Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 1036 lines (828 sloc) 106 KB

Преамбула

Ця Конституція визначає правила і процедури, які використовують для прийняття стратегічних і тактичних рішень в організації. “Підписанти” (Ratifiers) визнають ці правила як формальну структуру повноважень в «Організації» (Organization). Організація може бути компанією або її підрозділом, на який поширюються повноваження . Підписанти та всі інші, хто погодився брати участь в прийняття стратегічних і тактичних рішень в Організації (далі – «Партнери» (Partners)) можуть користуватись повноваженнями, наданими їм цією Конституцією, а також погоджуються діяти згдіно з прописаними в ній обов'язками та обмеженнями.

Стаття I: Вдихаємо життя в Ролі

1.1 Визначення Ролі

Партнери Організації зазвичай виконують для неї роботу, діючи в межах чітко визначеної Ролі. Роль

  • це організаційний елемент з описовою назвою та одним або декількома наступними елементами:  «Призначення» (Purpose) - можливість, потенціал або нездійсненна мета, яку втілює Роль або до якої прагне від імені Організації,  Один або декілька «Доменів» (Domains) - зон, які від імені Організації Роль контролює і регулює як свою власність,  одна чи декілька «Підзвітностей» (Accountabilities)- поточних дій в Організації, які Роль буде виконувати Роль.

1.2 Обов'язки виконуючого Роль

Як Партнер Організації ви маєте обов'язки відповідно до кожної Ролі, на яку ви призначені і яку погодились виконувати:

1.2.1 Обробка Теншенів

Ви відповідаєте за те, щоб стежити, як реалізується Призначення вашої Ролі та її Підзвітності, і порівнювати це з своїм баченням ідеальної можливої реалізації. Ви повинні визначити, чи існує розрив між поточним станом Ролі і вашим ідеальним уявленням (кожен такий розрив – це «Теншен» (Tension)). Ви також відповідаєте за спроби вирішити ці Теншени з використанням доступних вам повноважень та інших механізмів, описаних у Конституції.

1.2.2 Реалізація Призначення та Підзвітностей Ролі

Ви повинні регулярно розбиратись, як реалізувати Призначення та кожну Підзвітність своєї Ролі, визначаючи: • (a) "Наступні Дії" (Next Actions) - дії, які ви можете негайно виконати (і які буде корисно негайно виконати, як мінімум за відсутності інших важливіших пріоритетів), • (b) "Проекти" (Projects) - ланцюжки послідовних дій, що призведуть до досягнення корисного результату (як мінімум за відсутності інших важливіших пріоритетів).

1.2.3 Робота над Проектами

Ви відповідаєте за те, щоб регулярно розбиратися з тим, як виконати кожен Проект, над яким ви активно працюєте в межах своєї Ролі. У тому числі, ви повинні визначати Наступні Дії, корисні для просування вперед у Проекті.

1.2.4 Відстеження Проектів, Наступних дій і Теншенів

Ви відповідаєте за те, щоб фіксувати і відслідковувати всі Проекти та Наступні Дії своєї Ролі в базі даних або іншій зручній формі, і за те, щоб регулярно перевіряти і оновлювати цю базу даних. Це потрібно для того, щоб підтримувати її в якості надійного списку поточних і можливих робіт, виконуваних Роллю. Ви також відповідаєте за те, щоб відстежувати всі Теншени, визначені вами у вашій Ролі. Принаймні доти, доки ви їх не обробите і не перетворите в бажані Проекти або Наступні Дії, або вирішите їх іншим чином.

1.2.5 Розподіл уваги і ресурсів

Коли у вас є час діяти в межах однієї зі своїх Ролей, ви повинні розбиратися з тим, які з можливих Наступних дій ви можете ефективно виконати в даний проміжок часу. Ви повинні виконати саме ту дію, яка, як ви вважаєте, принесе найбільшу користь Організації.

1.3 Повноваження діяти

Як Партнер, призначений на певну Роль, ви маєте повноваження виконувати будь-які Наступні Дії, які обґрунтовано вважаєте корисними для вираження Призначення або Підзвітностей вашої Ролі. Однак ви не можете контролювати або впливати на Домен, що належить іншій Ролі чи іншій суверенній одиниці Організації, якщо у вас немає на це їх дозволу. Повноваження, які визначаються цим пунктом, можуть бути додатково обмежені пунктом 2.1.3 «Передача контролю».

1.4 Контроль над доменами

Як Партнер, призначений на Роль, ви маєте повноваження контролювати і регулювати будь-який Домен своєї Ролі. Ви можете розглядати окремо кожну ситуацію, коли інші люди запитують дозвіл на доступ до вашого Домену, і надавати дозвіл або забороняти доступ. Ви також можете визначити для своїх доменів «Політику» (Policy), яка або дає повноваження іншим контролювати ваш Домен і впливати на нього, або обмежує такі повноваження. Перш ніж Політика почне діяти, ви повинні опублікувати її там, де її побачать всі Партнери, яких це може зачепити. Повноваження, які визначаються цим пунктом, можуть бути додатково обмежені пунктом 2.1.3.

Стаття II: Структура Кола

2.1 Базові відомості про Кола

Коло - це Роль, яка може сама себе розділити, визначивши в собі інші Ролі. Ці Ролі будуть виражати Призначення Кола, контролювати його Домени і виконувати його Підзвітності. Ролі, які Коло визначило всередині себе, є його «Визначеними Ролями» (Defined Roles), а той, хто виконує одну з таких Ролей, є «Членом Кола» (Circle member).

2.1.1 Визначення Ролей і Політик

Кожне Коло використовує «Процес управління» (Governance Process), описаний в розділі 3 Конституції, для того, щоб визначати або змінювати Ролі всередині Кола або Політики, що керують Доменом Кола. Ніхто не може визначати або змінювати Ролі або Політики Кола поза Процесом управління, якщо тільки це не дозволяється іншим правилом Конституції. Крім того, кожне Коло може контролювати свої функції та дії, такі як Домен кола, з метою створення Політик, які контролюють ролі Кола.

2.1.2 Ролі можуть впливати на Домени Кола

Якщо ви виконуєте Роль в Колі, то можете впливати на будь-який Домен, який належить Колу, або на який Колу дозволяється впливати. Однак на вас накладені ті ж обмеження, що й Коло вцілому (в тому числі обмеження, встановлені Політикою Кола), тому ви можете й не мати повної змоги контролювати та регулювати Домен так, як описано в пункті 1.4 «Контроль над Доменами». Крім того, ви не можете передати або скасувати ані Домен повністю, ані якісь істотні ресурси в його межах. Ви також не можете значно обмежити будь-які права Кола на Домен. Ці обмеження знімаються тільки тоді, коли Роль або Процес, що володіє достатньою владою, дозволяють вам вчинити подібні дії.

2.1.3 Делегування контролю

Коли Коло визначає Домен для однієї з своїх Ролей, повноваження Кола з контролю і регулювання цього Домену передаються цій Ролі і видаляються з Кола. Однак Коло залишає за собою право змінити або скасувати передачу Домену, а також визначати і змінювати Політики, які забезпечують або обмежують владу Ролі всередині Домену. За замовчанням, будь-які Домени, передані таким чином, не дозволяють: • позбавитися від цього Домену або від будь-які істотної його частини, або • передати суттєві ресурси Домену за межі Кола, або • суттєво обмежити будь-які права Кола стосовно Домену. Однак Коло може делегувати і ці повноваження теж, оформивши їх у вигляді Політики Кола. У будь- якому випадку, всі передачі доменів завжди обмежені повноваженнями, які має на Домен саме Коло.

2.2 Лід Лінк Кола

У кожному Колі є роль «Лід Лінк» (Лід Лінк Role), яка детально описана в Додатку А Конституції. ЇЇ додаткові обов'язки і повноваження описані в цьому розділі. Людину, яка виконує Роль Лід Лінка, доки вона діє в цій Ролі, називають “Лід Лінком” (Лід Лінк) Кола.

