Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Loading…

Flere nagios-varsler #375

Open
jarib opened this Issue · 2 comments

2 participants

@jarib
Owner
  • Erstatt elasticsearch::emailmonitor: Servicesjekk av elasticsearch, enten at noe lytter på localhost:9200 eller at http://localhost:9200/ svarer med 200.
  • Varsler på disk, cpu/load, minnebruk
  • PostgreSQL
  • Nginx
  • Passenger
  • Statsd på ops1 (kjøres med upstart, sjekk f.eks. status statsd)
@dyresen dyresen was assigned
@jarib
Owner

Hva er status på denne saken - er ikke de fleste av disse på plass nå?

@dyresen
Collaborator

De fleste av disse er på plass, men synes vi kanskje ikke har nok varsling likevel.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.