Skip to content
Türkiye'nin tüm il, ilçe semt/köyleri ve posta kodları MySQL veri tabanı
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
postakod.sql

README.md

postakod

Türkiye'nin tüm posta kodları listesini içeren MySQL veri tabanı

###Toplam

  • 81 İl,
  • 957 İlçe,
  • 52.835 Semt / Mahalle / Köy,
  • 3.226 Posta kodundan oluşmaktadır.

Kullanım ve detaylı bilgi için: http://beltslib.net/turkiye-posta-kodlari.html

###Lisans CC 1.0 ile lisanslanmıştır.

Not: Son güncellemesi 2012 yılında yapılmıştır.

You can’t perform that action at this time.