2.2.1 Виконання універсальних функцій

Лід Лінк Кола успадковує Призначення і всі Підзвітності самого Кола, і контролює будь-які Домени, прив'язані до Кола (немов би Коло є просто Роллю, а Лід Лінк виконує цю Роль). Однак працює це тільки у випадках, коли ці Підзвітності або домени не передані іншій Ролі з Кола або не делеговані якимось іншим чином. Крім того, Лід Лінк не може визначати Політики, що обмежують Ролі Кола, окрім як через керуючі зустрічі.

2.2.2 Визначення пріоритетів і стратегій

Лід Лінк Кола може визначати відносні пріоритети Кола. До того ж, Лід Лінк може визначити загальну Стратегію (Strategy) Кола. Він також може визначити кілька Стратегій, які служитимуть евристичними правилами і допомагатимуть Ролям Кола визначати власні пріоритети в повсякденній діяльності.

2.2.3 Зміни і доповнення ролі «Лід Лінк»

Коло не може додати Підзвітності або інші функції до своєї ролі Лід Лінка, не може змінити Призначення ролі або зовсім її прибрати. Проте Коло може забрати будь-які Підзвітності, Домени, повноваження або функції зі свого Лід Лінка передавши їх іншій Ролі в Колі, або визначивши альтернативні способи їх виконання. Коли таке трапляється, це автоматично прибирає відповідний елемент або повноваження з Лід Лінка допоки це делегування лишається в силі.

2.3 Основні Члени Кола

Деякі члени Кола мають право брати участь в Процесі управління Кола, і таким чином, є «Основними Членами Кола» (Core Circle Members). Основні Члени Кола визначаються за такими правилами:

2. 3. 1 Базове членство

Якщо інше спеціально не обговорено в положеннях цього розділу, основним Членами Кола є:  (А) кожен партнер, який виконує певну Роль в Колі;  (Б) Лід Лінк Кола, як це визначено в розділі 2.2;  (В) кожен Реп Лінк, обраний до Кола, як це визначено в розділі 2.6.4;  (Г) і кожен Крос Лінк в Колі, як це визначено в розділі 2.7.

2.3.2 Виключення ролей, зайнятих кількома людьми

Якщо кілька партнерів призначені на одну і ту саму Роль в Колі, Коло може створити політику, яка обмежує, скільки з них є Основними Членами Кола в результаті цього призначення Ролей. Проте політика повинна дозволити принаймні одному з партнерів у цій Ролі представляти її в якості Основного Члена Кола, і повинна визначати, яким чином буде визначатися цей представник. Будь-які партнери, що представляють Роль, зобов'язані розглядати і вирішувати Теншени, які відчувають виключені партнери у тій самій Ролі (тобто діяти так само, як Реп Лінки під-Кіл), якщо політика Кола не визначає інший спосіб для виключених партнерів вирішити свої Теншени.

2.3.3 Виключення за незначний обсяг роботи

Інколи партнер приділяє певної Ролі в Колі лише дуже невелику, незначну частку своєї уваги. Якщо Лід Лінк Кола вважає, що це саме той випадок, він може виключити партнера з основних членів Кола, в яке той потрапив завдяки виконанню цієї Ролі. Якщо партнер виключений таким чином, Лід Лінк зобов'язаний розглянути і опрацювати Теншени, створені виключеним партнером так само, як і Реп Лінк для під-Кола, якщо тільки для виключеного партнера не визначено інший спосіб вирішення Теншенів, пов'язаних з його Роллю.

2.3.4 Спеціальні призначення основних членів

Крім випадків, визначених цією Конституцією, Лід Лінк Кола може спеціально призначати додаткових осіб основними членами Кола, і може в майбутньому прибирати ці спеціальні призначення в будь-який момент.

2.4 Призначення Ролей

Лід Лінк Кола може призначити людей виконувати певні Ролі в Колі, якщо це право не було обмежено або делеговано.

2.4.1 Незаповнені Ролі

Завжди, коли певна Роль в Колі ніким не виконується, вважається, що її виконує Лід Лінк Кола.

2.4.2 Призначення Ролей кільком людям

Лід Лінк може призначати кілька людей на одну і ту саму Роль, якщо лишається зрозумілим, хто виконує підзвітності Ролі і має її повноваження в повсякденній роботі. Як один із способів підтримки цієї ясності, Лід Лінк може вказати "Фокус" разом з кожним призначенням. Фокус є областю або контекстом, на якому потрібно зосередитися конкретній людині в процесі виконання Ролі. Якщо призначення Ролей включає в себе фокус, то призначення Ролі, її підзвітності і домен застосовуються тільки в межах зазначеного фокуса для цієї конкретної людини.

2.4.3 Відмова від Ролі

Коли Ви виконуєте свою Роль, ви можете відмовитися від Ролі в будь-який момент (якщо Ви не домовилися про інше), поставивши до відома того, хто контролює призначення на цю Роль - як правило, Лід Лінка Кола.

2.5 Виборні Ролі

Кожне Коло включає в себе ролі "Фасилітатор" (Facilitator), "Секретар" (Secretary) та "Реп Лінк" (Rep Link), які визначені в Додатку А. Це "Виборні Ролі" (Elected Roles) Кола, і людина, яка їх виконує, стає Фасилітатором Кола, Секретарем Кола або Реп Лінком Кола, коли діє в одній з цих виборних Ролей.

2.5.1 Вибори і правомочність

Фасилітатор кожного Кола фасилітує чергові вибори, на яких Основні Члени Кола обираються на кожну з обраних Ролей цього кола з використанням процесу і правил, визначених у статті III. Всі Основні Члени Кола мають право бути обраними, і кожен з них може займати кілька виборних Ролей, крім Лід Лінка Кола, який не може бути обраний як Фасилітатор або Реп Лінк.

2.5.2 Термін дії і перегляд виборів

В ході виборчого процесу, Фасилітатор визначає термін дії кожних виборів. Після того, як закінчиться термін, Секретар відповідає за негайну ініціацію нових виборів для виборної Ролі. Проте навіть до спливу терміну будь-який Основний Член Кола може ініціювати нові вибори, використовуючи процес, визначений у статті III.

2.5.3 Внесення поправок до виборних Ролей

Коло може додавати Підзвітності або Домени до своїх виборних Ролей, а також вносити зміни або скасовувати ці поправки. Проте Коло може додати повноваження або Підзвітності тільки своєму Реп Лінку, але не Реп Лінку під-Кола. Крім того, жодне Коло не може змінити або видалити будь-яке призначення, Домен, Підзвітності або повноваження, надані виборній Ролі цією Конституцією. Коло не може прибрати виборну Роль повністю.

2.5.4 Заступники для виборних Ролей

Заступник може тимчасово займати виборну Роль, коли вона залишилася незаповненою, або коли партнер, який зазвичай виконує Роль, не може бути присутнім на зустрічах Кола, не хоче або відчуває себе не взмозі виконувати обов'язки Ролі. У кожному конкретному випадку, коли потрібен заступник, ними стають в такому порядку:

 (А) той, кого явно вказала особа, яку необхідно замінити, або  (Б) діючий Фасилітатор Кола, або  (В) діючий Секретар Кола, або  (Г) Лід Лінк Кола, або  (Д) перший Основний Член Кола, який зголосився бути заступником.

2.6 Під-Кола

Коло може розгорнути свої визначені Ролі в під-Кола через Процес управління. Коли це трапляється, нове Коло стає "Під-Колом" (Sub-Circle), в той час як основне Коло стає «Супер- Колом»(Super-Circle) цього нового під-Кола.

2.6.1 Зміна Під-Кіл

Коло може змінити Призначення, Домен або Підзвітності під-Кола. Коло може також передати певні свої Ролі або Політики в під-Коло, або забрати будь-які з них у під- Кола. Будь-яка з цих модифікацій може бути зроблена тільки за допомогою Процесу Управління Кола. Крім цих дозволених змін, Коло не може змінювати будь-які визначені Ролі або Політики, що проводяться в рамках під-Кола.

2.6.2 Видалення Під-Кіл

Через Процес Управління, Коло може видалити під-Коло. Це може бути зроблено шляхом повного видалення під-Кола і всього, що в ньому знаходиться, або шляхом вибіркового перенесення певних елементів з під-Кола в Коло. Під-Коло також може бути видалене шляхом згортання його назад в просту Роль.

