Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.org
boats_by_patrols.csv
uboats_build_and_sunk.csv

README.org

Ubootwaffe 1939–1945

Opis zbioru danych

Niemieckie łodzie podwodne 1939–1945 ze względu na typ (typ), liczbę odbytych patroli (patrols), liczbę zatopionych statków (statki), liczbę zatopionych okrętów (okręty), tonaż zatopionych statków (tonaz). oraz tonaż zatopionych okrętów (okrety.tonaz). Kolumna oznaczona jako numer zawiera numer U-boota.

ubooty <- read.csv("boats_by_patrols.csv", sep = ';',  header=T);

Struktura Ubootwaffe

Łączna liczba U-bootów w rozbiciu na typy, w liczbach bezwzględnych:

## liczba ubootów w rozbiciu na typy
tapply (ubooty$statki, ubooty$typ, length)

oraz jako udział w całości:

## jak wyżej ale w procentach
ubooty.lacznie <- tapply (ubooty$statki, ubooty$typ, length)
ubooty.lacznie / sum(ubooty.lacznie) *100

Duża część U-bootów została zbudowana, a nawet weszła do służby (commisioned) ale nie wzięły udziału w walce. W dalszej analizie usuwamy U-booty niebojowe, tj. takie, które nie odbyły żadnego patrolu:

ubooty1 <- subset (ubooty, ubooty$patrole > 0)

Łączna liczba U-bootów bojowych w rozbiciu na typu, w liczbach bezwzględnych oraz jako udział w całości:

ubooty1.lacznie <- tapply (ubooty1$statki, ubooty1$typ, length)

## typy xvii i xxi nie odbyły żadnego patrolu
ubooty1.lacznie / sum(ubooty1.lacznie, na.rm = T) * 100

Tonaż zatopionych statków

Tonaż zatopionych statków łącznie oraz na U-boota w podziale na typ:

tonaz.lacznie <- tapply (ubooty1$tonaz, ubooty1$typ, sum)

tonaz.lacznie/ubooty1.lacznie

Porównanie zatopionych statków przez U-booty typu VII oraz IX (wykres pudełkowy):

ubooty.vii <- subset (ubooty, ubooty$typ == 'vii') 
ubooty.ix <- subset (ubooty, ubooty$typ == 'ix') 

boxplot(ubooty.vii$statki,ubooty.ix$statki, names=c('vii', 'ix'))

Podsumowanie

You can’t perform that action at this time.