Permalink
Browse files

Remove inaccuracy

  • Loading branch information...
1 parent e293323 commit b6471e005dcd4889362c5aa135aba52f565b83b8 @jarib jarib committed Apr 29, 2013
Showing with 0 additions and 2 deletions.
  1. +0 −2 pages/Retningslinjer.md
View
@@ -18,8 +18,6 @@ Holder de ord ønsker å profilere gode spørsmål og svar. Vi forbeholder derfo
Holder de ord har retten til å nekte enkeltpersoner og politiske partier bruk av tjenesten ved gjentatte brudd på disse retningslinjene.
-Hvis et spørsmål eller svar blir avvist, vil avsender få muligheten til å omformulere innlegget.
-

0 comments on commit b6471e0

Please sign in to comment.