Skip to content
Android application showing occupancy and count of visitors at Olomouc municipal swimming pool
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
gradle/wrapper
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.md
build.gradle
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
settings.gradle

README.md

Olomoucký bazén Build Status

Nyní na Google Play

English version follows. Neoficiální aplikace zobrazující volné dráhy a aktuální návštěvnost areálu. Pokud narazíte na problém, založte prosím nový issue. Díky!

Podporované platformy

  • Android 4.4 (API 19) a vyšší

Jak sestavit apk

  1. Stáhněte dané vydání nebo naklonujte tento repozitář
  2. ./gradlew assemble
  3. Sestavená aplikace se nachází v build/apk/

Application screenshot

Olomoucky Bazen Build Status

Application showing current occupancy and available tracks at Olomouc swimming pool. This app is not official!

Supported platforms

  • Android 4.4 (API 19) and higher

How to build

  1. Download desired release or clone repository
  2. ./gradlew assemble
  3. Built app is in build/apk/
You can’t perform that action at this time.