Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
.RData
Kandydaci_2015.csv zmiany Oct 28, 2015
Kandydaci_2015_f.csv zmiany Oct 28, 2015
Makefile domy ss Nov 24, 2015
Mandaty_2015.csv
README Poprawione readme Jan 30, 2016
Rplots.pdf
areszty.R
areszty.Rout
areszty.sh
areszty_i_wiezienia.csv areszty/wiezienia Nov 1, 2015
domy_pomocy_spolecznej.csv
dss.R
dss.sh
extract_data.pl
kandydaci_2015.R
kandydaci_glosy_razem.txt wg udziału Nov 9, 2015
kandydaci_obwody_wyniki.csv.gz aktualizacja Nov 3, 2015
kody_adresy.csv areszty/wiezienia Nov 1, 2015
kody_adresy_poprawiony_Coords.csv dodane zestawienia wg komitetów/adresy itp Jan 30, 2016
kody_komisji_s.csv
komisja_84873_protokol-0.png import Nov 6, 2015
komisja_84873_protokol-1.png
komisja_84873_protokol-2.png
komisja_84873_protokol-3.png import Nov 6, 2015
komisja_84873_protokol-4.png
komisje-frekwencja-wyniki.csv dodane zestawienia wg komitetów/adresy itp Jan 30, 2016
komisje-frekwencja.csv dodane zestawienia wg komitetów/adresy itp Jan 30, 2016
komisje_2015_S.csv
komisje_glosy_razem.R
komisje_glosy_razem.csv rozklad komisji Nov 21, 2015
low_turnover__.html
obwody_wyniki_areszty0.csv areszty wyniki Nov 1, 2015
obwody_wyniki_dss0.csv
poslowie_2015.R
poslowie_2015.Rout
poslowie_2015h.R
poslowie_2015h.Rout
rozklad_komisji_wg_glosow.pdf
rozklad_komisji_wg_glosow.png
rozklad_wg_numeru.pdf
rozklad_wg_numeru.png
sumuj_wg_kandydatow.pl
sumuj_wg_komisji.pl
sumuj_wg_komitet_komisji.pl
sumuj_wg_komitet_woj_powiaty.pl
teryt_kody.csv import Nov 7, 2015
teryt_powiaty.csv
top-komisje-2015.html
wg_Gmin.txt
wszyscy.R
wszyscy.Rout

README

Pobrane: ze strony http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm 28.10.2015T15:00

Kandydaci_2015.csv -- zestawienie kandydatów
Kandydaci_2015_f.csv -- to samo co wyżej tylko zawiera kolumnę wynik 
Mandaty_2015.csv -- lista tych co zdobyli mandaty

okreg -- numer okręgu wyborczego
nrlisty;komitet -- numer i nazwa komitetu
numer -- numer kandydata na liście
kto -- imię nazwisko
glosy -- liczba głosów
procent -- procent głosów (w okręgu)
wynik -- wybrany (PX), nie wybrany (NX)


kody_komisji_s.csv
------------------
okreg -- nr okręgu wyborczego
tkod -- kod terytorialny
idkomisji -- id komisji

kandydaci_obwody_wyniki.csv.gz (po rozpakowaniu 250Mb, 5730125 wierszy)
------------------------------
idkomisji -- id komisji
nrlisty -- numer komitetu
numer -- numer kandydata na liście
kto -- imię nazwisko
komitet -- nazwa komitetu
glosy -- liczba głosów

Sprawdzenie liczby głosów:
                             wg PKW różnica
1               KORWIN 722921     -	 722999    78
2                KUKIZ 1338610     - 1339094   484
3      KW Kongres Nowej Prawicy  4852     -  4852    0 
4              KW Razem 550343     -	 550349    6
5            KW Samoobrona  4266     -  4266    0 
6 KWW Grzegorza Brauna Szczęść Boże!  13113     -	 13113    0
7         KWW JOW Bezpartyjni  15184     -	 15656   472
8      KWW Mniejszość Niemiecka  27530     -  27530    0
9     KWW Obywatele do Parlamentu  1964     -   1964    0
10       KWW Ruch Społeczny RP  3941     -   3941    0
11       KWW Zbigniewa Stonogi  42668     -  42731   63
12     KWW Zjednoczeni dla Śląska  18668     -  18668    0
13               PETRU 1155364     - 1155370    6
14                PiS 5711661     - 5711687   26
15                 PO 3661455     - 3661474   19
16                PSL 779874     -  779875    1
17                ZLEW 1146837     - 1147102   265


Coś się faktycznie pogubiło, ale różnice są tak małe, a ja nie mam czasu
na szukanie w 28,000 komisji gdzie jest problem, że z praktycznego
punktu widzenia można przyjąć iż pobrano ze strony
http://parlament2015.pkw.gov.pl/ komplet danych

Uwaga: 9 kandydatów ma NA w polu glosy. Są to kandydaci skreślenie z listy
przed głosowaniem.

