Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
19 lines (10 sloc) 2.01 KB

Základy

Terminologie

V rámci API se pracuje s mnoha pojmy. Pokusím se některé z nich vysvětlit:

  • RPC: Protokol, pomocí něhož lze provádět "vzdálené volání procedur". Řekneme serveru co má udělat, zabalíme to do obálky, pošleme. On si to rozbalí, udělá co je třeba, zabalí odpověď a pošle zpět. (wiki)
  • SOAP: Nástupce XML-RPC. Všechno je ale o dost robustnější, zaobálkovanější. (wiki)
  • Webová služba, Web Service: Souhrnný název pro API postavená nad XML/RPC/SOAP technologiemi. Často zkracováno na WS. (wiki)

Jistý R. Fielding se ve své dizertační práci snažil popsat principy, na jakých úspěšně funguje web. Vzniklo z toho několik omezení/doporučení pro (webové) aplikace, kterým se říká REST. Mnoha lidem se REST zalíbil jako předloha pro API a utekli k němu od SOAP. (wiki)

  • Webová API, Web APIs: Souhrnný název pro API postavená nad webovými technologiemi, především protokoly HTTP/HTTPS.
  • REST: Správně je to takové API, které dodržuje principy REST. V bitvě proti SOAPu se ale tento termín začal používat v podstatě pro jakékoliv "posílání JSONu přes HTTP". REST API se tedy dnes pro většinu lidí shoduje s pojmem webové API.
  • Hypermedia, HATEOAS: API, které doopravdy dodržuje principy REST. Tento termín se uchytil mezi odborníky po tom, co zjistili, že pojem REST API je nejspíš nenávratně ztracen. Používá se pro odlišení od obecných webových API. (wiki) Zkratka HATEOAS znamená Hypermedia as the Engine of Application State, což je přesně ten princip původního RESTu, na který se potom tak nějak zapomnělo. (wiki)