PHP SDK za korišćenje Horoskopius API-a
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
examples
lib
psd
README.txt

README.txt

Horoskopius PHP SDK
==================

Drago nam je da koristite Horoskopius API i pritom da ste se odlučili za Horoskopius PHP SDK
Najbolje primere možete videti u folderu "examples", gde smo dali primere za većinu situacija koje će vam trebati.

Napominjemo da ne morate biti napredni PHP korisnik kako biste koristili naš SDK, tako da smatramo da nećete imati problema
prilikom korišćenja istog.

Medjutim ukoliko budete imali poteškoća, kontaktirajte nas na info@horoskopius.com

Horoskopius PHP SDK je licenciran pod Apache Licence, Version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html)

Uputstvo za instalaciju i korišćenje
---------------------------------------------------------

Uputstvo za instalaciju i korišćenje Horoskopius PHP SDK za Horoskopius Bee API se nalazi na adresi http://dev.horoskopius.com/php-sdk/ 
Kako biste dobili vaš private i public key, morate prethodno izvršiti registraciju na http://dev.horoskopius.com/prijava/

Horoskop vam je omogućio Astrološki portal Horoskopius http://www.horoskopius.com

Changelog
=========

### 1.14 stable build 20120615

Ubačena opcija da korisnik može izabrati vrstu pisma prilikom ispisa (latiničnu i ćiriličnu).

### 1.13 stable build 20120613

Ubačena opcija da korisnik može povlačiti i slike znakova u ispisu. Izmena grafike je vrlo jednostavna, dodat PSD radni fajl za CSS sprite.
Dodat i poseban CSS fajl koji se lako može modifikovati po potrebama. Ispravljen bug pri pozivu ka API-u, koji nije dobro sortirao znakove u ispisu.