Drukuj wszystkie komitety:
awk -F ';' '{K[$5] =1} ; END { for (k in K) {print k} } ' kandydaci_obwody_wyniki.csv

komisje_2015_S.csv
-----------------
kod -- kod obwodu (tkod z pliku kody_komisji_s.csv)
numer -- numer porządkowy komisji?
adres -- adres obwodu
obszar -- obszar działania (spis ulic)
nr_sejm -- numer obwodu w wyborach do sejmu (1--41)
nr_senat -- numer obwodu w wyborach do senatu (1--100)

kody_adresy.csv
---------------
idkomisji
tkod
adres 

obwody_wyniki_areszty0.csv
--------------------------
Dane dla 181 obwodów w aresztach i więzieniach (por plik areszty.sh)
Pierwsze 6 pól jak w pliku kandydaci_obwody_wyniki.csv

idkomisji
nrlisty 
numer 
kto
komitet
glosy 
tkod
woj -- kod województwa (zgodny z kodem systemu TERYT)
adres

tkod (TERYT)
------------
Por http://www.stat.gov.pl/broker/access/definitionTree.jspa
http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-teryt/zakres-rejestru-teryt/
WOJ -- kod województwa:
 02 -- dolnośląskie; 04 -- KUJAWSKO-POMORSKIE; 06 -- LUBELSKIE ;
 08 -- LUBUSKIE ; 10 -- ŁÓDZKIE; 12 -- MAŁOPOLSKIE ; 14 -- MAZOWIECKIE;
 16 -- OPOLSKIE ; 18 -- PODKARPACKIE; 20 -- PODLASKIE ; 22 -- POMORSKIE;
 24 -- ŚLĄSKIE ; 26 -- ŚWIĘTOKRZYSKIE; 28 -- WARMIŃSKO-MAZURSKIE ;
 30 -- WIELKOPOLSKIE ; 32 -- ZACHODNIOPOMORSKIE
POW -- kod powiatu
GMI -- kod gminy
RODZ -- kod rodzaju jednostki (nie występuje w danych PKW)

http://zylla.wipos.p.lodz.pl/ut/kody-GUS.html


Sprawdzenie danych
------------------
Liczba kandydatów

PETRU = 858
KW Samoobrona = 119
ZLEW = 905
PiS = 918
KORWIN = 899
KWW JOW Bezpartyjni = 138
KWW Obywatele do Parlamentu = 40
KWW Ruch Społeczny RP = 59
KWW Zbigniewa Stonogi = 299
PO = 914
KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" = 202
KW Kongres Nowej Prawicy = 116
PSL = 916
KUKIZ = 839
KWW Mniejszość Niemiecka = 24
KW Razem = 571
KWW Zjednoczeni dla Śląska = 42

RAZEM=7859 (wg 7858 PKW)

Problem stwarza okręg nr 19 (zagranica)
Reszta danych wydaje się OK

# http://parlament2015.pkw.gov.pl/321_protokol_komisji_obwodowej/97770
# Bagram – Polish Military Camp, Baza Lotnicza Parwan
# Bagram 
Okręg zagranica
http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0/19/1499

1            KORWIN 21757 - 21767  10
2            KUKIZ 26546 - 26573  27
3           KW Razem 9469 - 9475  6
4 KWW Obywatele do Parlamentu  266 -  266  0
5    KWW Ruch Społeczny RP  186 -  186  0
6            PETRU 15942 - 15948  6
7             PiS 58317 - 58343  26
8              PO 32240 - 32259  19
9             PSL  796 -  797  1
10            ZLEW 7948 - 7956  8 
             -----------------------
                    razem -103
** 103 głosy za mało ** (w bagram wydano 104:-)
Ten protokół wydaje się utajniony:
103/104.0 0.9903846153846154 (taka frekwencja jest na stronie)


kody_adresy_poprawiony_Coords.csv -- adresy obwodowych komisji wyborczych wraz ze współrzędnym geo (na podstawie kodu-pocztowego)

komisje-frekwencja.csv -- dane dot frekwencji 

komisje-frekwencja-wyniki.csv -- frekwencja + liczba oddanych głosów na komitety
(w przypadku komitetów zmienna z przedrostkiem p oznacza odsetek)

Nr Zmienna     -- Opis
--------------------------------
1 nrk       -- id komisji
2 KORWIN;pKORWIN -- Korwin
4 K15;pK15    -- Kukiz15
6 NP;pNP     -- Nowa Prawica
8 Razem;pRazem  -- partia Razem
10 SO;pSO     -- Samoobrona
12 Braun;pBraun  -- Braun
14 BP;pBP     -- Bezpartyjni
16 MN;pMN     -- Mniejszość Niemiecka
18 OdoP;pOdoP   -- Obywatele do Parlamentu
20 RS;pRS     -- Ruch Społeczny
22 Stonoga;pStonoga -- Stonoga
24 ZdS;pZdS    -- Zjednoczeni dla Śląska
26 PETRU;pPETRU  -- Petru
28 PO;pPO     -- PO
30 PSL;pPSL    -- PSL
32 PiS;pPiS     -- PiS
34 ZLEW;pZLEW   -- ZLEW
36 total      -- razem oddane głosy ważne dla wszystkich komitetów
37 nrk       -- id komisji (to samo co 1)
38 teryt      -- kod teryt
39 adres      -- adres
40 lwug      -- liczba wyborców uprawnionych do głosowania
41 lkw       -- liczba kart ważnych
42 lkwzu      -- liczba kart wyjętych z urny
43 lgnw      -- liczba głosów nieważnych
44 lgw       -- liczba głosów ważnych
45 freq      -- frekwencja (lkw/lwug lub -99 jeżeli nie da się obliczyć)
46 pgnw      -- procent głosów nieważnych (lgnw/lkw lub -99 jeżeli nie da się obliczyć)


W ilu komisjach (liczba kart wyjętych z urny - liczba kart ważnych była większa ) / liczba kart wyjętych z urny
była większa niż 3% (wynik w 11 komisjach)

awk -F ';' '(NR > 1) && (0 + $41 > 0) && (($42 - $41)/$42 * 100 > 2.99) {print "lkw=>" $41 " lkwzu=>" $42 " diff=> " ($42 - $41)/$41 * 100, " = ", $39 }' komisje-frekwencja-wyniki.csv | wc -l

You can’t perform that action at this time.