Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (24 sloc) 598 Bytes

Co dál?

.. todo::
  smyslem neni kompletni vseobjimajici navod, ale jen uvod
  je potreba umet anglicky
  zminit jak lze do tohoto seznamu neco pridat (contributing), primej odkaz

Zajímavé zdroje

.. todo::
  odkazy na pokrocilejsi veci, i v anglictine
  vysosat neco z https://github.com/honzajavorek/jakpsatapi
  a https://gist.github.com/honzajavorek/02b7205bc2b59247d541

Knihy

.. todo::
  phil, mike

Komunity

.. todo::
  api-craft, apisyouwonthate

Osobnosti

.. todo::
  Phil S., Mike A., Kin Lane, Steve K., Z, ...