Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
30 lines (21 sloc) 2.19 KB

Nástroje a knihovny pro Python

Nedělám si iluze, že by byl tento seznam vyčerpávající. Pokud najdete zajímavý projekt zaměřený na API, dejte mi o něm prosím vědět.

Webové frameworky

Protože REST API je založeno na těchtýž principech jako web, můžete klidně použít pro jeho tvorbu klasické webové frameworky. Sem tam vám akorát budou překážet "vhodná výchozí nastavení", jelikož tyto frameworky obvykle nepočítají s tím, že chcete 404 stránku poslat jako JSON apod.

  • Django - nejrozšířenější, monolit, všechno (pro tvorbu webu, ne API) si táhne s sebou
  • Flask - mikrojádro, na které se nalepují potřebné doplňky
  • Falcon - zajímavý, rychlý framework s pěkným explicitním rozhraním, přímo dělaný pro API
  • Pylons/Pyramid - vybaveností něco mezi Djangem a Flaskem
  • Bottle - úplně minimalistický, vhodný tak možná na školní příklady nebo jednostránkové weby

API frameworky nebo rozšíření

Samostatné knihovny