Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

15 lines (11 sloc) 0.4 kb
# 19/x ortam değişkenleri ve ilklendirme dosyası
#
# DİKKAT! BU DOSYANIN YOKLUĞU HALİNDE X İLKLENDİRME SİSTEMi DEVREDEN
# ÇIKACAKTIR. DOSYADA YAPACAĞINIZ HATALI BİR DEĞİŞİKLİK SİSTEME GİRİŞTE
# SORUNLARA YOL AÇACAKTIR. AYRINTILI BİLGİ İÇİN KILAVUZU OKUYUN:
#
# man 19-x
X_EMAIL='hursittopal@windowslive.com'
X_NAME='hursit topal'
. ${X_HOME:=$HOME}/lib/x
# vim:ft=sh
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.