILOR ȘI POLITICILOR

Fiecare Cerc va folosi ”Procesul de Guvernanță” descris în Articolul III al acestei Constituții pentru a defini și a amenda Roluri în cadrul Cercului sau Politici care guvernează Domeniul Cercului. Nimeni nu poate defini sau amenda un Rol sau o Politică a Cercului în afara Procesului de Guvernanță, decât dacă este în mod explicit permis de o altă regulă a acestei Constituții.

În plus, fiecare Cerc poate să își controleze propriile funcții și activități, precum și Domeniul Cercului, în scopul definirii Politicilor care limitează Rolurile din Cerc.

2.1.2 ROLURILE POT IMPACTA DOMENIILE CERCULUI

Când împlinești un Rol în cerc, poți utiliza și impacta orice Domeniu controlat de Cerc sau pe care Cercul este autorizat să îl impacteze. Totuși, trebuie să te supui la orice reglementare asupra Cercului sau definită printr-o Politică a Cercului, și nu vei putea controla sau reglementa în totalitate Domeniul conform termenilor din Secțiunea 1.4.

În plus, nu poți transfera sau elimina un Domeniu sau orice alt activ din acel Domeniu, sau să limitezi în mod semnificativ vreun drept al Cercului asupra Domeniului. Oricum, aceste restricții nu se aplică dacă un Rol sau un proces care deține autoritatea necesară îți oferă permisiunea să o faci.

2.1.3 DELEGAREA CONTROLULUI

Când un Cerc definește un Domeniu asupra unui Rol, autoritatea Cercului de a impacta, controla și reglementa respectivul Domeniu este delegată acelui Rol și scoasă din Cerc.

Oricum, Cercul menține dreptul de a amenda sau revoca delegarea acelui Domeniu, sau să definească sau modifice Politicile care vor susține sau constrânge autoritatea Rolului în acel Domeniu.

În principiu, orice Domeniu delegat în acest mod exclude autoritatea de a elimina efectiv Domeniul sau orice alt activ semnificativ din acel Domeniu, sau să fie transferat în afara Cercului, sau să limiteze semnificativ vreun drept al Cercului asupra Domeniului. De asemenea, un cerc poate delega aceste autorități limitate, prin oferirea în mod explicit a permisiunii în cadrul unei Politici a Cercului.

În orice caz, toate delegările de Domenii sunt întotdeauna limitate la autoritatea pe care Cercul o avea în prima instanță.

2.2 LEAD-LINK-UL CERCULUI

Fiecare cerc are un ”Rol de Lead-Link” a cărui responsabilitate și autoritate sunt definite în Anexa A, precum și în această secțiune.

Persoana care împlinește Rolul de Lead Link, atâta timp cât acționează în această capacitate, va fi menționat ca și ”Lead Link” al cercului.

2.2.1 DEȚINE FUNCȚII NEDIFERENȚIATE

Lead Link-ul cercului moștenește Scopul și Responsabilitățile efective ale cercului, și controlează orice Domeniu definit de cerc, ca și când cercul ar avea un singur rol și Lead Link-ul ar împlini acel Rol. Oricum, acest lucru este valabil doar dacă acele Responsabilități și Domenii nu au fost poziționate într-un alt Rol din cadrul cercului sau delegat într-un alt mod.

De menționat că Lead Link-ul nu poate formula Politici care să limiteze in vreun fel Rolurile cercului, cu excepția procesului de Guvernanță a cercului.

2.2.2 DEFINEȘTE PRIORITĂȚI & STRATEGII

Lead Link-ul cercului poate defini prioritățile relative pentru cerc.

În plus, Lead Link-ul poate defini o ”Strategie” pentru cerc, sau mai multe strategii, care să fie folosită ca și ghid pentru Rolurile din cerc în a-și stabili în mod continuu propriile priorități.

2.2.3 MODIFICAREA ROLULUI DE LEAD LINK

Un cerc nu poate adăuga alte Responsabilități sau alte funcțiuni la propriul Lead Link, să îi schimbe Scopul Rolului, sau să îndepărteze Rolul cu totul.

Oricum, un cerc poate să retragă orice Responsabilitate, Domenii, autorități sau funcțiuni avute de Rolul de Lead Link, ori prin plasarea lor la un alt Rol din același cerc, sau prin definirea de modalități alternative de a fi îndeplinite. Când acest lucru se întâmplă, în mod automat orice element relevant sau autoritate a Rolului de Lead Link va fi îndepărtată, atâta timp cât delegarea este activă.

2.3 MEMBRII DE BAZĂ AI CERCULUI

La o parte din Membrii Cercului le este permis să ia parte la Procesul de Guvernanță al Cercului și sunt numiți ”Membrii de Baza ai Cercului”.

Acești ”Membrii de Baza ai Cercului” sunt aleși prin utilizarea următoarelor reguli:

2.3.1 CALITATEA DE MEMBRU

În afara cazurilor explicite menționate în această secțiune sau în cazul unei numiri speciale, Membrii de Baza ai Cercului sunt:

 • (a) fiecare Partener care împlinește un Rol Definit în Cerc,
 • (b) Lead Link-ul Cercului, așa cum e definit în Secțiunea 2.2;
 • (c) fiecare Rep Link ales de către Cerc, așa cum e definit în Secțiunea 2.6. 4;
 • (d) și fiecare Cross Link din Cerc, precum e definit in Secțiunea 2.7.

2.3.2 EXCLUDERE PENTRU ROLURI MULTIPLE

Dacă mai mulți Parteneri sunt alocați la același Rol Definit din Cerc, Cercul poate să adopte o Politică care să limiteze câți dintre aceștia sunt Membrii de Bază ai Cercului ca urmare a alocării acelui Rol. Însă, acea Politică trebuie să permită cel puțin unui Partener care împlinește acel Rol să îl reprezinte ca și Membru de Bază al Cercului și trebuie să specifice modul în care acel reprezentant va fi determinat.

În plus, fiecare Partener care reprezintă acel Rol are datoria de a lua în considerare și a procesa Tensiunile vehiculate de Partenerii excluși, în același mod prin care un Rep Link o face ca Rol al unui Sub-Cerc, cu excepția cazului în care există o Politică care definește în mod alternativ o modalitate prin care Partenerii excluși să își proceseze Tensiunile legate de acel Rol.

2.3.3 EXCLUDERE PENTRU ALOCĂRI MINORE

Uneori, un Partener poate aloca o atenție minimă, aproape insignifiantă unui Rol Definit dintr-un Cerc. Dacă Lead Link-ul Cercului crede în mod rezonabil că așa stau lucrurile, acesta poate exclude respectivul Partener din funcția de Membru de Bază a Cercului.

Dacă un Partener a fost exclus în acest mod, Lead Link-ul are datoria de a lua în considerare și a procesa Tensiunea cauzată de excluderea acelui Partener, la fel cum un Rep Link o face ca Rol al unui Sub-Cerc, cu excepția cazului în care există o Politică care definește în mod alternativ o modalitate prin care Partenerii excluși să își proceseze Tensiunile legate de acel Rol.

2.3.4 NUMIRI SPECIALE DE MEMBRII DE BAZĂ

Lead Link-ul unui Cerc poate numi în mod special o persoană adițională pentru a servi ca Membru de Baza a Cercului, în afara specificațiilor acestei Constituții, și poate îndepărta această numire specială în orice moment.

2.4 ATRIBUIREA ROLURILOR

Lead Link-ul unui Cerc poate atribui oamenilor Roluri Definite de Cerc pe care aceștia să le împlinească, cu excepția cazului în care această autoritate i-a fost limitată sau delegată.

2.4.1 ROLURI NEOCUPATE

Oricând un Rol Definit din Cerc nu este ocupat, Lead Link-ul acelui Cerc se consideră că împlinește și acel Rol.

2.4.2 ATRIBUIREA ACELUIAȘI ROL LA MAI MULTE PERSOANE

Un Lead Link poate atribui același Rol Definit la mai multe persoane, atâta timp cât acest lucru nu va afecta negativ claritatea asupra la cine trebuie să împlinească Responsabilitățile și autoritățile acelui Rol în contextul standard de operare.

Ca și modalitate de a păstra claritatea, un Lead Link poate specifica un ”Focus” pentru fiecare sarcină, care poate fi o zonă sau un context pentru aceea persoană la care ea să se concentreze atâta timp cât execută acel Rol.

Când un Rol atribuit include un Focus, atunci Scopul, Responsabilitățile și Domeniile definite pentru acel Rol sunt aplicabile doar în cadrul particular al acelui Focus.

2.4.3 RENUNȚAREA LA ROLURI

Când împlinești un Rol, poți renunța la acesta în orice moment, cu excepția cazului în care este agreat altcumva, printr-un preaviz către cine controlează alocarea acelui rol – tipic, către Lead Link-ul Cercului.

