Permalink
Browse files

Clean up conflict markers, FAQ link, CR newlines

  • Loading branch information...
1 parent 4a8065f commit 39e4fd4b45b2a2c37577ef5734ff3c6c065cbff7 @jarib jarib committed May 2, 2013
Showing with 4 additions and 7 deletions.
  1. +4 −7 pages/ofte-stilte-sporsmal.md
@@ -42,7 +42,9 @@ I prinsippet stemmer alle representanter ut fra egen overbevisning. På Storting
Holder de ords saker oppdateres løpende med nye, relevante avstemninger fra Stortinget. Partiets posisjon i en gitt sak er basert på summen av alle avstemninger som handler om temaet. Når vi legger til nye avstemninger, kan dette føre til at partiets posisjon endres.
-### Hva betyr det at et parti er «både for og mot» en sak?Posisjonene i en sak på holderdeord.no er summen av hva partiet har stemt på tvers av en rekke avstemninger. «Både for og mot» viser derfor til at partiet har stemt for noen avstemninger som er i tråd med saken, og mot andre. Det kan være en rekke årsaker til at partiets stemmegivning varierer innenfor en sak. Av og til kan et parti ha endret syn på saken, noen ganger er det uenighet rundt formulering av forslag, og andre ganger strategiske politiske hensyn. I andre saker kan det være enighet rundt de overordnede målene, men uenighet om virkemidler. Et parti kan da stemme for enkelte løsninger, men mot andre.
+### Hva betyr det at et parti er «både for og mot» en sak?
+
+Posisjonene i en sak på holderdeord.no er summen av hva partiet har stemt på tvers av en rekke avstemninger. «Både for og mot» viser derfor til at partiet har stemt for noen avstemninger som er i tråd med saken, og mot andre. Det kan være en rekke årsaker til at partiets stemmegivning varierer innenfor en sak. Av og til kan et parti ha endret syn på saken, noen ganger er det uenighet rundt formulering av forslag, og andre ganger strategiske politiske hensyn. I andre saker kan det være enighet rundt de overordnede målene, men uenighet om virkemidler. Et parti kan da stemme for enkelte løsninger, men mot andre.
### Viser holderdeord.no om vedtakene i Stortinget faktisk blir gjennomført?
@@ -76,14 +78,9 @@ For hver avstemning som hører hjemme i en sak vurderer Holder de ord om å stem
Fremstillingene på holderdeord.no hverken favoriserer eller straffer partier som lover mye. I vår løftedatabase kan man finne en oversikt over alle partienes løfter, slik de formuleres i valgprogrammene av partiene selv. Ulike partier kan ha ulike strategier for sine valgprogram – noen er detaljerte og omfattende, mens andre er mer fokuserte på partiets kjernesaker. Uansett form, presenterer vi de løftene partiene selv har vedtatt på sine landsmøter.
-<<<<<<< HEAD
### Hvordan vet dere hvem som var tilstede når vedtaket er enstemmig?
-I de fleste avstemningene på Stortinget registreres hver enkelt representants stemme i det elektroniske voteringsanlegget. Men ca 30% av avstemningene avgjøres ved hjelp av [enstemmige vedtak](http://stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Voteringer/#enstemmigvedtak). Ved disse avstemningene er resultatet vanligvis kjent på forhånd, siden saksforberedelsene gjort det klart at alle partier støtter vedtaket. Hvis noen likevel skulle ønske å stemme mot, viser de dette ved å reise seg. Grunnet den etablerte praksisen med [partidisiplin](#hvorfor-stemmer-representanter-fra-samme-parti-ofte-likt), skjer dette sjelden. Siden en representant ikke har anledning til å forlate stortingssalen under et møte, utleder Holder de ord hvem som var tilstede på enstemmige vedtak fra andre registrerte avstemninger samme dag. Alle som har stemt på andre avstemninger, regnes dermed som for vedtaket. Enkelte dager har det imidlertid kun vært gjort enstemmige vedtak, og i disse tilfellene utleder vi resultatet fra Stortingets oversikt over [dagens møtende](http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/).
-=======
-### Hvordan vet dere hvem som var tilstede når vedtaket er enstemmig?I de fleste avstemningene på Stortinget registreres hver enkelt representants stemme i det elektroniske voteringsanlegget. Men ca 30% av avstemningene avgjøres ved hjelp av [enstemmige vedtak](http://stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Voteringer/#enstemmigvedtak). Ved disse avstemningene er resultatet vanligvis kjent på forhånd, siden saksforberedelsene gjort det klart at alle partier støtter vedtaket. Hvis noen likevel skulle ønske å stemme mot, viser de dette ved å reise seg. Grunnet den etablerte praksisen med [partidisiplin](/faq#hvorfor-stemmer-representanter-fra-samme-parti-ofte-likt), skjer dette sjelden. Siden representanene ikke kan forlate stortingssalen under avstemingene, utleder Holder de ord hvem som var tilstede på enstemmige vedtak fra andre registrerte avstemninger samme dag. Alle som har stemt på andre avstemninger, regnes dermed som for vedtaket. Enkelte dager har det imidlertid kun vært gjort enstemmige vedtak, og i disse tilfellene utleder vi resultatet fra Stortingets oversikt over [dagens møtende](http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/).
-
->>>>>>> rephrase
+I de fleste avstemningene på Stortinget registreres hver enkelt representants stemme i det elektroniske voteringsanlegget. Men ca 30% av avstemningene avgjøres ved hjelp av [enstemmige vedtak](http://stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Voteringer/#enstemmigvedtak). Ved disse avstemningene er resultatet vanligvis kjent på forhånd, siden saksforberedelsene gjort det klart at alle partier støtter vedtaket. Hvis noen likevel skulle ønske å stemme mot, viser de dette ved å reise seg. Grunnet den etablerte praksisen med [partidisiplin](#hvorfor-stemmer-representanter-fra-samme-parti-ofte-likt), skjer dette sjelden. Siden representanene ikke kan forlate stortingssalen under avstemingene, utleder Holder de ord hvem som var tilstede på enstemmige vedtak fra andre registrerte avstemninger samme dag. Alle som har stemt på andre avstemninger, regnes dermed som for vedtaket. Enkelte dager har det imidlertid kun vært gjort enstemmige vedtak, og i disse tilfellene utleder vi resultatet fra Stortingets oversikt over [dagens møtende](http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/).
### Hvorfor er mange representanter «ikke til stede» på avstemningene?

0 comments on commit 39e4fd4

Please sign in to comment.