Hợp tác và ủng hộ HotaVN
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE
Hack 10fastfingers.com
Hotro-v005.js
README.md
ZombieYuu.zip
_config.yml

README.md

HotaVN

Web học mọi thứ online miễn phí! Link: https://hotavn.ga


Hợp tác kinh doanh với HotaVN

Nếu bạn muốn quảng cáo với HotaVN thì liên hệ qua email: hotavn.hotro@gmail.com

Chúng tôi sẽ chấp nhận những quảng cáo không liên quan đến bạo lực, phản động, khiêu dâm. Bạn có thể đặt quảng cáo trên những bài học của HotaVN hoặc trên những topic của HotaVN.

Nếu bạn muốn sử dụng api của HotaVN. liên hệ qua email: hotavn.hotro@gmail.com

API của HotaVN bao gồm:
  • Auto translate
  • Find english video
  • Text to speech
  • Giải toán
  • Tra từ điển
  • Lấy câu hỏi và đáp án
  • Get link kiếm tiền

Ủng hộ HotaVN

Donate: https://vrdonate.vn/hotavn Bạn có thể ủng hộ thẻ cào hoặc ủng hộ tiền bằng cách donate cho HotaVN qua link trên.

Giới thiệu nhiều người Bạn có thể giới thiệu HotaVN cho nhiều người người biết để HotaVN có nhiều thành viên hơn và có cộng đồng vui nhộn hơn.

Mua áo HotaVN Trở thành fan của HotaVN, bằng cách mua những chiếc áo chứa những hình ảnh độc đáo của HotaVn thể hiện bạn là thành viên của gia đình HotaVN :D. (Hiện chưa có chức năng này)