Permalink
Browse files

Úprava stránky o Python knihovnách.

  • Loading branch information...
honzajavorek committed Sep 27, 2014
1 parent d19ad43 commit b03291277d351d027ee88c453bfe21fe2b2ab4f2
Showing with 13 additions and 9 deletions.
  1. +13 −9 python.md
View
@@ -1,21 +1,25 @@
# Nástroje a knihovny pro Python
## API frameworky nebo rozšíření
- [Django REST Framework](https://github.com/tomchristie/django-rest-framework) - spolu s Tastypie jeden z dvou hlavních pro Django
- [Tastypie](https://github.com/toastdriven/django-tastypie) - spolu s DRF jeden z dvou hlavních pro Django
- [Eve](https://github.com/nicolaiarocci/eve) - bohatě vybavená API obálka nad MongoDB, postaveno jako samostatný projekt nad jádrem Flasku
- [Flask-RESTful](https://github.com/twilio/flask-restful) - nejspíš nejpoužívanější pro Flask
- [Flask-RESTless](https://github.com/jfinkels/flask-restless)
- [Flask-MongoREST](https://github.com/elasticsales/flask-mongorest) - nad MongoDB
Nedělám si iluze, že by byl tento seznam vyčerpávající. Pokud najdete zajímavý projekt zaměřený na API, [dejte mi o něm prosím vědět](https://github.com/honzajavorek/jakpsatapi#p%C3%ADsmenka).
## Webové frameworky
Protože REST API je založeno na těchtýž principech jako web, můžete klidně použít pro jeho tvorbu klasické webové frameworky. Sem tam vám akorát budou překážet "vhodná výchozí nastavení", jelikož tyto frameworky obvykle nepočítají s tím, že chcete 404 stránku poslat jako JSON apod.
- [Django](https://github.com/django/django) - nejrozšířenější, monolit, všechno (pro tvorbu webu, ne API) si táhne s sebou
- [Flask](https://github.com/mitsuhiko/flask) - mikrojádro, na které se nalepují potřebné doplňky
- [Falcon](https://github.com/racker/falcon) - zajímavý, rychlý framework s pěkným explicitním rozhraním, přímo dělaný pro API
- [Pylons/Pyramid](http://www.pylonsproject.org/) - vybaveností něco mezi Djangem a Flaskem
- [Bottle](https://github.com/defnull/bottle) - úplně minimalistický, vhodný tak možná na školní příklady nebo jednostránkové weby/jednoresourcové API :)
- [Bottle](https://github.com/defnull/bottle) - úplně minimalistický, vhodný tak možná na školní příklady nebo jednostránkové weby
## API frameworky nebo rozšíření
- [Django REST Framework](https://github.com/tomchristie/django-rest-framework) - spolu s Tastypie jeden z dvou hlavních pro Django
- [Tastypie](https://github.com/toastdriven/django-tastypie) - spolu s DRF jeden z dvou hlavních pro Django
- [Eve](https://github.com/nicolaiarocci/eve) - bohatě vybavená API obálka nad MongoDB, postaveno jako samostatný projekt nad jádrem Flasku
- [Flask-RESTful](https://github.com/twilio/flask-restful) - nejspíš nejpoužívanější pro Flask
- [Flask-RESTless](https://github.com/jfinkels/flask-restless) - nad SQL modely (SQLAlchemy)
- [Flask-MongoREST](https://github.com/elasticsales/flask-mongorest) - nad MongoDB
## Samostatné knihovny

0 comments on commit b032912

Please sign in to comment.