Permalink
Browse files

Fix markdown syntax

  • Loading branch information...
1 parent 153bd62 commit f815b7f3368174ae4b448b3bca88e1bb444da294 @jarib jarib committed Nov 12, 2013
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 pages/hva-vi-gjor.md
View
@@ -3,6 +3,7 @@
Holder de ord er en partipolitisk uavhengig organisasjon som ble grunnlagt i november 2010. Vi jobber for å gi folk større innflytelse over politikken ved hjelp av digitale verktøy.
På www.holderdeord.no finner du:
+
* Oversikt over hva partiene har stemt og lovet i en rekke saker, og om de har holdt ord
* Løfter fra partienes programmer fra 2009 og fremover
* Forslag og avstemninger på Stortinget fra 2009 og fremover

0 comments on commit f815b7f

Please sign in to comment.