Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
2 contributors

Users who have contributed to this file

@hugetiny @koburzasty
118 lines (92 sloc) 4.15 KB

English | 中文简体 | 中文繁体 | Deutsch | Türkçe |

Nederlands | Français | Italiano | Protuguês | Español | Russian | Polski | ไทย | فارسی | čeština | Indonesian

Please help us to improve translation for this page and Negibox Polski

step1:

click the pencil in top right corner to fork this project and edit the file

step2:

fix the text to right translation and click

step3:

click and

We will merge pull requests to docs and Negibox as soon as we can.

Negibox
Negibox

Negibox to wieloprotokołowy downloader wielolatformowy

gitter github release version github release downloads

Zalecana instalacja

Pobierz najnowszą wersję Negibox Desktop z github release

Prosimy o przesłanie problemu

Obsługiwane systemy operacyjne

 • macOS 10.10 i powyżej
 • Windows 7 i powyżej
 • Dla użytkowników Linuksa: Aplikacja jest zapakowana w AppImage i wymaga FUSE do uruchomienia. Powinna działać poprawnie na wszystkich wersjach Linux. Do uruchomienia Negibox jest wymagane GUI, zalecane jest GNOME.
- [ ] iOS -- rozwijana - [ ] Android -- rozwijana

Silniki

 • aria2
 • thunder

Rozszerzenie przeglądarki

 • chrome/chromium
 • firefox
 • safari

Protokół

 • ipfs
 • http
 • https
 • ftp
 • sftp
 • ftps
 • magnet
 • BitTorrent
 • MetaLink

chmura & usługi

 • pliki w chmurze router/NAS zdalne sterowanie
 • odtwarzacz wideo w chmurze z danmaku
 • muzyka w chmurze
 • aplikacje wieloplatformowe w chmurze

crowdfunding i sponsor

dziękuję za Twoje wsparcie

Szczególne podziękowania

aria2

webui-aria2

ariangFlag Counter

You can’t perform that action at this time.