Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README
ROZNICE
TERC_Urzedowy_2018-10-02.csv
compare_komisje.pl
convert.pl
dodaj_typ_gminy.pl
obwody_agg.pl
rozklady_glosy_niewazne.R
rozklady_komitety.R
terc2terx.pl
teryt_kody_typy_GUS.csv
ws2014_kandydaci.csv.gz
ws2014_kandydaci_S.csv
ws2014_komisje.csv
ws2014_komitety_by_komisja.csv
ws2014_komitety_by_komisja_T.csv
ws2014_listy.csv.gz

README

Dane dotyczące wyborów do sejmików wojewódzkich 2014
Drugie pobranie 18-09-2018

kandydaci.csv

id -- id protokolu
teryt -- teryt
idk -- id komisji (teryt+idk = id komisji)
nrl -- nr listy
nrk -- numer kandydata na liście
nazwa -- nazwa listy/komitetu wyborczego
kto -- kandydat 
glosy -- liczba głosów ważnych
wynik -- wybrany/niewybrany

komisje.csv

id;teryt;idk -- jak w kandydaci.csv
adres -- adres komisji
uprawnieni -- liczba uprawnionych
kartyOtrzymane -- karty otzymane
kartyNiewydane -- karty niewydane
kartyWydane -- karty wydane
pelnomocnicy -- liczba głosujących przez pełnomocnika
pakiety -- wysłane pakiety wyborcze
kartyWyjete -- karty wyjęte z urny
koperty -- karty wyjęte z kopert
kartyNiewazne -- karty nieważne
kartyWazne -- karty ważne
glosy -- głosy ważne
glosyNiewazne -- głosy nieważne

listy.csv

id;teryt;idk -- jak w kandydaci.csv
nrlisty -- numer listy
nazwa -- nazwa listy/komitetu wyborczego
glosy -- liczba głosów ważnych