Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Remove top-level FAQ header - not needed.

  • Loading branch information...
commit 8242898620fcb23e1456fef5d49d7a191665d8cd 1 parent e2fb8f5
@jarib jarib authored
Showing with 0 additions and 2 deletions.
  1. +0 −2  pages/ofte-stilte-sporsmal.md
View
2  pages/ofte-stilte-sporsmal.md
@@ -1,5 +1,3 @@
-# Ofte stilte spørsmål
-
### Har dette blitt gjort før?
Ikke i Norge. Derimot er lignende initiativ på fremmarsj i resten av verden. Organisasjoner som bruker data for å ansvarliggjøre myndighetene er på plass eller under utvikling i flere land, inkludert USA, Storbritannia, Frankrike, Polen og Finland.

0 comments on commit 8242898

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.