Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5 lines (3 sloc) 161 Bytes

Občanské sdružení "Hravost o.s." ukončuje svojí činnost

Po konsensu všech členů ukončujeme činnost a žádáme o výmaz z obchodního rejstříku

Something went wrong with that request. Please try again.