Skip to content

Vise frem «hvem holder ord» #358

Closed
jarib opened this Issue Nov 28, 2012 · 11 comments

5 participants

@jarib
Holder de ord member
jarib commented Nov 28, 2012

Dataene og kode for utregning er på plass (se #329). Spørsmålet nå er hvordan vi kan vise frem skåringen av hvem som holder ord, og på sikt få dette inn i metodebeskrivelsen.

Ideer?

Jeg tror hvertfall det er bred enighet om å ikke vise fram prosentskåren.

@drees123 @hannawt @jonathanronen @henrikhelmers

@drees123
Holder de ord member
@hannawt
hannawt commented Dec 4, 2012

Forslag: Vi lager et speedometer á la BTs og politifacts, men der det står "holdt" under til høyre og "brutt" nederst til venstre. Da har vi én visuell framstilling som er grunnleggende lik samme hvor den vises, men at nåla kan ha fem posisjoner som samsvarer med de fem kategoriene man kan falle inn under på løfteholdingssida. Nåla er med andre ord det eneste som varierer. @Guro-oi lager en skisse?

@Guro-oi
@Guro-oi
Guro-oi commented Dec 4, 2012

bilde

@hannawt
hannawt commented Dec 4, 2012

MEN vi må også ha et ikon som kommuniserer at partiet ikke har noen løfter relatert til saken..any suggestions der?

Et forslag er å skrive "ingen løfter" inne i speedometeret, evt. "partiet har ingen løfter" hvis det ikke blir for langt? Og ha en annen farge på ikonet for at dette vises godt.

@jarib
Holder de ord member
jarib commented Dec 4, 2012

En mulig alternativ fremstilling som slo meg var et Holder de ord-stempel, et slags «stamp of approval» i grønt (og kanskje rødt når de ikke holder ord).

stamp

Tenker litt på Svanemerket som noe folk kjenner igjen og vet hva betyr.

@henrikhelmers
Holder de ord member

Mitt innspill her er at vi trenger noe som gjør det mulig å se partiene opp mot hverandre. Noe av utfordringen med dagens sakside er at det er vanskelig å se helheten fordi vi lister opp partiene. Vi trenger noe kompakt (og sexy).

@Guro-oi
Guro-oi commented Dec 4, 2012

Med stempel (se for dere sexy design da;))

bilde

@drees123
Holder de ord member
drees123 commented Dec 9, 2012

Gode forslag begge to!

Liker enkelheten i Jari sitt forslag. Feks at en holderdeord-skår på over 80 % (eller et annet tall) gir et stempel på at løftet er holdt. Det kan jo bygges ut med andre stempel som vi har vært inne på før: Parti som har holdt flest løfter, representant som har sagt mest fra talerstolen, høyest oppmøte etc.

@drees123
Holder de ord member
drees123 commented Jan 7, 2013

@KristoferRees og @hannawt - diskutere dette i morgen eller i helga?

@jarib
Holder de ord member
jarib commented Feb 18, 2013

Dette blir implementert som del av #390, lukker denne.

@jarib jarib closed this Feb 18, 2013
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.