2.5 ROLURI VOTATE

Fiecare Cerc include un ”Rol de Facilitator”, un ”Rol de Secretar”, si un ”Rol de Rep Link” după definițiile oferite in Anexa A. Acestea sunt ”Rolurile Votate” ale Cercului, iar persoanele care împlinesc aceste roluri devin ”Facilitatorul”, ”Secretarul” sau ”Rep Link-ul” Cercului.

2.5.1 ALEGERI ȘI ELIGIBILITATE

Facilitatorul fiecărui Cerc va facilita alegerile regulate în vederea alegerii unui Membru de Baza a Cercului în fiecare din Rolurile Votate, folosind procesul și regulile definite în Articolul III.

Toți Membrii De Baza ai Cercului sunt eligibili pentru alegeri si fiecare pot deține mai multe Roluri Votate, cu excepția Lead Link-ului Cercului, care nu poate fi ales ca si Facilitator sau Rep Link.

2.5.2 DURATA MANDATULUI ȘI RECANDIDATURA

În timpul procesului de alegeri, Facilitatorul va specifica durata mandatului fiecărui rol ales. După ce un mandat expiră, Secretarul este responsabil să solicite imediat noi alegeri pentru un Rol Votat. Oricum, chiar și înainte de expirarea mandatului, oricare Membru de Bază al Cercului poate declanșa noi alegeri folosindu-se de procesul definit in Articolul III.

2.5.3 MODIFICAREA ROLURILOR ALESE

Un Cerc poate adăuga Responsabilități sau Domenii la Rolurile Votate, precum și să le modifice sau să le reprime ulterior.

Însă, un Cerc poate adăuga aceste lucruri doar la propriul Rol de Rep Link și nu la un Rep Link delegat în Cerc de un alt Sub-Cerc.

În plus, nici un Cerc nu poate modifica sau elimina Scopul, Domeniul, Responsabilitățile sau autoritățile oferite unui Rol Votat prin această Constituție, sau să elimine integral un Rol Votat.

2.5.4 ÎNLOCUITOR PENTRU ROLURI VOTATE

Un înlocuitor poate temporar funcționa ca și Rol Votat atunci când Rolul este vacant sau când persoana care în mod normal împlinește acel Rol este indisponibilă pentru o întâlnire a Cercului sau se simte în incapacitate sau lipsă de motivație să își exercite îndatoririle date de Rol.

În oricare din aceste situații, atunci când e necesar un înlocuitor, acesta este stabilit în ordinea următoare:

 • (a) cineva specificat explicit de deținătorul de drept al Rolului, sau de
 • (b) Facilitatorul curent al Cercului, sau de
 • (c) Secretarul curent al Cercului, sau de
 • (d) Lead Link-ul Cercului, sau de
 • (e) Primul Membru de Baza al Cercului care se auto-propune să fie înlocuitor.

2.6 SUB-CERCURI

Un Cerc își poate extinde Rolurile Definite în alte Cercuri, prin Procesul De Guvernanță. Când se întâmplă acest lucru, noul Cerc format devine un ”Sub-Cerc”, iar Cercul inițial va fi ”Super-Cercul” acestui nou Sub–Cerc.

2.6.1 MODIFICAREA SUB-CERCURILOR

Un Cerc poate modifca Scopul, Domeniul sau Responsabilitățile unui Sub-Cerc.

Un Cerc poate de asemenea să își mute propriile Roluri Definite sau Politici într-un Sub-Cerc sau să aducă înapoi în Cerc orice a fost delegat unui Sub-Cerc.

Oricare din aceste modificări pot fi realizate doar prin Procesul de Guvernanță al Cercului.

În afară de acest tip de modificări, un Cerc nu poate corecta nici un Rol sau Politică care aparține Sub-Cercului.

2.6.2 ELIMINAREA UNUI SUB-CERC

Prin Procesul de Guvernanță, un cerc poate elimina un Sub-Cerc. Acest lucru se poate realiza prin eliminarea Sub-Cercului și a tot ce este conținut în acesta sau prin menținerea selectivă a unor elemente din Sub-Cerc in Cerc. Un Sub-Cerc mai poate fi eliminat și prin reducerea acestuia de la nivel de Cerc la nivel de Rol.

2.6.3 LEAD LINK-UL DIN SUB-CERC

Un Lead Link al Cercului poate numi persoane care să împlinească Rolul de Lead Link pentru fiecare Sub-Cerc, utilizând aceleași reguli de numire pentru un Lead Link ca și pentru oricare Rol Definit din Cerc.

2.6.4 REP LINK-UL DIN SUPER-CERC

Fiecare Cerc își alege în mod normal un Rep Link pentru Supra-Cercul său. Însă, această alegere nu e necesară atunci când un Cerc duce lipsă de alți Membrii de Bază în afară de Lead Link sau de Cross Link. În acest caz, chiar dacă au loc alegeri, Rep Link-ul votat nu va deveni Membru de Baza al Supra-Cercului.

2.7 CROSS LINK-UL

Un Cerc poate crea o ”Politică de Cross Link” prin care invită orice entitate sau grup spre a participa în cadrul Procesului de Guvernanță al cercului și a operațiunilor sale. Entitatea sau grupul invitate să participe vor fi ”Entitate Link” și poate fi externă organizației sau poate fi un Rol sau un alt Cerc din interiorul organizației. Cercul care va primi acest link va fi numit ”Cerc Țintă” și trebuie să fie Cercul care a formulat această Politică sau unul din Sub-Cercurile sale.

Odată ce o Politică de Cross Link este adoptată, ”Entitatea Link” poate desemna un reprezentant să participe în Cercul Țintă sub condițiile acestei secțiuni, în afara cazului în care termeni alternativi sunt prevăzuți în Politica formulată.

2.7.1 ROLUL DE CROSS LINK

Dacă Entitatea Link este un Rol, atunci acel Rol poate participa în Cercul Țintă precum este descris mai jos. Acesta devine ”Rolul de Cross Link”, iar persoana care îl împlinește devine un ”Cross Link”.

Dacă Entitatea Link este un Cerc sau grup, atunci un nou Rol De Cross Link este creat automat în locul ei și se va situa între Entitatea Link și Cercul Țintă, la fel precum un Rep Link. În acest caz, Rolul de Cross Link are același Scop și Responsabilități ca un Rep Link, dar în ”Cercul” la care se face referință în descrierea Rolului de ”Rep Link” avem în loc Entitatea Link, și “Super-Cercul” însemnând Cercul Țintă.

Dacă Entitatea Link nu are un Scop clar și Responsabilități clare, atunci Politica la Cross Link trebuie să clarifice care e Rolul la Cross Link în Cercul Țintă.

2.7.2 MISIUNEA LA CROSS LINK

Dacă Entitatea Link este un cerc sau un grup, poate desemna o persoană să împlinească Rolul de Cross Link folosind orice proces este folosit deja pentru a desemna oameni să împlinească Roluri Definite sau funcții de muncă similare.

Dacă Entitatea Link reprezintă un grup fără un punct clar de autoritate care să finalizeze acea sarcină, atunci Cercul Țintă poate desemna pe cineva ca și Rol de Cross Link, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Politica de Cross Link.

În toate cazurile, doar o singură persoană poate fi desemnată pentru fiecare Rol de Cross Link, decât dacă nu e permis specific în Politica de Cross Link.

Oricând un Rol de Cross Link nu este ocupat, este considerat ca fiind ne-existent și nu are vreun mod implicit de desemnare sau consecință.

2.7.3 AUTORITATEA LA CROSS LINK

Un Cross Link devine un Membru de Bază a Cercului Țintă și poate folosi aceleași autorități ca ale unui Membru de Bază pentru a procesa Tensiuni care se referă la Cercul Țintă legate de Entitatea Link.

Oricum, dincolo de îndepărtarea limitărilor potențiale, un Cross Link nu poate folosi Cercul Țintă pentru a crea mai multe capacități pentru Entitatea Link, decât dacă aceste capacități pot ajuta Cercul Țintă să își exprime propriul Scop și Responsabilități.

2.7.4 COMPLETĂRI LA ROLUL DE CROSS LINK

O Entitate Link poate modifica un Rol de Cross Link prin Procesul de Guvernanță.

Un Cerc Țintă poate adăuga Domenii și Responsabilități unui Rol De Cross Link prin Procesul de Guvernanță, iar ulterior poate modifica și exclude orice a adăugat.

2.7.5 LIMITE ȘI DELAGARE

O Entitate Link invitată în Cercul Țintă poate avea un Rol ce aparține într-un alt Cerc. În acest caz, celălalt Cerc poate schimba Entitatea Link cu un alt Rol care consideră a fi mai potrivit, sau să delege selectarea Entității Link unuia din Sub-Cercurile sale.

Cercul Țintă mai poate delega cerința de a primi o legătură cu unul din propriile Sub-Cercuri, caz în care acel Sub-Cerc va deveni Cercul Țintă pentru această legătura.

Indiferent de caz, orice delegare trebuie făcută printr-o Politică a Cercului care face delegarea. Mai mult, orice schimbare sau delegare trebuie să se alinieze cu alte constrângeri și ghidaje specificate în Politica de Cross Link care însoțea invitația de legătură inițială.