2.6.3 Лід Лінк Під-Кола

Лід Лінк Кола може призначити когось на Роль Лід Лінка кожного Під-Кола за тими ж правилами, що застосовуються при призначенні Лід Лінком партнера на будь-яку іншу Роль Кола.

2.6.4 Реп Лінк в Супер-Коло

Кожне Коло зазвичай вибирає Реп Лінка в своє Супер-Коло. Однак ці вибори не обов'язкові, якщо в Колі немає основних членів крім Лід Лінка і Кросс Лінків. В цьому випадку навіть якщо вибори і проводяться, обраний Реп Лінк не стає основним членом Супер-Кола.

2.7 Перехресне зв'язування (Cross Linking)

Коло може створити "Політику перехресного зв'язування" (Cross-Linking Policy), щоб запросити будь-яку сутність або групу до участі в Процесі управління роботою Кола. Сутність або група, якій пропонується взяти участь, є "Пов'язаною сутністю" (Linked Entity), і може перебувати за межами організації, або бути Роллю чи Колом в рамках Організації. Коло, яке одержує такий зв'язок, є "Цільовим Колом" (Target Circle), і це повинно бути Коло, яке прийняло таку політику, або одне з його Під-Кіл. Після того, як політика перехресного зв'язку прийнята, Пов’язана Сутність може призначити представника для участі у Цільовому Колі відповідно до положень цього розділу, якщо інші умови не визначені в політиці.

2.7.1 Роль Крос Лінк

Якщо пов'язаної сутністю є Роль, то ця Роль може брати участь в Цільовому Колі, як описано нижче. Вона стає роллю Крос Лінка (Cross Link Role), а партнер, що її виконує, називається Кросс Лінком (Cross Link). Якщо Пов’язана Сутність - Коло або група, то в ній автоматично створюється спеціальна нова Роль «Крос Лінк», яка одночасно перебуває і в цій сутності, і в Цільовому Колі, подібно до Реп Лінку. У цьому випадку Роль Крос Лінка має те ж призначення і підзвітності, що й Реп Лінк, але замість "Кола" роль Крос Лінк належить «Пов'язаній Сутності», а замість «Супер-Кола" у неї записане «Цільове Коло». Якщо у пов'язаної сутності немає ні чіткого призначення, ні обов'язків, то політика перехресного зв'язку повинна додатково уточнити, що саме Крос Лінк представлятиме в Цільовому Колі.

2.7.2 Призначення Крос Лінка

Якщо Пов’язана Сутність є Колом або групою, вона може призначити когось, щоб заповнити Роль Крос Лінк, використовуючи будь-який Процес, який у неї вже є для призначення людей на Ролі або аналогічні робочі функції. Якщо Пов’язаній Сутністість - група, яка не має єдиного центру прийняття рішень, Цільове Коло може саме призначити когось на Роль Крос Лінка, якщо інше не зазначено в політиці перехресного зв'язку. У всіх випадках, тільки одна людина може бути призначена на кожну Роль Крос Лінка, якщо інше не дозволено політикою перехресного зв'язування. Якщо Роль Крос Лінка ніким не виконується, вона вважається неіснуючою і не має виконавця за замовчуванням або будь-якого ефекту.

2.7.3 Повноваження Крос Лінка

Cross Link стає основним учасником Цільового Кола, і може використовувати повноваження основного учасника Кола для вирішення Теншенів, які обмежують Пов’язану Сутність і відносяться до цільового Кола. Однак, крім усунення обмежень, Крос Лінк не може використовувати Цільове Коло, щоб створювати більше можливостей для Пов'язаної Сутності, якщо тільки ці можливості не допомагатимуть також Цільовому Колу досягти свого Призначення або виконувати свої Підзвітності.

2.7.4 Доповнення до Ролі Крос Лінка

Пов’язана Сутність може вносити зміни до Ролі Крос Лінка через свій власний Процес управління. Цільове Коло може додати Домени або Підзвітності Ролі Крос Лінка через свій Процес управління, і може згодом змінити або прибрати що небудь зі своїх змін.

2.7.5 Межі і делегування

Пов’язана Сутність, яку запрошують в цільове Коло, може бути Роллю, що міститься в іншому Колі. В цьому випадку інше коло може змінити Пов’язану Сутність на якусь іншу Роль, яка, на його думку, краще підходить, або делегувати вибір пов'язаної сутності одному зі своїх Під-Кіл. Цільове Коло може також делегувати запит на зв'язування одному зі своїх Під-Кіл. В цьому випадку це під-Коло стане цільовим Колом для зв'язку. У будь-якому випадку, будь-яке делегування має здійснюватися за допомогою політики Кола, яке щось делегує. Крім того, будь-яка зміна або делегування в першу чергу повинні узгоджуватися з обмеженнями або рекомендаціями, зазначеними в Політиці Перехресного Зв'язування, яка й ініціювала появу перехресного зв'язку.

Стаття III: Процес управління

3.1 Сфера Управління

Процес Управління Кола має владу:  (А) визначати, змінювати або видаляти Ролі Кола і під-Кіл; а також  (Б) визначати, змінювати або видаляти Політику Кола; а також  (В) проводити вибори виборних Ролей Кола. У будь-який момент часу результати Процесу Управління Кола, актуальні на цей момент, визначають його діючу “Структуру Управління” (Governance). Тільки результати, перераховані в даному розділі, є валідними структурами управління Кола; ніхто не може фіксувати інші результати в управляючих записах Кола.

3.2 Зміна Структури Управління

Будь-який Основний Член Кола може запропонувати зміну його управління, вносячи "Пропозиції" (Proposal) в якості "Автора Пропозиції" (Proposer). Перед тим, як пропозиція буде прийнята, всі Основні Члени Кола повинні мати можливість висловити Теншен, пов'язаний з прийняттям Пропозиції. Кожен такий Теншен вважається "Запереченням" (Objection), якщо він відповідає критеріям, визначеним у даному розділі, і людина, яка підняла його стає "Автором Заперечення" (Objector).

Пропозиції розглядаються, приймаються та вносять зміни в структуру управління Кола тільки якщо вони не викликали Заперечень. Якщо Заперечення виникли, автор Пропозиції і автор кожного Заперечення повинні знайти спосіб вирішити Заперечення, після чого всі основні члена Кола повинні мати ще одну можливість, щоб висловити подальші Заперечення.

3.2.1 Внесення пропозицій

Будь-який Основний Член Кола може внести Пропозицію для «Керуючої зустрічі» (Governance Meeting) Кола, яка скликається згідно з правилами розділу 3.3. З іншого боку, Основний Член Кола може поділитися пропозицією з усіма іншими членами Кола асинхронно, поза керуючою зустріччю, з використанням будь-якого письмового каналу зв'язку, затвердженого для цієї мети Секретарем Кола. Коли це відбувається, Фасилітатор може використати той самий Процес і правила, що і на Керуючій Зустрічі, або дозволити кожному основному члену Кола безпосередньо заявити, чи має він Заперечення. Крім того, в будь-який момент до прийняття асинхронної Пропозиції, Фасилітатор або будь-який Основний Член Кола може зупинити асинхронне обговорення, запросивши автора винести Пропозицію на керуючу зустріч, і повідомивши про це Секретарю Кола. Коло може прийняти політику, яка ще більше обмежує внесення і обробку пропозицій поза Керуючими Зустрічами. Однак ніяка політика не може обмежити право зупиняти асинхронний процес шляхом винесення Пропозиції на Керуючу Зустріч. Коло може також створити політику, яка встановлює ліміт часу для відповіді на асинхронні Пропозиції, після закінчення якого будь-яка асинхронна пропозиція автоматично вважається прийнятою, якщо не виникло Заперечень або запитів про винесення на Керуючу Зустріч.

