Browse files

Remove redundant paragraph

  • Loading branch information...
1 parent ded8935 commit a6769a92649a696d4cefe30238d4de51e79fb2fb @jarib jarib committed Mar 25, 2013
Showing with 0 additions and 3 deletions.
  1. +0 −3 pages/hva-vi-gjor.md
View
3 pages/hva-vi-gjor.md
@@ -8,9 +8,6 @@ Kjernen i holderdeord.no er en database med alle avstemninger på Stortinget fra
Holderdeord.no er under kontinuerlig utvikling. Les mer om [hva vi utvikler for tiden](/home/future).
-Holder de ord er en partipolitisk uavhengig organisasjon som ble grunnlagt på slutten av 2010 med et ønske om å gjøre det lettere å følge med på hva som skkjer i norsk politikk.
-
-
## Sakene på holderdeord.no
Sakene du finner på holderdeord.no er formulert som politiske standpunkt man kan være for eller mot, for eksempel mot eller for å [fjerne formuesskatten](/issues/fjerne-formueskatten). En sak skal være gjenkjennelig og meningsfull, uavhengig av om man er enig i standpunktet politisk, og skal ikke kunne brytes opp i mindre saker.  

0 comments on commit a6769a9

Please sign in to comment.