Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (3 sloc) 310 Bytes

Hypermedia (HATEOAS)

(Tato stránka ještě nebyla napsána, najdete zde jen případné drobky.)

Pokud vás toto téma zajímá do hloubky, přečtěte si knihu RESTful Web APIs nebo Designing Hypermedia APIs.