ARTICOLUL III: PROCESUL DE GUVERNANȚĂ

3.1 SCOPUL GUVERNĂRII

Procesul de Guvernanță al Cercului are puterea să:

 • (a) definească, modifice sau elimine Rolurile Cercului sau ale Sub-Cercurilor, și
 • (b) definească, modifice sau elimine Politicile Cercului, și
 • (c) organizeze alegeri pentru Rolurile Votate ale Cercului.

În orice moment, rezultatele cele mai recente ale Procesului de Guvernanță ale Cercului definesc ”Guvernanța” sa.

Numai acele rezoluții enumerate în această secțiune sunt Guvernări valide pentru un Cerc. Nimeni nu poate include rezoluții ulterioare, în cadrul înregistrărilor din Guvernanța Cercului.

3.2 SCHIMBAREA GUVERNĂRII

Orice Membru de Bază a unui Cerc poate propune schimbarea Guvernări acestuia, făcând o ”Propunere” ca și ”Propunător”.

Înainte ca o Propunere să fie adoptată, toți Membrii de Bază ai Cercului trebuie să aibă oportunitatea de a exprima Tensiuni legate de adoptarea Propunerii. Fiecare Tensiune astfel exprimată este considerată o ”Obiecție” dacă îndeplinește criteriile definite în această secțiune, iar persoana care a exprimat-o devine ”Contestator”.

Propunerile sunt considerate adoptate și modifică Guvernanța Cercului doar dacă nici o Obiecție nu este exprimată. Dacă sunt Obiecții exprimate, Propunătorul și cu fiecare Contestator trebuie să găsească o modalitate de a rezolva Obiecția înainte ca Cercul să adopte Propunerea, după care toți Membrii de Bază ai Cercului trebuie să aibă încă o oportunitate de a ridica alte Obiecții înainte ca Propunerea să fie adoptată.

3.2.1 REALIZAREA UNEI PROPUNERI

Orice Membru de Bază al Cercului poate face o Propunere în cadrul ”Întâlnirii de Guvernanță” a Cercului convocată sub termenii Secțiunii 3.3. Alternativ, un Membru de Bază al Cercului poate distribui asincron o Propunere către toți ceilalți membrii de Bază ai Cercului, în afara unei Întâlniri de Guvernanță, folosind orice canal de comunicare în scris care a fost aprobat în acest sens de către Secretarul Cercului.

Când acest lucru se întâmplă, Facilitatorul poate aplica același proces și reguli folosite într-o Întâlnire de Guvernanță sau poate permite fiecărui Membru de Bază al Cercului să declare direct dacă are sau nu vreo Obiecție pe care vrea să o integreze. Mai mult, în orice moment înainte de adoptarea unei Propuneri asincrone, Facilitatorul sau oricare Membru de Bază al Cercului poate opri procesul asincron solicitându-i Propunătorului să escaladeze Propunerea la o Întâlnire de Guvernanță și să notifice Secretarul Cercului.

Un Cerc poate adopta Politici care să delimiteze clar când sau cum o Propunere poate fi făcută sau procesată în afara unei Întâlniri de Guvernanță. Oricum, nici o Politică nu poate limita dreptul de a stopa procesului asincron și a-l escalada la o Întâlnire de Guvernanță. Un Cerc poate utiliza o Politică care să creeze o limită de timp pentru primirea răspunsurile unei Propuneri asincrone, după care orice Propunere asincronă să fie automat adoptată dacă nici o Obiecție sau cere de escaladare nu a fost adusă.

3.2.2 CRITERII PENTRU O PROPUNERE VALIDĂ

Unele Propuneri pot fi blocate în cadrul unui Proces de Guvernanță a Cercului, iar Facilitatorul le poate respinge înainte de a fi cu totul procesate.

Pentru a fi valide spre procesare, o Propunere trebuie să rezolve sau să reducă o Tensiune exprimată de către Propunător. În plus, o Propunere trebuie în mod normal să ajute Propunătorul să își împlinească mai bine Scopul sau o Responsabilitate a unuia din Rolurile pe care acesta le are în cadrul Cercului. Oricum, o Propunere poate să ajute și un alt Membru al Cercului să împlinească mai bine unul din Rolurile acestuia în Cerc, dar doar dacă acea persoană a oferite Propunătorului permisiunea să îi reprezinte Rolul.

În final, o propunere este întotdeauna valabilă indiferent de criteriile de mai sus în cazul în care este făcută numai pentru a ajuta evoluția Guvernării Cercului de a exprima mai clar ceea ce deja se întâmplă sau de a declanșa alegeri pentru oricare Rol Ales.

3.2.3 TESTAREA PROPUNERILOR

Facilitatorul poate testa validitatea unei Propuneri punând întrebări Propunătorului. Pentru ca o Propunere să supraviețuiască testului, Propunătorul trebuie să fie în măsură să descrie Tensiunea, și să dea un exemplu real din trecutul sau prezentul apropiat în care Propunerea ar fi redus acea Tensiune și a ajutat Cercul într-una dintre modalitățile permise de secțiunea anterioară. Facilitatorul trebuie să renunțe la Propunerea în cazul în care consideră că Propunătorul nu a îndeplinit această cerință.

Totuși, atunci când se evaluează validitatea unei Propuneri, Facilitatorul poate judeca numai dacă Propunătorul a prezentat exemplul cerut și explicații necesare, și dacă acestea au fost prezentate cu un raționament logic și sunt astfel rezonabile. Facilitatorul nu poate lua o hotărâre în ce privește acuratețea acestora, și nici dacă Propunerea ar rezolva în mod corespunzător Tensiunea.

3.2.4 CRITERII PENTRU OBIECȚII VALIDE

Unele Tensiuni nu sunt considerate Obiecții, și pot fi ignorate în timpul prelucrării unei Propuneri. O Tensiune contează ca Obiecție doar în cazul în care îndeplinește toate criteriile definite la literele (a) până la (d) de mai jos sau criteriul special definit în (e):

 • (a) Dacă Tensiunea a fost nesoluționată, atunci capacitatea Cercului de a-și exprima Scopul sau a-și împlini Responsabilitățile sale s-ar degrada. Astfel, Tensiune nu este doar declanșată de o idee mai bună sau de un potențial suplimentar de îmbunătățire, ci pentru că Propunerea ar da de fapt Cercul înapoi din starea sa actuală. Sensul acestui criteriu ne indică că scăderea clarității înseamnă degradarea capacității, deși doar faptul că nu îmbunătățește claritatea nu îl și exclude.
 • (b) Tensiunea nu există deja pentru Cerc, chiar și în absența Propunerii. Astfel, Tensiunea se va crea tocmai prin adoptarea Propunerii, și nu ar exista dacă Propunerea ar fi retrasă.
 • (c) Tensiunea este declanșată doar prin fapte sau evenimente cunoscute în prezent, fără a ține cont de vreo predicție la ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. Cu toate acestea, susținerea unei previziuni este permisă atunci când nu se prezintă nici o ocazie de a experimenta și răspunde în mod adecvat în viitor, înainte ca un impact semnificativ să fie generat.
 • (d) Tensiunea limitează capacitatea Contestatarului de a-și exprima Scopul sau o Responsabilitate a unuia din Rolurile sale din Cerc; sau, în cazul în care limitează un alt Rol, Contestatarul are permisiunea de a reprezenta acest Rolul unui Membru de Bază a Cercului care în mod normal, împlinește acest rol.

Cu toate acestea, indiferent de criteriile de mai sus, o Tensiune cu privire la adoptarea unei Propuneri contează întotdeauna ca Obiecție în cazul în care:

 • (e) Prelucrarea sau adoptarea Propunerii încalcă regulile definite în această Constituție, sau solicită Cercul sau membrilor săi să acționeze în afara autorității acordate în temeiul prezentei Constituții. De exemplu, Acțiunile Următoare, Proiectele și deciziile operaționale specifice nu sunt în tipicul valid al rezoluțiilor de Guvernanță conform Secțiunii 3.1, astfel încât orice persoană implicată ar putea ridica o Obiecție când respectiva Propunere va crea rezoluții care ar încalcă regulile Constituției.

3.2.5 TESTAREA OBIECȚIILOR

Facilitatorul poate testa validitatea unui Obiecții prin adresarea de întrebări Contestatarului. Pentru ca o Obiecție să supraviețuiască testului, Contestatarul trebuie să fie în măsură să prezinte un argument rezonabil pentru motivul pentru care îndeplinește fiecare criteriu specific necesar unei Obiecții. Facilitatorul trebuie să elimine o Obiecție în cazul în care consideră că Contestatarul nu a îndeplinit acest prag.

Atunci când se evaluează validitatea unei Obiecții, Facilitatorul poate judeca numai dacă Contestatarul a prezentat argumentele necesare, și dacă acestea au fost prezentate ca un raționament logic și sunt, prin urmare, rezonabile. Facilitatorul nu poate lua o hotărâre în ce privește acuratețea sau importanța acestor argumente.

