MESI.EE 2.0 arendusettepanekud
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data Väljavõte KI uuringust Mar 27, 2017
README.md Update README.md Mar 27, 2017

README.md

MESI.EE 2.0 arendusettepanekud

Arendusettepanekuid saab lisada siit: https://github.com/honeymarket/mesi.ee/issues > New issue (nõuab kasutajaks registreerimist).

Ettepanekuid saab kirjeldada ka aadressil: https://mesindus.ee/node/4919 (toon need siis ise siia üle).

Esimeses versioonis teostatavate tööde loetelu: https://github.com/honeymarket/mesi.ee/milestone/1.

Milleks uus MESI.EE?*

väljavõte uuringust

*- Allikas: Mee turg Eestis ja mee müügi suurendamise võimalused. Eesti Konjunktuuriinstituut 2015

Tormi Tabor
MESI.EE haldaja
+372 5451 3000