3.2.2 Критерії валідності пропозицій

Деякі Пропозиції заборонені в рамках Процесу Управління Кола і Фасилітатор може відкинути їх перш, ніж вони будуть повністю оброблені. Щоб бути придатною для обробки, Пропозиція повинна усувати або зменшувати Теншен, який відчуває автор Пропозиції. Крім того, Пропозиція повинна допомагати автору Пропозиції краще досягати Призначення або виконувати Підзвітності однієї з його Ролей в Колі. Тим не менше, пропозиція може допомагати іншому члену Кола краще виконувати якусь із Ролей в Колі, але тільки якщо ця людина надала автору Пропозиції повноваження представляти цю Роль. І, нарешті, Пропозиція завжди валідна незалежно від попередніх критеріїв, якщо вона зроблена виключно для того, щоб допомогти структурі управління Кола більш повно відображати те, що вже і так відбувається, або щоб ініціювати нові вибори для будь-якої виборної Ролі.

3.2.3 Тестування Пропозиції

Фасилітатор може перевірити обґрунтованість Пропозиції, ставлячи питання, автору Пропозиції. Щоб пропозиція пройшла перевірку, автор Пропозиції повинен бути взмозі описати Теншен і привести приклад реальної минулої або поточної ситуації, в якій пропозиція зменшила б Теншен і допомогла Колу одним із способів, описаних в попередніх розділах. Фасилітатор повинен відхилити Пропозицію, якщо він вважатиме, що автор Пропозиції не впорався з цим завданням. Тим не менше, при оцінці валідності будь-якої Пропозиції, Фасилітатор може оцінювати тільки те, чи автор представив необхідний приклад і пояснення, і чи були вони достатньо обґрунтовані і аргументовані. Фасилітатор не може оцінювати валідність пропозиції на підставі точності наведених прикладів, а також на підставі свого судження про те, чи ця пропозиція достатньо добре вирішить Теншен.

3.2.4 Критерії обґрунтованості Заперечень

Деякі Теншени не вважаються Запереченнями, і можуть бути проігноровані при обробці Пропозиції. Теншен вважається Запереченням тільки якщо він відповідає всім критеріям, визначеним нижче в пунктах з (а) по (г), або спеціальними критеріями, визначеними в пункті (д):  (А) Якщо Теншен не буде усунено, можливості Кола слідувати своєму Призначенню або виконувати Підзвітності зменшаться. Тобто Теншен створений не кращою ідеєю або потенціалом для подальшого вдосконалення, а тим, що пропозиція фактично відсуне Коло назад. Для потреб цього критерію зменшення ясності також вважається зменшенням можливостей Кола, а от неможливість збільшення ясності – не вважається.  (Б) Теншен не існує за відсутності Пропозиції. Таким чином, Теншен з'явиться саме після прийняття Пропозиції, і не з'явиться, якщо Пропозиція буде відкликана.

 (В) Теншен ґрунтується тільки на відомих зараз фактах або подіях, без урахування прогнозів та можливих майбутніх подій. Проте передбачення допустимі, якщо в майбутньому не буде можливості адекватно перевірити і відреагувати на Пропозицію до настання істотних наслідків.  (Г) Теншен обмежує можливості автора Заперечення у слідуванні Призначенню або виконанні Підзвітностей в одній з його Ролей в Колі; або, якщо Теншен обмежує іншу Роль, та автор Заперечення має повноваження представляти цю Роль, яку надав йому той, хто зазвичай виконує цю Роль.  Проте, незалежно від вищевказаних критеріїв, Теншен завжди вважається Запереченням, якщо:  (Д) Обробка або прийняття Пропозиції порушує правила Конституції, або спонукає Коло або його членів діяти за межами повноважень, наданих Конституцією. Наприклад, Наступні Дії, Проекти і конкретні операційні рішення, як правило, НЕ є валідними результатами керуючої зустрічі, згідно з умовами розділу 3. 1, тому будь-який учасник може висунути Заперечення, що пропозиція, яка пропонує ці дії, буде порушувати правила Конституції.

3.2.5 Тестування Заперечення

Фасилітатор може перевірити обґрунтованість заявленого Заперечення, ставлячи автору Заперечення запитання. Щоб Заперечення пройшло тест, його автор повинен бути взмозі представити розумні аргументи, чому воно відповідає кожному з критеріїв обґрунтованого Заперечення. Якщо автор не зміг цього зробити, Фасилітатор повинен відкинути Заперечення. При оцінці обґрунтованості заявленого Заперечення, Фасилітатор може оцінити тільки, чи представив автор необхідні аргументи, і чи були вони представлені в логічній манері і достатньо переконливі. Фасилітатор не може виносити судження на підставі точності аргументів або важливості рішення. Тим не менш, коли Заперечення посилається на те, що Пропозиція порушує Конституцію, посилаючись на розділ 3.2.4 (е), Фасилітатор може попросити Секретаря Кола інтерпретувати, чи дійсно Пропозиція порушує Конституцію. Якщо Секретар вирішить, що порушення немає, то Фасилітатор повинен відхилити Заперечення.

3.2.6 Правила інтеграції

Коли висувається Заперечення до Пропозиції, застосовуються такі додаткові правила при пошуку рішення:  (А) Фасилітатор повинен перевірити Заперечення на вимогу будь-якого Основного Члена Кола, і відхилити його, якщо воно не відповідає критеріям валідності, описаним в даному розділі.  (Б) автор Заперечення повинен спробувати знайти поправку до Пропозиції, яка зніме Заперечення і все ще вирішуватиме Теншен автора Пропозиції. Інші партнери можуть допомогти. Якщо Фасилітатор дійде висновку, що автор Заперечення не докладає достатніх зусиль, щоб знайти потенційну поправку, він буде змущений відхилити Заперечення і продовжити обробку Пропозиції, як ніби Заперечень не було.  (В) будь-який Основний Член Кола може ставити уточнюючі питання про Теншен, що стоїть за пропозицією, або про приклади, якими автор Пропозиції проілюстрував Теншен. Якщо Фасилітатор приходить до висновку, що автор Пропозиції не докладає достатніх зусиль, щоб відповісти на ці питання в будь-який момент, то він повинен визнати Пропозицію невалідною і відхилити її.  (Г) автор Заперечення може внести змінену Пропозицію і привести аргументи, як вона дозволить вирішити або запобігти Теншену в кожній конкретній ситуації, наведеній автором Пропозиці. Потім за проханням автора Заперечення, автор Пропозиції повинен представити аргументи, чому виправлена Пропозиція не зможе вирішити Теншен хоча б в одній конкретній ситуації. Або ж автор Пропозиції може привести новий приклад, який відповідає критеріям розділу 3.2.2, в якому змінена Пропозиція не вирішує Теншен. Якщо Фасилітатор дійде висновку, що автор Пропозиції не зміг виконати одну з цих умов, Фасилітатор повинен визнати цю Пропозицію невалідною і відхилити.

3.3 Керуючі Зустрічі

За планування Керуючих Зустрічей, на яких реалізується Процес управління Колом, відповідає Секретар Кола На додаток до регулярних Керуючих Зустрічей, Секретар зобов'язаний оперативно призначати додаткові керуючі зустрічі на вимогу будь-якого основного члена Кола. За ведення всіх Керуючих Зустрічей згідно з наступними правилами і будь-якими відповідними політиками Кола відповідає Фасилітатор.

3.3.1 Участь

Всі Основні Члени Кола мають право повною мірою брати участь у всіх Керуючих Зустрічах Кола. Чинний Фасилітатор і Секретар також мають право повною мірою брати участь, і стають основними членами Кола на час керуючої зустрічі, навіть якщо вони зазвичай ними не є. Крім того, Лід Лінк Кола, а також будь-який Реп Лінк і Крос Лінк можуть запросити по одній додатковій людині винятково для допомоги собі у вирішенні конкретного Теншена. Запрошений учасник також стає Основним Членом Кола на час цієї Керуючої Зустрічі. Крім перерахованих в цьому пункті, ніхто не має права брати участь в Керуючих Зустрічах Кола, якщо він явно не запрошений Політикою Кола.

3.3.2 Повідомлення і кворум

Коло може провести Керуючу Зустріч тільки якщо Секретар завчасно повідомив всіх Основних Членів Кола про те, де і коли буде проводитися Керуюча Зустріч. Крім такого повідомлення, для проведення Керуючої зустрічі не потрібен кворум, якщо інше не вказано Політикою Кола. Вважається, що той, хто не був присутнім на Керуючій Зустрічі, мав змогу розглянути всі Пропозиції, зроблені в рамках зустрічі, і не мав проти них Заперечень.

