Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
52 lines (36 sloc) 1.19 KB
Általában
=========
- A kiiratást egységes osztály kezelje.
- Kisvideo a használatáról.
- MANIFEST.in what is it for? to be deleted?
Bug
===
- net.plot name attributum nélkül nem megy.
- Újabb networkx-ek Graph osztályaival nem megy a DegreeDistriution
- Régibb networkx-ekben nincs ego_graph, ami acxneighborhoz kell.
- plot_with_networkx a test/testplot.py-ben üres ábrát ad.
Dokumentáció
=================
- plot_with_networkx
- a network_evolution használatát (README) is a doc-ba.
Telepítés
=================
- easy-installal, pip-pel telepíthető legyen.
NetworkEvolution
================
- Kivenni a fájlba írást a NetworkEvolution osztályból.
Csomagok
========
- Ügyesebben rajzoltatni a szomszédokat. Pl. "nn" csomagnál lehet úgy,
hogy ne legyen kereszteződés.
- Az architektúra, bzr revision, MAC-address legyen a leírásban
- A leírás a gml-ben legyen.
- Áttérjünk GraphML-re?
- Megtudni, hogy van-e a Windowsnak csomagrendszere.
- Csoporterősségi együtthatók függése
- base csoportú csomagok
Hálózatgeneráló
===============
lásd mfng/TODO.txt
- Berajzoltatni a közelítő hatványfüggvényt.
- Elkészíteni a clusteres gráfokat.