Cu toate acestea, în cazul în care o Obiecție este adusă cu argumentul că Propunerea făcută va încălca Constituția, conform secțiunii 3.2.4 (e), Facilitatorul poate solicita Secretarului Cercului să interpreteze dacă Propunerea făcută într-adevăr încalcă Constituția. În cazul în care Secretarul decide că nu, Facilitatorul trebuie să elimine Obiecția.

3.2.6 REGULI DE INTEGRARE

Atunci când se ridică o Obiecție la o Propunere, următoarele reguli suplimentare se aplică în timpul căutării unei rezoluții:

 • (a) Facilitatorul trebuie să testeze o Obiecție dacă este solicitată de către orice Membru de Bază al Cercului, și să o elimine în cazul în care acesta nu îndeplinește criteriile de validitate descrise în aceasta secțiune.
 • (b) Contestatorul trebuie să încerce să aducă modificări la Propunere care să îi rezolve Obiecția adusă, dar care în continuare să răspundă la Tensiunea Propunătorului. Alții pot ajuta. În cazul în care Facilitatorul ajunge la concluzia că Contestatarul nu face deloc vreun efort de bună credință pentru a găsi o modificare, atunci trebuie să considere Obiecțiunea abandonată și se continue prelucrarea Propunerii ca și când Obiecțiunea nici nu a fost ridicată.
 • (c) Orice Membru de Bază a Cercului poate adresa întrebări clarificatoare Propunătorului privind Tensiunea din spatele Propunerii, sau despre orice exemple pe care Propunătorul le-a oferit pentru a ilustra Tensiunea. În cazul în care Facilitatorul ajunge la concluzia că Propunătorul nu face deloc un efort de bună credință pentru a răspunde acestor întrebări, atunci trebuie să considere Propunerea nevalidă pentru prelucrare și să o abandoneze.
 • (d) Contestatorul poate sugera o Propunere modificată, și să ofere argumente rezonabile pentru cum aceasta ar trebui să rezolve sau să prevină Tensiunea în fiecare situație specificată de Propunător pentru a ilustra Tensiunea. Apoi, după sugestia Contestatorului, Propunătorul trebuie să prezinte un argument rezonabil de ce Propunerea modificată nu ar reuși să rezolve sau să prevină Tensiunea în cel puțin o situație specificată deja. În plus, Propunătorul poate descrie un exemplu suplimentar în care Propunerea modificată nu s-ar aplica, dar care totuși îndeplinește în continuare criteriile de prelucrare a unei Propuneri precum e cerut în secțiunea 3.2.2. În cazul în care Facilitatorul ajunge la concluzia că Propunătorul nu a îndeplinit una dintre aceste cerințe, Facilitatorul trebuie să considere propunerea nevalidă pentru procesare și să o abandoneze.

3.3 ÎNT LNIRI DE GUVERNANȚĂ

Secretarul unui Cerc este responsabil pentru programarea Întâlnirilor de Guvernanță menite să adopte Procesul de Guvernanță a Cercului.

Pe lângă Întâlnirile de Guvernanță regulate și recurente programate, Secretarul mai este responsabil pentru programarea oricărei Întâlniri de Guvernanță speciale solicitate de oricare Membru de Bază a Cercului.

Facilitatorul este responsabil de prezidarea tuturor Întâlnirilor de Guvernanță în aliniere cu următoarele norme și orice alte Politici relevante ale Cercului.

3.3.1 PREZENȚĂ

Toți Membrii de Bază a Cercului au dreptul de a participa pe deplin la toate Întâlnirile de Guvernanță ale unui Cerc. Facilitatorul și Secretarul sunt, de asemenea, îndreptățiți să participe pe deplin, și devin Membrii de Bază a Cercului pe durata unei Întâlniri de Guvernanță, chiar dacă aceștia nu sunt în mod normal Membrii de Bază a Cercului.

In plus, Lead Link-ul și orice Rep Link sau Cross Link la Cerc pot fiecare să invite până la o persoană în plus, numai pentru a ajuta Link-ul în procesarea unei Tensiuni specifice. Participantul care a fost invitat devine și el un Membru de Bază al Cercului pe durata acestei Întâlniri de Guvernanță.

În afară de persoanele enumerate în prezentul alineat, nimeni altcineva nu are permisiunea să participe în Întâlnirile de Guvernanță ale unui Cerc, cu excepția cazului în care e invitat în mod explicit printr-o Politică a Cercului.

3.3.2 NOTIFICĂRI & QVORUM

Un Cerc poate realiza Procesul său de Guvernanță în cadrul unei întâlniri doar în cazul în care Secretarul a informat pe toți Membrii de Bază ai Cercului cu suficient timp înainte că o astfel de întâlnire va avea loc, inclusiv ora, data și locația.

Dincolo de această cerință de notificare, nu există nici un cvorum necesar pentru ca un Cerc să efectueze o Întâlnire de Guvernanță, cu excepția cazului în care este specificat de o Politică a Cercului.

Orice persoană care nu reușește să participe la o Întâlnire de Guvernanță se consideră că a avut posibilitatea de a lua în considerare toate Propunerile făcute în cadrul reuniunii, și nu a ridicat obiecții la adoptarea acestora.

3.3.3 DESFĂȘURAREA ÎNT LNIRII

Facilitatorul trebuie să utilizeze următorul proces al unei Întâlniri de Guvernanță:

 • (a) Rundă de Check-in: Facilitatorul permite fiecărui participant prezent de a împărtăși starea lor actuală sau gândurile avute, sau care să ofere un alt fel de comentariu pentru a deschide întâlnirea. Comentariile nu sunt permise.
 • (b) Preocupări administrative: Facilitatorul oferă spațiu de discuție si rezolvare a oricărei probleme administrative sau logistice pe care Facilitatorul le consideră demne de atenție.
 • (c) Construirea ordinii de zi și Prelucrare: Facilitatorul realizează o agendă de Tensiuni pentru a fi procesate, apoi le oferă pe rând spre prelucrare.
 • (d) Rundă de închidere: Facilitatorul permite fiecărui participant să împărtășească o reflecție de închidere sau un gând declanșat de întâlnire. Comentariile nu sunt permise.

O Politică a Cercului poate adăuga pași la acest proces, atâta timp cât nu intră în conflict cu oricare etapă sau alte reguli definite în prezentul articol din Constituție.

3.3.4 REALIZAREA ORDINII DE ZI

Facilitatorul trebuie să construiască o ordine de zi cu Tensiuni pentru a fi procesate într-o Întâlnire de Guvernanță prin solicitarea și capturarea sugestiilor venite de la toți participanții. Acest lucru trebuie să fie făcut în cadrul Întâlnirii și nu în prealabil, și fiecare participant poate adăuga cât mai multe elemente pe ordinea de zi după cum dorește. Participanții pot adăuga elemente suplimentare pe ordinea de zi în cadrul Întâlnirii, între procesarea oricăror elemente de pe ordinea de zi existentă.

 • (a) Formatul unui element de pe ordinea de zi: Fiecare element de pe ordinea de zi într-o Întâlnire de Guvernanță reprezintă o Tensiunea pentru procesare, detectată de către participantul care a adăugat-o la ordinea de zi. Atunci când adăugă un element pe ordinea de zi, un participant poate furniza doar o scurtă etichetă pentru Tensiune, și nu poate explica sau discuta despre aceasta până la procesarea efectivă a acelui element pe ordinea de zi.
 • (b) Organizarea ordinii de zi: Facilitatorul poate determina ordinea în care se vor procesa elementele de pe ordinea de zi, folosind orice proces sau criteriu pe care acesta le consideră adecvate. Cu toate acestea, Facilitatorul trebuie să plaseze înainte de toate celelalte puncte de pe ordinea de zi orice punct care solicită Alegerea unui Rol Ales din Cerc, dacă acest lucru este solicitat de către orice participant la ședință. Mai mult, dacă Întâlnirea a fost programată la cererea specială a unui participant, Facilitatorul trebuie să plaseze toate elementele de pe ordinea de zi ridicate de acel participant, înainte de orice alte puncte ridicate de către alții, cu excepția cazului în care participantul permite altfel.
 • (c) Procesarea punctelor de pe ordinea de zi: Odată ce Facilitatorul determină ordinea inițială pentru ordinea de zi, Facilitatorul trebuie să conducă participanții la procesarea fiecărui element de pe ordinea de zi, unul câte unul. Pentru a procesa un element care solicită Alegeri, Facilitatorul trebuie să folosească "Procesul Electoral Integrat” care este definit în secțiunea 3.3.6. Pentru a procesa orice alt punct din agendă, Facilitatorul trebuie să folosească "Procesul Decizional Integrat" definit în secțiunea 3.3.5.

