Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

Partikommentarer: fremvisning #446

Closed
jarib opened this Issue · 0 comments

1 participant

@jarib
Owner

Etter at #409 er på plass, trenger vi å kunne vise frem partikommentarer på sakssiden. Synes en kjapp fiks her bør prioriteres relativt høyt, sånn at tilsvarsrett er på plass når vi lanserer løfteholding på sakssidene (planlagt i løpet av påskathon). Så kan vi heller finpusse senere.

Hvordan vi viser de frem har også litt å si på retningslinjer for kommentarene som @KristoferRees arbeider med, f.eks. begrensning på antall tegn.

@henrikhelmers @KJrishaug

@jarib jarib referenced this issue from a commit
@jarib jarib Merge branch 'issue-with-party-comments'
Closes issue #446.
61012e8
@jarib jarib closed this
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.