3.3.3 Процес проведення зустрічі

Фасилітатор повинен використовувати наступний Процес для Керуючих Зустрічей:  (А) Раунд реєстрації: Фасилітатор запрошує кожного учасника по черзі поділитися його поточним станом або думками, висловити будь-який інший коментар до зустрічі. Відповіді не допускаються.  (Б) Адміністративні питання: Фасилітатор дає час обговорити і вирішити адміністративні або логістичні питання, які Фасілітатор вважатиме гідними уваги.  (В) Побудова та обробка порядку денного: Фасилітатор складає список з Теншенів, які потрібно вирішити, а потім обробляє кожен пункт по черзі.  (Г) Раунд закриття: Фасилітатор дає кожному учаснику можливість по черзі поділитися рефлексією по зустрічі або будь-якими іншими думками, які прийшли під час зустрічі. Відповіді не допускаються. Політика Кола може додати щось до цього Процесу, але не може вступати в протиріччя з будь-яким з кроків або інших правил, визначених у цій статті Конституції.

3.3.4 Створення порядку денного

Фасилітатор повинен створити перелік Теншенів, які потрібно вирішити в рамках Керуючої Зустрічі, шляхом збору і фіксації пунктів від всіх учасників. Це повинно бути зроблено по ходу зустрічі, а не заздалегідь, і кожен учасник може додати стільки пунктів порядку, скільки йому хочеться. Учасники можуть додавати додаткові пункти в ході зустрічі, а також між обробкою будь-яких вже існуючих пунктів порядку денного.  (А) Формат пункту порядку денного: Кожен пункт порядку денного Керуючої Зустрічі репрезентує один Теншен, який відчуває учасник, що його додав. При додаванні пункту, учасник дає тільки коротку назву Теншену, і не може пояснювати або обговорювати Теншен, доки не почнеться розгляд цього пункту.  (Б) Порядок розгляду: Фасілітатор може визначити порядок розгляду пунктів за будь-яким критерієм або процесом, який він вважає доцільним. Проте Фасилітатор повинен розмістити пункти, присвячені виборам на Виборні ролі, перед усіма іншими, якщо хтось з учасників про це попросить. Крім того, якщо зустріч була зібрана на прохання одного з учасників, Фасилітатор повинен розмістити всі пункти, додані цим учасником, перед усіма іншими, якщо цей учасник сам не вирішив по-іншому.  (В) Опрацювання пунктів: Після того, як Фасилітатор визначив початковий порядок розгляду пунктів, він повинен провести учасників через розгляд кожного пункту по черзі, по одному пункту за раз. Щоб розглянути пункт, що оголошує вибори на Виборну Роль, Фасилітатор повинен використовувати "Інтегративний виборчий процес" (Integrative Election Process), визначений у розділі 3.3.6. Для обробки будь-якого іншого пункту порядку денного, Фасилітатор повинен використовувати «Інтегративний процес прийняття рішень" (Integrative Decision-making Process), визначений у розділі 3.3.5.

3.3.5 Інтегративний процес прийняття рішень

Фасилітатор повинен застосовувати Інтегративний процес прийняття рішень наступним чином:

 (А) Презентація Пропозиції: Спочатку автор Пропозиції може описати Теншен і представити Пропозицію для вирішення Тенешну. Якщо автор потребує допомоги при створенні Пропозиції, Фасилітатор може почати обговорення або інший спільний процес, щоб йому допомогти. Фасилітатор повинен сфокусувати цю діяльність виключно на розробці первинної Пропозиції, а не на обговоренні інших Теншенів або інтеграції інших думок в Пропозицію.  (Б) Уточнюючі питання: Після того, як автор висловить Пропозицію, інші учасники можуть задавати уточнюючі питання, щоб краще зрозуміти Пропозицію або Теншен, який за нею стоїть. Автор Пропозиції може відповісти на всі питання, або відмовитися відповідати. Фасилітатор повинен припиняти будь-які реакції або думки щодо Пропозиції і запобігати будь-якому обговоренню. Будь-який учасник також може попросити Секретаря прочитати записану Пропозицію або уточнити будь-які існуючі управлінські рішення, на цьому кроці або в будь-який інший час, коли учасник може говорити, і Секретар повинен це зробити.  (В) Раунд реакцій: Після того, як всі уточнюючі питання задані, кожен учасник по черзі крім автора Пропозиції може поділитися своєю реакцією на Пропозицію. Фасилітатор повинен негайно припиняти коментарі, будь-які спроби діалогу або обміну думками, а також будь-які інші реакції, крім реакцій на Пропозицію.  (Г) Зміни та уточнення: Після етапу реакцій, автор Пропозиції може дати свої коментарі у відповідь на реакції і внести зміни до Пропозиції. Однак, основною метою будь-яких змін повинно бути більш ефективне вирішення Теншену автора, а не Теншенів інших учасників. На цьому етапі, Фасилітатор повинен негайно припиняти коментарі від будь-кого крім автора Пропозиції або Секретаря. Будь-які апеляції до Секретаря повинні бути спрямовані виключно на запис зміненої Пропозиції.  (Д) Раунд Заперечень: Далі кожен учасник по черзі може висловити Заперечення проти прийняття Пропозиції. Фасилітатор повинен зупиняти будь-яку дискусію або відповіді будь- якого роду. Фасилітатор може перевірити Заперечення, як описано в розділі 3.2.5, і повинен записати будь-які обґрунтовані Заперечення, які витримали перевірку. Якщо обґрунтованих Заперечень немає, Секретар записує, що Пропозицію прийнято як управлінське рішення Кола.  (Е) Інтеграція: Якщо є обґрунтовані Заперечення, Фасилітатор ініціює обговорення для внесення поправок в Пропозицію, щоб покращити Пропозицію і зняти кожне Заперечення, одне за одним. Фасилітатор вважає, що Заперечення зняте у тому випадку, якщо автор Заперечення підтверджує, що змінена Пропозицію не викликає його Заперечень, а автор Пропозиції підтверджує, що змінена Пропозиція все ще вирішує його Тенешн. В ході обговорення, Фасилітатор повинен застосовувати правила інтеграції, описані в розділі 3.2.6. Після того, як всі зафіксовані Заперечення будуть опрацьовані, Фасилітатор проводить ще один раунд Заперечень, щоб перевірити чи не виникли нові Заперечення на змінену Пропозицію.

3.3.6 Інтегративний виборчий процес

Фасилітатор повинен застосовувати Інтегративний виборчий процес наступним чином:  (А) Описати Роль: В першу чергу, Фасилітатор повинен визначити цільову Виборну Роль і термін її повноважень. Фасилітатор може також описати функції цільової Ролі і представити іншу релевантну інформацію про неї.  (Б) Заповнити бюлетені: Кожен учасник повинен заповнити виборчий бюлетень, в якому вказує, на його думку, найбільш вдалого кандидата на Виборну Роль. Кожен учасник також повинен підписати свій виборчий бюлетень. Ніхто не може утриматися або висунути кілька кандидатур. До і під час цього етапу Фасилітатор повинен негайно зупиняти всі коментарі або дискусії з приводу потенційних кандидатів.  (В) Етап висунення: Після того, як всі бюлетені заповнені і здані, Фасилітатор повинен по черзі оголосити зміст кожного бюлетеня перед усіма учасниками. Коли Фасилітатор оголошує кандидатуру, той, хто її висунув, повинен пояснити, чому він вважає, що кандидат добре підходить для цієї ролі. Фасилітатор повинен зупиняти будь-які відповіді, а також будь-які коментарі того, хто висунув кандидата, про інших потенційних кандидатів.  (Г) Етап зміни висунутих кандидатів: Після того, як всі кандидатури оголошені, Фасилітатор повинен дати кожному учаснику можливість змінити свого номінанта. Учасник, який змінив своє рішення, може пояснити причину вибору нового кандидата, але Фасилітатор повинен припиняти будь-які інші коментарі та обговорення.  (Д) Зробити Пропозицію: Далі Фасилітатор повинен підрахувати голоси і зробити Пропозицію обрати кандидата з найбільшою кількістю заявок. Якщо кілька переможців набрали рівну кількість голосів, Фасилітатор може зробити наступне: (I) наосліп вибрати одного з цих кандидатів випадковим чином і запропонувати цю людину; або (II) якщо серед кандидатів є той, хто зараз виконує цю Роль, запропонувати його; або (III) якщо тільки один з цих кандидатів висунув самого себе, то запропонувати його; або (IV) повернутися на попередній етап і просити кожного учасника, хто номінував іншого кандидата, який не набрав більшість голосів, щоб вони віддали свій голос на користь когось