3.3.5 PROCESUL DECIZIONAL INTEGRAT

Facilitatorul trebuie să pună în aplicare Procesul Decizional Integrat precum urmează:

 • (a) Prezentarea Propunerii: În primul rând, Propunătorul poate descrie Tensiunea și să prezinte o Propunere de reducere a Tensiunii. În cazul în care Propunătorul cere ajutor în elaborarea unei Propuneri, Facilitatorul poate permite discuții sau o altă formă de proces de colaborare pentru a-l ajuta. Cu toate acestea, Facilitatorul trebuie să concentreze acest lucru exclusiv pe conceperea unei Propuneri legată de Tensiunea inițială, și nu pe abordarea altor tensiuni sau integrarea preocupărilor avute de ceilalți.
 • (b) Întrebări de clarificare: O dată ce Propunătorul face o Propunere, ceilalți participanți pot solicita întrebări de clarificare pentru a înțelege mai bine Propunerea sau Tensiunea din spatele ei. Propunătorul poate răspunde la fiecare întrebare, sau poate refuza să facă acest lucru. Facilitatorul trebuie să blocheze orice reacții sau opinii exprimate cu privire la Propunere, și a preveni discuțiile de orice fel. Orice participant poate cere Secretarului să citească Propunerea capturată la acel moment sau să clarifice procesul Guvernări existente, în timpul acestei etape sau în orice alt moment în care participantului îi este permis să vorbească, iar Secretarul trebuie să facă acest lucru.
 • (C) Runda de reacție: O dată ce nu mai sunt întrebări de clarificare, fiecare participant cu excepția Propunătorului poate împărtăși reacții la Propunere, o singură persoană pe rând. Facilitatorul trebuie să se oprească imediat și să interzică orice comentarii ieșite din context, orice încercare de a angaja pe alții într-un dialog sau schimb de orice fel, precum și orice reacții la alte reacții în loc de Propunerea discutată.
 • (d) Modificări și clarificări: După runda de reacție, Propunătorul poate să ofere comentarii ca răspuns la reacțiile auzite și să aducă modificări la Propunere. Cu toate acestea, intenția primară a oricăror modificări trebuie să fie o mai bună abordare a Tensiunii inițiatorului, și nu a Tensiunilor ridicate de alții. În timpul acestei etape, Facilitatorul trebuie să oprească imediat și să interzică orice comentarii cu excepția celor făcute de Propunător sau de Secretar, dar și intervențiile Secretarului trebuie să se concentreze exclusiv pe capturarea corectă a modificărilor făcute la Propunere.
 • (e) Runda de obiecții: În continuare, fiecare participant, doar unul odată, poate să ridice potențiale Obiecții cu privire la adoptarea Propunerii. Facilitatorul trebuie să oprească și să interzică orice discuții sau răspunsuri de orice fel. Facilitatorul poate testa Obiecțiile așa cum s-a descris în secțiunea 3.2.5, și să mențină orice Obiecție validă care rămâne după testare. În cazul în care nu există Obiecții valide, Secretarul înregistrează propunerea ca și Guvernanță adoptată pentru Cerc.
 • (f) Integrarea: În cazul în care există obiecții valabile, Facilitatorul deschide o discuție a cărui scop este să modifice Propunerea spre a rezolva fiecare Obiecție, una câte una. Facilitatorul marchează o Obiecție ca fiind rezolvată o dată ce Contestatorul confirmă faptul că Propunerea modificată nu va declanșa Obiecția ridicată, iar Propunătorul confirmă că Propunerea modificată încă adresează Tensiunea inițială. În timpul discuției, Facilitatorul trebuie să aplice regulile de integrare descrise în Secțiunea 3.2.6. Odată ce toate Obiecțiile aduse sunt abordate, Facilitatorul se mută înapoi la runda de obiecții pentru a verifica dacă au apărut noi obiecții la Propunerea modificată.

3.3.6 PROCESUL ELECTORAL INTEGRATIV

Facilitatorul trebuie să adopte procesul electoral integrativ, după cum urmează:

 • (a) Descrierea Rolului: În primul rând, Facilitatorul trebuie să identifice Rolul Țintă și termenul pentru alegeri. Facilitatorul poate descrie de asemenea, funcțiile Rolului Țintă și să prezinte alte informații relevante despre Rol.
 • (b) Completarea buletinelor de vot: Fiecare participant trebuie apoi să completeze un buletin de vot pentru a desemna pe cine crede că este cea mai potrivită persoană pentru Rolul în cauză dintre toți candidații eligibili. Fiecare participant trebuie să marcheze în buletinul de vot numele propriu și nimeni nu poate să se abțină sau să desemnează mai mulți candidați. Înainte și în timpul acestei etape, Facilitatorul trebuie să oprească imediat toate comentariile sau discuțiile despre potențialii candidați sau alte nominalizări.
 • (c) Rundă nominalizări: Odată ce sunt depuse toate buletinele de vot, Facilitatorului trebuie să citească conținutul fiecărui buletin de vot, unul câte unul, cu toți participanții. Când Facilitatorul anunță o nominalizare, cel care a făcut nominalizarea trebuie să precizeze de ce el sau ea crede că acest candidat ar fi o alegere bună pentru acest Rol. Facilitatorul trebuie să oprească orice răspuns sau alte comentarii ale celorlalți participanți, precum și orice alte comentarii ale Propunătorului despre ceilalți candidați potențiali pe lângă candidatul în cauză.
 • (d) Etapa schimbării nominalizării: Odată ce toate nominalizările sunt publice, Facilitatorul trebuie să dea fiecărui participant posibilitatea de a schimba numirea sa. Un participant care face o schimbare poate explica rațiunea lui sau a ei pentru selectarea unui nou candidat, dar Facilitatorul trebuie să oprească orice alte comentarii sau discuții.
 • (e) Efectuarea propunerii: În continuare, Facilitatorul trebuie să numere nominalizările și să facă o propunere de a alege candidatul cu cele mai multe nominalizări pentru termenul specificat. Dacă există o egalitate între persoanele cu cele mai multe nominalizări, atunci Facilitatorul are dreptul să facă oricare dintre următoarele acțiuni: (i) să ia orbește biletul cu numele unuia din candidații aflați la egalitate în vârf și să propună acea persoană; sau (ii) în cazul în care persoana în prezent împlinește deja Rolul respectiv și este la egalitate în vârf, atunci o propune ca atare; sau (iii) în cazul în care doar unul dintre candidați s-a desemnat el însuși sau ea însăși pentru respectivul Rol, atunci o propune respectiva persoană; sau (iv) refă pasul anterior și solicită fiecărui participant care a desemnat o persoană, alta decât un candidat aflat la egalitate în vârf, să își schimbe dacă vrea nominalizarea către unul dintre candidați aflați la egalitate, apoi se continuă înapoi la acest pas și se re-aplica regulile.
 • (f) Procesul de propunere: Odată ce Facilitatorul face o Propunere de alegere a unui candidat, Facilitatorul trebuie să utilizeze Procesul de Decizie Integrată pentru a rezolva această Propunere. Cu toate acestea, Facilitatorul trebuie să înceapă direct cu runda de Obiecție, iar, în cazul în care candidatul propus este prezent, Facilitatorul trebuie să solicite Obiecțiile sale doar la finalul rundei. Dacă se ridică Obiecții, Facilitatorul poate alege să le prelucreze în mod normal, sau să debaraseze Propunerea, fie imediat după runda de Obiecții sau în orice moment din cursul etapei de integrare. În cazul în care Facilitatorului optează pentru a debarasa Propunerea, Facilitatorul trebuie să se întoarcă la etapa anterioară din proces, să renunțe la toate nominalizările anterioare pentru acel candidat, și să urmeze regulile etapei anterioare de a selecta un alt candidat în schimb.

3.3.7 DECIZII OPERAȚIONALE ÎN CADRUL ÎNT LNIRLOR DE GUVERNANȚĂ

Întâlnirile de Guvernanță sunt destinate în primul rând pentru a sprijini Procesul de Guvernanță a unui Cerc. Atâta vreme cât nu există o distragere a atenției de la acest scop, orice participant poate accepta, totuși, proiecte sau acțiuni în timpul unei Întâlniri de Guvernanță sau a face decizii operaționale care sunt în afara domeniului de aplicare a Procesului de Guvernanță a Cercului. Însă, Secretarul nu poate capta orice rezoluții operaționale sau decizii în cadrul minutei formale de Guvernanță sau alte înregistrări ale Cercului. În plus, rezoluțiile operaționale și deciziile adoptate într-o Întâlnire de Guvernanță au la fel de multă autoritate cu cele efectuate în afara Întâlnirilor de Guvernanță.

3.4 INTERPRETAREA CONSTITUȚIEI ȘI A GUVERNANȚEI

Ca Partener al Organizației, puteți utiliza propria judecată în a interpreta această Constituție, precum și orice Guvernanța din cadrul Organizației, inclusiv modul în care acestea se aplică într-o situație specifică, și apoi să acționați în baza interpretării făcute. De asemenea, vă mai puteți baza pe interpretări explicite date de Secretarul oricărui Cerc, care este afectat de Guvernanță. Cu toate acestea, în oricare dintre aceste cazuri, următorii termeni suplimentari se aplică:

3.4.1 INTERPRETAREA SECRETARULUI E PRIORITARĂ

În cazul în care interpretarea ta intră în conflict cu interpretarea dată de către un Secretar, interpretarea Secretarului e prioritară și se aplică mereu, și sunteți responsabil pentru conformarea la aceasta până când alte schimbări apar în procesul de Guvernanță.

