Permalink
Browse files

Fix newlines + anchor link

  • Loading branch information...
jarib committed May 1, 2013
1 parent 1d3273b commit e2fb8f5e673bfb1a50e4cab0cdafa1fe51f5233f
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 pages/ofte-stilte-sporsmal.md
@@ -78,8 +78,9 @@ For hver avstemning som hører hjemme i en sak vurderer Holder de ord om å stem
Fremstillingene på holderdeord.no hverken favoriserer eller straffer partier som lover mye. I vår løftedatabase kan man finne en oversikt over alle partienes løfter, slik de formuleres i valgprogrammene av partiene selv. Ulike partier kan ha ulike strategier for sine valgprogram – noen er detaljerte og omfattende, mens andre er mer fokuserte på partiets kjernesaker. Uansett form, presenterer vi de løftene partiene selv har vedtatt på sine landsmøter.
-### Hvordan vet dere hvem som var tilstede når vedtaket er enstemmig?I de fleste avstemningene på Stortinget registreres hver enkelt representants stemme i det elektroniske voteringsanlegget. Men ca 30% av avstemningene avgjøres ved hjelp av [enstemmige vedtak](http://stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Voteringer/#enstemmigvedtak). Ved disse avstemningene er resultatet vanligvis kjent på forhånd, siden saksforberedelsene gjort det klart at alle partier støtter vedtaket. Hvis noen likevel skulle ønske å stemme mot, viser de dette ved å reise seg. Grunnet den etablerte praksisen med [partidisiplin](/faq#hvorfor-stemmer-representanter-fra-samme-parti-ofte-likt), skjer dette sjelden. Siden en representant ikke har anledning til å forlate stortingssalen under et møte, utleder Holder de ord hvem som var tilstede på enstemmige vedtak fra andre registrerte avstemninger samme dag. Alle som har stemt på andre avstemninger, regnes dermed som for vedtaket. Enkelte dager har det imidlertid kun vært gjort enstemmige vedtak, og i disse tilfellene utleder vi resultatet fra Stortingets oversikt over [dagens møtende](http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/).
-
+### Hvordan vet dere hvem som var tilstede når vedtaket er enstemmig?
+
+I de fleste avstemningene på Stortinget registreres hver enkelt representants stemme i det elektroniske voteringsanlegget. Men ca 30% av avstemningene avgjøres ved hjelp av [enstemmige vedtak](http://stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Voteringer/#enstemmigvedtak). Ved disse avstemningene er resultatet vanligvis kjent på forhånd, siden saksforberedelsene gjort det klart at alle partier støtter vedtaket. Hvis noen likevel skulle ønske å stemme mot, viser de dette ved å reise seg. Grunnet den etablerte praksisen med [partidisiplin](#hvorfor-stemmer-representanter-fra-samme-parti-ofte-likt), skjer dette sjelden. Siden en representant ikke har anledning til å forlate stortingssalen under et møte, utleder Holder de ord hvem som var tilstede på enstemmige vedtak fra andre registrerte avstemninger samme dag. Alle som har stemt på andre avstemninger, regnes dermed som for vedtaket. Enkelte dager har det imidlertid kun vært gjort enstemmige vedtak, og i disse tilfellene utleder vi resultatet fra Stortingets oversikt over [dagens møtende](http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/).
### Hvorfor er mange representanter «ikke til stede» på avstemningene?
@@ -92,4 +93,3 @@ Nei, ikke foreløpig. Fokuset på valgløfter følger av deres spesielle plass i
### Hvordan kategoriserer dere løfter?
Når vi kategoriserer løfter tar vi utgangspunkt i partiprogram og regjeringserklæringer som kildedokumenter. Det første vi gjør er å skille valgløfter fra generelle verdierklæringer og mål for samfunnsutviklingen. Løfter kan være spesifikke og etterprøvbare, eller mer generelle. For å gjøre løftene søkbare, knyttes de til kategorier. Vi følger Stortingets system for å kategorisere avstemninger, som består av 172 kategorier, og som dekker hele bredden av innhold i avstemninger på Stortinget.
-

0 comments on commit e2fb8f5

Please sign in to comment.