Permalink
Browse files

Nadpis API Blueprint mi tam dává větší smysl.

  • Loading branch information...
honzajavorek committed Sep 28, 2014
1 parent e66549d commit c476cf1f3ec8b526ec9cb3cbf245b9715909ee94
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 zivotni-cyklus.md
View
@@ -26,7 +26,7 @@ Vytvářejte prototypy, které si budou moci tvůrci klientů ihned vyzkoušet.
A až budete mít API hotové a bude v provozu, testujte jej a sledujte jaké chyby jeho uživatelé dělají. Budete jim moci poskytnout kvalitnější podporu a budete schopni upravit dokumentaci nebo návrh tak, aby se konzumenti vašeho API mohli chyb třeba úplně vyvarovat.
-## Apiary
+## API Blueprint
[Apiary](http://apiary.io/), kde pracuji, poskytuje nástroje pro velkou část z nastíněného cyklu. [API Blueprint](http://apiblueprint.org/) je dokumentační formát, v němž můžete popsat celé svoje API pomocí lidsky čitelného i zapisovatelného [Markdownu](http://daringfireball.net/projects/markdown/) (něco jako [Texy!](http://texy.info/), akorát na rozdíl od něj Markdown používá celý svět - [StackOverflow](http://stackoverflow.com/), [GitHub](http://github.com/), a další). V jednom snadno spravovatelném textovém souboru pak máte zakódováno DNA vašeho API. Můžete jej sdílet, verzovat, bavit se nad ním s lidmi.

0 comments on commit c476cf1

Please sign in to comment.