із цих кандидатів, а потім повернутися до етапу висунення пропозиції і перерахувати голоси знову.  (Е) Опрацювати Пропозиції: Після того, як Фасилітатор висунув Пропозицію обрати кандидата, він повинен перейти до Інтегративного процесу прийняття рішень, щоб розглянути цю Пропозицію. Потрібно починати відразу з етапу Заперечень, і, якщо запропонований кандидат присутній, Фасилітатор запитує, чи є в нього Заперечення, в останню чергу. Якщо виникли якісь Заперечення, Фасилітатор може розглянути їх у звичайному порядку, відмовитися від Пропозиції відразу або пізніше, під час раунду інтеграції. Якщо Фасилітатор відмовляється від Пропозиції, він повинен повернутися на попередній крок Процесу, оголосити всі голоси за попереднього кандидата недійсними, і за правилами попереднього кроку вибрати іншого кандидата, щоб запропонувати його на Роль.

3.3.7 Оперативні рішення на Керуючих Зустрічах

Керуючі Зустрічі в першу чергу призначені для підтримки Процесу Управління Кола. Однак будь- який учасник на керуючій зустрічі може брати Проекти або Наступні Дії, або приймати інші оперативні рішення, які виходять за рамки Процесу управління Кола, якщо це не відволікає від мети зустрічі. Проте Секретар не може зафіксувати оперативні рішення в управлінській структурі і записах Кола. Крім того, операційні рішення, прийняті на Керуючій Зустрічі, не мають більшого впливу, ніж ті, що мали місце поза межами Керуючої Зустрічі.

3.4 Тлумачення Конституції і управлінських рішень

Як Партнер Організації, ви маєте право на власний розсуд інтерпретувати цю Конституцію і будь-які управлінські структури та рішення вашої Організації, в тому числі щодо застосувати їх в конкретних ситуаціях, а потім діяти на підставі вашої інтерпретації. Ви також можете використовувати інтерпретацію, дану Секретарем будь-якого Кола, яке має стосунок до цього управлінського рішення або структури. Однак в будь-якому випадку, застосовуються наступні додаткові умови:

3.4.1 Інтерпретація Секретаря має більшу силу

Якщо ваша інтерпретація суперечить інтерпретації Секретаря, інтерпретація Секретаря переважає вашу і використовується замість вашої. Ви маєте чинити згідно з нею, доки не буде внесено відповідні зміни в структурі управління.

3.4.2 Інтерпретація Супер-Кола має більшу силу

Секретар Кола може скасувати тлумачення, дане Секретарем будь-якого під-Кола. Якщо два Секретарі дають суперечливі інтерпретації, і Коло одного повністю включає в себе Коло іншого, то ви маєте діяти згідно з інтерпретацією, даною Секретарем ширшого Кола.

3.4.3 Інтерпретації стають стандартами

Після здійснення деякої інтерпретації Конституції або управлінського рішення, Секретар може опублікувати цю інтерпретацію і логічне пояснення до неї в управлінських записах Кола. Після публікації, Секретар цього Кола і Секретарі Під-Кіл відповідають за узгодження будь-яких майбутніх рішень з раніше опублікованою логікою і інтерпретаціями. Секретар може спростувати раніше опубліковану логіку або інтерпретації, коли з'являється переконливий новий аргумент або обставина, які стверджують протилежне. Проте, як тільки новий аргумент чи інтерпретації виникають, вони стають новим стандартом, з котрим повинні узгоджуватися всі майбутні рішення.

3.4.4 Викреслення неправильних управлінських рішень

Будь-який Член Кола може попросити свого Секретаря винести рішення по валідності будь-якого управлінського рішення або управлінської структури Кола або під-Кола, що міститься в Колі. Після такого прохання, якщо Секретар приходить до висновку, що елемент управління суперечить цій Конституції, він повинен викреслити конфліктуючий запис з управлінської структури. Після цього Секретар повинен негайно повідомити, що і чому було викреслено, всім Основним Членам Кола, яке містить елемент управління, що порушує Конституцію.

3.5 Збій Процесу

"Збій Процесу" (Process Breakdown) відбувається, коли Коло демонструє патерн поведінки, яка йде врозріз з правилами цієї Конституції.

3.5.1 Збій в процесі прийняття управлінських рішень

Фасилітатор Кола може оголосити Збій Процесу в Колі, якщо Основні Члени Кола не можуть успішно обробити Пропозицію в процесі Керуючої Зустрічі після досить довгих спроб. Якщо автор Пропозиції

спеціально скликав керуючу зустріч для обробки своєї Пропозиції, то в цьому випадку він також може оголосити збій Процесу.

3.5.2 Збій при неконституційній поведінці

Фасилітатор Кола може оголосити Збій Процесу в рамках одного зі своїх Під-Кіл, виявивши в Під-Колі поведінку або результати, які суперечать правилам цієї Конституції. Однак якщо цей Фасилітатор також є Лід Лінком або фасилитатором Під-Кола, заявити про збій Процесу можуть Секретар або Реп Лінк Супер-Кола.

3.5.3 Відновлення Процесу

Кожен раз, коли уповноважена сторона оголошує збій Процесу всередині Кола, відбувається наступне:  (А) Фасилітатор Супер-Кола отримує Проект по відновленню належного Процесу в Колі; а також  (Б) Фасилітатор Супер-Кола отримує право взяти на себе Роль Фасилітатора або Секретаря Кола, або призначити когось на ці Ролі; а також  (В) Фасилітатор Супер-Кола отримує повноваження, щоб оцінювати точність будь-яких аргументів, представлених для перевірки Теншенів або Заперечень в рамках Керуючої Зустрічі Кола. Ці повноваження носять тимчасовий характер і припиняються, як тільки Фасилітатор Супер-Кола робить висновок, що належний Процес в Колі був відновлений.

3.5.4 Ескалація збою Процесу

Збій Процесу в Колі не може вважатися Збоєм Процесу його Супер-Кола доти, доки Фасилітатор Супер-Кола працює над тим, щоб усунути збій Процесу оперативно і старанно. Однак якщо Збій Процесу не виправлений в розумні терміни, то Фасилітатор будь-якого Супер-Кола, в якому міститься Коло-порушник, може оголосити Збій Процесу і в Супер-Колі.

Стаття IV: Операційний Процес

4.1 Обов'язки членів Кола

При виконанні Ролі в Колі, у вас є такі обов'язки по відношенню до ваших колег, що виконують інші Ролі в Колі:

4.1.1 Обов'язок прозорості

Ви зобов'язані забезпечити прозорість при запиті ваших колег з Кола в будь-який з наступних областей:  (А) Проекти і наступні дії: Ви повинні ділитися інформацією по будь-яких Проектах і наступних діях, які ви відстежуєте для ваших Ролей в Колі.  (Б) Відносний пріоритет: Ви повинні ділитися вашим думками про відносний пріоритет будь-яких Проектів або наступних дій, що відслідковуються вами для ваших Ролей в Колі, в порівнянні з будь-якими іншими можливими видами діяльності, які претендують на вашу увагу або ресурси.  (В) Прогнози: Ви зобов'язані надавати прогноз дати очікуваного завершення будь-якого Проекту або наступної дії для будь-якої з ваших Ролей в Колі. Вистачить грубої оцінки, яка враховує ваш поточний контекст і пріоритети, але без детального аналізу або планування. Цей прогноз жодним чином не є зобов'язанням, і ви не зобов'язані відслідковувати цей прогноз, управляти своєю роботою, щоб досягти його, або ставити когось в курс справи, якщо щось зміниться.  (Г) Чеклісти і Метрики: Ви повинні ділитися інформацією про те, які регулярні, повторювані дії ви виконали (дії які ви зазвичай робите в ході виконання ваших Ролей в Колі). Ви також повинні відстежувати і звітувати про будь-які метрики, призначені для ваших Ролей Лід Лінком Кола, або будь-якою іншою Роллю або Процесом, у якого є повноваження визначати метрики Кола.

