kofradia.no www
PHP JavaScript CSS Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download

README.md

KOFRADIA

http://kofradia.no/

Kopiering fra dette prosjektet er ikke tillatt. Se LICENSE for nærmere detaljer.

Oppsett av utviklertjener

Sett opp database:

docker-compose up -d mysql

Hent ned siste versjon fra https://kofradia.no/crewstuff/f/fil/190-devdb-main

(Se app/scripts/export_to_devdb.php for å generere ny versjon.)

docker exec -i $(docker-compose ps -q mysql) mysql -pkofradiapass kofradia <export_to_devdb.xxxxxxxx-xxxxxx.main.sql
# dette tar en del tid, så bare å vente

Start resten av tjenestene:

docker-compose up

http://localhost:8080/ peker nå på lokal installasjon. La dette kjøre i en egen terminal. Bruk evt. opsjon -d for å kjøre i bakgrunnen.

Ting skal nå fungere lokalt!

http://localhost:8081/ kan brukes for database-administrasjon lokalt. Bruk host:mysql user:root pass:kofradiapass ved innlogging.

For å laste inn ny versjon av utviklingsdatabase må forrige versjon slettes først. Enkleste måte å gjøre det på:

# slett mysql-container og tilhørende data
docker-compose rm -s -f -v mysql

# start mysql-container i bakgrunnen
docker-compose up -d mysql

Hvis man har behov for et shell for å kjøre PHP-script, composer osv, kan man koble seg til kjørende container slik:

docker-compose exec -u app app bash

Dokumentasjon

Dokumentasjon i utgangspunkt med phpDoc genereres hver natt kl 03, og ellers ved behov, og er tilgjengelig her: https://kofradia.no/docs/

Avhengigheter

  • UglifyCSS
  • npm install -g uglifycss