3.4.2 INTERPRETAREA SUPER-CERCULUI E PRIORITARĂ

Secretarul unui Cerc poate respinge o interpretare dată de un Secretar din orice Sub-Cerc. Dacă doi Secretari dau hotărâri contradictorii și unul este Secretarul unui Cerc care conține celălalt Cerc, atunci ești responsabil pentru alinierea cu interpretarea dată de Secretarul Cercului mai larg.

3.4.3 INTERPRETĂRILE DEVIN STANDARDE

După ce agreează asupra unei interpretări, un Secretar poate alege să publice această interpretarea și logica din spatele ei în registrele de Guvernanță ale Cercului. În cazul în care s-a publicat, Secretarul Cercului și Secretarii din oricare alte Cercuri conținute sunt responsabili pentru încercarea de a alinia orice viitoare hotărâri în spiritul logicii și interpretării publicate anterior.

Un Secretar poate contrazice logica sau interpretarea publicată anterior, doar dacă un nou argument convingător sau o altă circumstanță susține o inversare. O dată ce există o contrazicere cu aceasta, noua logică și interpretare va deveni noul standard după care toate hotărârile viitoare trebuie să se alinieze.

3.4.4 BOICOTAREA GUVERNANȚEI NEVALIDE

Orice Membru de Bază al oricărui Cerc poate cere Secretarului din Cercul din care face parte să se pronunțe asupra validității oricărei Guvernanțe a Cercului sau a oricărui Rol sau Sub-cerc conținut de Cerc. La o astfel de solicitare, în cazul în care Secretarul concluzionează că Guvernanța intră în conflict cu regulile acestei Constituții, Secretarul trebuie să elimine Guvernanța ofensatoare din registre. După ce face acest lucru, Secretarul trebuie să comunice cu promptitudine ce și de ce a avut loc această eliminare către toți Membri de Bază ai Cercului care erau afectați de respectiva Guvernanță.

3.5 PROCES AVARIAT

Un "Proces Avariat" are loc atunci când un Cerc prezintă un model de comportament care intră în conflict cu regulile acestei Constituții.

3.5.1 AVARIE DE LA O GUVERNANȚA EȘUATĂ

Facilitatorul unui cerc poate declara un Proces Avariat în Cerc dacă Membrii de Bază ai Cercului nu reușesc să proceseze cu succes o Propunere într-o Întâlnire de Guvernanță, chiar și după ce o perioadă de timp suficient de lung a fost alocată acestui lucru. În cazul în care Propunătorul a solicitat în mod special această Întâlnire de Guvernanță pentru procesarea respectivei Propuneri, atunci și acesta poate să declare un Proces Avariat în acest caz.

3.5.2 AVARIE DE LA COMPORTAMENTELE NECONSTITUȚIONALE

Facilitatorul unui Cerc poate declara un Proces Avariat într-unul dintre Sub-Cercuri dacă descoperă un model de comportament sau rezoluții în interiorul acelui Sub-Cerc care intră în conflict cu regulile prezentei Constituții. Totuși, în cazul în care Facilitatorului este și Lead Link-ul Sub-Cercului sau Facilitatorul, atunci Secretarul de Super-cerc sau Rep Link poate face, de asemenea, această declarație.

3.5.3 RESTAURAREA PROCESULUI

Ori de câte ori o parte autorizată declară un Proces Avariat într-un Cerc, se întâmplă următoarele:

 • (a) Facilitatorul Super-Cercului își asumă un proiect pentru a restabili procesul scadent în cadrul cercului; și
 • (b) Facilitatorul Super-Cercului va avea autoritatea de a prelua Rolul de Facilitator sau Secretar al Cercului, sau de a numi pe altcineva să facă acest lucru; și
 • (c) Facilitatorul Cercului va avea autoritatea de a judeca exactitatea oricărui argument prezentat pentru a valida o Tensiuni sau Obiecții în conformitate cu Procesul de Guvernanță al cercului.

Aceste autorități sunt temporare și încetează de îndată ce Facilitatorului Super-Cercului ajunge la concluzia că proces scadent a fost restabilit în interiorul Cercului.

3.5.4 ESCALADAREA UNUI PROCES AVARIAT

Un Proces Avariat al unui Cerc nu poate fi considerat ca Proces Avariat de către Super-Cercul său, atâta timp cât Facilitatorul Super-Cercului lucrează spre a rezolva Procesul Avariat cu promptitudine și cu diligență.

Cu toate acestea, în cazul în care Procesul Avariat nu este rezolvat într-un termen rezonabil, atunci Facilitatorului oricărui Super-Cerc, care conține Cercul în cauză poate declara un Proces Avariat în cadrul Super-Cercului.

ARTICOLUL IV: PROCESUL OPERAȚIONAL

4.1 ATRIBUȚIILE MEMBRILOR CERCULUI

La împlinirea unui Rol într-un cerc, aveți următoarele obligații față de ceilalți colegii Membrii ai Cercului atunci când aceștia acționează în numele altor Roluri din Cerc.

4.1.1 OBLIGAȚIA DE TRANSPARENȚĂ

Ai obligația de a oferi transparență atunci când este solicitată de către colegii Membrii de Cerc, în oricare dintre următoarele domenii:

 • (a) Proiecte & Acțiuni Următoare: Trebuie să împărtășești orice Proiecte și Acțiuni Următoare pe care le urmăriți pentru Rolurile dvs. din Cerc.
 • (b) Prioritate relativă: Trebuie să împărtășești modul în care îți stabilești prioritățile în oricare Proiect sau Acțiune Următoare pentru Rolurile dvs. din Cerc, precum și față de orice alte activități potențiale care concurează pentru atenția sau resursele tale.
 • (c) Previziunile: Trebuie să furnizezi o estimare a datei pe care o anticipi în a completa orice Proiect sau Acțiune-Următoare pentru oricare dintre Rolurile tale din Cerc. O estimare aproximativă este suficientă, având în vedere contextul actual și prioritățile avute, fără o analiză sau planificare detaliată. Această proiecție nu este un angajament obligatoriu în nici un fel, cu excepția cazului în care Guvernanța spune altfel; deci nu aveți nici o obligație pentru a îndeplini proiecția făcută, a gestiona munca pentru a realiza acest lucru sau a informa solicitantul dacă se schimbă ceva.
 • (d) Lista de verificare și Măsurători: Trebuie să anunțați atunci când ați terminat orice acțiune regulată și recurentă pe care o efectuați în mod curent în serviciul Rolurilor voastre din Cerc. De asemenea, trebuie să înregistrați și să raportați cu privire la orice Măsurătoare atribuită la Rolurile voastre de către Lead Link-ul Cercului, sau de către alt rol sau proces care are acordată autoritatea de a defini Măsurătorile Cercului.

4.1.2 OBLIGAȚIA DE PROCESARE

Ai datoria de a procesa cu promptitudine mesaje și solicitări din partea colegilor din Cerc, după cum urmează:

 • (a) Cererile de procesare: Un Membru al Cercului poate să îți ceară să efectuezi orice responsabilitate sau proiect specific Rolului pe care îl aveți în Cerc. Dacă nu aveți nici o Acțiune Următoare stabilită pentru aceasta, atunci trebuie să identifici și să efectuezi o Acțiune Următoare în cazul în care există una rezonabilă ce o puteți lua. În cazul în care nu există, trebuie să exprimi ce așteptare ai. Aceasta poate fi o Acțiune Următoare sau un Proiect urmărit de către un alt Rol, sau un eveniment sau condiție care trebuie să se întâmple înainte de a putea lua o Acțiune Următoare.
 • (b) Cererea de Proiecte și Acțiuni Următoare: Alți Membrii ai Cercului îți pot solicita să faci o anumită Acțiune Următoare sau Proiect din unul dintre rolurile voastre din Cerc. Dacă consideri a fi o Acțiune Următoare sau Proiect rezonabil, atunci trebuie să-l accepți și să-l finalizezi. Dacă nu este ceva rezonabil, atunci trebuie să explici raționamentul tău pentru refuz sau comunici un alt Proiect sau Acțiune Următoare care credeți că va îndeplini Obiectivul solicitantului.
 • (c) Solicitări cu Impact asupra Domeniului: Alți Membrii ai Cercului îți pot solicita să acționeze într-un domeniu controlat de unul din Rolurile dvs. din Cerc. Dacă nu vedeți nici o Obiecție cu privire la solicitarea făcută, trebuie să permiteți intervenția. Dacă vedeți însă o Obiecție, atunci trebuie să o explicați solicitantului.