4.1.2 Обов'язок обробки

Ви зобов'язані оперативно обробляти наступні повідомлення і запити від ваших колег по Колу:  (А) запит на обробку: Інші Члени Кола можуть попросити вас виконати якусь Підзвітність або Проект згідно Ролі, яку ви виконуєте в Колі. Якщо у вас не зафіксовано для цього Наступної Дії, ви повинні її визначити і зафіксувати, якщо є хоч якась резонна дія, що ви

могли б зробити. Якщо такої дії немає, ви повинні розповісти, чого ви чекаєте. Це може бути Наступна Дія або Проект від якоїсь іншої Ролі, або конкретна подія або умова, яка повинна настати перш, ніж ви зможете зробити Наступну Дію.  (Б) запит на Проекти і Наступні Дії: Інші Члени Кола можуть попросити вас зробити конкретну Наступну Дію або Проект в якості однієї з Ролей Кола. Якщо ви вважаєте це розумною Наступною Дією або Проектом, і згодні взяти їх на себе, ви повинні прийняти їх і далі відстежувати. Якщо ні, то ви повинні або аргументувати свою відмову, або зафіксувати і обговорити інші Наступні Дії або Проект, які, по вашу думку, краще відповідатимуть меті того, хто просить.  (В) запит на вплив на Домен: Інший Учасник Кола може попросити вас дозволу до домену, яким керує одна із ваших Ролей в Колі. Якщо у вас немає Заперечень, ви повинні дати дозвіл. Якщо Заперечення є, ви повинні пояснити їх стороні, що запитує.

4.1.3 Обов'язок розставляти пріоритети

Ви зобов'язані вибирати, на чому зосередити увагу і ресурси, враховуючи наступні обмеження:  (А) Обробка важливіша за виконання роботи: Ви повинні ставити обробку вхідних повідомлень від колег по Колу вище, ніж виконання власних Наступних Дій. Тим не менше, ви можете тимчасово відкласти обробку з метою обробити повідомлення всі разом (пакетом) в певний час, або в більш зручний час доти, доки ваша реакція достатньо швидка. Обробка означає виконання обов'язків, описаних в даному розділі, в тому числі розгляд повідомлень, визначення і фіксація Наступних Дій або Проектів, коли це необхідно, і звіт (за запитом) про те, як були оброблені повідомлення. Обробка не означає виконання зафіксованих Наступних Дій і Проектів, і не описується цим правилом.  (Б) Зустрічі важливіші за виконання роботи: На прохання колег з Кола, ви повинні ставити присутність на будь-який зустрічах відповідно до вимог цієї Конституції вище, ніж виконанням власних Наступних Дій. Тим не менш, ви можете відхилити запит, якщо у вас вже є інші плани на час зустрічі, або якщо запит був на серію зустрічей, а не на одну конкретну.  (В) Потреби Кола важливіші за індивідуальні цілі: При плануванні часу, уваги і ресурсів у своїй роботи в Колі ви повинні брати до уваги і погоджувати свої плани з будь- якими офіційними пріоритетами або стратегіями Кола, наприклад з тими, які визначив Лід Лінк.

4.1.4 Лінк-ролі можуть передавати обов'язки

Як Лід Лінк, Реп Лінк або Крос Лінк, ви можете запросити когось іще стати членом Кола і виконувати обов'язки, зазначені у даному розділі. Ви можете видати це запрошення тільки для надання допомоги в обробці конкретного Теншену, що зачіпає коло або групу, яку ви представляєте, і тільки якщо ви також відчуваєте цей Теншен і продовжуєте брати участь у процесі його вирішення. Людина, яку ви запросите, тимчасово стає основним Членом Кола, немов би вона також виконує вашу Роль, але тільки на час, поки вона безпосередньо зайнята вирішенням цього конкретного Тешену. Ви можете відкликати це запрошення в будь-який момент.

4.1.5 Неявні очікування не мають сили

Всі ваші обов'язки і обмеження в якості партнера Організації визначені цією Конституцією і управляючими записами, які з’явились в результаті її дії. Жодне з колишніх або неявних очікувань або обмежень не має жодної ваги або влади, якщо тільки це не зазначено явно в управлінських записах Кола, або не випливає із деякої угоди або домовленості між вами особисто та Організацією.

4.2 Тактичні зустрічі

Секретар Кола відповідає за призначення регулярних "Тактичних зустрічей"(Tactical Meetings) для полегшення щоденної роботи Кола. Фасилітатор несе відповідальність за проведення тактичних зустрічей згідно з наступними правилами, а також з будь-якими відповідними Політиками Кола.

4.2.1 Фокус і намір

Тактичні зустрічі призначені для:  (А) інформування Кола про те, чи виконані їх регулярні повторювальні дії з Чеклістів Ролей;  (Б) звітування про регулярні метрики, за які відповідають певні Ролі;  (В) інформування про прогрес та зміни в Проектах і іншій діяльності, яку виконують Ролі Кола;  (Г) перетворення Теншенів, які обмежують Ролі, в Наступні Дії, Проекти або що завгодно іще, що допоможе зменшити ці Теншени.

4.2.2 Відвідування

Всі Основні Члени Кола і ті, кого запрошують взяти участь в Керуючих Зустрічах Кола, також запрошуються і на Тактичні Зустрічі, якщо тільки інше не визначено Політикою. Для проведення тактичної зустрічі не потрібно ніякого попереднього повідомлення або кворуму, якщо тільки інше не визначено Політикою.

4.2.3 Процес проведення зустрічей

Фасилітатор повинен використовувати наступний Процес для тактичних зустрічей:  (А) Раунд реєстрації: Під час цього етапу Фасилітатор запрошує кожного учасника по черзі поділитися своїм поточним станом або думками, або зробити будь-який інший коментар. Відповіді не допускаються.  (Б) Перевірка чек-лістів: На цьому етапі Фасилітатор просить кожного учасника перевірити чи виконані регулярні дії, що вказані в його чек-лісті.  ( В ) Огляд метрик: Фасилітатор просить кожного учасника поділитися змінами даних по метрикам, які призначені цьому учаснику Лід Лінком або будь-якою іншою Роллю або Процесом, уповноваженим визначати метрики Кола.  (Г) Оновлення по проектам: В ході цього етапу Фасилітатор просить кожного учасника поділитися прогресом у виконанні його Проектів або виконанні Підзвітностей. Учасники можуть ділитися тільки прогресом, досягнутим з минулої зустрічі, а не загальним станом Проекту або Підзвітностей. Кожен учасник сам вирішує, про які Проекти або Підзвітності варто звітувати. Тим не менш, якщо інший член Кола явно просив інформацію по конкретному Проекту, його теж потрібно включати в звіт доки він не буде закінчений або припинений. Для того, щоб отримати інформацію про хід робіт в Проекті або Підзвітності під- Кола, Фасилітатор повинен дати змогу і Лід Лінку, і Реп Лінку під-Кола поділитися інформацією.  (Д) Обробка проблем: На цьому етапі Фасилітатор відповідає за те, щоб сформувати список Теншенів для обробки на Тактичній Зустрічі, використовуючи ті ж правила, що і для Керуючої Зустрічі. Фасилітатор збирає пункти порядку денного від кожного учасника. Однак на тактичній зустрічі Фасилітатор обробляє пункти списку, просто дозволяючи власнику пункту в разі потреби залучати інші Ролі, доки не визначиться шлях вирішення Теншена. Якщо в ході обговорення хтось бере собі Наступні Дії або Проекти, Секретар зобов'язаний їх зафіксувати і розіслати всім учасникам. Фасилітатор повинен намагатися обробити кожен пункт порядку в рамках зустрічі, і для цього він може достроково закінчити обробку будь- якого елементу, який займає більше часу на зібранні, ніж йому належить.  (Е) Раунд Закриття: Під час цього етапу Фасилітатор дозволяє кожному учаснику по черзі поділитися рефлексією або іншими думками про цю зустріч. Відповіді не допускаються. Коло може прийняти Політику, яка змінює або доповнює цей обов’язковий Процес.

