Permalink
Browse files

Use relative links.

  • Loading branch information...
1 parent 0660808 commit 1e8b798a6356e03aa8d8b291f70fea89e1ad3998 @jarib jarib committed Apr 14, 2013
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 pages/hva-vi-gjor.md
View
@@ -70,4 +70,4 @@ Holder de ord fokuserer i første omgang på partienes partiprogrammer og eventu
I en koalisjonsregjering forhandler partiene frem en regjeringserklæring, som er regjeringspartienes felles plattform for den kommende Stortingsperioden. Her inngås det kompromisser og viktige saker fremheves. For å få et representativt bilde inngår derfor også løfter fra disse regjeringserklæringene i Holder de ords løftedatabase.
-#####Noe du lurer på? Sjekk ut [ofte stilte spørsmål](http://beta.holderdeord.no/home/faq) eller [kontakt oss](http://beta.holderdeord.no/home/contact) her!
+#####Noe du lurer på? Sjekk ut [ofte stilte spørsmål](/home/faq) eller [kontakt oss](/home/contact) her!

0 comments on commit 1e8b798

Please sign in to comment.