Sjekk at join records fra HABT-forhold blir slettet #351

Closed
jarib opened this Issue Nov 24, 2012 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
Owner

jarib commented Nov 24, 2012

Noe er rart rundt HABTM-assosiasjonene, categories_issues og issues_topics ser ikke ut til å få færre rader selv om en issue slettes.

Oppdaget dette da vi gikk fra issues_promises til promise_connections.

Owner

jarib commented Feb 6, 2013

Se også på propositions_votes, som ser ut til å vokse (unødig) under import.

# check
Vote.all.find { |e| e.propositions.count != Vote.connection.select_all("select * from propositions_votes where vote_id = #{e.id}").size }

# fix
Vote.all.each { |v| props = v.propositions.to_a; v.propositions.clear; v.propositions = props; v.save! }
select count(distinct(proposition_id,vote_id)) from propositions_votes;
select count(*) from propositions_votes;
Owner

jarib commented Feb 6, 2013

Jeg ser ikke noe spesielt galt i importkoden, og har kjørt ryddekoden i produksjon nå. Tar en grundigere titt hvis det dukker opp duplikate rader ved neste import.

Owner

jarib commented Apr 9, 2013

Dette ser nå ut til å være i orden.

jarib closed this Apr 9, 2013

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment