Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Stanovy občanského sdružení "Hravost o.s."
TeX
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
navrh-na-vymaz.pdf
stanovy.pdf
stanovy.tex

README.md

Občanské sdružení "Hravost o.s." ukončuje svojí činnost

Po konsensu všech členů ukončujeme činnost a žádáme o výmaz z obchodního rejstříku

Something went wrong with that request. Please try again.