Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Perl/bash scripts for Digitemp

branch: master

import

latest commit d19d949583
tomasz przechlewski authored
.digitemp_sensor_names.rc import
README import
dt2ht.pl import
dt2ht_example.sh import
dt2png_example.sh import
dt_print_example.sh import
dt_try.cgi import
dt_try_example.sh import
README
Skrypty do obsługi programu DigiTemp do rejestrowania temperatury z wykorzystaniem
układów FT232RL/DS2480B oraz czujników DS18B20
=============================================
tomasz przechlewski, 2011


dt2ht.pl -- Formatuj log programu Digitemp do HTML/wykresu PNG
dt2ht_example.sh -- Odczytaj temperaturę z sensorów a następnie uruchom w odpowiedni sposób dt2ht.pl
dt_print_example.sh -- Uruchom w odpowiedni sposób dt2ht.pl bez odczytu sensorów
dt_try.cgi  -- Skrypt CGI odczytujący temperaturę z sensorów/sensora
dt2png_example.sh -- Przykład uruchmienia dt2ht.pl: generuje wykresy PNG dla 30 dniowej śr. ruchomej
dt_try_example.sh -- Uruchamia w odpowiedni sposób Digitemp; wynik wyświetla na ekranie
.digitemp_sensor_names.rc -- plik konfiguracyjny (używany przez dt_try.cgi)

Uwaga: skrypty bynajmniej nie są `ready2use' ale wymagają adaptacji...
Przykład jest tutaj: http://pinkaccordions.homelinux.org/stats/digitemp.html
==
Something went wrong with that request. Please try again.