Technologia Informacyjna: materiały do wykładów i ćwiczeń
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README
dokumenty-elektroniczne.pdf
na_czym_zarabia_google.pdf
puck_motywacja_oss.pdf
rozwoj_sektora_it_2016.pdf
wstep_do_it_2016.pdf

README

Technologia Informacyjna: materiały do wykładów i ćwiczeń