Permalink
Browse files

Testing conflicts with Daniel.

  • Loading branch information...
1 parent 9d55300 commit 3bef82d9e9e5900fc10a1cba25939f98fe7a4bfa @jarib jarib committed Mar 23, 2013
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 pages/hva-vi-gjor.md
View
@@ -14,6 +14,8 @@ Les mer om hva vi utvikler for tiden.
## Sakene på holderdeord.no
+Goodbye!
+
På holderdeord.no samler vi avstemninger fra Stortinget og valgløfter fra partiprogram og gjør det enkelt å finne ut hva politikerne har lovet og stemt i saker du er opptatt av.
Sakene du finner på holderdeord.no er formulert som politiske standpunkt man kan være for eller mot, for eksempel mot eller for «å fjerne formueskatten». En sak skal være gjenkjennelig og meningsfull, uavhengig av om man er enig i standpunktet politisk, og skal ikke kunne brytes opp i mindre saker.  

0 comments on commit 3bef82d

Please sign in to comment.