Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5 lines (3 sloc) 161 Bytes

Občanské sdružení "Hravost o.s." ukončuje svojí činnost

Po konsensu všech členů ukončujeme činnost a žádáme o výmaz z obchodního rejstříku