Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Remove inaccuracy

  • Loading branch information...
commit b6471e005dcd4889362c5aa135aba52f565b83b8 1 parent e293323
@jarib jarib authored
Showing with 0 additions and 2 deletions.
  1. +0 −2  pages/Retningslinjer.md
View
2  pages/Retningslinjer.md
@@ -18,8 +18,6 @@ Holder de ord ønsker å profilere gode spørsmål og svar. Vi forbeholder derfo
Holder de ord har retten til å nekte enkeltpersoner og politiske partier bruk av tjenesten ved gjentatte brudd på disse retningslinjene.
-Hvis et spørsmål eller svar blir avvist, vil avsender få muligheten til å omformulere innlegget.
-
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.