4.1.3 OBLIGAȚIA PRIORITĂȚII

Ai obligația de a-ți stabili priorități în ce privește unde să îți concentrezi atenția și resursele, în aliniament cu următoarele constrângeri:

 • (a) Procesarea e peste Execuție: În general, trebuie să acorzi prioritate în procesare la mesajele primite de la colegii Membrii ai Cercului comparativ cu propriile Acțiuni Următoare. Cu toate acestea, ai posibilitatea de a amâna această procesare, pentru a adresa toate aceste tipuri de solicitări într-un singur bloc de timp sau la un interval de timp mai convenabil, atâta timp cât prelucrarea lor este însă destul de promptă. Prelucrare înseamnă angajarea în funcțiile descrise în această secțiune, inclusiv cele ce au în vedere mesajul, definirea și capturarea de Acțiuni Următoare sau Proiecte atunci când este cazul, și, la cerere, răspunzând si cu modul în care mesajul a fost prelucrat. Prelucrare nu înseamnă executarea Acțiunilor Următoare și Proiecte care tocmai au fost generate, ele nefiind incluse în această regulă a priorității.
 • (b) Întâlniri solicitate sunt peste Execuție: La cererea unui coleg Membru al Cercului, trebuie să acorzi prioritate la participarea la orice Întâlnire a Cercului solicitată prin prezenta Constituție în favoarea executării propriile Acțiuni Următoare. Cu toate acestea, se poate refuza o altfel de cerere în cazul în care aveți deja alte planuri programate pe durata Întâlnirii sau în cazul în care cererea a fost pentru o serie sau un tip de întâlniri recurente comparativ cu o Întâlnire specific solicitată.
 • (c) Nevoile Cercului sunt peste Obiectivele Individuale: Trebuie să te integrezi și să te aliniezi cu orice prioritate oficială sau Strategie a Cercului, precum cele specificate de Lead Link-ul Cercului, atunci când îți evaluezi modul în care îți vei aloca timpul, atenția și alte resurse pentru munca ta în cadrul Cercului.

4.1.4 LINK-URILE POT TRASA OBLIGAȚII

Ca un Lead Link, Rep Link, sau Cross Link într-un cerc, puteți invita o altă persoană să implice Membri Cercului în îndatoririle specificate în această secțiune. Aveți dreptul să faceți această invitație doar pentru a sprijini prelucrarea unei Tensiuni specifice care afectează entitatea cu care ai legătură, și numai dacă ești conștient de Tensiune și rămâi angajat în prelucrarea ei. Persoana pe care tu ai invitat-o temporar devine un Membru de Bază al Cercului, ca și când ar împlini Rolul tău de Link, dar numai atâta timp cât contribuie în mod direct la prelucrarea acelei Tensiuni specifice. Puteți retrage oricând această invitație.

4.1.5 AȘTEPTĂRILE IMPLICITE NU AU NICI O VALOARE

Toate responsabilitățile și constrângerile ca Partener al Organizației sunt definite în prezenta Constituție, precum și în Guvernanța rezultată din aceasta. Nici o fostă sau actuală așteptare, sau alte constrângeri implicite, dețin vreo autoritate sau au vreo valoare, cu excepția cazului în care Guvernanța unui Cerc le autorizează în mod explicit sau când provin dintr-o obligație de bază sau un acord contractual pe care îl ai tu personal cu organizația.

4.2 INT LNIRILE TACTICE

Secretarul unui Cerc este responsabil pentru programarea regulată a "Întâlnirilor tactice", pentru a facilita operațiunile cercului. Facilitatorul este responsabil pentru a prezida Întâlnirile Tactice în aliniere cu următoarele reguli și orice Politici relevante ale Cercului.

4.2.1 FOCUS ȘI INTENȚIE

Întâlnirile Tactice sunt pentru:

 • (a) schimbul de informații cu privire la stadiul de finalizare a acțiunilor recurente de pe listele deținute de Rolurile Cercului;
 • (b) schimbul de informații cu privire la Măsurătorile regulate atribuite Rolurilor Cercului spre a fi raportate;
 • (c) actualizări cu privire la progresul Proiectelor și a altor sarcini aflate în responsabilitatea Rolurilor Cercului; și
 • (d) triajul Tensiunilor care limitează Rolurile cercului în Acțiunile lor Următoare, a Proiectelor sau a altor rezoluții care ajută la reducerea acestor Tensiuni.

4.2.2 PREZENȚA

Toți Membrii de Bază ai Cercului și oricine altcineva care în mod normal este invitat să participe în Ședințele de Guvernanță ale Cercului sunt, de asemenea, invitați să participe la Întâlnirile Tactice, cu excepția cazului în care o Politică spune altfel. Nu există nici o aducere aminte sau cvorum minim necesar pentru o Întâlnire Tactică, cu excepția cazului în care o politică spune altceva.

4.2.3 FACILITAREA ȘI PROCESUL

Facilitatorul trebuie să utilizeze în mod normal următorul proces pentru Întâlnirile Tactice:

 • (a) Runda de Check-in: Facilitatorul permite pe rând fiecărui participant să împărtășească starea lor actuală sau ce gânduri au, sau să ofere un tip de comentariu la început de Întâlnire. Replicile nu sunt permise.
 • (b) Revizuire Check-list: Facilitatorul cere fiecărui participant să verifice finalizarea oricăror acțiuni recurente de pe propriul lor Check-list.
 • (c) Revizuirea Măsurătorilor: Facilitatorul cere fiecărui participant să anunțe valorile la Măsurătorile atribuite participantului respectiv de Lead Link sau de oricare alt Rol sau proces care definește Măsurătorile Cercului.
 • (d) Actualizarea Progresului: Facilitatorul cere fiecărui participant să sublinieze progresele înregistrate în vederea realizării oricărui Proiect sau a oricărei responsabilități din oricare dintre Rolurile sale din Cerc. Participanții pot menționa numai progresele realizate de la ultimul raport dat, și nu starea generală a unui proiect sau responsabilități. Fiecare participant poate decide ce proiecte sau responsabilitate merită spre a fi raportate, cu toate acestea, dacă un alt Membru al Cercului a solicitat în mod explicit actualizări privind un anumit proiect, acesta trebuie să fie inclus în raportare până când este fie finalizat, fie abandonat. Pentru actualizări de progres cu privire la un proiect sau responsabilitate a unui Sub-Cerc, Facilitatorul trebuie să permită atât Lead Link-ului cât și Rep Link din Sub-Cerc să aibă posibilitatea de a împărtăși propriile actualizări.
 • (e) Triajul Tensiunilor: Facilitatorul este responsabil pentru construirea unei agende de Tensiuni menită spre a fi procesată în respectiva Întâlnire Tactică solicitând contribuții de la toți participanții, și folosind aceleași reguli ca și cele pentru o Întâlnire de Guvernanță, așa cum e definit în secțiunea 3.3.4. Cu toate acestea, în Întâlnirile Tactice, Facilitatorul procesează elementele de pe ordinea de zi prin simpla invitație a Propunătorului punctului respectiv pe ordinea de zi de a angaja pe alții în Rolurile și sarcinile lor precum doresc, până când o cale pentru rezolvarea Tensiunii este identificată. În cazul în care o Acțiune Următoare sau Proiecte sunt acceptate în timpul acestei discuții, Secretarul este responsabil pentru capturarea și distribuirea acestor rezoluții tuturor participanților. Facilitatorul trebuie să încerce să aloce timp pentru procesarea fiecărui element pe ordinea de zi, din cadrul respectivei întâlniri, iar în scopul realizării acestui lucru, poate tăia procesarea oricărui element care durează mai mult decât cota sa alocată de timp față de timpul de întâlnire rămas.
 • (f) Runda de închidere: Facilitatorul permite fiecărui participant pe rând să formuleze o reflecție de închidere sau un alt gând declanșat de această Întâlnire. Replicile nu sunt permise.

Un Cerc poate adopta o Politică prin care poate adăuga sau modifica acest proces cerut.

4.2.4 ÎNLOCUITORI PENTRU MEMBRII ABSENȚI

În cazul în care un Rol Definit al Cercului este în întregime sau parțial nereprezentat la o Întâlnire Tactică din cauza absenței unei persoane, Lead Link-ul Cercului poate acționa în acest Rol pentru a acoperi golul. Dacă Lead Link-ul este de asemenea absent, orice participant poate accepta Acțiuni Următoare sau proiecte în numele acestui Rol, însă totuși, acestea pot fi tratate de persoana care împlinește în mod normal Rolul respectiv, ca cereri formulate în baza termenilor din secțiunea 4.1.2 (b).