4.2.4 Заміна відсутніх учасників

Якщо певна Роль Кола повністю або частково не представлена на Тактичній Зустрічі через чиюсь відсутності, Лід Лінк Кола може діяти від імені цієї Ролі. Якщо Лід Лінк також відсутній, будь-який учасник від імені цієї Ролі може приймати Наступні Дії або Проекти. Однак такі Наступні Дії і Проекти можуть бути сприйняті партнером, що звичайно виконує цю Роль, як прості запити, які він обробляє згідно розділу 4.1.2 (б).

4.3 Індивідуальні дії

Як партнер Організації, в деяких випадках ви маєте право діяти за межами повноважень ваших Ролей, або навіть порушувати правила цієї Конституції. Діючи відповідно до цих розширених повноважень, ви виконуєте "Індивідуальну дію" (Individual Action), і ви обмежені наступними правилами:

4.3.1 Дозволені ситуації

Ви можете виконати Індивідуальну дію тільки коли виконуються всі наступні умови:  (А) Ви дієте з доброї волі, щоб допомогти досягти Призначення або виконати Підзвітності певної Ролі або Організації вцілому.  (Б) Ви обґрунтовано вважаєте, що ваша дія вирішить чи відверне більший Теншен для Організації, ніж вона створить.  (В) Ваша дія не призведе до зобов'язань, витрат або зменшення доходів Організації в обсязі більшому, ніж той, який ви вже маєте повноваження витратити.  (Г) Якщо ваші дії порушують межі Доменів або Політики, але ви обґрунтовано вважаєте, що не можна її відкласти без великих втрат потенційної користі, щоб отримати потрібні дозволи або запропонувати зміни Управлінської структури, які б дозволили ваші дії.

4.3.2 Комунікація і відновлення

Після виконання індивідуальних дій ви зобов'язані пояснити свої дії і наміри будь-якому партнеру, що виконує Роль, на яку ці діє можуть сильно вплинути. За запитом будь-кого з цих партнерів, ви також зобов'язані вжити будь-яких резонних додаткових заходів з допомоги у вирішенні будь-яких Теншенів, створених вашими діями. Якщо ваші дії фактично відбувались в рамках іншої Ролі, або порушили межі чужого Домену або Політики, ви повинні припинити подібні індивідуальні дії на вимогу того, хто зазвичай виконує цю Роль, контролює Домен або Політику, або на вимогу Лід Лінка Кола, який містить в собі порушену Вами область.

4.3.3 Прояснення управлінської структури

Якщо ваша Індивідуальна Дія є по суті повторювальною активністю або виконанням функції, необхідної Колу, і ця активність все ще явно не включена в структуру управління Кола, ви зобов'язані зробити наступні кроки для подолання цього розриву. Ви можете запропонувати зміну в управлінській структурі, або зробити так, щоб необхідність в цій діяльності або функції зникла.

4.3.4 Пріоритет вимог з подолання наслідків

Після виконання індивідуальних дій, пріоритет вимог, визначених у даному розділі, вище, ніж пріоритет вашої звичайної роботи. Проте Лід Лінк Кола, що постраждало від ваших дій, може змінити цей пріоритет.

Стаття V: Перехід на управління за Холакратією

5.1 Підписанти складають повноваження

Приймаючи цю Конституцію, Підписанти віддають свою владу управляти Організацією або керувати своїми партнерами і більше не можуть так чинити, окрім як через повноваження, надані їм відповідно до правил і процесів Конституції. Проте як виняток, Підписанти можуть і надалі мати і реалізувати будь-які повноваження, які вони не мають права делегувати, наприклад, щось, чого вимагають від них політики поза їхнім контролем або внутрішні нормативні акти Організації.

5.2 Якірне Коло

Після прийняття цієї Конституції, Підписанти повинні заснувати перше Коло, щоб сформулювати загальне Призначення Організації. Це «Якірне Коло» (Anchor Circle) стає найширшим Колом в Організації, а також автоматично контролює всі Домени, які контролює сама Організація.

5.2.1 Лінки до Якірного Кола

Підписанти можуть призначити першого Лід Лінка Якірного Кола. Також вони можуть залишити Якірне Коло без Лід Лінка і створити замість нього одного або більше Крос Лінків до Якірного Кола

5.2.2 Як діяти без Лід Лінка

Якщо в Якірному Колі немає Лід Лінка, всі рішення, які зазвичай вимагають повноважень Лід Лінка, стають валідними результатами Керуючого Процесу в Колі. Будь-яка Роль у Колі, таким чином, може реалізовувати повноваження Лід Лінка, пропонуючи їх як зміни в управлінській структурі Кола і використовуючи для цього процес і правила, описані в статті III. Крім того, в Якірному Колі без Лід Лінка скасовуються повноваження Ролей розпоряджатися своїми доменами на власний розсуд (відповідно до розділу 2.1.2). Замість цього, Ролі Кола можуть виконувати дії в своїх доменах тільки якщо Політика це явно дозволяє. Інший спосіб впливу на Домен - запропонувавши дію за допомогою Процесу Управління Кола (як описано вище для здійснення повноважень Лід Лінка).

5.2.3 Призначення Організації

Якірне Коло автоматично відповідає за пошук і визначення Призначення всієї Організації. Призначення Організації - це її найглибший творчий потенціал, який вона здатна стабільно виражати у зовнішній світ, з огляду на всі її можливості та обмеження. Це включає її історію, поточні можливості, наявні ресурси, партнерів, характер, культуру, бізнес-структуру, бренд, знання ринку, а також всі інші відповідні ресурси або фактори. Лід Лінк Якірного Кола успадковує цю Підзвітність за замовчанням, і може фіксувати і оновлювати Призначення в ході виконання цієї Підзвітності. Якщо Якірне Коло не має Лід Лінка, ця Підзвітність автоматично переходить до кожного Крос Лінка Якірного Кола, і будь-хто з них може оновлювати Призначення Організації, пропонуючи оновлення за допомогою Процесу Управління Кола.

5.2.4 Зміни в Якірному Колі

Лід Лінк Якірного Кола має повноваження назвати Коло, прояснить його домени, а також додавати або змінювати його Підзвітності. Лід Лінк Головного Кола може також призначити свою власну заміну за бажанням, якщо інше не зазначено Підписантами.

5.2.5 Відсутність Супер-Кола

Якірне Коло не має Супер-Кола і воно не обирає Реп Лінка.

5.3 Первинна структура

Лід Лінк Якірного Кола може визначити початкову структуру та інші структури управління для Організації в обхід звичайного Процесу Управління, необхідного за цією Конституцією. Якщо вихідна структура включає в себе будь-які інші Кола, Лід Лінки цих Кіл можуть зробити те ж саме в межах своїх Кіл. Ці повноваження можуть бути використані тільки для визначення початкової структури Кола для початку роботи, до того, як Коло почало проводити свій Процес Управління.

5.4 Успадковані політики та системи

Будь-які існуючі політики та системи, якими користувалась Організація до того, як прийняти Конституцію, продовжують діяти на повну силу і після її прийняття, навіть якщо вони включають в себе обмеження або повноваження, які не відображені в управлінській структурі. Це може включати в себе системи розрахунку зарплати, процеси найму та звільнення, політики з виконання робіт і т. п. Проте ці застарілі політики та системи втрачають свою силу і владу, як тільки буде визначена управлінська структура, яка їх заміняє або входить з ними у протиріччя. Крім того, вони не можуть бути змінені або доповнені в їх успадкованої формі. Той, хто бажає це зробити, повинен спершу зафіксувати або іншим чином ввести їх в дію за допомогою Процесу Управління, описаного в цій Конституції.

5.5 Поправки і анулювання Конституції

Підписанти або їх наступники можуть змінити цю Конституцію або скасувати її повністю, використовуючи будь-які повноваження або процеси, які вони використовували, для того щоб її прийняти. Такі зміни мають бути записані і опубліковані таким чином, щоб всі партнери Організації могли отримати до них доступ.

You can’t perform that action at this time.