Stanovy občanského sdružení "Hravost o.s."
TeX
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
navrh-na-vymaz.pdf
stanovy.pdf
stanovy.tex

README.md

Občanské sdružení "Hravost o.s." ukončuje svojí činnost

Po konsensu všech členů ukončujeme činnost a žádáme o výmaz z obchodního rejstříku