4.3 ACȚIUNE INDIVIDUALĂ

Ca Partener al Organizației, în unele cazuri ești autorizat să acționezi în afara autorității Rolurilor dumneavoastră, sau chiar să încalci regulile din această Constituție. Acționând în această autoritate extinsă vă asumași așa zisa "Acțiune Individuală", și sunteți obligat să urmați următoarele reguli:

4.3.1 SITUAȚII PERMISE

Puteți lua o Acțiune Individuală numai atunci când toate caracteristicile următoare sunt adevărate:

 • (a) Acționezi cu bună-credință pentru a servi scopul sau a exprima Responsabilitatea unui anumit Rol din cadrul Organizației, sau la nivelul întregii Organizații.
 • (b) Crezi în mod rezonabil că acțiunea dvs. ar rezolva sau preveni o Tensiune mai mare pentru organizația decât s-ar crea în mod normal.
 • (c) Acțiunea dvs. nu ar cauza, ar angaja sau ar permite cheltuieli sau ar folosi resursele organizației sau a altor active, dincolo de ceea ce sunteți deja autorizat să folosiți.
 • (d) În cazul în care acțiunea dvs. ar încălca vreun domeniu sau politică existentă, aveți în mod rezonabil credința că nu se poate întârzia acțiunea suficient de mult pentru a solicita permisiunile necesare sau să propuneți o schimbare în Guvernanță care să vă permită acțiunea dvs., fără a pierde o mare parte din valoarea sa potențială.

4.3.2 COMUNICARE ȘI RESTAURARE

Odată cu luarea unei Acțiuni Individuale, aveți datoria de a explica acțiunea dumneavoastră și intenția din spatele acesteia oricărui Partener care împlinește un Rol care ar putea fi semnificativ afectat de ce ați făcut. La cererea oricăruia dintre acești Parteneri, aveți, de asemenea, obligația de a lua orice măsuri suplimentare rezonabile pentru a ajuta la rezolvarea oricărei Tensiuni create de Acțiunea dvs. Individuală.

În cazul în care Acțiunea dvs. Individuală a fost efectiv realizată în cadrul unui alt Rol, sau a încălcat un Domeniu sau o Politică, atunci trebuie să încetezi în a continua să faci Acțiuni Individuale similare, până când vei face o cerere către cel care controlează în mod normal acel Rol, Domeniu, sau Politică, sau către Lead Link-ului Cercului care deține entitatea afectată.

4.3.3 CLARIFICAREA GUVERNANȚEI

În cazul în care Acțiunea dvs. Individuală prezintă contextul unei activități recurente sau a unei funcții necesare în Cerc, iar activitatea sau funcția nu este deja formulată în mod explicit de Guvernanța Cercului, atunci sunteți responsabil pentru luarea de măsuri pentru a elimina acest decalaj. Această responsabilitate poate include o propunere de Guvernanță pentru a acoperi necesitatea, sau de a lua măsuri pentru a elimina nevoia pentru ca această activitate sau funcție să se mai întâmple vreodată.

4.3.4 PRIORITATEA CERINȚEI COROLARULUI

După ce ai luat Acțiunea Individuală, aveți datoria să acordați prioritate față de cerințele corolare definite în această secțiune, mai mult decât a face oricare dintre activitățile voastre regulate. Cu toate acestea, Lead Link-ul din orice Cerc care conține pe deplin toate Rolurile care au fost afectate în mod semnificativ de acțiunea dumneavoastră poate schimba această prioritate implicită.

ARTICOLUL V: CONTEAZĂ ADOPTAREA

5.1 SEMNATARII CEDEAZĂ AUTORITATEA

Prin adoptarea acestei Constituții, Semnatarii ei cedează autoritatea lor de a guverna și conduce Organizația sau de a coordona în mod direct Partenerii săi, și nu mai poate face acest lucru decât cu excepția și prin autoritatea acordată acestora în conformitate cu normele și procesele actualei Constituții. Totuși, face excepție de la această regulă, orice autoritate pe care Semnatarii nu au posibilitatea de a o delega continuând deci să o dețină și să o exercite, cum ar fi orice cerință impusă de politici din afara controlului lor, sau de către statutului legal al Organizației.

5.2 CERCUL ANCORĂ

Înainte de adoptarea acestei Constituții, Semnatarii trebuie să stabilească un Cerc inițial care să exprime Scopul general al Organizației. Acest "Cerc Ancoră" devine cel mai larg Cerc din Organizației și controlează automat toate domeniile pe care Organizația însăși le controlează.

5.2.1 LEGĂTURI LA CERCUL ANCORĂ

Semnatarii pot numi un Lead Link inițial al Cercului Ancoră.

În mod alternativ, Semnatarii pot lăsa Cercul Ancoră fără un Lead Link, și să creeze una sau mai multe Cross Link-uri la Cercul Ancoră, în locul unui Lead Link.

5.2.2 ACȚIONAREA FĂRĂ UN LEAD LINK

În cazul în care Cercul Ancoră nu are un Lead Link, toate deciziile care necesită în mod normal autoritatea unui Lead Link devin rezoluții valide pentru Procesul de Guvernanță a Cercului. Orice Rol din cadrul Cercului poate, astfel, exercita autoritatea unui Lead Link, propunând o decizie precum schimbarea Guvernanței Cercului, folosind procesul și normele prevăzute la articolul III.

În plus, într-un Cerc Ancoră fără Lead Link, autoritatea normală a Rolurilor de a avea un impact autocratic asupra Domeniilor Cercului (precum în Secțiunea 2.1.2) este revocată. În schimb, Rolurile Cercului pot avea impact asupra Domeniile sale doar dacă o Politică permite în mod explicit acest lucru, sau, în mod alternativ, prin propunerea de acțiuni folosind Procesul de Guvernanță a Cercului, exact așa cum s-a descris mai sus pentru exercitarea autorității Lead Link-ului.

5.2.3 SCOPUL ORGANIZAȚIEI

Cercul Ancoră este automat responsabil pentru a descoperi și a exprima Scopul general al Organizației. Scopul Organizație este cel mai profund potențial creativ care poate fi exprimat în mod durabil în lume, având în vedere toate constrângerile care acționează asupra ei, dar și tot de ce dispune. Acest lucru poate include istoria sa, capacitățile actuale, resursele disponibile, Parteneri, caracterul, cultura, structura de afaceri, marca, conștientizarea pieței, precum și orice alte resurse sau factori relevanți.

Lead Link-ul Cercului Ancoră preia această Responsabilitate în mod implicit, și poate capta și actualiza Scopul pentru a-și exprima această Responsabilitate.

În cazul în care Cercul Ancoră nu are un Lead Link, această Responsabilitate ajunge în mod automat la oricare Cross Link a Cercului Ancoră, și oricare dintre aceștia poate să actualizeze Scopul prin intermediul Procesului de Guvernanță a Cercului.

5.2.4 ACTUALIZAREA CERCULUI ANCORĂ

Lead Link-ul Cercului Ancoră are autoritatea de a numi Cercul, a clarifica Domeniile sale, și a adăuga sau modifica Responsabilitățile sale.

Lead Link-ul Cercului Ancoră poate numi, de asemenea, propriul său înlocuitor după cum dorește, cu excepția cazului în care se prevede altfel de către Semnatari.

5.2.5 FĂRĂ SUPER-CERC

Cercul Ancoră nu are nici un Super-Cerc, și nu alege nici un Rep Link.

5.3 STRUCTURA INIȚIALĂ

Lead Link-ul Cercului Ancoră poate defini o structură inițială și altele Guvernanțe pentru Organizație, în afara Procesului de Guvernanță uzual cerut de această Constituție. În cazul în care structura inițială include și alte Cercuri, Lead Link-urile din aceste cercuri pot face același lucru în cadrul cercurilor lor. Această autoritate poate fi utilizată doar pentru a defini o structură inițială pentru un Cerc, înainte ca Cercul să înceapă efectiv să își desfășoare propriul Proces de Guvernanță.

5.4 POLITICI ȘI SISTEME MOȘTENITE

Orice politici și sisteme existente ale Organizației, aflate în vigoare înainte de adoptarea acestei Constituții, rămâne mai departe valide după adoptarea acesteia, chiar dacă acestea includ constrângeri sau autorități care nu sunt reflectate în rezoluțiile Procesului de Guvernanță. Acestea pot include sistemele de beneficii și compensații, procesele de angajarea și concediere, politicile legate de organizarea muncii, etc.

Cu toate acestea, aceste politici și sisteme existente vor pierde din relevanță și autoritate de îndată ce o Guvernanță este definită, iar aceasta o poate înlocui sau anula. În plus, ele nu pot fi modificate sau adăugate în forma lor moștenită înainte de adoptarea Constituției. Oricine care dorește să facă acest lucru trebuie să cuprindă sau să împuternicească într-un fel respectiva politică sau sistem, folosindu-se de Procesul de Guvernanță definit în prezenta Constituție.

5.5 AMENDAMENTE LA CONSTITUȚIE ȘI ABROGAREA EI

Semnatarii sau succesorii acestora pot modifica această Constituție sau să o abroge în întregime, folosind orice autoritate și proces pe care s-au bazat când au adoptat-o inițial. Amendamentele trebuie să fie făcute în scris și publicate către toți partenerii Organizație unde aceștia le pot accesa.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.