Permalink
Browse files

Translation of episode #280 to Polish

  • Loading branch information...
hrwath committed Sep 11, 2011
1 parent 4eac98f commit 5db800f9300f775eab5cf15ef2fee42261c4dfbd
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 episodes/000_summaries/summaries_pl.html
@@ -7,3 +7,6 @@
134 - Paperclip
Za pomocą Paperclip'a łatwo dodasz załącznik do modelu. Dowiedz się, jak to zrobić.
[ plugins ]
+280 - Pry z Rails
+Pry jest alternatywą dla IRB, która posiada wiele ciekawych cech. Pokazujemy tutaj, jak zintegrować to narzędzie z aplikacją w Rails i jak może wspomóc debugowanie.
+[ plugins tools ]

0 comments on commit 5db800f

Please sign in to comment.