Skip to content

hotamago/HotaVN

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

HotaVN

Web học mọi thứ online miễn phí! Link: https://hotavn.com/


Hợp tác kinh doanh với HotaVN

Nếu bạn muốn quảng cáo với HotaVN thì liên hệ qua email: hotavn.hotro@gmail.com

Chúng tôi sẽ chấp nhận những quảng cáo không liên quan đến bạo lực, cờ bạc, khiêu dâm,... Phù hợp với văn hóa và pháp luật Việt Nam. Bạn có thể đặt quảng cáo trên những bài học của HotaVN hoặc trên những topic của HotaVN.

Nếu bạn muốn kinh doanh khóa học và public lên HotaVN vui lòng liên hệ qua email: hotavn.hotro@gmail.com

Các khóa học được public thỏa mãn yêu cầu sau:
  • Có số phải học public phải trên 10 bài
  • Các bài học phải phù hợp với văn hóa và pháp luật Việt Nam
  • Hiện tại HotaVN chưa hỗ trợ chức năng thanh toán bài học trên HotaVN nên khi bán khóa học trực tiếp trên HotaVN

Ủng hộ HotaVN

Tích cực đăng bài lên diễn đàn Hãy đóng góp cho diễn đàn HotaVN thật nhiều bài hữu ích và thú vị nhé ^_^

Giới thiệu nhiều người Bạn có thể giới thiệu HotaVN cho nhiều người người biết để HotaVN có nhiều thành viên hơn và có cộng đồng vui nhộn hơn.

Mua áo HotaVN Trở thành fan của HotaVN, bằng cách mua những chiếc áo chứa những hình ảnh độc đáo của HotaVn thể hiện bạn là thành viên của gia đình HotaVN :D. (Hiện chưa có chức năng này)

About

Hợp tác và ủng hộ HotaVN

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published