Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (10 sloc) 786 Bytes

MESI.EE 2.0 arendusettepanekud

Arendusettepanekuid saab lisada siit: https://github.com/honeymarket/mesi.ee/issues > New issue (nõuab kasutajaks registreerimist).

Ettepanekuid saab kirjeldada ka aadressil: https://mesindus.ee/node/4919 (toon need siis ise siia üle).

Esimeses versioonis teostatavate tööde loetelu: https://github.com/honeymarket/mesi.ee/milestone/1.

Milleks uus MESI.EE?*

väljavõte uuringust

*- Allikas: Mee turg Eestis ja mee müügi suurendamise võimalused. Eesti Konjunktuuriinstituut 2015

Tormi Tabor
MESI.EE haldaja
+372 5451 3000