Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Conflict test

  • Loading branch information...
commit af321de8905cba8a505ea94e2245f450b2b5711f 1 parent 2c4dd5a
@jarib jarib authored
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0  pages/hva-vi-gjor.md
View
2  pages/hva-vi-gjor.md
@@ -14,6 +14,8 @@ Les mer om hva vi utvikler for tiden.
## Sakene på holderdeord.no
+Hallooooo!
+
På holderdeord.no samler vi avstemninger fra Stortinget og valgløfter fra partiprogram og gjør det enkelt å finne ut hva politikerne har lovet og stemt i saker du er opptatt av.
Sakene du finner på holderdeord.no er formulert som politiske standpunkt man kan være for eller mot, for eksempel mot eller for «å fjerne formueskatten». En sak skal være gjenkjennelig og meningsfull, uavhengig av om man er enig i standpunktet politisk, og skal ikke kunne brytes opp i mindre saker.  
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.