Permalink
Browse files

Formatting fixes.

  • Loading branch information...
jarib committed Apr 2, 2013
1 parent 901b7e2 commit dd375af9ec8c034b738e766800baa1c9ee0d7ef2
Showing with 22 additions and 3 deletions.
  1. +22 −3 pages/Samarbeidspartnere.md
@@ -1,4 +1,23 @@
-#Navn på fane: Samarbeidspartnere og sponsorer
+# Navn på fane: Samarbeidspartnere og sponsorer
-##Samarbeidspartnere I 2011 inngikk Holder de ord et samarbeid med NUUG (Norwegian Unix User Group). Nettsiden vår, basert på åpne standarder og fri programvareutvikling, er et direkte resultat av dette samarbeidet.(Her må logo for NUUG inn på siden)I 2012 vant Holder de ord Reklame for Alvor-konkurransen i regi av bransjeorganisasjonen Kreativt Forum, der vinnerorganisasjonen får en gratis reklamekampanje verdt flere millioner kroner. Holder de ords reklamekampanje vil gå på luften våren 2013. Reklamekampanjen lages av Saatchi og Saatchi.(Her må logoer for RfA, Kreativt Forum og Saatchi inn på siden)##SponsorerNUUG Foundation, Fritt Ord, Opera Software.(Logoer over navn)
-I mars 2013 fikk Holder de ord 10.000 kroner fra Opera Software ASA.I februar 2013 fikk Holder de ord 30.000 kroner fra Christen Sveaas. I februar 2013 fikk Holder de ord 35.000 kroner fra NUUG Foundation. I februar 2013 fikk Holder de ord 100.000 kroner fra Fritt Ord.I oktober 2012 fikk Holder de ord 65.000 kroner fra NUUG Foundation.I juli 2012 fikk Holder de ord 20.000 kroner fra NUUG Foundation.(Tekst nederst på siden)
+## Samarbeidspartnere
+
+I 2011 inngikk Holder de ord et samarbeid med NUUG (Norwegian Unix User Group). Nettsiden vår, basert på åpne standarder og fri programvareutvikling, er et direkte resultat av dette samarbeidet. (Her må logo for NUUG inn på siden)
+
+I 2012 vant Holder de ord Reklame for Alvor-konkurransen i regi av bransjeorganisasjonen Kreativt Forum, der vinnerorganisasjonen får en gratis reklamekampanje verdt flere millioner kroner. Holder de ords reklamekampanje vil gå på luften våren 2013. Reklamekampanjen lages av Saatchi og Saatchi.
+
+(Her må logoer for RfA, Kreativt Forum og Saatchi inn på siden)
+
+## Sponsorer
+
+NUUG Foundation, Fritt Ord, Opera Software.
+(Logoer over navn)
+
+* I mars 2013 fikk Holder de ord 10.000 kroner fra Opera Software ASA.
+* I februar 2013 fikk Holder de ord 30.000 kroner fra Christen Sveaas.
+* I februar 2013 fikk Holder de ord 35.000 kroner fra NUUG Foundation.
+* I februar 2013 fikk Holder de ord 100.000 kroner fra Fritt Ord.
+* I oktober 2012 fikk Holder de ord 65.000 kroner fra NUUG Foundation.
+* I juli 2012 fikk Holder de ord 20.000 kroner fra NUUG Foundation.
+
+(Tekst nederst på siden)

0 comments on commit dd375af

Please sign in to comment.