This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Permalink
Browse files

Update README.md

  • Loading branch information...
honzajavorek committed Jun 28, 2018
1 parent 3df8222 commit 1deadee8fae4b1b6d99d6267d48a04a12298e3db
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 README.md
@@ -1,3 +1,5 @@
> Toto dílo jsem nikdy pořádně nezačal ani nedokončil. Co jsem napsal, to tady je. Nové texty nepřidávám, staré neudržuji, ale třeba se to bude i tak někomu hodit.
# Jak psát API
Znáte **[Jak psát web](http://www.jakpsatweb.cz)**, návod na HTML stránky? Toto je **Jak psát API**, návod na webová API.

0 comments on commit 1deadee

Please sign in to comment.